Number of found documents: 274
Published from to

Maminka, nebo školka? Dopady prodloužení čerpání rodičovského příspěvku na budoucí vzdělání a pracovní uplatnění dětí
Bičáková, Alena; Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Ve studii kvantifikujeme dopady doby pobírání rodičovského příspěvku na dosažené vzdělání a budoucí uplatnění na trhu práce dotčených dětí ve věku 21–22 let. Zkoumaná reforma rodičovského příspěvku z roku 1995 v Česku prodloužila možnou dobu čerpání příspěvku ze 3 na 4 roky. Prodloužení pobírání příspěvku však nedoprovázelo prodloužení doby garance původního pracovního místa matky, nedovolovalo její výraznější zapojení na trhu práce, a znamenalo tedy další rok celodenní péče o dítě. In this study we quantify the impacts of the duration of paid parental leave on the education and future labor market outcomes of affected children when they reach 21-22 years of age. We examine the Czech Republic’s 1995 reform of paid parental leave, which extended the duration of parental allowance receipt from 3 to 4 years. This extension was not, however, accompanied by any extension of the job protection period that remained at 3 years. It also prevented the receiving parent to engage more substantially in the labour market, leading to one more year of full-time home child care. Keywords: parental leave; parental allowance duration; future labor market Available at various institutes of the ASCR
Maminka, nebo školka? Dopady prodloužení čerpání rodičovského příspěvku na budoucí vzdělání a pracovní uplatnění dětí

Ve studii kvantifikujeme dopady doby pobírání rodičovského příspěvku na dosažené vzdělání a budoucí uplatnění na trhu práce dotčených dětí ve věku 21–22 let. Zkoumaná reforma rodičovského příspěvku z ...

Bičáková, Alena; Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Standardní granty GA ČR a publikační výkonnost vědců: kontrafaktuální analýza projektů udělených v letech 2005–2014
Bajgar, Matěj
2021 - Czech
Grantová agentura České republiky (GA ČR) představuje největší zdroj projektového financování pro vědce působící v České republice (ČR). V posledních letech GA ČR na grantech rozděluje více než 4 miliardy korun ročně. Zhruba tři čtvrtiny těchto zdrojů připadají na tzv. Standardní granty. Tato studie jako první ekonometricky odhaduje dopad Standardních grantů GA ČR na publikační výkonnost podpořených výzkumníků. Porovnáváme členy řešitelských týmů těchto grantů (podpořená skupina) s výzkumníky, kteří se v daném období do těchto grantů nezapojili, ale jinak se podpořeným vědcům podobají (kontrolní skupina). Obě skupiny párujeme na základě hlavního oboru, minulých publikací a grantů, akademické hodnosti, pohlaví, typu výzkumné organizace a řady dalších charakteristik. Využíváme zejména data z Informačního systému o výzkumu, vývoji a inovacích. The Czech Science Foundation (GAČR) is the largest source of project financing for scientists based in the Czech Republic. In recent years, GAČR has distributed grants worth over 4 billion CZK a year. About three quarters of the total funds are allocated to Standard grants. This study is the first to econometrically estimate the impact of GAČR Standard Grants on the publication performance of the researchers the grant supports. We compare the members of Standard Grant research teams (the treatment group) to a control group of researchers who did not participate in a Standard Grant in a given period, but who otherwise resemble the supported researchers. We match the groups based on their primary fields, past publications and grants, academic titles, gender, the type of research institution they are affiliated with, and many other characteristics. Most data comes from the Information System for Research, Development, and Innovation. Keywords: publication performance; Czech Science Foundation; research funding Available at various institutes of the ASCR
Standardní granty GA ČR a publikační výkonnost vědců: kontrafaktuální analýza projektů udělených v letech 2005–2014

Grantová agentura České republiky (GA ČR) představuje největší zdroj projektového financování pro vědce působící v České republice (ČR). V posledních letech GA ČR na grantech rozděluje více než 4 ...

Bajgar, Matěj
Národohospodářský ústav, 2021

Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat. Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje typu kurzarbeit v českém právním řádu. This study examines the structure of Czech firms’ use of the Antivirus B programme in the second quarter of 2020, i.e. during the first “spring wave” of the Covid-19 epidemic. We compare application of the programme benefits with the structure of the economy and with the structure of demand shocks, approximated by the drop in hours worked against those worked in the second quarter of 2019. The study provides an example of how this type of programme could be continuously monitored in the future. The study’s findings can be useful when making long term decisions about how to set up tools such as kurzarbeit in Czech legislation. Keywords: kurzarbeit; Covid-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B

Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Jaké změny v rodinné politice slibují volební programy politických stran? Shrnutí a rozbory
Ostrý, Michal; Pertold, Filip
2021 - Czech
V práci stručně shrnujeme návrhy jednotlivých politických subjektů (dále stran) v jednotlivých oblastech ekonomicky založené rodinné politiky. Shrnutí doplňujeme odbornými komentáři, které mají oporu v řadě výzkumných studií včetně studií IDEA při CERGE-EI. In this work we briefly summarize the proposals of individual political entities (hereinafter parties) in individual areas economically based family policies. We supplement the summary with expert comments, which are supported by a number of research studies, including IDEA studies at CERGE-EI. Keywords: family policy; election programs; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Jaké změny v rodinné politice slibují volební programy politických stran? Shrnutí a rozbory

V práci stručně shrnujeme návrhy jednotlivých politických subjektů (dále stran) v jednotlivých oblastech ekonomicky založené rodinné politiky. Shrnutí doplňujeme odbornými komentáři, které mají oporu ...

Ostrý, Michal; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2021

Nezaměstnanost v období COVID-19
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2021 - Czech
Tyto měsíční reporty stručně shrnují a popisují vývoj nezaměstnanosti v České republice v období covid-19. Pokladem jsou zejména data z Úřadu práce, zveřejňována vždy na začátku měsíce. These reports concisely summarize, describe, and comment on the evolution of unemployment in the Czech Republic during the covid-19 pandemics. The monthly reports are mainly based on the data from Czech unemployment offices and they are usually produced within one day after the data release. Keywords: COVID-19; unemployment Available at various institutes of the ASCR
Nezaměstnanost v období COVID-19

Tyto měsíční reporty stručně shrnují a popisují vývoj nezaměstnanosti v České republice v období covid-19. Pokladem jsou zejména data z Úřadu práce, zveřejňována vždy na začátku měsíce....

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Platy učitelů v roce 2020 a výhled: usne Česko na vavřínech?
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2021 - Czech
Relativní platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci zemí EU i několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (OECD). Díky nebývale dynamickému tempu zvyšování v posledních letech však v roce 2021 téměř dosáhnou úrovně průměru OECD i EU, tedy zhruba 90 % průměru mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ekonomice. Končící vláda Andreje Babiše tak naplní slib ze svého programového prohlášení z léta roku 2018. Úroveň učitelských platů spoluurčuje dlouhodobou atraktivitu učitelské profese a zájem o ní. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Jde však o dlouhodobé procesy formování kvality učitelského sboru země skrze průběžné příchody a odchody do a z profese. Proto lze dopady výše učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a kvalitu výuky a vzdělávací výsledky žáků vysledovat až s odstupem dlouhých let, či dokonce dekád. In relative terms, teachers’ pay in the Czech Republic was lower than in most EU and OECD countries until 2017/18. Thanks to an unusually fast pace of growth in the past few years, in 2021, teacher’s pay will almost reach the average for OECD countries and the EU, which is around 90% of the average salary for a university-educated employee in the national economy. Andrej Babiš’s outgoing government will thus fulfil its Summer 2018 program statement. The level of teachers’ pay is a factor in attracting interest in teaching as a profession. Raising interest is necessary not only in order to recruit sufficient numbers of teachers, but to allow selectivity into the profession, allowing for more emphasis on the quality of teaching. These are long-term processes that gradually build the overall quality of the country’s teaching staff, through continuous arrivals and departures from the profession. Therefore, the impact of the teachers’ pay rates on attracting interest in the profession, the quality of teachers’ work, and pupils’ educational outcomes can only be observed over many years, or even decades. Keywords: teachers’ salaries; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Platy učitelů v roce 2020 a výhled: usne Česko na vavřínech?

Relativní platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci zemí EU i několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (OECD). Díky nebývale dynamickému tempu ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2021

Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát
Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v Česku výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se velmi pravděpodobně promítne i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Studies of the impact of school closures and school absences as well as impact studies already carried out abroad into the Covid-19 pandemic period all show, that the gap in in-person teaching caused by the pandemic will have a substantial negative impact on pupils' educational outcomes and will increase educational inequalities. The loss of learning will very likely lower the future earnings of current pupils and students for decades of their productive life. Keywords: Covid-19 pandemic; school closures; future earnings Fulltext is available at external website.
Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát

Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v ...

Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
Bryndová, Lucie; Šlegerová, L.
2021 - Czech
Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní spojených restrikcí a podpůrných opatření na vývoj příjmů systému v.z.p. a jeho celkovou bilanci v příštích letech. Ukazuje se, že bez výrazného zásahu, posílení zdrojů financování nebo omezování výdajové strany, bude systém od roku 2021 směřovat k výrazným deficitům.\n In the Czech Republic, social health insurance (SHI) revenues are connected to the economic situation, particularly the state of the labour market. This study looks at the impacts of the Covid-19 epidemic and its associated restrictive and supportive measures on trends in SHI revenues and the system’s overall financial situation in coming years. We find that without major interventions, being it either strengthening its funding sources or limiting its expenditures, the Czech health care system will move towards substantial deficits from 2021 onwards. Keywords: social health insurance; Czech Republic; Covid-19 Available in digital repository of the ASCR
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní ...

Bryndová, Lucie; Šlegerová, L.
Národohospodářský ústav, 2021

Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím
Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Česká republika (ČR) má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok vstupuje okolo 30 % žáků prvního ročníku středního vzdělávání (SV). Často se debatuje, jak velký podíl žáků má studovat v učňovském vzdělávání, ale méně se zkoumá, jací žáci o něj mají zájem a jak se jejich složení mění v čase. Tato studie mapuje tyto fenomény měřením společenského statusu učňovského vzdělávání v ČR a jeho vývoje od roku 2003. Na základě zahraničních studií definujeme společenský status jako relativní rozdíl v gramotnosti žáků prvního ročníku učňovského vzdělávání oproti podobně starým žákům zbylých typů SV v testování PISA při kontrole dalších faktorů. Společenský status tedy odráží, jací žáci si učňovské vzdělávání vybírali, a je součtem různých faktorů, které ovlivnily jejich výběr – očekávaná kvalita vzdělávání, uplatnění po dokončení, zaměření daného oboru nebo vnímání a názory rodičů a spolužáků na základních školách (ZŠ). Například, pokud by se relativní gramotnost žáků učňovského vzdělávání oproti ostatním typům SV mezi lety snížila, můžeme to za splnění určitých předpokladů interpretovat jako pokles společenského statusu učňovského vzdělávání. The Czech Republic (CZ) has an historically strong system of vocational education and training (VET), which around 30% of first-year high school (HS) students enter each year. How many students should enter VET has often been debated. However, which students select into VET and how their composition has changed over time has been less examined. This study maps these phenomena by measuring the social status linked to VET programs in the Czech Republic since 2003. Based on previous literature, we define social status as the relative difference in PISA scores of first-year VET students compared to first year students at other types of high schools. The social status thus reflects which students chose VET, and is the sum of various factors that influenced their choice – the expected quality of education, employment prospects after graduation, and the perception and opinions of parents and primary school classmates. If the relative PISA scores of VET students decreased in comparison to those of students who entered other types of high schools from one PISA wave to another, we can interpret this as a decrease in the social status of VET students. Keywords: vocational education and training; Czech Republic; social status Fulltext is available at external website.
Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím

Česká republika (ČR) má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok vstupuje okolo 30 % žáků prvního ročníku středního vzdělávání (SV). Často se debatuje, jak velký podíl žáků má ...

Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Sociální kontakty v časech covid-19
Pertold, Filip; Lichard, T.
2021 - Czech
Rychlost šíření epidemie je do značné míry ovlivněna počtem mezilidských kontaktů. Pomocí dat “Život během pandemie” analyzujeme vývoj počtu kontaktů během roku 2020. Počet kontaktů vykazovaných v sociologickém šetření je silně\nkorelovaný jak s číslem R (reprodukčním číslem), tak s objektivním měřením aktivity v Google mobility reportu. Základní cíl této analýzy je ukázat, jak je počet kontaktů svázán s reportovanými aktivitami, které jsou přímo nebo nepřímo ovlivňovány vládními opatřeními. The rate of spread of the epidemic is largely influenced by the number of contacts. Using the data “Life during the pandemic”, we analyze the development of the number of contacts during 2020. The number of contacts reported in the sociological survey is strongly correlated with both the R number (reproduction number) and the objective measurement of activity in the Google mobility report. The basic goal of this analysis is to show how the number of contacts is linked to the reported activities, which are directly or indirectly affected by government measures. Keywords: social contacts; COVID-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Sociální kontakty v časech covid-19

Rychlost šíření epidemie je do značné míry ovlivněna počtem mezilidských kontaktů. Pomocí dat “Život během pandemie” analyzujeme vývoj počtu kontaktů během roku 2020. Počet kontaktů vykazovaných v ...

Pertold, Filip; Lichard, T.
Národohospodářský ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases