Number of found documents: 206
Published from to

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Kuna, Martin
2012 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2012

K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku
Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě. Article contributes to recognition of localisation and ground plan of the residence of Czech rulers in the Early Middle Ages at Vyšehrad. Keywords: Early Middle Ages; royal residence; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku

Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě....

Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování
Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu. Article deals with an analysis of a grave which contributes to recognition of spatial organization of Vyšehrad stronghold in Early Middle Ages. Keywords: burial ground; Early Middle Ages; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování

Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu....

Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Slovo úvodem
Durdík, Tomáš
2012 - Czech
Zhodnocení charakteru, specifik, vědeckého přínosu a významu konference Dějiny staveb. Evaluation of characteristic, specific features, scientific contributions and importance of conference History of buildings. Keywords: building; building history; architecture; medieval archaeology; building history research Available at various institutes of the ASCR
Slovo úvodem

Zhodnocení charakteru, specifik, vědeckého přínosu a významu konference Dějiny staveb....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2012

Husitské hrady
Durdík, Tomáš
2011 - Czech
Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o husitských hradech v Čechách a jejich obranném potenciálu. Summarisation and evaluation of knowledge concerning hussite castles in Bohemia and their defence potential. Keywords: castle; castellology; architecture; medieval archaeology; hussite wars; Middle Ages; Bohemia; warfare Available at various institutes of the ASCR
Husitské hrady

Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o husitských hradech v Čechách a jejich obranném potenciálu....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Kuna, Martin
2011 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2011

Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích
Frolík, Jan; Musil, J.; Netolický, P.
2011 - Czech
Rekonstrukce stavební podoby a architektonického vývoje kláštera v období 12. až 15. století na základě archeologických výzkumů v letech 2003 a 2008 a geofyzikálních měření. The reconstruction of the building form and architectural development of the monastery in the period between 12th and 15th centuries based on the archaeological excavation in 2003 and 2008 and geophysical survey. Keywords: Middle Ages; monastery; building history Available at various institutes of the ASCR
Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích

Rekonstrukce stavební podoby a architektonického vývoje kláštera v období 12. až 15. století na základě archeologických výzkumů v letech 2003 a 2008 a geofyzikálních měření....

Frolík, Jan; Musil, J.; Netolický, P.
Archeologický ústav, Praha, 2011

Hledání metod(y) v současné archeologii
Kuna, Martin
2011 - Czech
Archeologie a historie se neliší předmětem svého výzkumu, ale svými prostředky. I to však zakládá pro archeologii nutnost budování vlastní teorie a metody a kladení vlastních vědeckých otázek. V dnešní době archeologie víceméně vyčerpala možnosti poznání, kterého bylo možno dosáhnout relativně jednoduchými metodami a s kritikou pramenů převzatou z jiných historických oborů. Další pokrok v archeologii je podmíněn nejen aplikací nových postupů, které nabízejí přírodní vědy, ale i rozpracováním vlastních teorií a metod, a to např. teorie formačních procesů, teorie artefaktů jako symbolického systému apod. Na příkladě konkrétního archeologického výzkumu bude ukázána část metod, kterými současná archeologie může pracovat. Archaeology and history do not differ in targets but in the means of study. Even though, archaeology has to build its own theories and methods and has to be able to ask its own questions about the past. At present, archaeology has more or less exhausted the information potential of its records using simple, intuitive methods. For further knowledge, it is necessary to develop more sofisticated approaches based on a deductive way of making inference and using results of many other disciplines within the field of nature sciences. We are trying to present an example using data from the recent excavation at an Early Medieval site of Roztoky. Keywords: archaeological theory; archaeological method; site of Roztoky; Early Middle Ages; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Hledání metod(y) v současné archeologii

Archeologie a historie se neliší předmětem svého výzkumu, ale svými prostředky. I to však zakládá pro archeologii nutnost budování vlastní teorie a metody a kladení vlastních vědeckých otázek. V ...

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2011

Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích
Malyková, Drahomíra; Bursák, D.; Pecinovská, Monika
2011 - Czech
Prezentovaný záchranný výzkum proběhl v severovýchodní části Prahy v roce 2007 v městské části Praha-Kbely. Většina objektů a nálezů patří době bronzové a mladší době železné. V tomto příspěvku se autoři soustředí pouze na archeologické situace, které přinesly doklady sídlištních aktivit datovatelných do doby římské. Přibližně polovina nálezů pochází z osmi zahloubených objektů, další část byla nalezena rozptýlená v mocné nestratifikované vrstvě, takže rozmístění domů či usedlostí je těžko rozeznatelné. Mezi obvyklými keramickými střepy, které patří typologicky do konce 2. až 4. století a nesou typické znaky germánské keramiky, byly zjištěny také nálezy římsko-provinciálního původu. Kvůli malým rozměrům a absenci detailnějších typologických znaků je obtížné říci o těchto v Čechách vzácně nalézaných předmětech něco konkrétnějšího. Důležité nálezy představují také kovové předměty, většinou z 2. a 3. století. Presented rescue excavations took place in north-eastern part of Prague in the year 2007 within the parish of Prague-Kbely. Most of the features and artifacts belong to the Bronze Age and the late Iron Age. In this contribution authors focus only on the part of archaeological record that brought some evidence on settlement activities datable to the Roman Period. Approximately a half of the artifacts come from eight sunken features, the other part was found widespread in the wide unstratified layer, so any house or farmstead layout is hardly recognizable. Among the common pottery sherds that belong typologically to the end of 2nd-4th Century AD and bear typical signs of Germanic pottery were found also some finds of Roman-provincial provenience. Due to the small dimensions and absence of more detailed typological traces is hard to say something more concrete about these in Bohemia rarely found artifacts. Important finds also present the metallic artifacts, mostly from 2nd and 3rd Century AD. Keywords: Roman Period; settlement; pottery Available at various institutes of the ASCR
Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích

Prezentovaný záchranný výzkum proběhl v severovýchodní části Prahy v roce 2007 v městské části Praha-Kbely. Většina objektů a nálezů patří době bronzové a mladší době železné. V tomto příspěvku se ...

Malyková, Drahomíra; Bursák, D.; Pecinovská, Monika
Archeologický ústav, Praha, 2011

Sídliště vinařické skupiny z Prahy-Kobylis
Frolík, Jan; Jílek, J.; Jiřík, J.; Urbanová, K.
2011 - Czech
Sídliště vinařické skupiny (5. století) sestávající ze dvou polozemnic s doklady zpracování kostí a tkalcovství. Sídliště má pravděpodobně vztah k nedalekému soudobému pohřebišti. Settlement of Vinařice Group (Migration Period, 5th century) with two semi-sunken houses and with evidence of elaborating of bones and weaving. There is probably relationship with contemporary cemetery close to settlement. Keywords: Migration Period; Vinařice group; settlement Available at various institutes of the ASCR
Sídliště vinařické skupiny z Prahy-Kobylis

Sídliště vinařické skupiny (5. století) sestávající ze dvou polozemnic s doklady zpracování kostí a tkalcovství. Sídliště má pravděpodobně vztah k nedalekému soudobému pohřebišti....

Frolík, Jan; Jílek, J.; Jiřík, J.; Urbanová, K.
Archeologický ústav, Praha, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases