Number of found documents: 801
Published from to

Protestsong und sein Potenzial im interkulturell orientierten Deutsch als Fremdsprache-Unterricht
Juhásová, Jana
2016 - German
Im vorliegenden Beitrag wird das linguistische, das interkulturelle, politisch-ethische sowie das musikalische Potenzial von Protestsongs im Fremdsprachenunterricht vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Möglichkeiten der Verwertung dieses Mediums bei der Sprachund Kulturvermittlung in Ausbildung zukünftiger Deutsch-als-Fremdsprache Lehrer gelegt. In der Hochschuledukation wurde anhand von Songs die kulturelle Entwicklung Deutschlands vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart behandelt und mit der Entwicklung in der (Tschecho-)Slowakei in Vergleich gesetzt. Das präsentierte ein Semester lang dauernde Unterrichtsprojekt mit Protestsongs wurde an der Katholischen Universität in Ružomberok (Slowakei) im Laufe mehrerer Jahre im Rahmen des Seminars „Sprachpraktische Übungen und Landeskunde“ realisiert. Keywords: Protestsong; Fremdsprachenunterricht; Interkulturalität; Deutsch als Fremdsprache; protest song; foreign language education; intercultural dimension; German as a foreign language Available in digital repository of UPCE.
Protestsong und sein Potenzial im interkulturell orientierten Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

Im vorliegenden Beitrag wird das linguistische, das interkulturelle, politisch-ethische sowie das musikalische Potenzial von Protestsongs im Fremdsprachenunterricht vorgestellt. Besondere ...

Juhásová, Jana
Univerzita Pardubice, 2016

Básně jako slovní obrazy a morální účinek poezie: imitace či adaptace klasické estetiky v alžbětinské poetice?
Kastnerová, Martina
2016 - Czech
Studie na příkladu alžbětinské poetiky a dramatu (konkrétně vybraných aspektů děl Sidneyho, Spensera, Puttenhama, Shakespeara a Jonsona) analyzuje vztah anglické renesance k antickým vzorům. Ve všech analyzovaných případech se ukazuje dvojaký vztah k antické tradici, která slouží coby model nápodoby, avšak tato adaptace klasických vzorů se zároveň stává prostředkem posílení renomé anglického jazyka a kultury, a tím i společenské autonomie Anglie obecně. Klasičtí autoři tak poskytují alžbětincům argumenty pro apologii poezie a souběžně s profesionalizací literární kultury je ustavována pozice politicky i kulturně samostatné země, a to právě skrze literaturu. Keywords: alžbětinská poetika; alžbětinské drama; literární kultura; antická estetika; Elizabethan poetics; Elizabethan drama; literary culture; Classical aesthetics; Sidney Philip; Spenser Edmund; Puttenham George; Shakespeare William; Jonson Ben Available in digital repository of UPCE.
Básně jako slovní obrazy a morální účinek poezie: imitace či adaptace klasické estetiky v alžbětinské poetice?

Studie na příkladu alžbětinské poetiky a dramatu (konkrétně vybraných aspektů děl Sidneyho, Spensera, Puttenhama, Shakespeara a Jonsona) analyzuje vztah anglické renesance k antickým vzorům. Ve všech ...

Kastnerová, Martina
Univerzita Pardubice, 2016

Kleine Zigeuner in der slowakischen und deutschsprachigen Nachkriegsliteratur
Šedíková Čuhová, Paulína
2016 - German
Der Text analysiert zwei konkrete Werke der Nachkriegsliteratur, die unterschiedlicher Provenienz sind und jeweils einer ganz anderen literarischen Tradition folgen, aber den gleichen historischen Kontext haben. Beide gehören ebenso zur Gattung "Kinder-und Jugendliteratur" – Wolfdietrich Schnurre: Jenö war mein Freund (1958) und Hana Zelinová: Jakubko (1959). Die Hauptfigur in beiden Werken ist ein kindlicher Protagonist – ein Zigeunerjunge, der stirbt. Der Text fokussiert auf das Anderssein und die kulturelle und soziale Differenzierung und Stereotypisierung des Hauptprotagonisten in Bezug auf die Rolle des Erzählers, wobei im Hintergrund das wirkliche geschichtliche Ereignis – der 2. Weltkrieg – steht. Keywords: Text Nachkriegsliteratur der BRD; Nachkriegsliteratur der Slowakei; kindlicher Protagonist – Zigeuner; der zweite Weltkrieg; Porajmos; Roma; post Second World War literature; Porajmos; child protagonist Available in digital repository of UPCE.
Kleine Zigeuner in der slowakischen und deutschsprachigen Nachkriegsliteratur

Der Text analysiert zwei konkrete Werke der Nachkriegsliteratur, die unterschiedlicher Provenienz sind und jeweils einer ganz anderen literarischen Tradition folgen, aber den gleichen historischen ...

Šedíková Čuhová, Paulína
Univerzita Pardubice, 2016

Naděje v procesu zdravotní péče
Adamczyk, Roman
2016 - Czech
Úvod: Naděje je formou pozitivního očekávání, které zdravému i nemocnému člověku poskytuje klíčové opěrné body v nejistém, stochastickém systému života. Pro pacienta v systému zdravotní péče je naděje klíčovou psychologickou veličinou, která napomáhá ke zvládání (copingu) a uzdravení. Cíl: Cílem příspěvku je podat přehled vybraných filozofických, psychologických a medicínsko-ošetřovatelských aspektů problematiky naděje ve vztahu k existenciálnímu prožívání a ke zdravotní péči. Metodika: Článek vychází z bibliografického šetření a autorovy zkušenosti. V rámci přípravy článku byla realizována rešerše relevantní knižní a časopisecké literatury a on-line zdrojů s využitím vybraných databází. Výsledky: Naděje se ve světle mnoha osobních zkušeností pacientů a současně ve světle odborného zkoumání jeví jako významný salutogenní a provitální faktor. Klinické zkoumání i epizodické důkazy odvozené od konkrétních životních osudů poukazují na velký filozofický, psychologický, behaviorální a dokonce fyziologický význam naděje s relevancí pro ošetřovatelskou a medicínskou péči. Závěr: Naděje je podstatným článkem kvality života, a to zejména v nepříznivých situacích a stavech nemoci. Další zkoumání naděje prismatem filozofie, psychologie, psychoneuroimunologie, sociálního lékařství a různých klinických oborů je jistě opodstatněné a může přinést ovoce v podobě vyšší kvality života nespočtu pacientů. Keywords: hledisko filozofické; hledisko psychologické; kvalita života; naděje; zdravotní péče; philosophical aspects; psychological aspects; quality of life; hope; health care Available in digital repository of UPCE.
Naděje v procesu zdravotní péče

Úvod: Naděje je formou pozitivního očekávání, které zdravému i nemocnému člověku poskytuje klíčové opěrné body v nejistém, stochastickém systému života. Pro pacienta v systému zdravotní péče je naděje ...

Adamczyk, Roman
Univerzita Pardubice, 2016

Mental health risk, safety, and the lost soul
Buckingham, Christopher; Adams, Ann; Ahmed, Abu
2016 - English
Introduction: People’s lives depend on mental-health problems being recognised at an early stage so that risks such as suicide and harm to others can be detected and appropriately managed. This was the motivation for the GRiST web-based decision support system. It was developed to bring mental-health expertise into the community so that people can detect risks even if they do not have specialist mental-health training themselves. Methods: The research started in 2002 using a mixture of methods, including interviews, thematic analysis represented by mind maps, focus groups, and action research, all realised within the evolving GRiST software. Results: The GRiST web version was adopted in earnest from 2010. It has now accumulated nearly one million risk assessments from practitioners in specialist mental-health services. The latest research has reached out to people in the community by providing a new self-assessment version, myGRaCE. People can use myGRaCE to help understand their own mental health problems, find out where the main issues and risks reside, and create a comprehensive report that helps them receive appropriate support. Conclusions: The paper describes the development of GRiST and how it has tried to shift the focus from organisations to the individual. Pressure to constrain risk evaluation to include only risk-specific symptoms has been resisted because the prevailing context and long-term causes are all fundamental to detecting and managing risks. The whole person has to be understood: body and soul. Keywords: decision support; GRiST; mental health; myGRaCE; risk assessment Available in digital repository of UPCE.
Mental health risk, safety, and the lost soul

Introduction: People’s lives depend on mental-health problems being recognised at an early stage so that risks such as suicide and harm to others can be detected and appropriately managed. This was ...

Buckingham, Christopher; Adams, Ann; Ahmed, Abu
Univerzita Pardubice, 2016

Význam znalostí v péči o orální zdraví
Chrudimská, Lucie; Šoukalová, Kristýna
2016 - Czech
Úvod: Orální hygiena je nedílnou součástí hygienické péče člověka, nicméně je často velmi opomíjena. Péče o orální zdraví vede k uspokojování lidských potřeb a celkové spokojenosti. Stav orálního zdraví v populaci není na žádoucí úrovni. Orální zdraví lze významně ovlivnit správnou péčí. Vhodným zdrojem informací v péči o chrup je dentální hygienistka. Cíl: Zjistit, jaký je subjektivní pocit respondentů týkající se znalostí v oblasti péče o chrup. Zjistit, jaká je úroveň znalostí respondentů. Poukázat na to, jak je péče o chrup v holistickém pojetí člověka důležitá. Zdůraznit, že je nezbytné neustále zvyšovat povědomí lidí v problematice péče o chrup a dutinu ústní a podtrhnout význam služeb dentální hygienistky v otázce orálního zdraví. Metodika: Pro sběr dat byl použit dotazník vlastní tvorby. Celkový počet respondentů byl 90. Dotazníky byly rozdány ve stomatologické ambulanci v Pardubickém kraji. Dotazník mohl vyplnit každý člověk starší 18 let. Výsledky: Celkem 50 % dotázaných se cítí být dobře informovaných v péči o chrup. O více informací má zájem 39 % dotázaných. Další informace nepožaduje 11 % respondentů. Na všechny znalostní otázky v dotazníku odpověděli lépe dotázaní, kteří na začátku uvedli, že někdy využili služeb dentální hygienistky. Závěr: Z výzkumu plyne, že respondenti využívající služeb dentální hygienistky mají lepší znalosti v péči o chrup – na všechny znalostní otázky v dotazníku odpověděli lépe. Tento fakt podporuje domněnku, že péče dentální hygienistky je klíčová pro prevenci v oblasti orálního zdraví. Je třeba klást větší důraz na význam péče dentální hygienistky. Keywords: dentální hygienistka; orální zdraví; znalosti; dental hygienist; oral health; knowledge Available in digital repository of UPCE.
Význam znalostí v péči o orální zdraví

Úvod: Orální hygiena je nedílnou součástí hygienické péče člověka, nicméně je často velmi opomíjena. Péče o orální zdraví vede k uspokojování lidských potřeb a celkové spokojenosti. Stav orálního ...

Chrudimská, Lucie; Šoukalová, Kristýna
Univerzita Pardubice, 2016

Ošetřovatelská péče o pacienta se syndromem Guillaine-Barrého
Zatočilová, Jana; Ehler, Edvard; Mandysová, Petra
2016 - Czech
Úvod: Syndrom Guillaine-Barrého (GBS) je neuromuskulární onemocnění, u kterého hrozí potencionálně závažné komplikace. Příznaky GBS mohou být značně dramatické a mohou ohrozit nemocného na životě. Cíl: Popsat komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta s GBS pomocí humanistického modelu Virginie Hendersonové. Metodika: Výzkum byl realizován kvalitativní metodou. Tato kazuistika popisuje případ pacienta s GBS, u něhož byla nashromážděna a následně analyzována veškerá dostupná fakta. Výsledky: Mezi hlavní oblasti ošetřovatelské péče o pacienta s GBS v kritickém stavu patří prevence rizika vzniku dekubitů, péče o vyprazdňování moče a stolice, rehabilitační ošetřování, důsledná monitorace změn ve fyzickém stavu pacienta. Součástí je i spolupráce s rodinou při získávání informací, které nemůže nemocný poskytnout sám. Závěr: Ošetřovatelská péče o pacienta s GBS je důležitá především pro sledování klinického stavu a prevenci komplikací, které mohou v rámci akutního stavu nastat. Holistická péče o kriticky nemocné zahrnuje komplexní bio-psycho-sociální péči. Keywords: ošetřovatelská péče; syndrom Guillaine-Barrého; ventilační potíže; nursing care; Guillaine-Barré syndrome; respiratory complications Available in digital repository of UPCE.
Ošetřovatelská péče o pacienta se syndromem Guillaine-Barrého

Úvod: Syndrom Guillaine-Barrého (GBS) je neuromuskulární onemocnění, u kterého hrozí potencionálně závažné komplikace. Příznaky GBS mohou být značně dramatické a mohou ohrozit nemocného na ...

Zatočilová, Jana; Ehler, Edvard; Mandysová, Petra
Univerzita Pardubice, 2016

Die grüne Jungfer – eine literarische Montage
Dubová, Jindra
2016 - German
Der bayerische Schriftsteller Bernhard Setzwein gehört zu denjenigen Autoren, die ihren literarischen Blick über die Grenze werfen. Sein jetziges literarisches Konzept beinhaltet ganz Mitteleuropa bzw. Europa, wobei besonderen Wert auf das Nachbarland Tschechien gelegen wird, wovon seine Trilogie ,,Aus der Mitte der Böhmischen Masse" zeugt. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit dem ersten Teil der Trilogie, mit dem Roman Die grüne Jungfer. Wesentliche Gesichtspunkte sind dabei Typologie, Bauform und Erzählsystem. Keywords: Die grüne Jungfer; Typologie; Bauform; Erzählsystem; typology; structure of a novel; narrative style of a novel Available in digital repository of UPCE.
Die grüne Jungfer – eine literarische Montage

Der bayerische Schriftsteller Bernhard Setzwein gehört zu denjenigen Autoren, die ihren literarischen Blick über die Grenze werfen. Sein jetziges literarisches Konzept beinhaltet ganz Mitteleuropa ...

Dubová, Jindra
Univerzita Pardubice, 2016

Liegen die böhmischen Dörfer immer noch am Meer?
Ederová, Markéta
2016 - German
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Kategorie der „Fremdheit“, die als einer der zentralen Konzepte, ja „Rahmenbegriffe“ der interkulturellen Germanistik gilt, und untersucht mit Hilfe der Methoden der linguistischen Diskursanalyse, welche Rolle diese Kategorie in der Geschichte der deutsch-tschechischen Nachbarschaft spielt. Die Analyse widmet sich der spezifischen Textsorte der Reiseführer als „Kulturführer durch die Fremde“ und konzentriert sich dabei auf folgende Fragen: welches Wissen über das Land wird als relevant erachtet und vermittelt? Welche Aspekte der Fremdheit werden fixiert, um ein exotisches Reiseziel zu konstruieren, welche abgeschliffen und verwässert, um dem potentiellen Reisenden seine Scheu vor Unbekanntem zu nehmen? Welche möglichen Irritationen werden im Spannungsfeld zwischen dem Eigenen und dem Fremden antizipiert und welche sprachlichen Strategien der „Vertrautmachung“ angewendet? Und schließlich: trägt die von allen Seiten betriebene Annäherung der beiden Nachbarn Früchte oder bleibt Tschechien für immer ein „böhmisches Dorf“? Keywords: deutsch-tschechische Nachbarschaft; Reiseführer; Diskurslinguistik; Toposanalyse; German-Czech neighbourship; travel guide; discourse linguistic; topos analysis Available in digital repository of UPCE.
Liegen die böhmischen Dörfer immer noch am Meer?

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Kategorie der „Fremdheit“, die als einer der zentralen Konzepte, ja „Rahmenbegriffe“ der interkulturellen Germanistik gilt, und untersucht mit Hilfe der Methoden ...

Ederová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2016

Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache
Malechová, Magdalena
2016 - German
Der Beitrag „Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache“ konzentriert sich auf die fremdwörtlichen Elemente der gegenwärtigen Ausdrucksweise in den Presseschlagzeilen. Im Rahmen der Zeitungssprache ist es wichtig festzustellen, welchen Dienst das jeweilige Fremdwort beim Rezipienten erfüllt, deswegen wird auch kurz über die Funktionen der Fremdwörter referiert, die diese in der Zeitungssprache erfüllen. Der Gebrauch der fremden Formulierungen hängt sehr eng mit der gesellschaftlichen Entwicklung in allen Sphären der menschlichen Tätigkeiten zusammen. Der Beitrag bringt eine Liste von in der Zeitungssprache verwendeten Sprachformen der Fremdwörter, dabei wird in Betracht gezogen, dass das konkrete Applizieren der fremdsprachlichen Formen bzw. ihrer deutschen Varianten von den zusammenhängenden Bedingungen und der konkreten Situation abhängt. Der Beitrag soll eine Übersicht über das Vorkommen konkreter Fremdwörterformen in der ausgewählten gegenwärtigen deutschen Presse geben und aufgrund des Korpus mögliche Hypothesen darstellen, in wie weit die Sprache der „Bild“-Zeitung über welche Wörter fremder Herkunft disponiert. Als Forschungsgegenstandsquelle wird die online Version der deutschen „Bild“-Zeitung genommen. Als Korpus werden Fremdwörter exzerpiert, die im Laufe des Jahres 2014 in der oben genannten Zeitung erschienen sind. Keywords: Fremdwort; Zeitungssprache; Erscheinungsform; Anglizismus; Schlagzeile; foreign word; newspaper language; word form occurrence; Anglicism; headline Available in digital repository of UPCE.
Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache

Der Beitrag „Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache“ konzentriert sich auf die fremdwörtlichen Elemente der gegenwärtigen Ausdrucksweise in den Presseschlagzeilen. Im ...

Malechová, Magdalena
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases