Number of found documents: 194
Published from to

Hodnocení přesnosti kontinuálního měření glykémie pacientem prostřednictvím Clarkovy analýzy chybové mřížky
Honsová, Š.; Navrátil, Tomáš
2011 - Czech
Cílem studie je porovnat rozdíl mezi odchylkou deklarovanou výrobcem senzorů pro kontinuální měření glykémie (CGM) Minimed Medrotic Paradigm REAL-Time system a skutečnými výsledky u pacientů, kteří tento senzor používají v reálném životě. The aim of the study is to compare the difference between the accuracy declared by the producer of continuous glucose determination using the MiniMed Paradigm REAL-Time system with the results achieved by patients in real life. The glucose sensor evaluates the catalytic transformation of glucose (enzyme glucose dehydrogenase) to hydrogen peroxide, the concentration of which is electrochemically evaluated. The accuracy of measurements was determined by Clarke Error Grid Analysis. It can be concluded that in normal glyceamia (4.4 to 10.0 mmol/l) the measurements realized by the parients are more accurate that it is supposed by the producer, opposite to the cases of hypoglycaemia or hyperglycaemia. Keywords: continuous glucose monitoring; continuous glucose error grid analysis; practical accuracy Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení přesnosti kontinuálního měření glykémie pacientem prostřednictvím Clarkovy analýzy chybové mřížky

Cílem studie je porovnat rozdíl mezi odchylkou deklarovanou výrobcem senzorů pro kontinuální měření glykémie (CGM) Minimed Medrotic Paradigm REAL-Time system a skutečnými výsledky u pacientů, kteří ...

Honsová, Š.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

Amperometrická stanovení nitrosloučenin pomocí průtokového detektoru ze stříbrného pevného amalgámu
Yosypchuk, O.; Barek, J.; Josypčuk, Bohdan
2011 - Czech
V této pilotní studii byl představen nový typ tubulárního amperometrického detektoru na bázi stříbrného pevného amalgámuurčeného primárně pro redukující se látky a byl testován na modelovém vodném roztoku 4- nitrofenolu ve FIA systému. První výsledky ukazují, že tento typ detektoru poskytuje vysoce kvalitní signály 4- nitrofenolu. Nicméně jsou zde problémy s opakovatelností signálu způsobené pravděpodobně vysokou citlivostí na přítomnost kyslíku. Toto se snažíme odstranit v dalším výzkumu. In this pilot study, a new type of flow tubular amperometric detector based on silver solid amalgam was introduced. The tubular cell was tested under flow injection analysis for determination of 4-nitrophenol in aqueous solutions. The first results show that this type of detector provides high-quality signals of 4-nitrophenol. However, there are some problems with repeatability of signals caused probably of high sensitivity due to the presence of oxygen, which we shall try remove in further research. Keywords: 4-nitrophenol; amperometric detector; tubular electrode of silver solid amalgam Available at various institutes of the ASCR
Amperometrická stanovení nitrosloučenin pomocí průtokového detektoru ze stříbrného pevného amalgámu

V této pilotní studii byl představen nový typ tubulárního amperometrického detektoru na bázi stříbrného pevného amalgámuurčeného primárně pro redukující se látky a byl testován na modelovém vodném ...

Yosypchuk, O.; Barek, J.; Josypčuk, Bohdan
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

Stanovení fytohormonů v geneticky modifikovaných rostlinách Nicotiana pomocí diferenční pulsní voltametrie
Kocábová, Jana; Sokolová, Romana; Giannarelli, S.
2011 - Czech
Diferenční pulsní voltametrie byla použita pro stanovení IAA fytohormonu v rostlinných vzorcích pomocí skelno-uhlíkové elektrody. Detekční limit navrhované metody je 0,45 microg.ml-1. Stanovení elektrochemického IAA je selektivní a koncentrace IAA ve vzorku z geneticky modifikované rostliny Nicotiana langsdorfii byla stanovena v přítomnosti jiných hormonů jako kyseliny abscisové a některých cytokininů. The differential pulse voltammetry was used for the determination of the phytohormone indole-3-acetic acid (IAA) in plant samples using a glassy-carbon electrode. The limit of detection of the proposed method is 0,45 microg.ml-1. The electrochemical determination of IAA is selective and the concentration of IAA in sample of genetically modified plant Nicotiana langsdorfii was determined in the presence of other phytohormones as abscisic acid and some cytokinins. Keywords: phytohormones; voltammetry; DPV Available at various institutes of the ASCR
Stanovení fytohormonů v geneticky modifikovaných rostlinách Nicotiana pomocí diferenční pulsní voltametrie

Diferenční pulsní voltametrie byla použita pro stanovení IAA fytohormonu v rostlinných vzorcích pomocí skelno-uhlíkové elektrody. Detekční limit navrhované metody je 0,45 microg.ml-1. Stanovení ...

Kocábová, Jana; Sokolová, Romana; Giannarelli, S.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

Příprava a charakterizace TiO2 filmů depozicí z kapalné fáze
Szatmáry, Lórant; Šubrt, Jan; Bezdička, Petr; Jirkovský, Jaromír; Kete, M.; Štangar, U. L.
2010 - Czech
Cílem této práce bylo připravit vrstvy TiO2 při různých reakčních teplotách a zjistit vliv složení a teploty na fotokatalytickou aktivitu. The aim of this work was to prepare the TiO2 layer at different reaction temperatures and to determine the effect of composition and temperature on the photocatalytic activity. Keywords: photocatalysis; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Příprava a charakterizace TiO2 filmů depozicí z kapalné fáze

Cílem této práce bylo připravit vrstvy TiO2 při různých reakčních teplotách a zjistit vliv složení a teploty na fotokatalytickou aktivitu....

Szatmáry, Lórant; Šubrt, Jan; Bezdička, Petr; Jirkovský, Jaromír; Kete, M.; Štangar, U. L.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Uhlíkové nanotrubičky - materiál pro uhlíkové pastové elektrody, možnosti přípravy a charakterizace
Mikysek, T.; Stočes, M.; Švancara, I.; Ludvík, Jiří
2010 - Czech
Téma uhlíkových pastových elektrod (CPE) je v popředí zájmu i v novém miléniu. První práce byla publikována z roce 1958 R.N. Adamsem. Za tuto dobu vyšla celá řada publikací a přehledových prací. In this article, some new approaches to characterize the carbon paste mixtures and the respective carbon nanotube paste electrodes (CNTPEs) are presented, discussed. Particular attention has been paid to the changes of the ohmic resistance, relative to the dependence on composition of the CNTPE, the materials used, the time. Four types of carbon nanotube pastes were examined, and for the interpretation of experimental data. Some problems connected with homogeneity and stability of carbon pastes, their storage, or eventual aging effects are also discussed. Keywords: carbon; paste electrode; nanotubes Available at various institutes of the ASCR
Uhlíkové nanotrubičky - materiál pro uhlíkové pastové elektrody, možnosti přípravy a charakterizace

Téma uhlíkových pastových elektrod (CPE) je v popředí zájmu i v novém miléniu. První práce byla publikována z roce 1958 R.N. Adamsem. Za tuto dobu vyšla celá řada publikací a přehledových ...

Mikysek, T.; Stočes, M.; Švancara, I.; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Elektrochemické vlastnosti tjiolové monovrstvy na povrchu různých elektrod
Josypčuk, Bohdan; Mareček, Vladimír
2010 - Czech
Jako podložka pro vytvoření monovrstvy thiolu se tradičně používá rtuť, zlato či stříbro. Největší výhodou rtuti je její ideálně rovný povrch, který zajišťuje získání monovrstvy prakticky neobsahující žádné defekty. Pevné amalgámy různých kovů se dobře smáčí rtutí, a proto lze připravit elektrody pokryté meniskem (m-MeSAE) nebo filmem (MF-MeSAE, kde Me - Ag, Au, Cu, Bi, Cd aj.) nasyceného kapalného amalgámu příslušného kovu. Afinita těžkých kovů tvořících amalgám k síře je velká a za určitých podmínek lze navázat thiol na zvolený kov. Vzhledem k tomu, že vlastnosti monovrstvy jsou ovlivněny vazbou kov-síra, použití amalgámů různého složení vede k vytvoření monovrstvy thiolu, která je stabilní v definovaném rozsahu potenciálů. Elektrochemické studium vlastností thiolových monovrstev na elektrodách o různém složení bylo hlavním cílem této práce. Solid amalgam electrodes covered by a mercury meniscus or by mercury film (m-AgSAE, MF-AgSAE, m-CuSAE, m-BiAgSAE and m-CdSAE) are convenient for obtaining thiol films which are bound to different metals. By choosing an appropriate metal for the amalgam preparation, a thiol monolayer can be created which is stable in the given potential range. After a short accumulation time (1-2 min), the area of the reduction peak (charge) practically does not change it the monolayer is created from 1 nM thiol solution. Statistical results based on many times repeated formation and desorption of thiol monolayers (RSD = 2-3 %) attest that the stationary SAEs are convenient tools for study of electrochemical properties of thiol films. Keywords: thiolate monolayer; reductive desorption; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemické vlastnosti tjiolové monovrstvy na povrchu různých elektrod

Jako podložka pro vytvoření monovrstvy thiolu se tradičně používá rtuť, zlato či stříbro. Největší výhodou rtuti je její ideálně rovný povrch, který zajišťuje získání monovrstvy prakticky neobsahující ...

Josypčuk, Bohdan; Mareček, Vladimír
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Příprava a vlastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů
Paušová, Š.; Mailhot, G.; Prevot, V.; Krýsa, J.; Jirkovský, Jaromír
2010 - Czech
Tato práce v první části popisuje chování TiO2 nanočástic ve vodném roztoku. Druhá část práce je zaměřena na přípravu nových nanokompozitů na bázi nanočástic TiO2 nanesených na anorganickém podkladu tvořeném z vícevrstevnatých hydroxidů (LDH). This paper first describes the behavior of TiO2 nanoparticles in aqueous solution. The second part focuses on the preparation of new nanocomposites based on TiO2 nanoparticles deposited on the inorganic substrate made of multilayer hydroxides (LDH). Keywords: nanoparticles; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Příprava a vlastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů

Tato práce v první části popisuje chování TiO2 nanočástic ve vodném roztoku. Druhá část práce je zaměřena na přípravu nových nanokompozitů na bázi nanočástic TiO2 nanesených na anorganickém podkladu ...

Paušová, Š.; Mailhot, G.; Prevot, V.; Krýsa, J.; Jirkovský, Jaromír
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů
Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír; Hromadová, Magdaléna; Ludvík, Jiří
2010 - Czech
V zemědělství je běžně používáno několik stovek pesticidů. Zjištění způsobu degradace pesticidů a charakterizace jejich degradačních produktů je významný celosvětový problém. Při biologické aktivitě některých pesticidů hrají podstatnou úlohu reakce přenosu elektronu. Ioxynil (3,5-diido-4-hydroxy-benzonitril), bromoxynil (3,5-dibromo-4-hyodoxy-benzonitril) a chloroxynil (3,5-dichloro-4-hrydoxy-benzonitril) jsou široce používané herbicidy, které patří do skupiny herbicidů, jejichž účinek spočívá v inhibici elektronového přenosu ve Fotosystému II zelených rostlin. Pomocí GC-MS identifikace produktů po úplné elektrolýze při konstantním potenciálu a analýzou cyklických coltamogramů bez a za přítomnosti halogenidů v roztoku bylo prokázáno, že při redukci těchto látek dochází k rozštěpení vazby C-halogen. Autoprotonation in reduction mechanism of 3,5-dihalogeno-4-hydroxy-benzonitriles was studied in dimethylsulfoxide by electrochemical methods. The overall one electron reduction process was found. Aryl radical formed by the cleavage of halogenide undergroes further electron transfer in EC type reaction. The anion is protonated by parent molecule resulting in total consumption of two electrons per two starting molecules. Addition of stronger proton donor increases the height of reduction wave up to two electrons per molecule. The addition of potassium hydroxide causes the decrease of the reduction wave. The reduction products were identified by GC/MS analysis in the absence and presence of strong proton donor. Keywords: autoprotonation; reduction; electron transfer Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů

V zemědělství je běžně používáno několik stovek pesticidů. Zjištění způsobu degradace pesticidů a charakterizace jejich degradačních produktů je významný celosvětový problém. Při biologické aktivitě ...

Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír; Hromadová, Magdaléna; Ludvík, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Příprava a clastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů
Paušová, Š.; Mailhot, G.; Prevot, V.; Krýsa, J.; Jirkovský, Jaromír
2010 - Czech
Práce pojednává o metodách přípravy TiO2 nanočástic a jejich vlastností a kompositů. This work is considered of preparation and properties of TiO2 nanoparticles and their composites. Keywords: nanoparticles; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Příprava a clastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů

Práce pojednává o metodách přípravy TiO2 nanočástic a jejich vlastností a kompositů.


This work is considered of preparation and properties of TiO2 nanoparticles and their composites.

Paušová, Š.; Mailhot, G.; Prevot, V.; Krýsa, J.; Jirkovský, Jaromír
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

Lekce z přírody
Rathouský, Jiří
2010 - Czech
Cílem této prezentace je poskytnout ucelený přehled oboru biomimetiky. The aim of this presentation is to provide an overview of the field of biomimetics. Keywords: biomimetic Available at various institutes of the ASCR
Lekce z přírody

Cílem této prezentace je poskytnout ucelený přehled oboru biomimetiky.


The aim of this presentation is to provide an overview of the field of biomimetics.

Rathouský, Jiří
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases