Number of found documents: 90
Published from to

Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky
Hauptová, Zoe
2005 - Czech
Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje Progressive opinions of Slavists in the Age of Eulightment and Renaissance on the location of Great Moravia and the influence of Cyrillus and Methodius Keywords: Dobrovský Josef; Slavonic Studies; Great Moravia; Cyrillus and Methodius Available at various institutes of the ASCR
Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky

Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje...

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2005

I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)
Gladkova, Hana
2005 - Czech
Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. Hodnotí popis i-kmenových substantiv v odborné literatuře a ve Slovníku staročeském. Ústí v úvahu o stavu tohoto deklinačního typu na přelomu 13.-14. stol. v češtině a o jeho reprezentaci ve slovníku. This study is the first contribution to description of i-stem nouns in Old Czech in context of development in Slavic languages. That is why it is based on structural description of Common Slavic and formal development in Old Church Slavic in connection with category of noun gender. Description of i-stem nouns in special literature and the Old Czech Dictionary is assessed. Some conclusions on status of this declination in 13.-14. cent. and its representation in the Dictionary are mentioned. Keywords: linguistics; syntax Available at various institutes of the ASCR
I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)

Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. ...

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2005

Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera
Ulbrechtová, Helena
2004 - Czech
Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi. Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam. Keywords: Kushner; Mandelshtam; Russian Poetry Available at various institutes of the ASCR
Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera

Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi.


Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století
Blažek, David
2004 - Czech
Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho politického programu, jehož význam přesáhl hranice Korutan. The article is devoted to Matija Majar Ziljski who stimulated a wider use of the Slovenian language in the educational system and state administration in the middle of the 19th century. His language demands were the part of his political programme, whose importance exceeded the frontiers of Carinthia. Keywords: Majar-Ziljski, Matija; linguistics; Slovene studies Available at various institutes of the ASCR
Matija Majar Ziljski a jeho přínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století

Článek je věnován Matijovi Majaru Ziljskému, který přispěl k širšímu uplatnění slovinštiny ve školství a státní správy v polovině 19. století. Majarovy jazykové požadavky byly totiž součástí jeho ...

Blažek, David
Slovanský ústav, 2004

Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925
Zelenková, Anna; Pokorný, M.
2004 - Czech
Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925). The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925). Keywords: books on Slovak Studies; literary history; Czech publishing houses Available at various institutes of the ASCR
Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925

Príspevok sa zaoberá knižnými slovacikami v českých nakladateľstvách (1918-1925).


The article is devoted to books on Slovak studies in Czech publishing houses (1918-1925).

Zelenková, Anna; Pokorný, M.
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a Lužice
Ulbrechtová, Helena
2004 - Czech
Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové. Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian. Keywords: Josef Dobrovsky; Lusatian Sorbian Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský a Lužice

Josef Dobrovský a Lužičtí Srbové.


Josef Dobrovsky and Lusatian Sorbian.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského
Gladkova, Hana
2004 - Czech
Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny. Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language. Keywords: Czech standard language; Dobrovský Josef Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského

Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny.


Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language.

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy
Hauptová, Zoe
2004 - Czech
Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství. Only by the end of his life Josef Dobrovský started to contemplete the existence of Indo-European linguistic union. Keywords: Dobrovský Josef; Slavonic Studies Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy

Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství....

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2004

Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech
Havlíková, Lubomíra
2003 - Czech
Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a "velké" (megale) v byzantských pramenech (Theofanes Confessor, Nikeforos, Konstantinos VII. Porfyrogennetos). The contribution analyses the migration of Eastern Slav peoples (Bulgarians, Serbians, Croats) from their "original homeland" in Northern and Eastern Europe into the southern regions of the Balkan peninsula and the designation of this "homeland" as "old" (palaia) and "great" (megale) used in the Byzantine sources (Theophanes Confessor, Nicephorus, Constantine VII Porphyrogenitus). Keywords: Balkan; Slavs; history Available at various institutes of the ASCR
Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech

Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2003

Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?
Černý, Marcel
2003 - Czech
Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného D. Ďurišinem (Osobitné medziliterárne spoločenstvá I-VI, Bratislava 1987-1993) vymezit literární specifika děl ve Vídni publikujících autorů, kteří o Vídni rovněž i česky psali. The article deals with the problematic of the literary production of Czech Viennese literati as a specific literary phenomenon. The author attempts, on the basis of the theoretical standpoints of the international project led by D. Ďurišin (Specific Interliterary Communities I-VI, Bratislava 1987-1993), to define the literary specifics of the works published in Vienna as well as, for the need of the article, about Vienna by local authors in Czech. Keywords: Czech literary Vienna; specific interliterary community Available at various institutes of the ASCR
Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?

Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases