Number of found documents: 79
Published from to

Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie
Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
2005 - Czech
Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze. This article presents the finds of the Bell Beaker culture from Rousínov (Vyškov district) and the results of raw material analysis. Keywords: Moravia Vyškov; Bell Beaker culture; raw material Available at various institutes of the ASCR
Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie

Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze....

Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
Archeologický ústav, Brno, 2005

Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza). The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. The research included osteological, osteometrical, taphonomical and palaeopathological analyses. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice Available at various institutes of the ASCR
Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)

Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza)....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
2004 - Czech
V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť). Paper analyses the use of knapped industry raw materials during the Early Bronze Age in Moravia. Keywords: Moravia; Early Bronze Age; knapped industry raw materials Available at various institutes of the ASCR
Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie

V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť)....

Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci
Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
2004 - Czech
Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá a 11m široká). Stopy prehistorického osídlení byly nalezeny v několika sondách a jamách (ve druhé polovině 9. stol. n.l. byly postaveny kamenné valy s železnými pruty). Před zdí nalezen násep s nánosy od poč. 10. do 12. stol. Na skládce bylo nalezeno pohřebiště z 11. stol., množství zvířecích kostí atd. Počátkem 12. stol. byla postavena malá sakrální budova, existující pár let - zdemolována v roce 1131, kdy začala výstavba katedrály. This article describes the finding of a sacral building - a small church (found in a Small yard adjacent to the cathedral of St. Václav). Geophysical survey over the area determined substantial features of the church - 14 m long and 11 m wide. Our results have revealed about the archaeological history of this place, in the second half of the 9th century AD there was constructed a sacral stone mound with iron ingots, around the mound was a clay - and - timber wall reinforced by stone elements. A large midden was found in front of the walls, with deposits from the 10th through the beginning of the 12th century. In the midden was found a burial from the 11th century and a huge quantity of sherds, animal bones, etc. On a destroyed part of the walls was constructed a small sacral building at the beginning of the 12th century, demolished in 1131, when the cathedral´s construction began. Keywords: Moravia Olomouc; cathedral of St. Václav; geophysical survey; stavby; budovy Available at various institutes of the ASCR
Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci

Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá ...

Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha
Stuchlík, Stanislav
2004 - Czech
Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě. The article presents conspectus of the finds from Hallstatt cemeteries in Mohelnice (Central Moravia). Keywords: Mohelnice, Central Moravia; Old Iron Age; cemeteries Available at various institutes of the ASCR
Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha

Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě....

Stuchlík, Stanislav
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov
Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Ondra, K.
2004 - Czech
Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v severní části dálničního tahu (pravá terasa řeky Bečvy v okolí Přerova), i jeho projevy lokálnějšího rázu u jižního segmentu stavby. Účelnou kombinací uplatněných disciplín se podařilo získat optimální podklady k realizaci vlastního výzkumu, zaměřeného především na místa zjištěná prospekcí. A combination of archaeological data, and aerial and geophysical surveying over construction site 0136 Říkovice - Přerov (Highway D 1) has yielded a considerable amount of information, which suggest a relatively dense inhabitation especialy in the northern part of the construction site (right terrace in the valley of Bečva River in the vicinity of Přerov), and rather scarce indications in the southern part. An efficient combination of different methods brought about background information sufficient to subsequently excavate specific areas, which contributed significantly to reducing the costs and time necessary to complete the archaeological research. Keywords: Moravia; geophysical prospecting; archaeological research; stavby; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní metody prospekce na trase dálnice D1 stavby 0136 Říkovice - Přerov

Kombinací archeologických údajů, letecké a geofyzikální prospekce na trase dálnice D1, stavby 0136 Říkovice - Přerov byla získána řada informací, které naznačují poměrně intenzivní osídlení v ...

Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Ondra, K.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích
Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
2004 - Czech
Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr. References about nonkonform archaeological finds in the place with settlement and burial structures - explanation of situation in storage pits with human and animal skeletons from the 9. century AD. Keywords: 9. century AD; human burials; animal burials Available at various institutes of the ASCR
Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích

Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr....

Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
Archeologický ústav, Brno, 2004

Gravettská sídelní struktura spytihněvsko-napajedelského mikroregionu ve světle geomorfologických procesů
Škrdla, Petr
2004 - Czech
Příspěvek podává nástin problematiky interpretace umístění lokalit, jejich případné vazby a sídelní strategie v napajedelsko-spytihněvském mikroregionu a to na základě detailné revize terénu v dané oblasti. The Spytihněv-Napajedla microregion was intensively surveyed. During the study of settlement pattern, the strong association of sites with geomorphological processes was observed. The influence of geomorphological processes is necessary to take into account when studying the settlement strategies. Keywords: Moravia; gravettian settlement; geomorphological processes Available at various institutes of the ASCR
Gravettská sídelní struktura spytihněvsko-napajedelského mikroregionu ve světle geomorfologických procesů

Příspěvek podává nástin problematiky interpretace umístění lokalit, jejich případné vazby a sídelní strategie v napajedelsko-spytihněvském mikroregionu a to na základě detailné revize terénu v dané ...

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2004

Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích
Juchelka, Jiří
2004 - Czech
Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 byl starší (RBC2-RBD). From october 2001 till may 2002 the rescue archaeological excavation in Velké Hoštice was led and the border of the locality from the time of Lausitz culture , dated to the phases RHA1-A2, was discovered. The object 557 was the only one, dated to the phases RBC2-RBD. Keywords: Lausitz culture; settlement; pottery Available at various institutes of the ASCR
Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích

Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
Doležel, Jiří
2004 - Czech
Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku zainteresovanými osobami a pokouší se o přesnou lokalizaci propůjčeného dolu v rámci katastru obce Bartoušov u Havlíčkova Brodu. The article analyses in detail the deed, by means of which the land holder lends old mining work to mining consortium for new mining of silver in 1515. It clarifies period circumstances, introduces individual persons interested in the enterprise and attemps to locate precisely the mine lent within the cadastral territory of the village of Bartoušov near Havlíčkův Brod. Keywords: medieval mining; lease of silver mines; Czech and Moravian Highlands Available at various institutes of the ASCR
Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515

Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku ...

Doležel, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases