Number of found documents: 80
Published from to

Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal
Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
2016 - Spanish
The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less well-known Chilean colleague, María Luisa Bombal. Even though the work of these writers has often been associated with the beginnings of the so-called Magical Realism, so far literary critics have not studied the parallelism in their poetics in detail. This work observes the deviation of these authors from the type of literature dominant in their time, and their effort to renovate it. Furthermore, it concerns the similarity in the approach to death in their work; it pays attention to the influence of the Nordic literature on their literary production. Another part of this work is dedicated to the parallels between the character of Susana San Juan from Rulfoˈs Pedro Páramo and Bombalˈs female characters. In addition to that, the work reflects the personal relationship between the authors in question. Cieľom tejto diplomovej práce je upozorniť na podobnosť medzi dielom jedného z najvýznamnejších hispanoamerických autorov 20. storočia, Mexičana Juana Rulfa, a jeho o niečo menej známej chilskej kolegyne, Maríe Luisy Bombalovej. Hoci diela oboch autorov boli často spájané s počiatkami tzv. magického realizmu, literárna kritika sa doteraz podrobnejšie nezaoberala štúdiom paralelizmu medzi ich poetikami. Práca sleduje odklon týchto autorov od typu literatúry dominantnej v ich dobe a ich snahu o jej renováciu. Ďalej sa zaoberá podobnosťou v ponímaní smrti v ich dielach a všíma si aj vplyv severskej literatúry na ich tvorbu. Ďalšia časť práce je venovaná paralelizmu medzi postavou Susany San Juan z Rulfovho Pedra Párama a Bombalovej hrdinkami. Okrem toho práca reflektuje aj to, aký bol osobný vzťah medzi spisovateľmi, ktorými sa zaoberáme. Keywords: Juan Rulfo; María Luisa Bombal; surrealismus; magický realizmus; latinskoamerický boom; ženské postavy; Juan Rulfo; María Luisa Bombal; Surrealism; Magical Realism; Latin American Boom; Female Characters Available in a digital repository NRGL
Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal

The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less ...

Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
Univerzita Karlova, 2016

Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal
Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
2016 - Spanish
The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less well-known Chilean colleague, María Luisa Bombal. Even though the work of these writers has often been associated with the beginnings of the so-called Magical Realism, so far literary critics have not studied the parallelism in their poetics in detail. This work observes the deviation of these authors from the type of literature dominant in their time, and their effort to renovate it. Furthermore, it concerns the similarity in the approach to death in their work; it pays attention to the influence of the Nordic literature on their literary production. Another part of this work is dedicated to the parallels between the character of Susana San Juan from Rulfoˈs Pedro Páramo and Bombalˈs female characters. In addition to that, the work reflects the personal relationship between the authors in question. Cieľom tejto diplomovej práce je upozorniť na podobnosť medzi dielom jedného z najvýznamnejších hispanoamerických autorov 20. storočia, Mexičana Juana Rulfa, a jeho o niečo menej známej chilskej kolegyne, Maríe Luisy Bombalovej. Hoci diela oboch autorov boli často spájané s počiatkami tzv. magického realizmu, literárna kritika sa doteraz podrobnejšie nezaoberala štúdiom paralelizmu medzi ich poetikami. Práca sleduje odklon týchto autorov od typu literatúry dominantnej v ich dobe a ich snahu o jej renováciu. Ďalej sa zaoberá podobnosťou v ponímaní smrti v ich dielach a všíma si aj vplyv severskej literatúry na ich tvorbu. Ďalšia časť práce je venovaná paralelizmu medzi postavou Susany San Juan z Rulfovho Pedra Párama a Bombalovej hrdinkami. Okrem toho práca reflektuje aj to, aký bol osobný vzťah medzi spisovateľmi, ktorými sa zaoberáme. Keywords: Juan Rulfo; María Luisa Bombal; surrealismus; magický realizmus; latinskoamerický boom; ženské postavy; Juan Rulfo; María Luisa Bombal; Surrealism; Magical Realism; Latin American Boom; Female Characters Available in a digital repository NRGL
Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombal

The aim of this Diploma Thesis is to bring attention to the resemblance between the work of one of the most important Hispanic American authors of 20th century, the Mexican Juan Rulfo, and his less ...

Norocká, Monika; Poláková, Dora; Housková, Anna
Univerzita Karlova, 2016

Věda a mytologie v povídkách Leopolda Lugonese
Sotáková, Radka; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2016 - Spanish
RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES (Science and mythology in the short stories by Leopoldo Lugones) ABSTRACT The fantasy short stories by Argentinian Leopoldo Lugones are traditionally divided in two mutually exclusive and opposite groups: the mythological and the science based ones. In this paper, we analyze the short stories from the author's collection Las fuerzas extrañas and the critical papers on fantasy literature and Leopoldo Lugones to study the possible division. We base our study on three aspects: the distribution of characters throughout the book; the description of the forces that create the supernatural element; and finally on the references that appear abundantly in the collection. We observe the correlation of the three aspects with the traditionally delimited types and try to establish whether this division can be considered suitable and exact enough to capture the spirit of the short stories. RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES ABSTRAKT Fantastické poviedky, ktorých autorom je Argentínčan Leopoldo Lugones, sa tradične delia do dvoch protichodných skupín: na texty mytologické a na vedecké. V tejto práci vychádzame z poviedok zbierky Las fuerzas extrañas (zahrnuté v českej antológii Lugonesovho diela Fantastické povídky), rovnako ako z teoretických štúdií o fantastickej literatúre a Lugonesovi, aby sme overili toto možné delenie. Opierame sa pritom o tri aspekty: rozdelenie postáv v diele; opis síl, ktoré vytvárajú nadprirodzený element; a v konečnom dôsledku tiež o referencie, ktoré sa v zbierke vyskytujú v hojnom množstve. Sledujeme, či tieto tri zložky súvisia s tradične vydelenými skupinami, a teda či je takáto diferenciácia vhodná a dostatočne presná. Keywords: věda; fantastická literatura; mytologie; Argentina; Leopoldo Lugones; science; fantastic literature; mythology; Argentina; Leopoldo Lugones Available in a digital repository NRGL
Věda a mytologie v povídkách Leopolda Lugonese

RADKA SOTÁKOVÁ: CIENCIA Y MITOLOGÍA EN LOS CUENTOS DE LEOPOLDO LUGONES (Science and mythology in the short stories by Leopoldo Lugones) ABSTRACT The fantasy short stories by Argentinian Leopoldo ...

Sotáková, Radka; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2016

Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině
Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2016 - Spanish
The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, idiom etc. It describes the different attitudes to this topic in the Spanish and Czech linguistic tradition. The theoretical background serves as a base for the practical section which is dedicated to a dictionary and analysis of Czech and Spanish idioms. The practical section studies the dictionary from different points of view. It is focused on the frequency of use of the idioms in Spanish and Czech, the possibilities of translation and etymology of certain expressions. Témou tejto diplomovej práce sú španielske, české a slovenské idiómy obsahujúce ľudské telo a jeho časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzením pojmov frazém, idióm atd., popisuje rozdielne prístupy k problematike v španielskej a českej lingvistickej tradícií. Na základe teoretických východísk je založená praktická časť práce, ktorá sa zaoberá rozborom idiomatických výrazov obsiahnutých vo vytvorenom slovníku. Praktická časť práce skúma vytvorený slovník z rôznych hľadísk, zameriava sa na frekvenciu používania jednotlivých idiómov v španielčine a v češtine, na možnosti ich prekladu a na etymologickú stránku niektorých výrazov. Keywords: frazém; idiom; korpus; čeština; španělština; phraseme; idiom; corpus; Czech; Spanish Available in a digital repository NRGL
Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině

The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, ...

Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2016

Pregón a jeho vliv na vývoj sonu v díle Nicoláse Guilléna
Grešová, Martina; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2016 - Spanish
(English) The aim of this thesis was to investigate the relationship between pregoneros, street vendors in Cuba and the Cuban avant-garde poetry of the author Nicolas Guillén. The assumption that both elements have common features was primarily the fact that most street vendors popularity correlates with the end of modernism and the avant-garde beginnings, at the turn of the 19th and 20th century. In the theoretical part, we first focused on the cultural development of Cuban society, which created the basis for the study of music and literature. We found that music was the common denominator in both areas pregones (verses made up of street vendors) and Guillen's poetry. In practical part, we focused on a formal and thematic analysis of pregoners and poems from the collections Sóngoro Cosongo and Motivos de Son. Based on these analyzes we conclude that both elements have in common features of the temporal parallelism and orientation of the Cuban folklore, tradition and black roots, but on their basis we can not confirm a direct impact on Guillen poetry. (slovensky) Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť vzťah medzi pregoneros, pouličnými predavačmi na Kube a avantgardnou poéziou kubánskeho autora Nicolasa Guilléna. K predpokladu, že tieto dva elemanty majú spoločné znaky bol v prvom rade fakt, že najväčšia popularita pouličných predavačov koreluje s koncom modernizmu a začiatkami avantgardy, teda na prelome 19. a 20.st. V teoretickej časti, sme sa najprv zamerali na kultúrny vývoj kubánskej spoločnosti, čo nám vytvorilo základ pre štúdium hudby a literatúry. Zistili sme, že práve hudba je spoločným menovateľom oboch oblastí, pregonerov (veršov tvorených pouličnými predavačmi) a Guillénovej poézie. V praktickej časti práce sme sa zamerali na formálny a temetický rozbor pregonerov a básni zo zbierok Songoro Cosongo a Motivos de Son. Na základe týchto analýz sme došli k záveru, že oba elementy majú spoločné znaky, dané časovou súbežnosťou a orientáciu sa na kubánsky folklór, tradíciu a černošské korene, avšak na ich základe nemôžeme potvrdiť priamy vplyv na Guillénovú poéziu. Keywords: kultúra; transkulturace; hudba; pregonero; pregon; černoššká poezie; Kuba; culture; transculturation; music; pregonero; pregon; negro poetry; Cuba Available in a digital repository NRGL
Pregón a jeho vliv na vývoj sonu v díle Nicoláse Guilléna

(English) The aim of this thesis was to investigate the relationship between pregoneros, street vendors in Cuba and the Cuban avant-garde poetry of the author Nicolas Guillén. The assumption that both ...

Grešová, Martina; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2016

Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině
Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2016 - Spanish
The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, idiom etc. It describes the different attitudes to this topic in the Spanish and Czech linguistic tradition. The theoretical background serves as a base for the practical section which is dedicated to a dictionary and analysis of Czech and Spanish idioms. The practical section studies the dictionary from different points of view. It is focused on the frequency of use of the idioms in Spanish and Czech, the possibilities of translation and etymology of certain expressions. Témou tejto diplomovej práce sú španielske, české a slovenské idiómy obsahujúce ľudské telo a jeho časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzením pojmov frazém, idióm atd., popisuje rozdielne prístupy k problematike v španielskej a českej lingvistickej tradícií. Na základe teoretických východísk je založená praktická časť práce, ktorá sa zaoberá rozborom idiomatických výrazov obsiahnutých vo vytvorenom slovníku. Praktická časť práce skúma vytvorený slovník z rôznych hľadísk, zameriava sa na frekvenciu používania jednotlivých idiómov v španielčine a v češtine, na možnosti ich prekladu a na etymologickú stránku niektorých výrazov. Keywords: frazém; idiom; korpus; čeština; španělština; phraseme; idiom; corpus; Czech; Spanish Available in a digital repository NRGL
Lidské tělo ve španělské frazeologii a idiomatice s přihlédnutím k situaci v češtině a slovenštině

The topics of this thesis are Spanish, Czech and Slovak phrasemes that contain words to do with the human body or its parts. The theoretical part of this work delimitates the concepts of phraseme, ...

Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2016

La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país
Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2015 - Spanish
Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, které by měly současnou situaci zlepšit, socio-eknomické a kulturní aspekty vzdělání v zemi a intenzitu vztahu mezi univerzitní a firemní sférou. Uvádí dostupná data o mexickém školství a ekonomice. Popisuje situaci na pracovním trhu v Mexiku a snaží se najít vztah mezi úrovní vzdělání, produktivitou práce a ekonomickým růstem země. Provádí výzkum subjektivních názorů Mexičanů ohledně vzdělání v zemi. Popisuje vlastní pozorování situace školství v Mexiku. Provnává oficiální data dostupná o školství s názory občanů země. Nakonec nastiňuje možné návrhy na zlepšení vybraných aspektů mexického vzdělání. This thesis is dedicated to education in Mexico and its impact on the economic development of the country. The thesis outlines the current problems of Mexican education, its structure, key institutions, latest reforms and programs that should improve its current situation, the socioeconomic and cultural aspects of the education in the country and the intensity of the link between the university and company sphere. It also indicates the available data about the Mexican education and economy. It describes the situation in the labor market in Mexico and tries to find the connection between the educational level, the labor productivity and the economic development of the country. It carries out an investigation into the subjective opinions of the Mexicans regarding education in the country. Additionally, it describes personal observations of the situation of the education in Mexico. It compares official available data about the education in reference to the opinions of the Mexicans. Finally, it outlines possible proposals for the improvement of the selected aspects of the education in Mexico. La tesis de diploma se enfoca en la educación en México y su impacto en el desarrollo económico del país. Esboza los problemas actuales de la educación mexicana, su estructura, instituciones claves, últimas reformas y programas para remediar la situación actual de la educación en el país. Igualmente, aborda sus aspectos socioeconómicos y culturales, y la vinculación universidad - empresa. Indica datos disponibles de la educación y economía mexicana. Describe la situación del mercado laboral en México y trata de encontrar relación entre el nivel educativo, la productividad laboral y el desarrollo económico del país. Realiza investigación de las opiniones subjetivas de los mexicanos acerca de la educación en el país. Describe observaciones personales de la situación de la educación en México. Compara datos oficiales disponibles acerca de la educación con las opiniones de los mexicanos. Finalmente, plantea posibles propuestas para la mejoría de los aspectos elegidos de la educación en México. Keywords: Mexiko; ekonomika; vzdělání; economy; Mexico; education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país

Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, ...

Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Charakteristika kostarické španělštiny
Hajská, Karolína; Mištinová, Anna; Čermák, Petr
2015 - Spanish
This work deals with the variant of Spanish in Costa Rica and together with the phonological, morphosyntactical and lexical aspects examines languages in conctact and its influence on the lexical system. Apart from the data published in the Linguistic-enthnographic Atlas of Costa Rica the work presents also an investigation made by the author among the inhabitants of the central part of Costa Rica and compares it with other publications of the local lingüists who deal with the dialectal differences in the concrete area. At the same time its aim is to caracterize the Costa Rican variant in terms of the diversity related to the other types of Spanish and highlight the elements which appear exclusively in the speech of the inhabitants of Costa Rica. Key words: Costa Rican Spanish, phonetics, morfosyntax, vocabulary, languages in contact Tato práce se zabývá variantou španělštiny na Kostarice a zkoumá jak stránku fonologickou, morfosyntaktickou a lexikální, tak i jazyky v kontaktu a jejich vliv na lexikální systém. Kromě dat převzatých z Lingvisticko-entografického atlasu Kostariky práce také předkládá vlastní průzkum mezi obyvateli centrální části Kostariky a porovnává jej s publikacemi místních lingvistů zabývajících se dialektálními rozdíly v dané oblasti. Zároveň se snaží charakterizovat kostarickou variantu vzhledem jejím odlišnostem od jiných druhů španělštiny a vyzdvihnout prvky, které se vyskytují výhradně v mluvě obyvatel Kostariky. Klíčová slova: kostarická španělština, fonetika, morfosyntax, slovní zásoba, jazyky v kontaktu 1 Keywords: Kostarická španělština; fonetika; morfosyntax; slovní zásoba; jazyky v kontaktu; Costa Rican Spanish; phonetics; morfosyntax; vocabulary; languages in contact Available in a digital repository NRGL
Charakteristika kostarické španělštiny

This work deals with the variant of Spanish in Costa Rica and together with the phonological, morphosyntactical and lexical aspects examines languages in conctact and its influence on the lexical ...

Hajská, Karolína; Mištinová, Anna; Čermák, Petr
Univerzita Karlova, 2015

Varianty španělštiny a spanglish v USA
Broulíková, Jana; Mištinová, Anna; Binková, Simona
2015 - Spanish
This work is dedicated to the study of Spanish language and the influence it has on English in the territory of the United States of America. The main emphasis is put on the variety of Spanglish. The work is divided into four sections. The first part is focusing on the history and the current state of the Spanish language in Northern America. The language is being divided into basic subgroups. The second part consists of the terminology used thorough this subsequent thesis. As for the third part, it is dealing wih Spanglish and its main characteristics. The final seccion is based on a survey that was realized by means of an Internet questionnaire. The thesis is putting stress on the reciprocal influence of the two languages and the comprehensibility of collected data. Key words Spanish, English, variety, Spanglish, bilingualism, lexicon, code switching, questionnaire. Tato práce se zabývá problematikou španělštiny a jejího vlivu na anglický jazyk na území Spojených států amerických. Cílem je vyzdvihnout předevší variantu spanglish. Práce je rozdělena do čtyř sekcí. První část je zaměřena na historii a vývoj španělského jazyka v Severní Americe a na rozdělní španělštiny do základních podskupin. V druhé pasáži práce je vymezena základní terminologie spojená s tématem práce. Třetí část se zaobírá variantou spanglish a jejích základních charakteristik. Poslední část se zakládá na komentáři k uskutečněnému výzkumu. Data byla shromážděna pomocí internetového dotazníku. Práce klade důraz na vzájemné působení anglického a španělského jazyka a na srozumitelnost shromážděných výpovědí. Klíčová slova Španělský jazyk, anglický jazyk, varianta, spanglish, bilingvismus, lexikum, přepínání kódu, dotazník. Keywords: Španělský jazyk v USA; spanglish; jazyky v kontaktu; Spanish language in the USA; spanglish; languages in contact Available in a digital repository NRGL
Varianty španělštiny a spanglish v USA

This work is dedicated to the study of Spanish language and the influence it has on English in the territory of the United States of America. The main emphasis is put on the variety of Spanglish. The ...

Broulíková, Jana; Mištinová, Anna; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2015

Varianty španělštiny a spanglish v USA
Broulíková, Jana; Mištinová, Anna; Binková, Simona
2015 - Spanish
This work is dedicated to the study of Spanish language and the influence it has on English in the territory of the United States of America. The main emphasis is put on the variety of Spanglish. The work is divided into four sections. The first part is focusing on the history and the current state of the Spanish language in Northern America. The language is being divided into basic subgroups. The second part consists of the terminology used thorough this subsequent thesis. As for the third part, it is dealing wih Spanglish and its main characteristics. The final seccion is based on a survey that was realized by means of an Internet questionnaire. The thesis is putting stress on the reciprocal influence of the two languages and the comprehensibility of collected data. Key words Spanish, English, variety, Spanglish, bilingualism, lexicon, code switching, questionnaire. Tato práce se zabývá problematikou španělštiny a jejího vlivu na anglický jazyk na území Spojených států amerických. Cílem je vyzdvihnout předevší variantu spanglish. Práce je rozdělena do čtyř sekcí. První část je zaměřena na historii a vývoj španělského jazyka v Severní Americe a na rozdělní španělštiny do základních podskupin. V druhé pasáži práce je vymezena základní terminologie spojená s tématem práce. Třetí část se zaobírá variantou spanglish a jejích základních charakteristik. Poslední část se zakládá na komentáři k uskutečněnému výzkumu. Data byla shromážděna pomocí internetového dotazníku. Práce klade důraz na vzájemné působení anglického a španělského jazyka a na srozumitelnost shromážděných výpovědí. Klíčová slova Španělský jazyk, anglický jazyk, varianta, spanglish, bilingvismus, lexikum, přepínání kódu, dotazník. Keywords: Španělský jazyk v USA; spanglish; jazyky v kontaktu; Spanish language in the USA; spanglish; languages in contact Available in a digital repository NRGL
Varianty španělštiny a spanglish v USA

This work is dedicated to the study of Spanish language and the influence it has on English in the territory of the United States of America. The main emphasis is put on the variety of Spanglish. The ...

Broulíková, Jana; Mištinová, Anna; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases