Number of found documents: 358
Published from to

O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi
Hájková, Dagmara
2008 - Czech
Keywords: Hácha, Emil; Masaryk, T. G.; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně
Petr, Stanislav
2008 - Czech
Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 prvotisků, jaká se ve farních knihovnách v českých zemích dochovala. Od roku 1931 je knihovna deponována v Archivu města Brna, dosud však není zpřístupněna odpovídajícím soupisem. Vedle liturgických, homiletických, patristických kodexů, biblických komentářů a dalších textů je v knihovně i necelá desítka právních rukopisů, vesměs kanonickoprávních. Nalezneme zde opisy základní sbírky Dekretálů Řehoře IX. s větším počtem textů komentářů k Dekretu, Dekretálům, Liber Sextus a Klementinám. Časté jsou i pomůcky ke sbírkám kanonického práva. Několik rukopisů obsahuje též texty určené pro foro interno a pro poučení duchovních správců či zpovědníků. Jedná se především o různé Summy confessorum, Poetinentiale či Confessionale od známých autorit, ale i o dosud neznámé sbírky a anonymní texty. Valuable collection of 122 medieval manuscripts has been preserved in the parish library at the St. James's Church in Brno, dating from the end of 13th century to the beginning of the 16th century, together with 141 incunabula. Apart from liturgical, homiletic, patristic codices, biblical commentaries and other theological and philosophical texts, there are also a few juridical manuscripts, mainly canonical-legal. Since 1931, the library has been deposited in the Archives of the City of Brno; however, it has not yet been made accessible by a proper and modern register. In the past, a large number of liturgical manuscripts were used by historians and musicologists, especially during several exhibitions of gothic art and Moravian book painting. Keywords: Brno, St. James Parish Library; manuscripts; canonical law Available at various institutes of the ASCR
Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně

Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 ...

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939
Rychlík, Jan
2008 - Czech
Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí výsledky, kterých v jednotlivých vládách tyto strany a hnutí dosáhly. The essay gives the survey of political parties and movements in the governments of different states of Central and Eastern Europe in the years 1918-1939, in which the Agrarian parties and movements were represented. It compares their programs and evalutes their results in particular governments. Keywords: agrarian parties; Europe; history Available at various institutes of the ASCR
Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939

Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí ...

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu
Rychlík, Jan
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). The paper deals with the travels abroad in the Habsburg monarchy from 19th century and Czechoslovakia (1918-1948), including the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945). Keywords: travels abroad; Austria-Hungaria; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu

Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)....

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Osudy tří letců ze Sedlčanska za druhé světové války
Mádlová, Vlasta
2008 - Czech
Příspěvek pojednává o osudech tří rodáků ze Sedlčanska, kteří se zúčastnili jako letci v řadách RAF druhé světové války. The study inquires into the career of three natives of Sedlčany-Region, who took a part in World War II as pilots in RAF. Keywords: World War II Available at various institutes of the ASCR
Osudy tří letců ze Sedlčanska za druhé světové války

Příspěvek pojednává o osudech tří rodáků ze Sedlčanska, kteří se zúčastnili jako letci v řadách RAF druhé světové války....

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první Československé republiky
Pehr, Michal
2008 - Czech
Tato studie se věnuje vztahu Československé strany lidové k prvorepublikové demokracii v meziválečném období. Lidová strana v té době reprezentovala český politický katolicismus, kterému bývá někdy vytýkán rozporuplný vztah k demokratickým ideálům. Československá strana lidová však v celém sledovaném období vystupovala jako stabilizační prvek celé společnosti a jako jedna z opor demokratického režimu. This study focuses on the relationship Czechoslovak People's Party for Democracy in the interwar period (Czechoslovakia 1918–1938). The People's Party at the time represented the Czech political Catholicism, which is sometimes criticized ambivalent relationship to democratic ideals. Czechoslovak People's Party, however, throughout the period acted as a stabilizing element of the entire company and as one of the pillars of a democratic regime. Keywords: Czechoslovakia, 1918-1938; Czechoslovak People's Party Available at various institutes of the ASCR
Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první Československé republiky

Tato studie se věnuje vztahu Československé strany lidové k prvorepublikové demokracii v meziválečném období. Lidová strana v té době reprezentovala český politický katolicismus, kterému bývá někdy ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2008

T. G. Masaryk a jeho cesty na Capri v letech 1921–1922
Vašek, Richard
2008 - Czech
Příspěvek se podrobněji zabývá cestami prezidenta T. G. Masaryka na Capri počátkem dvacátých let. Masaryk trpěl vážnými zdravotními problémy a v roce 1921 bylo nezbytné jet na zotavenou na jih. Cesty na Capri byly zároveň prvními cestami československého prezidenta do zahraničí a staly se do značné míry vzorem (např. po stránce organizační) i pro jeho další cesty. Příspěvek přibližuje organizaci cest a snaží se také zachytit všední den na Capri. Zmíněn je také vliv pobytů na Masarykův zdravotní stav nebo financování těchto cest. The contribution focuses on the journeys of president Thomas G. Masaryk to Capri at the beginning of the 1920s. Masaryk suffered from serious health problems in 1921 and therefore it was necessary for him to go abroad to recover. These were also the first trips of Czechoslovak president and they became models (i.e. in organisation) for Masaryk´s other journeys. The contribution deals with the organisation of the journeys and tries to capture day-to-day life at Capri. The influence on Masaryk´s state of health or financial background of the journeys is also mentioned in the text. Keywords: Masaryk, T. G.; travelling; Capri Available at various institutes of the ASCR
T. G. Masaryk a jeho cesty na Capri v letech 1921–1922

Příspěvek se podrobněji zabývá cestami prezidenta T. G. Masaryka na Capri počátkem dvacátých let. Masaryk trpěl vážnými zdravotními problémy a v roce 1921 bylo nezbytné jet na zotavenou na jih. Cesty ...

Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Cesty s tajným poselstvím: "revoluční kurýři"
Hájková, Dagmara
2008 - Czech
Práce se zabývá cestami vybrané skupiny Čecho-Američanů z neutrálních USA to Rakousko-Uherska v době první světové války. Válka omezila cestování, zvláště mezi válčícími zeměmi. Přesto si Československý odboj vytvořil pomocí poslů zvláštní systém tajné výměny informací. Práce rozebírá kriteria pro výběr kurýrů, způsoby určování trasy cesty, finanční zajištění a možnosti získání cestovních pasů. Zvažuje praktické výsledky "cest s tajným poselstvím". The contribution deals with the journeys of Czech-Americans from neutral USA to Austro-Hungarian Monarchy during the First World War. The war limited the personnel traveling, especially, between the belligerent countries. The Czechoslovak independence movement created unique style for secret exchange of the information by means of messengers. The work discusses the criteria for choice of couriers, as well as suitable routes, financial supplies and possibilities of obtaining the passports. It considers practical result of "secret journeys". Keywords: World War I; espionage; travelling Available at various institutes of the ASCR
Cesty s tajným poselstvím: "revoluční kurýři"

Práce se zabývá cestami vybrané skupiny Čecho-Američanů z neutrálních USA to Rakousko-Uherska v době první světové války. Válka omezila cestování, zvláště mezi válčícími zeměmi. Přesto si ...

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky
Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje působení Archivu AV ČR jako instituce dohlížející na dodržování pravidel spisové služby na pracovištích AV ČR. The contribution deals with problems of development of filing system and of record classification within the Academy of Sciences of the Czech Republic from its beginnings in 1953 to present. It gives information on the first plans of filing system, and follows work of the ASCR Archives as an institution supervising keeping of filing system’s regulations at all institutions and offices of the Academy. Keywords: filing system; record classification; Academy of Sciences of the Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje ...

Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Adolf Černý a jeho badatelské cesty v Lužici
Kaleta, Petr
2008 - Czech
V životě Adolfa Černého mělo cestování velký význam. Důvěrně se seznámil s mnoha částmi předválečné Evropy i s novými zeměmi, které vznikly po první světové válce, nejdůkladněji však poznal Lužici. Jeho výzkumné cesty do Lužice v osmdesátých a devadesátých letech 19. století souvisely se sběrem entografického materiálu v této části slovanského světa. Černého brilantní znalost lužické srbštiny mu pomohla proniknout do tehdy ještě archaického světa venkovských obyvatel. Základnou pro tyto cesty byl Budyšín, kde se nacházely ústřední lužickosrbské instituce a kde žil Michal Hórnik, přední osobnost tehdejší Lužice. Travelling had an important place in the life of Adolf Černý. He became familiar with many parts of pre-war Europe as well as the new countries which came into being following the First World War, however his most thorough trips were through Slavic Lusatia. His research trips to Lusatia in the 1880s and 1890s were one of the final phases of his collection of ethnographic material in this part of the Slavic world. His brilliant knowledge of the Sorbian language helped him to penetrate into the world of the Sorbian rural inhabitans, which at that time was rather archaic. The base for his trips was always Budyšin (Bautzen), where the central Sorbian institutions were located, and the home of Michal Hórnik, the leader of the Sorbs at the time. Keywords: Černý, Adolf; Lusatia Available at various institutes of the ASCR
Adolf Černý a jeho badatelské cesty v Lužici

V životě Adolfa Černého mělo cestování velký význam. Důvěrně se seznámil s mnoha částmi předválečné Evropy i s novými zeměmi, které vznikly po první světové válce, nejdůkladněji však poznal Lužici. ...

Kaleta, Petr
Masarykův ústav a Archiv, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases