Number of found documents: 211
Published from to

Charakterizace organických sloučenin v PM2,5 aerosolu v Ostravě v zimním období
Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem chemického složení atmosférických aerosolů frakce PM2.5 v Ostravě-Radvanicích se zaměřením na analýzu vybraných organických sloučenin, tzv. molekulových markerů, které jsou používány při identifikaci emisních zdrojů aerosolů. Contribution deals with the study of chemical composition of atmospheric aerosols fraction PM2.5 in Ostrava-Radvanice with focus on analysis selected organic compounds, so-called molecular markers that are used for identification of emission sources of aerosols. Keywords: atmospheric aerosol; organic markers; emission sources Available on request at various institutes of the ASCR
Charakterizace organických sloučenin v PM2,5 aerosolu v Ostravě v zimním období

Příspěvek se zabývá studiem chemického složení atmosférických aerosolů frakce PM2.5 v Ostravě-Radvanicích se zaměřením na analýzu vybraných organických sloučenin, tzv. molekulových markerů, které jsou ...

Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
2015 - Czech
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem. An overview describing technique of volatile hydride generation in connection with inductively coupled plasma mass spectrometry. Keywords: hydride generation; ICP-MS Available in digital repository of the ASCR
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem....

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2015

Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Ostravě a v Mladé Boleslavi v zimním období
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polyaromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany. In this work the organic compounds and organic markers used for the identification of sources of aerosols were measured. Monosaccharide anhydrides and resin acids (emissions from biomass combustion) and polyaromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion) were observed especially. Hopanes, steranes (traffic, coal combustion) and alkanes were next groups of analysed organic compounds. Keywords: atmospheric aerosol; PM1; organic markers Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Ostravě a v Mladé Boleslavi v zimním období

V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Čelákovicích v zimním období v roce 2015
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
V této práci byly organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci zdrojů aerosolů měřeny v PM1 v malém městě Čelákovice. In this work the organic compounds and organic markers used for the identification of sources of aerosols were measured in PM1 in a small town Celakovice. Keywords: PM1; organics markers; atmospheric aerosol Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Čelákovicích v zimním období v roce 2015

V této práci byly organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci zdrojů aerosolů měřeny v PM1 v malém městě Čelákovice....

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Extrakce vybraných sloučenin rtuti z reálných vzorků pro speciační analýzu pomocí RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS
Kolorosová, A.; Linhart, O.; Kratzer, Jan; Červený, V.
2015 - Czech
Práce se zabývá extrakcí studovaných specií rtuti (Hg+II, methylrtuť, ethylrtuť a fenylrtuť) z tkání ryb a jejich stanovením pomocí HPLC, UV-fotochemického generování studené páry Hg a AAS s křemennou detekční trubicí (RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS). Extraction of selected mercury compounds (Hg+II, methylmercury, ethylmercury and phenylmercury) is studied using fish tissue samples. HPLC is employed for speciation, whereas UV-photochemical cold vapor generation coupled to atomic absorption is used for detection. Keywords: speciation analysis; mercury Available in digital repository of the ASCR
Extrakce vybraných sloučenin rtuti z reálných vzorků pro speciační analýzu pomocí RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS

Práce se zabývá extrakcí studovaných specií rtuti (Hg+II, methylrtuť, ethylrtuť a fenylrtuť) z tkání ryb a jejich stanovením pomocí HPLC, UV-fotochemického generování studené páry Hg a AAS s křemennou ...

Kolorosová, A.; Linhart, O.; Kratzer, Jan; Červený, V.
Ústav analytické chemie, 2015

SMV-2015-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2
Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je vodný roztok 3M hydroxidu sodného. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C např. z jaderných zařízení. Testing of ”V3H14C” apparatus designed for 3H and 14C sampling from the air. The samples are captured into sorbents, silica gel for 3H (THO, T2O), and sodium hydroxide for 14C (14CO2) that are subsequently in laboratory analyzed for quantification of radioactive emissions of 3H and 14C from nuclear power plants e.g. Keywords: testing; air; radioactive emissions Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2015-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2

Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Statistická analýza chemického složení městského aerosolu PM1 v Brně a Šlapanicích
Mikuška, Pavel; Mikušková, M.; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk; Michálek, J.
2014 - Czech
Atmosférické aerosoly frakce PM1 odebrané v průběhu zimních a letních kampaní v roce 2009 a 2010 v Brně a Šlapanicích byly analyzovány na obsah kovů a iontů. Statistická analýza chemického složení PM1 aerosolů použitím faktorové analýzy byla využita při identifikaci emisních zdrojů PM1 aerosolů v Brně a Šlapanicích. Urban aerosol particles in the size fraction PM1 collected in Brno and Šlapanice in winter and summer campaigns in 2009 and 2010 were analysed for ions and metals. Statistical analysis of chemical composition of PM1 aerosols by using a factor analysis was applied to identify emission sources of urban aerosols in Brno and Šlapanice. Keywords: PM1 aerosols; urban aerosols; emission sources Available in digital repository of the ASCR
Statistická analýza chemického složení městského aerosolu PM1 v Brně a Šlapanicích

Atmosférické aerosoly frakce PM1 odebrané v průběhu zimních a letních kampaní v roce 2009 a 2010 v Brně a Šlapanicích byly analyzovány na obsah kovů a iontů. Statistická analýza chemického složení PM1 ...

Mikuška, Pavel; Mikušková, M.; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk; Michálek, J.
Ústav analytické chemie, 2014

SMV-2014-719: Měření nanočástic v ovzduší
Mikuška, Pavel
2014 - Czech
Studie sledovala dopad inhalovaných nanočástic na zdravotní stav žáků základních a středních škol. Koncentrace a velikostní distribuce nanočástic ve vzduchu byla měřena pomocí aerosolového spektrometru SMPS. Měření nanočástic probíhalo ve 2 školách ve 2 menších městech a ve 3 školách v Brně. Byly sledovány také intensita dopravy v blízkém okolí škol a zdravotní problémy dětí (astma). The study focused on the impact of inhaled nanoparticles on the health status of basic and secondary school pupils based on the measurements of concentration and size distribution of nanoparticles in the air using an aerosol spectrometer SMPS. The nanoparticles were measured in two schools in two small towns and in three schools in Brno. Traffic intensity in near vicinity of schools and children's health asthma problems were investigated too. Keywords: nanoparticles, health effect, vehicle emission Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2014-719: Měření nanočástic v ovzduší

Studie sledovala dopad inhalovaných nanočástic na zdravotní stav žáků základních a středních škol. Koncentrace a velikostní distribuce nanočástic ve vzduchu byla měřena pomocí aerosolového ...

Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2014

Identifikace zdrojů jemného (PM0,15-1,15) a hrubého aerosolu v Mladé Boleslavi v zimě 2013
Pokorná, P.; Hovorka, J.; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Píšová, M.
2014 - Czech
Bilineární receptorový model PMF byl použit pro rozlišení zdrojů jemného (PM0,15-1,15) a hrubého (PM1,15-10) aerosolu v obytné oblasti v Mladé Boleslavi. Model PMF analyzoval data z hodinových hodnot hmotnostní koncentrace PM a 27 prvků jemného a hrubého aerosolu a OC/EC jemného aerosolu. The bilinear receptor model Positive Matrix Factorization – PMF was used to apportion sources of fine (PM0.15 – 1.15) and coarse (PM1.15 – 10) aerosol in residential district of Mladá Boleslav. The PMF analyzed datamatrix of hourly values of mass and aerosol elemental composition for 27 elements for fine and coarse aerosol and OC/EC for fine aerosol. Keywords: atmospheric aerosol; positive matrix factorization; apportion sources Available in digital repository of the ASCR
Identifikace zdrojů jemného (PM0,15-1,15) a hrubého aerosolu v Mladé Boleslavi v zimě 2013

Bilineární receptorový model PMF byl použit pro rozlišení zdrojů jemného (PM0,15-1,15) a hrubého (PM1,15-10) aerosolu v obytné oblasti v Mladé Boleslavi. Model PMF analyzoval data z hodinových hodnot ...

Pokorná, P.; Hovorka, J.; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Píšová, M.
Ústav analytické chemie, 2014

Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Mladé Boleslavi 2013 a Ostravě 2014 v zimním období
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2014 - Czech
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polyaromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany. In this work the organic compounds and organic markers used for the identification of sources of aerosols were measured. Monosaccharide anhydrides and resin acids (emissions from biomass combustion) and polyaromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion) were observed especially. Hopanes, steranes (traffic, coal combustion) and alkanes were next groups of analysed organic compounds. Keywords: atmospheric aerosol; PM1; organic markers Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Mladé Boleslavi 2013 a Ostravě 2014 v zimním období

V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases