Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 452
Published from to

Hodnocení porostů chmele pomocí bezpilotních prostředků
Seidlová, Jana
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; chmel; změny; remote sensing data; hop; change Available in a digital repository NRGL
Hodnocení porostů chmele pomocí bezpilotních prostředků

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Martiniaková, Ivana; Král, Jakub
2022 - Czech
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a negativními vlivy, popisuje tři hlavní způsoby sběru, které se v evropských zemích rozlišují, a diskutuje o tom, zda zachovat stávající systém sběru nebo zda by bylo lepší zavést systém zálohování pro dosáhnutí hodnoty tříděného sběru na 77 %. do roku 2025. The article focuses on the impacts of Directive 2019/904/EU on the management of plastic beverage bottles with a volume of up to three liters. It describes how various European countries and the Czech Republic deal with loading and negative effects, describes three main collection methods which are distinguished in European countries and discusses whether to maintain the existing collection system or whether it would be better to introduce a back-up system to achieve the value of sorted collection at 77% by 2025. Keywords: sběrné systémy; zálohovací systém; směrnice EU; plastové lahve; collection systems; back-up system; EU directive; plastic bottles Available in a digital repository NRGL
Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice

Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a ...

Martiniaková, Ivana; Král, Jakub
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2019 je předkládána ve stručném znění. Zpráva 2019 byla vládou projednána a schválena 15. 2. 2021 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Harmonogram přípravy Zprávy 2019 byl dotčen pandemií nemoci COVID-19, kdy jarní ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí byly posunuty o tři měsíce. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2019 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (k jejich nedostupnosti a budoucí aktualizaci), pro které nejsou data za rok 2019 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2019 je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2019 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2019. The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. The Report is a comprehensive document assessing the state of the environment in the Czech Republic from all aspects on the basis of data available for the year under assessment. CENIA, the Czech Environmental Information Agency, has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. In 2018, the Report concept was revised. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2019 Report is one of those interim summaries. The 2019 Report was discussed and approved by the Government on 12 February 2021 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. The timetable for the preparation of the 2019 Report was affected by the COVID-19 pandemic, after the spring environmental reporting obligations were postponed by three months. Because of the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2019 were not available or the data was only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2019 data was unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2019 Report is also published electronically (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2019 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2019. Keywords: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2019
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz).. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2019
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2019
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2019

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2020
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy, aktivitami a projekty ke zlepšení životního prostředí v kraji. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2020

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2020
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy, aktivitami a projekty ke zlepšení životního prostředí v kraji. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz). Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2020

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a je předkládána ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav a vývoj životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA. V roce 2018 došlo k úpravě konceptu Zprávy, na jehož základě je Zpráva v jejím podrobném znění zpracovávána jednou za dva roky a v mezidobí se zpracovává shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Zpráva za rok 2020 je předkládána v podrobném znění. Zároveň dochází ke změně obsahového konceptu a struktury Zprávy, vycházející ze Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, za účelem průběžného hodnocení jejích indikátorů a plnění stanovených cílů a priorit. Hlavní oblasti vycházejí ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) a jsou zarámovány dalšími tématy, která jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). Zpráva 2020 byla vládou projednána a schválena 5. 11. 2021 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Z důvodu metodiky vykazování a zpracování nebyly některé datové sady pro rok 2020 v době přípravy Zprávy k dispozici, nebo byla data pouze předběžná. Informace k datovým sadám (zdůvodnění jejich nedostupnosti a budoucí aktualizace), pro které nejsou data za rok 2020 v době uzávěrky publikace k dispozici, jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zpráva 2020 je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2020 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2020. Podrobné zdroje dat jsou k dispozici na portále Informačního systému statistiky a reportingu ISSaR (https://issar.cenia.cz) a nově na portále STaR (https://www.envirometr.cz). The Report on the Environment of the Czech Republic (the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, Government Resolution No. 446 of 17 August 1994, and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014. It is submitted to the Government of the Czech Republic for approval and subsequently to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for debate. The Report is a comprehensive document assessing the state of the environment in the Czech Republic from all aspects based on data available for the year under assessment. Czech Environmental Information Agency, has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. The Report concept was revised in 2018. As a result, a detailed version of the Report is now prepared every two years, and in the intervening period the most important information on the state and development of the environment is published in concise form. The 2020 Report is one of those detailed versions. At the same time, the content concept and structure of the Report, based on the State Environmental Policy of the Czech Republic 2030 with a view to 2050, has been changed to enable the continuous assessment of its indicators and meet the set goals and priorities. The main areas are based on the State Environmental Policy 2030 (1. Environment and health, 2. Climate-neutral and circular economy, 3. Nature and landscape) and are framed by other topics central to the state and development of the environment (Planetary boundaries, Climate change in the Czech Republic, Financing of environmental protection, Opinions and attitudes of the Czech public). The 2020 Report was discussed and approved by the Government on 5 November 2021 and then submitted to both parliamentary chambers for debate. Because of the reporting and processing methodology used, at the time the Report was being drawn up some data sets for 2020 were not available or the data were only provisional. Information on data sets (the reasons for their unavailability and future updates) for which 2020 data were unavailable at the time of publication is provided in the relevant chapters. The 2020 Report is also published electronically (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) together with the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2020 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2020. Detailed data sources are available on the Information system of statistics and reporting portal ISSaR (https://issar.cenia.cz) and on the portal STaR (https://www.envirometr.cz). Keywords: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020 – SHRNUTÍ
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2021 - Czech
Keywords: doprava; energetika; financování; jakost vody; klima; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; strategie; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); climate; environment; financing; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; strategy; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2020 – SHRNUTÍ

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases