Number of found documents: 2712
Published from to

Řízení aktivních prvků LEGO Technic z prostředí EV3
Blaško, Daniel; Polčák, Libor; Hranický, Radek
2024 - English
LEGO Mindstorms je populárna rada programovateľných kociek s rozsiahlou sadou funkcií, ktorá už 25 rokov pomáha učiť deti základy robotiky a počítačových vied, a ktorá sa teší širokej komunitnej podpore. Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť hardvérové a softvérové riešenia, ktoré zlepšia kompatibilitu medzi kockou Mindstorms EV3 a ostatnými motorizovanými LEGO súčiastkami, s primárnym zameraním sa na produktovú radu Power Functions. V rámci tejto práce boli v rôznych iteráciách vytvorené radiče, ktoré rozširujú možnosti kocky EV3 ovládať motory, s použitím vlastných návrhov dizajnov plošných spojov a 3D tlačených puzdier. Okrem nich boli vyvinuté softvérové kódovacie bloky, ktoré umožňujú kocke komunikovať s týmito radičmi a ďalšími UART zariadeniami. LEGO Mindstorms is a popular series of programmable bricks with an advanced set of functionality, which has been helping children learn the basics of robotics and computer science for 25 years and which enjoys wide community support. The goal of this bachelor's thesis is to provide hardware and software solutions to enhance the compatibility between the LEGO Mindstorms EV3 intelligent brick and other motorized LEGO parts, primarily focusing on the Power Functions product line. In this thesis, I will create motor drivers in several iterations that broaden the capabilities of the EV3 brick to control a large number of motors, using my designs for printed circuit boards and 3D-printed enclosures. Additionally, I will develop software code blocks for the EV3 that allow it to communicate with the aforementioned drivers, as well as other UART devices. Keywords: LEGO; LEGO Mindstorms EV3; EV3-G Blocks; LEGO Power Functions; microcontroller; Arduino; ESP; motor driver; I2C; UART; printed circuit board; LEGO; LEGO Mindstorms EV3; EV3-G Bloky; LEGO Power Functions; mikrokontrolér; Arduino; ESP; motorový radič; I2C; UART; plošný spoj Available in a digital repository NRGL
Řízení aktivních prvků LEGO Technic z prostředí EV3

LEGO Mindstorms je populárna rada programovateľných kociek s rozsiahlou sadou funkcií, ktorá už 25 rokov pomáha učiť deti základy robotiky a počítačových vied, a ktorá sa teší širokej komunitnej ...

Blaško, Daniel; Polčák, Libor; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Potlačení šumu v rentgenových snímcích s využitím hlubokého učení
Říhová, Barbora; Jakubíček, Roman; Zemek, Marek
2024 - English
Technologie zobrazování pomocí rentgenových paprsků je základem zkoumání vnitřní struktury velké škály objektů a výsledky mohou být právě kvůli šumu kompromitovány. Tato práce se zabývá odstraňováním šumu v rentgenových projekcích pomocí hlubokého učení, které má schopnost adaptovat se na konkrétní problém. Práce obsahuje teoretickou rešerši zaměřenou na oblasti produkce a detekce rentgenových paprsků, šumu v rentgenových snímcích a neuronových sítí. Speciální kapitola je věnována popisu vybraného řešení, které je provedeno pomocí tvorby datasetu složeného z části z modelovaných rentgenových projekcí s následně implementovaným šumem odpovídající modelu v reálných snímcích a částečně ze sérií rentgenových projekcí získaných ze zařízení Rigaku nano3DX. K implementaci byla vybrána architektura konvoluční neuronové sítě RIDNet, vzhledem k tomu, že poskytuje v oblasti redukce šumu dobré výsledky. Byly natrénovány tři modely s použitím různých částí datasetu. Nejlepší výkon byl pozorován u modelů, u kterých byla při trénování použita reálná data. Jejich účinnost je srovnatelná s tradičními metodami jako BM3D. X-ray imaging technology is the foundation for exploring the internal structure of a wide range of objects, however the results can be compromised by noise. This thesis is focused on the removal of noise in X-ray projections using deep learning, that has the capability to adapt to a specific task. The thesis contains a theoretical investigation focusing on the areas of X-ray production and detection, noise in X-ray images, and neural networks. A special chapter is devoted to the description of the chosen solution, which is performed by creating a dataset partially consisting of modeled X-ray projections with the subsequent incorporation of noise corresponding to noise model in real images and partly from X-ray projection series. The RIDNet convolutional neural network architecture was selected for implementation, since it shows good result for denoising task. Three models were trained using different parts of the dataset. The best performance was observed for models, that used real data for training. Their performance is comparable to traditional methods such as BM3D. Keywords: X-ray imaging; deep learning; noise; denoising; convolutional neural networks; rentgenové zobrazování; hluboké učení; šum; odstraňování šumu; konvoluční neuronové sítě Available in a digital repository NRGL
Potlačení šumu v rentgenových snímcích s využitím hlubokého učení

Technologie zobrazování pomocí rentgenových paprsků je základem zkoumání vnitřní struktury velké škály objektů a výsledky mohou být právě kvůli šumu kompromitovány. Tato práce se zabývá odstraňováním ...

Říhová, Barbora; Jakubíček, Roman; Zemek, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Driver krokového motoru se zpětnou vazbou pro polohovací platformu
Doležel, Michael; Král, Vojtěch; Barcík, Peter
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou uzavřené regulační soustavy pro výšku a azimut optomechanické platformy. Cílem je porovnat rotační senzory a následně navrhnout kontroler pro krokový motor. Prototyp regulačního systému byl postaven s využitím platformy Arduino, řadiče krokového motoru DRV8825, krokového motoru NEMA-17 a hallového senzoru AEAT-9922 pro měření rotace. Prototyp dokáže otáčet krokovým motorem s rozlišením 0.056°, což je maximální přesnost řadiče DRV8825 při použití mikrokrokování 1/32. Deska finálního řadiče byla přepracována tak, aby zahrnovala rozhraní SPI-4 pro hallový senzor AEAT-9922. Deska obsahuje řadič krokového motoru L6470H s mikrokrokováním 1/128 a má rozlišení 0.014°. This bachelor's thesis deals with designing and building a closed-loop control system for the altitude and azimuth axis of an opto-mechanical platform. The goal is to compare rotation sensors, and then design a driver for the stepper motor. The control system prototype was built using the Arduino platform, DRV8825 motor driver, NEMA-17 stepper motor, and AEAT-9922 hall effect rotational sensor. The prototype can rotate the stepper motor with a resolution of 0.056° which is the maximal accuracy of the DRV8825 driver with 1/32 microstepping mode. The board of the final driver was redesigned to include the SPI-4 interface for the AEAT-9922 hall sensor. This driver includes an L6470H stepper motor driver with 1/128 microstepping mode. This final board has a resolution of 0.014°. Keywords: AEAT-9922; Arduino; capacitive encoder; DRV8825; Hall-effect sensor; L6470H; magnetic encoder; microstepping; NEMA 17; optical encoder; Opto-mechanical platform; potentiometer; resolver; rotatory sensor; rotation; RS-485; SPI-4; stepper motor; STM32F303K6; AEAT-9922; Arduino; kapacitní enkodér; DRV8825; Hallův senzor; L6470H; magnetický enkodér; mikrokrokování; NEMA 17; optický enkodér; optomechanická platforma; potenciometr; resolver; rotační senzor; rotace; RS-485; SPI-4; krokový motor; STM32F303K6 Available in a digital repository NRGL
Driver krokového motoru se zpětnou vazbou pro polohovací platformu

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou uzavřené regulační soustavy pro výšku a azimut optomechanické platformy. Cílem je porovnat rotační senzory a následně navrhnout kontroler pro krokový ...

Doležel, Michael; Král, Vojtěch; Barcík, Peter
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nasazení a licencování aplikace na GitHub Packages
Misskii, Anton; Ilgner, Petr; Kohout, David
2024 - English
Práce se zaměřuje na platformu pro verzování GitHub, konkrétně na její službu GitHub Packages. Cílem je automatizovat proces sestavení ukázkové Java aplikace pomocí grafického rozhraní JavaFX a nástroje Maven na platformě GitHub. To zahrnuje nasazení na GitHub Packages a zajištění, aby bylo možné aplikaci efektivně aktualizovat. Kromě toho musí aplikace obsahovat systém pro verzování a licencování k ochraně softwaru. Dalším klíčovým cílem je popsání a implementace modulárního systému, který byl zaveden v Java 9, který nabízí rozšířené možnosti pro vývoj a distribuci aplikací. Implementací těchto systémů a nasazením aplikace na GitHub Packages projekt sleduje vytvoření komplexní metodologie pro vývoj moderních aplikací, integraci bezpečnostních systémů, udržování spolehlivého systému verzování aplikací a kontinuální doručování a distribuci aplikací prostřednictvím populárních služeb. The work focuses on the versioning platform GitHub, specifically its GitHub Packages service. The goal is to automate the build process of a demo JavaFX application using the JavaFX graphical interface and the Maven tool on the GitHub platform. This includes deployment on GitHub Packages and ensuring the application can be updated efficiently. Additionally, the application must incorporate a system for versioning and licensing to protect the software. Another key objective is to describe and implement the modular Java system introduced in Java 9, which offers enhanced possibilities for application development and distribution. By implementing these systems and deploying the application on GitHub Packages, the project aims to create a comprehensive methodology for developing modern applications, integrating security systems, maintaining a reliable application versioning system, and continuously delivering and distributing applications through popular services. Keywords: Application delivering and distribution practices; Application versioning resolution; GitHub Actions; GitHub Packages; GitHub Services; Java Platform Module System; Licensing models; Praxe dodávání a distribuce aplikací; Řešení verzování aplikací; GitHub Actions; GitHub Packages; GitHub služby; Java Platform Module System; Licenční modely Available in a digital repository NRGL
Nasazení a licencování aplikace na GitHub Packages

Práce se zaměřuje na platformu pro verzování GitHub, konkrétně na její službu GitHub Packages. Cílem je automatizovat proces sestavení ukázkové Java aplikace pomocí grafického rozhraní JavaFX a ...

Misskii, Anton; Ilgner, Petr; Kohout, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sebevzdělávání jako nezbytná součást profesního vývoje jazykově orientovaného profesionála
Schneebaum, Tobias; Jašková, Jana; Langerová, Petra
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem sebeřízeného učení a jeho klíčovými složkami. Úvodní kapitoly začínají krátkými historickými milníky a poté se věnují významným teoriím, které utvářely koncept sebeřízeného učení. Poté je vysvětlen význam sebeevaluace pro rozvoj dovedností, následovaný velkým vlivem, který mají učitelé na sebevzdělávání, se zaměřením na teoretický model SSDL. Motivace, jakožto klíčový prvek, je popsána s důrazem na „self-determination theory“, přičemž teorie rozlišuje dva typy motivace, což vede k závěrečné podkapitole, která se zaměřuje na různé faktory ovlivňující motivaci. Aspekty zkoumané v této práci by mohly rozšířit povědomí o tomto důležitém konceptu a významu jeho širokého uplatnění. This bachelor’s thesis explores the concept of self-directed learning and its crucial components. The initial chapters start with a few historical milestones and then discuss significant theories that shaped the concept of self-learning. Afterwards, the importance of self-evaluation for skill development is explained, followed by the great influence that teachers have on self-education, with a focus on a theoretical model of SSDL. Motivation, a key element for effective learning, is described with an emphasis on self-determination theory, distinguishing between theories’ two types of motivation, leading to the final subchapter that focuses on different factors that influence motivation. The aspects examined in this thesis might broaden awareness of this important concept and the significance of its widespread application. Keywords: Self-directed learning; self-learning; autonomy; self-evaluation; teacher influence; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Sebeřízené učení; sebevzdělávání; autonomie; sebeevaluace; vliv učitele; motivace; intrinsická (vnitřní) motivace; extrinsická (vnější) motivace Available in a digital repository NRGL
Sebevzdělávání jako nezbytná součást profesního vývoje jazykově orientovaného profesionála

Tato bakalářská práce se zabývá konceptem sebeřízeného učení a jeho klíčovými složkami. Úvodní kapitoly začínají krátkými historickými milníky a poté se věnují významným teoriím, které utvářely ...

Schneebaum, Tobias; Jašková, Jana; Langerová, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Identifikace zvěře na základě biometrických informací
Jančeková, Lucia; Sakin, Martin; Dyk, Tomáš
2024 - English
Táto práca sa zaoberá identifikáciou divej zvery, konkrétne diviaka pomocou fotografii nosu. Ide o identifikáciu jednotlivcov a využívajú sa na to ryhy, ktoré sa nachádzajú na vrchnej časti nosu. V rámci tejto práci je navrhnuté a implementované riešenie na extrakciu tejto biometrickej informácii a porovnaním ju s ostatnými už uloženými šablónami. Riešenie je otestované na fotografiách z rovnakého diviaka, ale aj na 49 ďalších individuálnych jedincov. This thesis deals with wild animal identification, specifically wild boar, through photographs of their snouts. It focuses on the identification of individual animal, by utilizing the ridges found on the upper part of the snout. Within this work, a solution is designed and implemented, for the extraction of this biometric information and its comparison with other templates already stored in the system. The solution is tested on photographs from the same wild boar, as well as 49 other individuals. Keywords: animal identification; biometric system; wild boar; image processing; fingerprints; identifikácia zvierat; biometrické systémy; diviak; spracovanie obrazu; odtlačky prstov Available in a digital repository NRGL
Identifikace zvěře na základě biometrických informací

Táto práca sa zaoberá identifikáciou divej zvery, konkrétne diviaka pomocou fotografii nosu. Ide o identifikáciu jednotlivcov a využívajú sa na to ryhy, ktoré sa nachádzajú na vrchnej časti nosu. V ...

Jančeková, Lucia; Sakin, Martin; Dyk, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Best Value Approach ve veřejných zakázkách
Vostrikov, Ruslan; Hanák, Tomáš; Matějková, Jitka
2024 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení metody "Best Value Approach" (BVA) ve veřejných zakázkách. Cílem práce je posoudit současnou účinnost a výhody této metody ve srovnání s tradičními metodami výběru dodavatelů. Práce analyzuje relevantní teoretické koncepty a modely. Dále je provedena případová studie vybraných veřejných zakázek, které byly realizovány s využitím metody BVA. Výsledkem práce je porovnání výsledků a identifikace současných klíčových faktorů úspěchu a omezení této metody ve veřejných zakázkách. This bachelor's thesis focuses on analyzing and evaluating the "Best Value Approach" (BVA) method within public procurement. The aim of the thesis is to assess the present effectiveness and benefits of this approach compared to traditional supplier selection methods. The work analyses relevant theoretical concepts and models. Furthermore, a case study is conducted on selected public procurements implemented using the BVA. The outcome of the thesis is a comparison of results and identification of present key success factors and limitations of this method in public procurement. Keywords: public procurement; evaluation; supplier selection; veřejné zakázky; hodnocení; výběr dodavatele Available in a digital repository NRGL
Best Value Approach ve veřejných zakázkách

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení metody "Best Value Approach" (BVA) ve veřejných zakázkách. Cílem práce je posoudit současnou účinnost a výhody této metody ve srovnání s ...

Vostrikov, Ruslan; Hanák, Tomáš; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nativní aplikace pro vizualizaci a správu zařízení IoT
Snášelová, Iveta; Hynek, Jiří; John, Petr
2024 - English
Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní nativní aplikace pro zlepšení využití IoT technologie v chytrém životním prostředí se zaměřením na správu skleníků. Aplikace adresuje obvyklé problémy při práci s IoT zařízeními, jako komplexní interpretace dat a vzdálenou správu zařízení. Toto je řešeno pomocí přívětivého UI pro zpracování a zobrazení monitorovaných dat v reálném čase a efektivní práci s ovládanými zařízení. Mezi klíčové funkce patří zjednodušené zobrazení současných a historických dat pomocí grafů a systém pro nastavení automatizace ovládání zařízení. Práce se zaměřuje na design a vývoj a znázorňuje, jak podstatnou roli hraje intuitivní UI ve správě IoT zařízení. Tato aplikace může sloužit jako základ pro zjednodušení zobrazení a zpracovaní dat IoT technologie v rámci domacího a zemědělského prostředí. This thesis delves into the development of a mobile native application that aims to enhance the utilization of Internet of Things (IoT) technology in smart environments, with a focus on greenhouse management. The application addresses common challenges associated with IoT device usage, such as complex data interpretation and remote control management, by providing a user-friendly interface for efficient actuator regulation and real-time data monitoring. Its key features include simplified visualization of current and historical data in graph format and a system for setting automated device operation conditions. The thesis focuses on the application's design and development process. It emphasizes the application's crucial role in enhancing the functionality of IoT systems and elevating the overall user experience. The application's possible contributions to IoT technology underscore its potential to advance the usability of smart environments in residential and agricultural settings. Keywords: data; iot; native; react; mobile; application; design; dashboard; smart; data; iot; nativní; react; mobil; aplikace; design; dashboard; chytré Available in a digital repository NRGL
Nativní aplikace pro vizualizaci a správu zařízení IoT

Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní nativní aplikace pro zlepšení využití IoT technologie v chytrém životním prostředí se zaměřením na správu skleníků. Aplikace adresuje obvyklé problémy při práci ...

Snášelová, Iveta; Hynek, Jiří; John, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Odolnost biometrické autentizace hlasových asistentů oproti deepfakes
Kaška, Petr; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
2024 - English
Hlasoví asistenti (Apple Siri, Amazon Alexa, Google-assistant, Samsung Bixby) podporující hlasové ovládání nabízejí stále více možností, jak nám usnadnit všechny každodenní činnosti. Lidé jim umožňují přístup k datům a informacím, aby mohli všechny tyto funkce plně využívat. Spolu s rychle se rozvíjející technologií hlasového deepfake se objevuje velká hrozba v oblasti zneužití deepfakes k oklamání chytrých hlasových asistentů. Útočník může nahrávat hlas oběti, syntetizovat hlas a vytvořit nahrávku nějakého příkazu, aby oklamal asistenta za cílem poškodit oběť. Cílem této práce je navrhnout experiment, který bude simulovat útoky, provedené syntitickým hlasem, na hlasové asistenty a následně vyhodnotit jejich obranyschopnost. Provedený experiment potvrzuje výchozí hypotézu o zranitelnosti hlasových asistentů vůči deepfake útokům a výsledky jsou velice alarmující s celkovou úspěšností 90\% naznačující nedostatečnou obranu hlasových asistentů a vyžadují zavedení dalších protiopatření, která by zabránila riziku zneužití, protože počet hlasových asistentů v aktivním používání rychle roste. Voice assistants (Apple Siri, Amazon Alexa, Google-assistant, Samsung Bixby) supporting voice control offer more and more possibilities to make all our daily activities easier. People give them access to data and information to take full advantage of all these features. Along with the rapidly developing voice deepfake technology, there is a big threat in the area of misusing deepfakes to trick smart voice assistants. An attacker can record the victim's voice, synthesize the voice and create a recording of some command to trick the assistant in order to harm the victim. The aim of this work is to design an experiment that will simulate attacks, performed by synthetic voice, on voice assistants and then evaluate their defensiveness. The conducted experiment confirms the initial hypothesis of the vulnerability of voice assistants to deepfake attacks and the results are very alarming with an overall success rate of 90% indicating insufficient defense of voice assistants and require the implementation of additional countermeasures to prevent the risk of misuse as the number of voice assistants in active use is rapidly increasing. Keywords: Deepfakes; Speaker Recognition; Voice Assistants; Cyber Security; Security Analysis; Spoofing Attacks; Deepfakes; Rozpoznávání Mluvčího; Hlasoví Asistenti; Kybernetická Bezpečnost; Bezpečnostní Analýza; Spoofing Útoky Available in a digital repository NRGL
Odolnost biometrické autentizace hlasových asistentů oproti deepfakes

Hlasoví asistenti (Apple Siri, Amazon Alexa, Google-assistant, Samsung Bixby) podporující hlasové ovládání nabízejí stále více možností, jak nám usnadnit všechny každodenní činnosti. Lidé jim umožňují ...

Kaška, Petr; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
Vysoké učení technické v Brně, 2024

ChatGPT: Principy, přínosy a úskalí
Ulman, Daniel; Ellederová, Eva; Šedrlová, Magdalena
2024 - English
Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou zajímavou rozvíjející se oblastí v rámci umělé inteligence se stávají chatboti. V této bakalářské práci je nejprve představen vývoj umělé inteligence, který poskytuje kontext pro základní princip fungování chatbotů. Poté je popsáno vnitřní fungování chatbotů a představeno několik typů chatbotů rozdělených dle několika různých klasifikací. Tyto fakta slouží jako podklad pro zkoumání hlavního tématu této práce, ChatGPT. Poznatky z rešerše literatury ukazují, že velké jazykové modely, jako je právě ChatGPT, mohou být přelomem v lidské interakci s umělou inteligencí, otevírající nové možnosti v digitální éře, ale také vyvolávající obavy o jejich úskalích. The rapid advancements in the field of artificial intelligence over the past few years suggest that humanity is likely to rely more and more on AI in various fields. Among these fields, chatbots have become an exciting emerging domain within artificial intelligence. In this bachelor thesis, the evolution of artificial intelligence is presented initially, providing context for the core principle of chatbot operation. The inner workings of chatbots are then described, and several types of chatbots are introduced according to different classifications. These facts lay the groundwork for the main topic of this thesis, ChatGPT. Findings from the literature review show that large language models, exemplified by ChatGPT, may be a turning point in human interaction with AI, opening up new possibilities in the digital era but also raising concerns about its pitfalls. Keywords: Artificial intelligence; bias; chatbot; ChatGPT; natural language processing; prompt; Umělá inteligence; zaujatost; chatbot; ChatGPT; zpracování přirozeného jazyka; výzva Available in a digital repository NRGL
ChatGPT: Principy, přínosy a úskalí

Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou ...

Ulman, Daniel; Ellederová, Eva; Šedrlová, Magdalena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases