Number of found documents: 134886
Published from to

Návrh modelu produkce pro restauraci
Bazhin, Ivan; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
2023 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování produkčního systému z hlediska matematických a statistických metod. V této práci autor podrobně zkoumá problematiku výrobních procesů v restauraci a klade důraz na zásobování, nákup a předběžné přípravy pokrmů. Základem výsledného modelu je statistické předpovídání poptávky po vybraných jídlech. The bachelor thesis focuses on the modelling of the production system in terms of mathematical and statistical methods. In this thesis, the author examines in detail the issues of production processes in a restaurant and emphasizes on supply, purchasing and pre-preparation of food. The basis of the resulting model is statistical forecasting of demand for selected meals. Keywords: Regresní analýza; model produkce; poptávka; restaurace; statistika; výrobní proces; zásobovaní; informační managment.; Regression analysis; production model; demand; restaurant; statistics; production process; supply; information management. Available in a digital repository NRGL
Návrh modelu produkce pro restauraci

Bakalářská práce se zaměřuje na modelování produkčního systému z hlediska matematických a statistických metod. V této práci autor podrobně zkoumá problematiku výrobních procesů v restauraci a klade ...

Bazhin, Ivan; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vliv Mn a Cu na strukturu a mechanické vlastnosti litiny
Musil, Ivo; Pernica, Vítězslav; Kaňa, Václav
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem různých faktorů, zejména chemického složení na strukturu a vlastnosti grafitických litin. V praktické části je proveden plánovaný experiment ověřující vliv manganu a mědi na mechanické vlastnosti a strukturu grafitických litin, při němž jsou odlity vzorky litiny s lupínkovým grafitem legované různým obsahem manganu a mědi, u nichž je měřena výsledná tvrdost a zkoumána jejich struktura. This bachelor’s diploma thesis deals with the influence of various factors, especially the chemical composition, on the structure and properties of graphitic cast irons. In the practical part, a planned experiment verifying the influence of manganese and copper on the mechanical properties and structure of graphitic cast irons is carried out, in which samples of cast iron with flake graphite alloyed with different manganese and copper contents are cast, the resulting hardness is measured and their structured is examined. Keywords: mangan; měď; chemické složení; mechanické vlastnosti; plánovaný experiment; manganese; copper; chemical composition; mechanical properties; design of experiments Available in a digital repository NRGL
Vliv Mn a Cu na strukturu a mechanické vlastnosti litiny

Bakalářská práce se zabývá vlivem různých faktorů, zejména chemického složení na strukturu a vlastnosti grafitických litin. V praktické části je proveden plánovaný experiment ověřující vliv manganu a ...

Musil, Ivo; Pernica, Vítězslav; Kaňa, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Výroba patky sdruženým nástrojem
Pokorný, Michal; Štroner, Marek; Peterková, Eva
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem postupu výroby kotevní patky, která slouží ke spojení dřevěných trámů s betonovým podkladem. Pro výrobu byla zvolena ocel 11 375 a tloušťka plechu 4 mm. Ke zhotovení součásti bude využita kombinace technologií stříhání a ohýbání pro dosažení požadovaného tvaru součásti. K jednotlivým operacím stříhání a ohýbání byly provedeny technologické a kontrolní výpočty. Na základě výpočtů byl navržen a zkonstruován sdružený nástroj a vytvořena výkresová dokumentace. Pro sériovou výrobu bude použit polotovar ve formě svitku. Jako vhodný stroj pro výrobu byl navržen mechanický lis PMV 300, který je doplněn podávací linkou. The bachelor thesis deals with the design of a production process of an anchor, which is used to connect wooden beams to a concrete base. Steel sheet 11 375 of a 4 mm thickness was chosen for the production. A combination of cutting and bending technologies will be used to achieve the desired shape of the component. Technological and control calculations were performed for the cutting and bending operations. Based on the calculations, the compound tool was designed and constructed and a drawing documentation of it was created. A semi-finished product in the form of a roll sheet will be used for production. The PMV 300 mechanical press, supplemented by a feeding line, was proposed as a suitable machine for production. Keywords: Tváření; sdružený nástroj; návrh výroby patky; technologický postup; lis; Forming; compound tool; anchor production design; technological process; press Available in a digital repository NRGL
Výroba patky sdruženým nástrojem

Bakalářská práce se zabývá návrhem postupu výroby kotevní patky, která slouží ke spojení dřevěných trámů s betonovým podkladem. Pro výrobu byla zvolena ocel 11 375 a tloušťka plechu 4 mm. Ke zhotovení ...

Pokorný, Michal; Štroner, Marek; Peterková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh rozšíření datového centra
Zvolenský, Samuel; Martin,, ŽÍDEK; Ondrák, Viktor
2023 - Czech
Bakalářská práce se zaobírá návrhem části datového centra z pohledu jeho rozšíření. Z důvodů neustálého rozpínání internetu, jako takového, jsou kladeny ze strany jednotlivců, firem, organizací, nebo institucí, čím dál větší požadavky pro datový prostor. Datová centra se starají o nepřetržitý provoz počítačové techniky, zejména serverového typu. Datová centra se nejen v České republice stále rozvíjí a jejich rozšiřování je žádoucí. Bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, analýzu současného stavu datacentra pro zajištění základních pilířů, rozšíření a vlastní navrhované řešení. Součástí jsou požadavky investora a postupy pro zpracování žádoucího cíle. The bachelor thesis deals with the design of a part of the data center from the point of view of its expansion. Due to the constant expansion of the internet, as such, more and more demands for data space are being made by individuals, companies, organizations, or institutions. Data centers take care of the continuous operation of computer technology, especially of the server type. Data centers are still developing not only in the Czech Republic and their expansion is desirable. The bachelor thesis contains theoretical background, analysis of the current state of the data center to provide the basic pillars of expansion and the actual proposed solution. The investor's requirements and procedures for elaborating the desired goal are included. Keywords: Datové centrum; počítačová síť; aktivní prvky; komunikační infrastruktura; univerzální kabeláž; Data center; computer network; active elements; communication infrastructure; universal cabling Available in a digital repository NRGL
Návrh rozšíření datového centra

Bakalářská práce se zaobírá návrhem části datového centra z pohledu jeho rozšíření. Z důvodů neustálého rozpínání internetu, jako takového, jsou kladeny ze strany jednotlivců, firem, organizací, nebo ...

Zvolenský, Samuel; Martin,, ŽÍDEK; Ondrák, Viktor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Bartoš, Jiří; Špatenka, Jan; Novák, Lukáš
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhem změn s cílem zlepšení používání systému, zvýšení uživatelského komfortu a přípravu na možnou budoucí komercializaci. K posouzení stávajícího systému je využit kvalitativní akvantitativní výzkum pro získání zpětné vazby od uživatelů a seznamu jejich požadavků. Seznam požadavků slouží jako podklad pro návrh nového řešení. Výstupem je analýza a popis nových funkcionalit s cílem obsloužit požadavky uživatelů a splnit jejich potřeby, součástí výstupu jsou i předpokládané finanční náklady vpřípadě implementace. This bachelor’s thesis focuses on analysis of current information system and proposal for changes with the purpose of improving the system‘s usability, enhancing user comfort, and preparing for possible future commercialization. For accessing the current system is used qualitive and quantitive method to gather feedback from users and a list of their requirements. The list of requirements serves as a basis for proposing a new solution. The output is an analysis and description of new functionalities with the purpose of serving the users needs’ and fulfilling their requirements, including the estimated financial costs in case of implementation. Keywords: Informační systém; analýza; návrh změn; Information system; analysis; proposal for changes Available in a digital repository NRGL
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhem změn s cílem zlepšení používání systému, zvýšení uživatelského komfortu a přípravu na možnou budoucí komercializaci. ...

Bartoš, Jiří; Špatenka, Jan; Novák, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Habas, Martin; Koláčná, Veronika; Bartoš, Vojtěch
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. v letech 2017–2021 s pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Práce se dělí na tři části. Jako první se podíváme na teoretickou část, představíme si jednotlivé ukazatele a pojmy s nimi spojené. V druhé části práce provedeme výpočty jednotlivých ukazatelů a jejich stručné zhodnocení. V poslední části navrhneme řešení případných problémů a nastíníme možnosti na zlepšení finanční situace The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of AUTOIMPEX spol. s r.o. in the years 2017-2021 with the help of individual indicators of financial analysis. The thesis is divided into three parts. First we look at the theoretical part, introducing the individual ratios and the concepts associated with them. In the second part of the work we will perform calculations of individual indicators and their brief evaluation. In the last part, we propose solutions to potential problems and outline options for improving the financial situation Keywords: finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; metody finanční analýzy; ukazatele finanční analýzy; SWOT analýza; financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; financial analysis methods; financial analysis ratios; SWOT analysis Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti AUTOIMPEX spol. s r.o. v letech 2017–2021 s pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Práce se dělí na tři části. Jako první se ...

Habas, Martin; Koláčná, Veronika; Bartoš, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh metapovrchů pro pokročilé optické prvky
Březina, Tomáš; Kvapil, Michal; Hrtoň, Martin
2023 - Czech
Metapovrchy představují fyzikálně zajímavou třídu materiálů s velkým množstvím slibných aplikací. Jednou z nich jsou planární pokročilé optické prvky pro průmyslovou výrobu a zobrazování. Hlavním cílem této práce je návrh jednoho takového optického prvku, jmenovitě tvarovače svazku na bázi dielektrických nanostruktu v HCTA (high constrast transmit-array) uspořádání. V první části je představen zjednodušený teoretický model optické odezvy stavebních kamenů, který umožňuje pochopení základního funkčního mechanismu fázových dielektrických metapovrchů. Pro přesný popis odezvy nanoskopických elementů byly dále nasazeny numerické FDTD simulace a na jejich základě byla vytvořena databáze, jež je kompatibilní s případnou litografickou výrobou. Pro nalezení rozložení fáze zajišťujícího požadované tvarování svazku byly prozkoumány a implementovány dva přístupy: semi-analytická metoda geometrické transformace a iterativní Gerchberg-Saxtonův algoritmus. Konečným výstupem této práce je pak rozložení stavebních kamenů v rámci metapovrchu, jež dopadajícímu svazku vtiskne nalezený fázový profil. Metasurfaces represent an intriguing class of materials with a wide range of promising applications, one of them being advanced planar optical elements for industrial production and imaging. The main goal of this thesis is to design such an optical element, namely a beam-shaper consisting of dielectric anostructures in HCTA (high constrast transmitarray) arrangement. The first part of this work introduces a simplified theoretical model of the optical response of building blocks that facilitates understanding of the basic functional mechanism behind the phase metasurfaces. To quantify the optical response of dielectric building blocks with enough precision, numerical FDTD simulations were employed. As a result, a database compatible with lithographic fabrication procedures was created. To find the phase distribution ensuring the desired beam-shaping function, two approaches were investigated and implemented: the semi-analytical method of geometric transformation and the iterative Gerchberg-Saxton algorithm. The final output of this work is then the distribution of building blocks within the metasurface that imprints into the impinging beam the previously calculated phase profile. Keywords: HCTA; metapovrch; optická odezva; Lumerical; fázová odezva; optický prvek; pokročilý optický prvek; tvarovač svazku; optimalizace; závěrečná práce; VUT v Brně; HCTA; metasurface; optical response; Lumerical; phase response; optical element; advan- ced optical element; beam shaper; optimalization; bachelor thesis; BUT Brno Available in a digital repository NRGL
Návrh metapovrchů pro pokročilé optické prvky

Metapovrchy představují fyzikálně zajímavou třídu materiálů s velkým množstvím slibných aplikací. Jednou z nich jsou planární pokročilé optické prvky pro průmyslovou výrobu a zobrazování. Hlavním ...

Březina, Tomáš; Kvapil, Michal; Hrtoň, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Financování developerského projektu
Ferencová, Stella; Kubišta, Zdeněk; Heralecký, Tomáš
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. V první části této práce jsou definovány základní pojmy, potřebné k pochopení obecné problematiky projektového financování. Dále je provedena analýza současného stavu na trhu s nemovitostmi. Klíčovou částí této práce je potom návrhová část, kde jsou aplikovány všechny poznatky získané při psaní této práce na konkrétním modelovém developerském projektu. The bachelor's thesis addresses the issue of financing development projects. The first part of this thesis defines the basic concepts necessary for understanding the general issues of project financing. Furthermore, an analysis of the current state of the real estate market is conducted. The key part of this thesis is the design section, where all the knowledge gained during the writing of this thesis is applied to a specific model development project. Keywords: Financování; nemovitosti; developerský projekt; developer; developerská činnost; projektové financování; Financing; real estate; development project; developer; development aktivity; project financing Available in a digital repository NRGL
Financování developerského projektu

Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. V první části této práce jsou definovány základní pojmy, potřebné k pochopení obecné problematiky projektového ...

Ferencová, Stella; Kubišta, Zdeněk; Heralecký, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Pojistná ochrana podnikatelského subjektu
Barák, Dominik; Kandrnálová, Jana; Ptáček, Roman
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu vybrané společnosti. Nejprve je v práci shrnuta základní teorie, která je důležitá pro pochopení celé práce. Následně se autor zabývá analýzou rizik vybrané společnosti, jejíž výstupy jsou poté poptány u vybraných pojistitelů působících na tuzemském trhu. V poslední části práce jsou jednotlivé nabídky srovnány a navrhnuta nejlepší pojistná ochrana z pohledu autora. The bachelor's thesis is focused on the insurance protection of the selected company. First, the thesis summarizes the basic theory, which is important for understanding the entire thesis. Subsequently, the author deals with the risk analysis of the selected company, the outputs of which are then requested from selected insurers operating on the domestic market. In the last part of the work, the individual offers are compared and the best insurance protection is proposed from the author's point of view. Keywords: Riziko; analýza rizik; pojištění; pojistná ochrana; pojišťovna; Risk; risk analysis; insurance; insurance protection; insurance company Available in a digital repository NRGL
Pojistná ochrana podnikatelského subjektu

Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu vybrané společnosti. Nejprve je v práci shrnuta základní teorie, která je důležitá pro pochopení celé práce. Následně se autor zabývá analýzou rizik ...

Barák, Dominik; Kandrnálová, Jana; Ptáček, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Augmentace datasetu s využitím metod přenesení stylu
Wolny, Michał; Ligocki, Adam; Kratochvíla, Lukáš
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody augmentace datasetu a metody přenesení stylu. Z celého spektra dostupných algoritmů pro přenos stylu byly vybrány tři velmi odlišné metody, které byly implementovány a následně experimentálně použity k augmentaci datasetu. Efektivita augmentace pomocí těchto metod byla ověřena prostřednictvím provedení statistické analýzy každého nově vytvořeného datasetu ve srovnání s původním, neupraveným datasetem. Výsledky analýzy poskytují důležité informace o změnách ve statistických charakteristikách, jako je entropie, průměr, medián, rozptyl a směrodatná odchylka. Tyto informace pomohly zhodnotit účinnost a vliv použitých metod augmentace na rozšířený dataset a poskytnout důkazy o jejich potenciálu. This bachelor's thesis focuses on the research of dataset augmentation and style transfer methods. From the range of available style transfer algorithms, three very different methods were selected, implemented and then experimentally used for dataset augmentation. The effectiveness of augmentation using these methods was verified by performing a statistical analysis of each newly created dataset compared to the original, unmodified dataset. The results of the analysis provide important information about changes in statistical characteristics such as entropy, mean, median, variance, and standard deviation. This information helped to evaluate the effectiveness and impact of the augmentation methods used on the augmented dataset and provide evidence of their potential. Keywords: Augmentace datasetu; přenesení stylu; počítačové vidění; strojové učení; konvoluční neuronová síť; AdaIN; CLIPstyler; Data augmentation; neural style transfer; computer vision; machine learning; convolutional neural network; AdaIN; CLIPstyler Available in a digital repository NRGL
Augmentace datasetu s využitím metod přenesení stylu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody augmentace datasetu a metody přenesení stylu. Z celého spektra dostupných algoritmů pro přenos stylu byly vybrány tři velmi odlišné metody, které byly ...

Wolny, Michał; Ligocki, Adam; Kratochvíla, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases