Number of found documents: 170
Published from to

Jak konstruovat a vyhodnocovat průzkumy mezi čtenáři knihoven
Čermák, Daniel
2007 - Czech
Příspěvek se soustředí na vybrané aspekty sociologické metodologie, jež mohou být užitečné při vytváření a analyzování výzkumů mezi čtenáři knihoven. Důraz klade zejména na to jak najít reprezentativní vzorek čtenářů, jak formulovat otazky v dotaznících, na co se ptát a jak tyto odpovědi interpretovat. This lecture will be focused on some aspects of sociological methodology that can be used for development of surveys carried out between readers in libraries. This lecture try to answer on these questions: How to find out that our survey is representative? How to formulate questions in survey? Which topics could be placed in survey? And how to work with and interpret obtained data? Keywords: survey; methodology; library Available at various institutes of the ASCR
Jak konstruovat a vyhodnocovat průzkumy mezi čtenáři knihoven

Příspěvek se soustředí na vybrané aspekty sociologické metodologie, jež mohou být užitečné při vytváření a analyzování výzkumů mezi čtenáři knihoven. Důraz klade zejména na to jak najít ...

Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2007

Vzdělanostní aspirace patnáctiletých žáků a nezamýšlené důsledky testování
Basl, Josef
2007 - Czech
Příspěvek je zaměřen na problematiku vzdělanostních aspirací a vzdělávacích nerovností. Je zpracován s ohledem na východisko, že vzdělávací systém v České republice je v mezinárodním srovnání nadprůměrně stratifikovaný a selektivní a to podporuje vytváření nerovností již při formování vzdělanostních aspirací u žáků základních a středních škol. The paper deals with the educational aspirations issue in the context of the fact that according to various international comparisons educational system of the Czech Republic is highly stratified. Apart from that, specific concern is also given to the topic of unintended consequences of high-stakes testing. Keywords: educational aspirations; testing; consequences of testing Available at various institutes of the ASCR
Vzdělanostní aspirace patnáctiletých žáků a nezamýšlené důsledky testování

Příspěvek je zaměřen na problematiku vzdělanostních aspirací a vzdělávacích nerovností. Je zpracován s ohledem na východisko, že vzdělávací systém v České republice je v mezinárodním srovnání ...

Basl, Josef
Sociologický ústav, 2007

Trh práce a rodičovství
Maříková, Hana
2007 - Czech
Příspěvek analyzuje dopady rodičovství na životy žen a mužů na základě dat z kvantitativních výzkumů i kvalitativních sond. The paper analyses impact of parenting on the women´s and men´s lives by using data from quantitative researches as well as qualitative probes. Keywords: Labour market; parenthood Available at various institutes of the ASCR
Trh práce a rodičovství

Příspěvek analyzuje dopady rodičovství na životy žen a mužů na základě dat z kvantitativních výzkumů i kvalitativních sond....

Maříková, Hana
Sociologický ústav, 2007

Ne/náboženství jako identifikační faktor v současné Evropě
Nešpor, Zdeněk
2007 - Czech
Článek – jeden z hlavních referátů konference – zkoumá, jakou roli hraje náboženství (včetně detradicionalizovaných forem) nebo naopak jeho odmítání v (zatím neexistující) Evropské identitě, i ve vztahu k jiným (nacionálním, státním ad.) kolektivním identitám. The paper, one of the key speeches of the conference, investingates the role religion (incliding its detraditionalized forms) or opposition towards religion play in European identity, yet unexisting, and in relation to other, i.e. national or state collective identities. Keywords: Religion; Religious idenity; Europe Available at various institutes of the ASCR
Ne/náboženství jako identifikační faktor v současné Evropě

Článek – jeden z hlavních referátů konference – zkoumá, jakou roli hraje náboženství (včetně detradicionalizovaných forem) nebo naopak jeho odmítání v (zatím neexistující) Evropské identitě, i ve ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2007

Vnímání sociální stratifikace: Ti dole – zaslouží si uznání?
Vojtíšková, Kateřina
2007 - Czech
Text se zaměřuje na diskurzivní vytváření nerovných kategorií lidí, budování symbolických hranic mezi nimi a sociálních identit. Analýza rozhovorů s 30 pracující lidmi různého vzdělání a sociálního postavení přináší bližší pohled na připisované charakteristiky a postoje účastníků k sociálním kategoriím/skupinám označovaným jako "ty dole – bezdomovci" a "nízkopříjmoví zaměstnanci". Zjištěné rozdíly ve výpovědích jsou interpretovány především ve vztahu ke zkušenosti a sociální pozici vypravěčů. Text focuses mainly on discursive formation of unequal social categories, symbolic boundary maintenance and social identities. Analysis of 30 interviews with working men and women of different education and social position presents a closer view on ascribed characteristics and attitudes towards social categories/groups regarded by interviewees as "at the bottom" - "“homeless people" and "low-income employees". Differences are interpreted particularly in regard to past experiences and social position of interviewees. Keywords: Social identity; social category; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Vnímání sociální stratifikace: Ti dole – zaslouží si uznání?

Text se zaměřuje na diskurzivní vytváření nerovných kategorií lidí, budování symbolických hranic mezi nimi a sociálních identit. Analýza rozhovorů s 30 pracující lidmi různého vzdělání a sociálního ...

Vojtíšková, Kateřina
Sociologický ústav, 2007

Regionální disparity v dostupnosti bydlení – představení projektu
Sunega, Petr
2007 - Czech
Cílem příspěvku je podat základní informace o projektu podpořeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, jehož cílem je zmapování a kvantifikace aktuálního stavu i vývoje regionálních disparit mezi kraji (NUTS 3) ČR ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních disparit. Příspěvek zejména popisuje jaký je hlavní účel projektu, jeho očekávané přínosy, hlavní a dílčí cíle projektu a očekávané výstupy projektu. The conference paper aims to provide basic information about the project supported by the Ministry for regional development of the CR. The goal of the project is to describe situation and development of regional disparities in housing availability and housing affordability and to analyse selected consequences (unemployment and migration rates, demographic conditions etc.) of regional disparities. The goal of the project, expected outcomes and research activities are described in the conference paper. Keywords: housing; affordability; regional disparities Available at various institutes of the ASCR
Regionální disparity v dostupnosti bydlení – představení projektu

Cílem příspěvku je podat základní informace o projektu podpořeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, jehož cílem je zmapování a kvantifikace aktuálního stavu i vývoje regionálních disparit mezi kraji ...

Sunega, Petr
Sociologický ústav, 2007

Mobilitní pohled na dosavadní vývoj vzdělanostních nerovností v ČR - stagnace či dynamika?
Simonová, Natalie
2007 - Czech
Příspěvek pomocí mobilitní analýzy ukazuje vývoj vzdělanostní reprodukce v českých zemích od před-socialistického období (r. 1916) až po konec socialismu. Analýza umožňuje detailnější pohled na procesy, které se před r. 1948 a mezi lety 1948 až 1989 skrývaly za stabilními relativními šancemi. Stať tak odpovídá na otázku, kdy, zda vůbec a do jaké míry během těchto dvou etap došlo ke zdynamizování a otevírání českého vzdělávacího systému, a kdy tento systém stagnoval či se uzavíral. This paper shows, with the aid of mobility analysis, how education reproduction evolved in the Czech lands from the pre-socialist period to the end of socialism. Analysis gives detailed insight into the processes that before 1948 and between 1948 and 1989 are concealed behind the observed stability of relative chances. The paper addresses the questions of when, whether, and to what extent the Czech education system became more dynamic and open, and when it stabilised or became closed. Keywords: educational inequality; educational mobility Available at various institutes of the ASCR
Mobilitní pohled na dosavadní vývoj vzdělanostních nerovností v ČR - stagnace či dynamika?

Příspěvek pomocí mobilitní analýzy ukazuje vývoj vzdělanostní reprodukce v českých zemích od před-socialistického období (r. 1916) až po konec socialismu. Analýza umožňuje detailnější pohled na ...

Simonová, Natalie
Sociologický ústav, 2007

Sport jako statusový symbol
Špaček, Ondřej
2007 - Czech
Na sportování a pohybové aktivity je možné nahlížet jako na činnosti, které jsou svázány se stratifikačním systémem jako statusové symboly. Na základě analýzy dat z reprezentativního šetření ISSP 2007 je hledána pozice nejčastějších sportů ve stratifikační mapě české společnosti. Přestože největší vliv na aktivní provozování sportů mají demografické charakteristiky (věk a pohlaví), lze nezanedbatelný význam připsat i sociálnímu postavení. Sports and physical activites can be linked to stratification system as status symbols. The analysis based on representative survey ISSP 2007 „Leisure Time and Sports“ is focused on position of most common sports in stratification map of the Czech society. Inspite of the most influencing variable in the analysis – demographics (age and gender), importance of social position of respondents can’t be neglected. Keywords: sport; leisure time; social stratification Available at various institutes of the ASCR
Sport jako statusový symbol

Na sportování a pohybové aktivity je možné nahlížet jako na činnosti, které jsou svázány se stratifikačním systémem jako statusové symboly. Na základě analýzy dat z reprezentativního šetření ISSP 2007 ...

Špaček, Ondřej
Sociologický ústav, 2007

Kompromisem od konfrontace ke kooperaci
Houžvička, Václav
2007 - Czech
Česko-německá deklarace představuje kompromisní dokument, který konstatuje právně odlišná stanoviska obou stran současně však formuluje politickou vůli překonat historickou zátěž minulosti v zájmu oboustranně kooperativních vztahů. The Czech-German declaration is consensually formulated paper shaping legally differentiated points of view of both sides consequently declaring political will to overcome historical burdens of past with the intention to frame cooperative bilateral relations. Keywords: Czech; Germany; Declaration Available at various institutes of the ASCR
Kompromisem od konfrontace ke kooperaci

Česko-německá deklarace představuje kompromisní dokument, který konstatuje právně odlišná stanoviska obou stran současně však formuluje politickou vůli překonat historickou zátěž minulosti v zájmu ...

Houžvička, Václav
Sociologický ústav, 2007

Who is chickening out of marriage
Hamplová, Dana
2007 - English
The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions with little economic prospects. Using data from SECM, it is argued that this increase in extra-marital childbearing cannot be fully explained by procreation within cohabiting unions. Instead, this paper points out that decline in marital births can be to a large degree attributed to men’s withdrawal from families, which is significant especially among lower classes. Práce analyzuje nárůst nemanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Zdůrazňuje, že nemanželská plodnost je typická pro ženy s nízkým vzděláním a ženy z ekonomicky slabších regionů. Na základě dat SEM se ukazuje, že nárůst mimomanželské plodnosti nemůže být zcela vysvětlen nárůstem nesezdaných soužití. Práce naopak ukazuje, že pokles manželské plodnosti může být připsát do značné míry odchodu mužů z rodin a že tento trend je významný především v nižších sociálních vrstvách. Keywords: nonmarital fertility; social policy Available at various institutes of the ASCR
Who is chickening out of marriage

The paper analyzes increase in non-marital fertility in the Czech Republic in 1990-2005. It emphasize that non-marital fertility is typical for women with low education and for women living in regions ...

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases