Number of found documents: 64
Published from to

Metodika dokumentace drobných památek
Hrubý, Petr; Altová, Eva; Kadlec, Antonín
2015 - Czech
Předkládaná metodická publikace si klade za cíl popsat základní principy dokumentace drobných památek. V první řadě jednoduchými metodami, které jsou vesměs jednoduše dostupné všem dokumentátorům a badatelům, kteří se drobnými památkami za- bývají či chtějí zabývat. V druhém plánu jsou popsány a naznačeny cesty složitějších a specializovanějších dokumentačních metod vyžadující však specializovanou techniku a znalost příslušných dovedností. Keywords: drobná architektura; památkové objekty; architektura; dokumentace Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace drobných památek

Předkládaná metodická publikace si klade za cíl popsat základní principy dokumentace drobných památek. V první řadě jednoduchými metodami, které jsou vesměs jednoduše dostupné všem dokumentátorům a ...

Hrubý, Petr; Altová, Eva; Kadlec, Antonín
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace lidové architektury
Podroužek, Kamil; Kuprová, Renata; Skalický, David; Horák, Jan; Trněný, Michal
2015 - Czech
Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot venkovských staveb. Ty se odvíjejí od jejího historického, architektonického a urbanistického kontextu, stavebního vývoje a dochovaných autentických prvků. Metodika umožňuje cíleně sledovat všechny znaky stavby významné pro získání informací, které jsou potřebné k následnému stanovení památkových hodnot stavby. Keywords: lidová architektura; dokumentace Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace lidové architektury

Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot ...

Podroužek, Kamil; Kuprová, Renata; Skalický, David; Horák, Jan; Trněný, Michal
Národní památkový ústav, 2015

Metodika stavebněhistorického průzkumu
Beránek, Jan; Beránková, Lucie; Čevonová, Jana; Macek, Petr; Patrný, Michal; Záhorka, Jindřich; Zahradník, Pavel
2015 - Czech
Keywords: stavební průzkum; architektura; přestavby; památkové objekty; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika stavebněhistorického průzkumu

Beránek, Jan; Beránková, Lucie; Čevonová, Jana; Macek, Petr; Patrný, Michal; Záhorka, Jindřich; Zahradník, Pavel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy
Forejtníková, Milena
2015 - Czech
Keywords: metodiky; památková péče; ohrožené památky Available in a digital repository NRGL
Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy

Forejtníková, Milena
Národní památkový ústav, 2015

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
Kučová, Věra; Dostálek, Jiří; Ehrlich, Marek; Kuča, Karel; Pacáková, Božena
2015 - Czech
Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání hodnot kulturní krajiny. Keywords: krajinné památkové zóny; krajinářská architektura; krajinářství; kulturní krajiny; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání ...

Kučová, Věra; Dostálek, Jiří; Ehrlich, Marek; Kuča, Karel; Pacáková, Božena
Národní památkový ústav, 2015

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění
Křesadlová, Lenka; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
2015 - Czech
Keywords: management plán; zahradní umění; památky; památková péče; metodiky Available in a digital repository NRGL
Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění

Křesadlová, Lenka; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace městských domů
Rykl, Michael
2015 - Czech
Metodika je určena pro dokumentátory a pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea zaměřená na dějiny měst, urbanismu, regionální dějiny), úřady , do jejichž kompetencí náleží problematika ochrany kulturních památek, zpracovatelům stavebně historických průzkumů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentace, pracovištém, zaměšřeným archeologicky s podílem práce dokumentační a stavebně historické, pedagogy a studenty vysokých škol, vlastníky objektů, stavební úřady. Keywords: dokumentace; kulturní tradice; památkové objekty; města; architektura Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace městských domů

Metodika je určena pro dokumentátory a pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea zaměřená na dějiny měst, ...

Rykl, Michael
Národní památkový ústav, 2015

Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami
Kuča, Karel; Kučová, Věra
2015 - Czech
Keywords: urbanismus; územní plánování; klasifikační analýza; identifikační popis; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami

Kuča, Karel; Kučová, Věra
Národní památkový ústav, 2015

Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
2014 - Czech
Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při průzkumu a zpracování informací o větším množství památek lidové architektury na širším území, ať již jde o kraje, okresy, jinak vymezené regiony či jednotlivá sídla. Metodika by měla vést ke sjednocení standardizovaného výstupu, kompatibilního s jinými Keywords: plošný průzkum; stavebněhistorický průzkum; pasportizace; lidová architektura; vesnice; památková péče Fulltext is available at external website.
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel

Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při ...

Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách
Kubů, Naďa
2014 - Czech
Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují hlavnímu tématu metodiky, a to potřebám kvalita- tivního zabezpečení průvodcovské činnosti. Je zde vysvětlena problematika tvor- by a interpretace průvodcovských textů, přípravy průvodců na průvodcovskou čin- nost a s ní spojené povinnosti či potřeby. Samostatně je popsaná obecně vedená organizace prohlídky památkového objektu průvodcem. V základních bodech je naznačen přístup průvodce k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a ori- entace. Závěr přináší soupis použité a doporučené literatury pro ty, kteří se chtějí o průvodcovské činnosti a jejích specifikách dozvědět více. Keywords: průvodcovská činnost; památková péče; hrady; zámky; cestovní ruch; památkové objekty Fulltext is available at external website.
Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují ...

Kubů, Naďa
Národní památkový ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases