Number of found documents: 75
Published from to

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán
Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana
2009 - Czech
Tento příspěvek pojednává o užívání a zneužívání na citačních údajích založených indikátorech při evaluaci vědeckého výkonu ať jednotlivců, tak institucí, z nichž nejrozšířenější je IF databáze WoS společnosti Thomson & Reuters. V dnešní době vzrůstají tendence založené na myšlence, že evaluace musí být prováděna „jednoduše a objektivně“. Metody „jednoduše a objektivně“ jsou široce pojímany jako bibliometrie, tedy citační údaje a z nich odvozené indikátory. Takovéto indikátory jsou dnes považovány za daleko přesnější, protože zaměňují prostá čísla za složité posudky a tak překonávají možnou a přirozenou subjektivitu peer review procesu posuzování. Tato víra je však naprosto nepodložená a mylná This is a report about the use and misuse of citation data in the assessment of scientific research. The idea that research assessment must be done using „simple and objective“ methods is increasingly prevalent today. The „simple and objective“ methods are broadly interpreted as bibliometrics, that is, citation data and the statistics derived from them. There is a belief that citation statistics are inherently more acurate because they substitute simple numbers for complex judgments, and hence overcome the possible subjectivity of peer review. But this belief is unfounded.“ Keywords: citation data; scientific research Available in digital repository of the ASCR
Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Tento příspěvek pojednává o užívání a zneužívání na citačních údajích založených indikátorech při evaluaci vědeckého výkonu ať jednotlivců, tak institucí, z nichž nejrozšířenější je IF databáze WoS ...

Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2009

Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i
Beránková, Hana; Brabcová, Markéta
2009 - Czech
Článek představuje projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., jehož výsledkem bude zveřejnění databáze s cca 3000 signovanými ilustracemi, které jsou dílem cca 600 umělců a jsou součástí 510 tisků z fondu KNAV. Díky detailnímu popisu ilustrací a spisů, v nichž se ilustrace nacházejí, i širokým vyhledávacím možnostem, které databáze nabídne, bude projekt významným příspěvkem nejen pro studium dějin knihy, knihtisku a knižní kultury, ale i dějin obecně a dalších příbuzných disciplín. Příspěvek se zaměřuje i na obecnou charakteristiku zmíněného souboru ilustrací a na některé problémy při dešifrování jejich symbolického jazyka. The paper deals with Digitalization project of signed illustrations in prints from the years of 1501-1750 held in the ASL collection, which has resulted in the creation of a database with around 3,000 signed illustrations, which are the work of around 600 creators, and also 510 print containing these illustrations.Thanks to detailed compilation of both signed illustrations and printed materials in which illustrations are found, this database provides wide-ranging possibilities of interdisciplinary utilisation. Aside from the research possibilities that the database offers, the article is also focused on the overall characteristic of the mentioned group of signed illustrations, with regard to developmental changes of book illustrations over the course of the 16th through the 18th century, and to certain problems when deciphering the symbolic language of illustrations in the given period. Keywords: book illustration; book history; digitalization; symbology; allegory Available at various institutes of the ASCR
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i

Článek představuje projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., jehož výsledkem bude zveřejnění databáze s cca 3000 ...

Beránková, Hana; Brabcová, Markéta
Knihovna AV ČR, 2009

Hodnotíme vědu profesionálně?
Ráb, Petr; Kadlecová, Ivana
2008 - Czech
Věda je nejmocnější nástroj lidské civilizace a prostředky do ní vložené jsou jednou z nejvýhodnějších investic vůbec. Proto je nesmírně důležité správně alokovat dostupné zdroje prostředků a identifikovat ty oblasti vědy, organizace, skupiny a jednotlivce ve vědě a výzkumu, které jsou v systému nejvíce přínosné. Hodnocení výkonu ve vědě a výzkumu je proto klíčový moment. Takové hodnocení je však vzhledem k povaze vědy metodicky velmi složitá záležitost. Výkon ve vědě a výzkumu má vždy dvě složky (zastoupené v různém poměru): kvalitativní (= co bylo vykonáno) a kvantitativní (= kolik bylo vykonáno). Zatímco hodnocení prvé složky je nutno provádět peer review systémem, pro druhou složku jsou široce využívány databáze vědeckých informací a indikátory, které z nich lze odvodit. Správnost a úplnost údajů v takových databázích jsou tudíž nezbytným předpokladem pro hodnocení ve vědě a výzkumu. Příspěvek se zabývá některými problémy použití databází a indikátorů v hodnocení vědy a výzkumu. The science and research undoubtedly are the most powerful tools of human civilization and the expenses allocated in belong to optimal investment at all. The identification of top research areas, organization, teams and/or indviduals has therefore crucial importance for allocation of financial resources. The evaluation of research quality is then key factor. However, the evaluation of research quality and output is a complex problem due to nature of research processes. The research achievement has two inherent components: quality (= what was done) and quantity (= how much was done). While the first component is evaluated by peer review systems, the later is based on database with scientific informations nad/or derived from them indicators. Quantity data (indicators) are always core parameters of evaluation systems, frequently used without peer review.This contributions dealst with some problems with databases and indicators application in R,T and D evaluations. Keywords: evaluation of research results Fulltext is available at external website.
Hodnotíme vědu profesionálně?

Věda je nejmocnější nástroj lidské civilizace a prostředky do ní vložené jsou jednou z nejvýhodnějších investic vůbec. Proto je nesmírně důležité správně alokovat dostupné zdroje prostředků a ...

Ráb, Petr; Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2008

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 - Knihovna AV ČR, v. v. i
Lhoták, Martin
2008 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 - Knihovna AV ČR, v. v. i

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2008

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus
Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana; Meixner, Jaroslav
2008 - Czech
Obsahem příspěvku je porovnání dvou největších citačních zdrojů, Web of Science (Thomson Reuter) a SCOPUS (Elsevier). Oba produkty jsou sledovány především z hlediska časové i obsahové šíře, vyhledávacích možností, návazné práce se získanými daty a celkové uživatelské přívětivosti. Jsou zmíněny přednosti i případné nedostatky obou informačních zdrojů. Document content is comparing and analyzing of two greatest citated sources, Web of Science (Thomson Reuter) and SCOPUS (Elsevier). Both products are monitored from view of chronological and contentual amount searching possibilities, consecutive work with retrieved data and comprehensive user friendly searching system. Benefits and misssing parts in both information sources are mentioned. Keywords: Web of Science; Scopus; databases Available in digital repository of the ASCR
Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Obsahem příspěvku je porovnání dvou největších citačních zdrojů, Web of Science (Thomson Reuter) a SCOPUS (Elsevier). Oba produkty jsou sledovány především z hlediska časové i obsahové šíře, ...

Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana; Meixner, Jaroslav
Knihovna AV ČR, 2008

Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu
Veselá, Lenka
2007 - Czech
Autorka sleduje dějiny ditrichštejnské knihovny, která patřila k významným šlechtickým knižním sbírkám 17. století. Soustředila se na to, jak osobnost majitelů (Adam z Ditrichštejna a František z Ditrichštejna) ovlivňovala podobu a uspořádání této knihovny. Dochované dobové katalogy (1614 a 1646) umožnily také sledovat vývoj knihovnického uspořádání této šlechtické bibliotéky v průběhu třiceti let. Autorka došla k závěru, že Ditrichštejnská knižní sbírka představuje ve své době ojedinělý pokus o aplikaci katolických knihovnických principů. The author observed the history of the Ditrichštejn library, which became an important aristocratic collectors´ library in the 17th century. She concentrates on the persons of her owners (Adam of Ditrichštejn and František of Ditrichštejn) and their librarian arrangement. Extant contemporary catalogs of the Ditrichštejn library (1614 and 1646) make it possible to observed the progress of this librarian arrangement over the 30 years. The autor conclused, that Ditrichštejn book collection presents rare experiment about the application of the catholics librarian principles. Keywords: František of Ditrichštejn; library; history Available at various institutes of the ASCR
Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu

Autorka sleduje dějiny ditrichštejnské knihovny, která patřila k významným šlechtickým knižním sbírkám 17. století. Soustředila se na to, jak osobnost majitelů (Adam z Ditrichštejna a František z ...

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 2007

Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2006
Kadlecová, Ivana
2007 - Czech
Keywords: annual report; Academy of Sciences Library Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti KNAV v roce 2006

Kadlecová, Ivana
Knihovna AV ČR, 2007

Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě
Tůmová, Anna
2007 - Czech
Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním patentem v roce 1781. Tyto prameny leccos vypovídají o lidové nekatolické zbožnosti v regionu a jejich analýza umožňuje alespoň částečně odhalit charakteristiky tajného předtolerančního nekatolictví v Čechách a na Moravě. Zároveň ukazuje, jak byla tato víra nesourodá a těžko zařaditelná v rámci povolených vyznání. Based on sources published in the periodical Selský archiv in 1929, the author concentrates on the religious situation on the estate of Nové Město na Moravě in the 18th century. The author concentrates especially on an analysis of records of the declaration of faith of non-Catholics in Nové Město most of whom describe themselves as Reformed following the publication of the Tolerance Decree in 1781. Declaration records contain doctrinal elements specific to the region in question and give some idea of non-Catholics devotion in the 18th century. Analysis shows how difficult it was to categorise and assign particular beliefs to any existing Protestant denomination since elements of both the Catholic and Protestant faiths were evident as well as non-orthodox viewpoints which are hard to classify and which evolved in this region during the time of pursuit of secret non-Catholics. Keywords: non-Catholicism; history; Nové Město na Moravě Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě

Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním ...

Tůmová, Anna
Knihovna AV ČR, 2007

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?
Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
2007 - Czech
Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda jsme připraveni na tento vývoj a zda skutečně chceme být kompetentní. The contribution brings the main information about European guides of competencies in the field of library and information services, about future European certification of competencies and adds provocatives questions whether we are prepared for this development and whether we really wish to be competent. Keywords: Competencies in library and information services; European certification of competencies; Problems of application of Eurocertification in the Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda ...

Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2007

Open source pro digitální knihovnu
Lhoták, Martin
2007 - Czech
Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open source systém Kramerius, který je vyvíjen ve spolupráci Národní knihovny ČR, Knihovny AV ČR, v. v. i. a firmy Qbizm technologies, a.s. Autor nabízi možnost orientace v dostupných open source řešeních, popíše vlastnosti některých vybraných systémů a informuje o současných instalacích. The aim of the article is to discuss usability of available open source software for digital library. It informs about state of the world most known and used solutions. Author is focused in detail on features of Czech open source system for digital library Kramerius, which is developed in cooperation of Czech National Library, Academy of Sciences Library and IT company Qbizm technologies Keywords: open source; digitální knihovny; systém Kramerius Available at various institutes of the ASCR
Open source pro digitální knihovnu

Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases