Number of found documents: 47
Published from to

Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek
Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
2015 - Czech
Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje zejména státně správní vlastnosti sbírky (vlastník, správce, čísla pozemků), vlastnosti sbírky jako celku i jejích hlavních částí, ale také popis jednotlivých kompozičně a sbírkově význačných dřevin. CM představuje posun v pojmu sbírka v CES v tom, že zahrnuje živé exempláře, jejichž vlastnosti (památková, sbírková a architektonická hodnota) se v čase mění. The certified guidelines (under the title Methods of description of living collections of woody plants in monuments of garden architecture for the purposes of Central Register of Collections) provide a unified and comprehensive framework for a description of woody plant collections (arboretums) that form a part of a recognized monument of garden architecture, and therefore simultaneously represent dendrological, collection and architectural values. The guidelines include methods for descriptions of whole monuments, their specific parts and individual woody plant specimens. The method integrates living collections and other types of collections. Keywords: garden architecture; dendrology; methods Available in a digital repository NRGL
Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek

Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje ...

Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
Botanický ústav, 2015

Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, M.; Mašková, Ludmila
2015 - Czech
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 způsobů mechanického čištění. Základním požadavkem byla využitelnost metodiky pro většinu restaurátorských pracovišť. Z tohoto důvodu byly zahrnuty pouze přístupy, které jsou snadno dostupné a nevyžadují speciální přístrojové vybavení. Z výsledků vyplynulo, že druh papírové podložky nemá zásadní vliv na výsledek čištění a hlavním kritériem pro volbu prostředku k ošetření se ukázal rozsah zašpinění. The aim of this work was to identify methods of mechanical cleaning of dust particles from the paper surface, which are suitable for use in the restoration practice. For this purpose 15 methods of mechanical cleaning were tested. The basic requirement was the applicability of the methodology for the most restorers. Therefore the methodology included only approaches which do not require any special equipment. The results showed that the type of paper has no effect to cleaning results and the main criterion for selection of means of treatment is the extent of soiling. Keywords: mechanical cleaning; paper; dust particles Available in a digital repository NRGL
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru

Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 ...

Benešová, M.; Mašková, Ludmila
Ústav chemických procesů, 2015

Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin
Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
2014 - Czech
Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti rostlinných pesticidů. The aim of the certified methodology is to provide a complete overview about possible ways of isolation of isolate biologically active extracts from rose-scented geranium and their utilization in the field of plant pesticides. Keywords: supercritical fluid extraction; pelargonium graveolens; chemical composition Available in digital repository of the ASCR
Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti ...

Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
Ústav chemických procesů, 2014

Metodika užití jednorázového setu pro detekci měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách
Stloukal, R.; Vopálenská, I.; Watzková, J.; Gregušová, B.; Palková, Z.; Váchová, Libuše; Pichová, Iva
2014 - Czech
Metodika shrnuje aktuální legislativní požadavky a normy související s obsahem měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách. V metodice je dále podrobně popsán nově vyvinutý jednorázový detekční set LentiKats, který je založen na detekci měďnatých iontů pomocí Biokatalyzátoru lentikats s imobilizovanými rekombinantními kvasinkami. The methodology summarizes the current legislative requirements and standards related to the content of cupric (Cu2+) ions in drinking waters and industrial wastewaters. In this methodology, a newly developed single detection LentiKats set, is described in detail. The test is based on the detection of cupric ions using Lentikats Biocatalyst with immobilized recombinant yeasts. Keywords: Lentikats Biocatalyst; cupric ions; detection; drinking waters; industrial wastewaters Fulltext is available at external website.
Metodika užití jednorázového setu pro detekci měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách

Metodika shrnuje aktuální legislativní požadavky a normy související s obsahem měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách. V metodice je dále podrobně popsán nově vyvinutý ...

Stloukal, R.; Vopálenská, I.; Watzková, J.; Gregušová, B.; Palková, Z.; Váchová, Libuše; Pichová, Iva
Ústav organické chemie a biochemie, 2014

Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy
Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
2014 - Czech
Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních plantážích pro následné energetické využití. The proposed technology is a unique method evaluating decrease of risk element release into environment while the contaminated biomass is transported, stored and pre-treated. This biomass was produced on phytoextraction plantations for further energetic purposes. Keywords: contaminated biomass; risk element release; technology Available in digital repository of the ASCR
Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy

Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních ...

Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2014

Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami
Adamec, V.; Huzlík, J.; Ličbinský, R.; Mikuška, Pavel; Vojtěšek, Martin
2010 - Czech
Metodika popisuje postup pro kvantifikaci podílů jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší pevnými částicemi vč. resuspenze na základě měření chemického složení pevných částic a pouličního prachu s využitím statistických metod a receptorového modelování. Methodology describes a process of quantification of contribution of individual resources of air pollution caused by the particulate matter including resuspension on the basis of measurement of chemical composition of particulate matter and street dust using statistical methods and receptor modeling. Keywords: pollution sources; particulate matter; receptor modeling Available in digital repository of the ASCR
Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami

Metodika popisuje postup pro kvantifikaci podílů jednotlivých zdrojů na znečištění ovzduší pevnými částicemi vč. resuspenze na základě měření chemického složení pevných částic a pouličního prachu s ...

Adamec, V.; Huzlík, J.; Ličbinský, R.; Mikuška, Pavel; Vojtěšek, Martin
Ústav analytické chemie, 2010

Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
2010 - Czech
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku. A rapid trial of accumulation capacities for heavy metals Pb, Cd, and Cr of selected fast-growing deciduous woody plant species is presented. The Sorbus aucuparia, Populus tremula x P. tremuloides, Salix x blanda, S. viminalis, S. miyabeana, and S. elbursensiswere clonally micropropagated by induction of organogenesis. Samples of roots and aboveground parts from plantlets grown in aseptic conditions in agar semisolid substrate and hydroponics media supplemented by the heavy metal salts were taken at 2, 4, and 8 days of cultivation.The concentrations and distributions of the accumulated metals were determined using the ICP-OES method and verified by autoradiography. Practically, amounts of accumulated heavy metals increased linearly up to the end of the experiment and were higher in the roots than in aboveground parts in both, the agar cultures and hydroponics. It could be concluded that all tested species displayed a high efficacy of metal uptake and could represent prospective trees for phytoremediation of polluted soils. Keywords: phytoremediation; heavy metals accumulation; hybrid aspen Fulltext is available at external website.
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely

V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně ...

Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
Ústav experimentální botaniky, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases