Number of found documents: 156
Published from to

Vývoj difuzoru slunečního záření.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby fotovoltaické elektrárny a tím zjišťování její účinnosti a spolehlivosti. V průběhu projektu jsme se potýkali s nepřízní počasí.plánované 2 týdny na měření vyšly na deštivé období a tuto část projektu bylo třeba prodloužit. 1. V souladu s projektem bylo začato detailní analýzou dříve naměřených dat, které jsme dodali zpracovateli. Byla předpokládána příčina vadného chování. 2. Byly navrženo 6 variant optických difuzorů (modifikace víčka stávající krabičky), byla provedena simulace chování difuzoru a byla předána zpráva s protokoly o simulaci v programu Zemax. Výsledky jsem konzultoval se zpracovatelem a protože nebyl zcela jednoznačný kandidát na výsledný prototyp, rozhodli jsme se vyrobit 2 prototypy optických difuzorů. Výstupem byly CAD návrhy difuzoru ve formátu STEP7. Theoretically attainable productions of photovoltaic plants depend on the quality of solar sensors. We can determine an effeciency and reliability of photovoltaic plants with them. We introduce optical simulation of the original solution of solar sensor in software Optic Studio 15.5 Zemax. We propose new diffuser shape of solar sensor according to our analyse. We\ndescribe a development of first prototypes and their testing in the real conditions. Keywords: solar diffuser; optical analyse; pyranometer Available at various institutes of the ASCR
Vývoj difuzoru slunečního záření.

Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Plazmové stříkání z kapalné fáze: interakce kapaliny s proudem plazmatu a vznik nástřiku
Tesař, Tomáš; Mušálek, Radek; Medřický, Jan; Lukáč, František
2016 - Czech
Plazmové stříkání z kapalné fáze je rychle se rozvíjejícím odvětvím žárového stříkání. Hybnou silou vývoje jsou unikátní vlastnosti, které vrstvy deponované z kapalné fáze nabízejí, jako je vysoká tvrdost, vysoká odolnost vůči tepelným šokům či nízká tepelná a elektrická vodivost. Klíčovým faktorem ovlivňujícím výsledný vzhled a vlastnosti vyrobeného nástřiku je zvolený vstupní materiál, kterým může být suspenze jemného prášku či roztok. Parametry dané suspenze (koncentrace pevné fáze, viskozita, povrchové napětí, chemické složení, atd.) či roztoku (zejména koncentrace) pak ovlivňují interakci s proudem plazmatu, která má na výslednou mikrostrukturu zásadní vliv. Tento příspěvek přibližuje problematiku interakce kapalného vstupního materiálu s plazmatem a ukazuje možnosti studia mechanismů růstu nástřiku. Plasma spraying from liquid feedstocks is a rapidly developing field of thermal spraying since the coatings prepared from liquids exhibit some unique features, such as high hardness, thermal shock resistance or low thermal and electric conductivity. The key factor influencing the final coating character and properties is the input material which may be in the form of a suspension or a solution. Parameters of the selected suspension (solids concentration, viscosity, surface tension, chemical composition, etc.) or solution (concentration, etc.) determine its interaction with the plasma jet which strongly influences the coating buildup. This proceeding introduces the problematics of the interaction between the liquid feedstock material with the plasma jet and presents the way of evaluation of the coating buildup. Keywords: suspension plasma spraying; liquid plasma interaction; atomization; coating buildup Available at various institutes of the ASCR
Plazmové stříkání z kapalné fáze: interakce kapaliny s proudem plazmatu a vznik nástřiku

Plazmové stříkání z kapalné fáze je rychle se rozvíjejícím odvětvím žárového stříkání. Hybnou silou vývoje jsou unikátní vlastnosti, které vrstvy deponované z kapalné fáze nabízejí, jako je vysoká ...

Tesař, Tomáš; Mušálek, Radek; Medřický, Jan; Lukáč, František
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.
Pintr, Pavel
2016 - Czech
Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 mm, případně 23 mm. Nedokáže zachytit potřebný detail. V současné době je řešeno osvětlení pomocí LED čipu na provozním světelném toku 5500 lm a difuzorem. Ke zvýšení ostrosti hran je požadováno kolimované světlo. Pozadí by mělo být co nejvíce homogenní horizontálně (podél strunové elektrody). Osvětlení by mělo být vysoké kvůli potřebě krátkého expozičního času pro monitorování rychlých dějů. The company Elmarco uses a classical commercial objective with a focal length of 200 mm for a detection of shape of Taylor´s cone. This system displays a scene with the horizontal size of 23 mm and doesn´t show a scene with a required detail. The commercial solutions don´t exist for the long working distances of 550 mm. We prepared optical solutions of conversion\nlens and the one solution of a main objective. These optical solutions should fulfill required optical parameters. Keywords: optical design; objective; optimization Available at various institutes of the ASCR
Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.

Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
2015 - Czech
Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter. K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze provést bez pomoci obráběcích strojů ve spartánsky vybavené dílně. This paper presents the construction list of a spectroscope for visual observation of stellar spectra. The device consists of parts easily accessible on market. Assembly of the spectroscope does not require exceptionally equipped workshop and can be made in very spartan conditions. Keywords: Spectrograph; Star spectral line; Newton telescope; Barlow lens; Difraction grating; Colimator lens; Toroidal lens; StarAnalyzer grating Fulltext is available at external website.
Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter

Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter. K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Youngův modul na rozhraní elastického a elastoplastického materiálu
Kocmanová, Lenka; Haušild, P.; Materna, A.; Matějíček, Jiří
2015 - Czech
Příspěvek je zaměřený na určování Youngova modulu na ostrém rozhraní mezi dvěma materiály, kde jeden materiál je elastický a druhý elasto-plastický. K určení Youngova modulu byl použit 3D numerický model nanoindentace s kuželovým indentorem. Rozhraní mezi materiály je rovina s normálou kolmou ke směru vtisku. Cílem je simulovat spojení kovových a keramických materiálů.\nHodnoty Youngova modulu v závislosti na normované vzdálenosti od rozhraní jsou aproximovány inverzní beta distribucí a je určena závislost parametrů inverzní beta distribuce na velikost oblasti ovlivněné druhou fází. \n The paper is aimed at determining the Young's modulus at the sharp interface between two materials, where one material is elastic and the other elastic-plastic. To determine the Young's modulus was used 3D numerical model of nanoindentation with conical indenter. The interface between the materials with the normal plane perpendicular to the direction of penetration. The goal is to simulate the combination of metal and ceramic materials.\n Young modulus according to the standardized distance from the interface are approximated inverse beta distribution and is determined by the relation between parameters inverse beta distribution of the size of the area affected by the second phase Keywords: instrumented indentation; tungsten; steel; composites; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Youngův modul na rozhraní elastického a elastoplastického materiálu

Příspěvek je zaměřený na určování Youngova modulu na ostrém rozhraní mezi dvěma materiály, kde jeden materiál je elastický a druhý elasto-plastický. K určení Youngova modulu byl použit 3D numerický ...

Kocmanová, Lenka; Haušild, P.; Materna, A.; Matějíček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Návrh a testování optického elementu Eltodo pro dopravní tabule
Pintr, Pavel
2015 - Czech
Ve zprávě je popsán design jednotlivých optických elementů podle třídy B6 normy ČSN EN 12966 -1. Dále bylo provedeno testování 1 ks prototypu podle výkonu vyzařování, rovnoměrnosti světla a barevného The report describes the design of individual optical elements according to class B6 standard EN 12966 -1. Further testing was performed 1 pc prototype by exercising emission uniformity of light and color Keywords: optical elements; transport boards Available on request at various institutes of the ASCR
Návrh a testování optického elementu Eltodo pro dopravní tabule

Ve zprávě je popsán design jednotlivých optických elementů podle třídy B6 normy ČSN EN 12966 -1. Dále bylo provedeno testování 1 ks prototypu podle výkonu vyzařování, rovnoměrnosti světla a ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2015 - Czech
Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a byly proměřeny jeho optické parametry. V referátu uvádíme výsledky matematické simulace zbytkových vad objektivu. The Optical Parameters of Objective Lens Secrétan Paris 130/1930 of Observatory of Úpice Objective lens of Secrétan Paris 130/1930 of Úpice observatory was cleaned a measured its optical parameters in IPP AS CR, v.v.i. - TOPTEC. In this paper we present results of mathematical simulation of residual aberrations of this lens. Keywords: Achromatic doublet; Antonín Bečvář; Chromatic aberration; Lens parameters; Residual optical aberrations; B-F type of chromatic correction; Uncorrected coma Fulltext is available at external website.
Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.

Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a byly proměřeny jeho optické parametry. V referátu uvádíme výsledky matematické simulace ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2015

První experimenty s přípravou suspenzního nástřiku Al2O3 pomocí hybridního plazmového hořáku
Tesař, Tomáš; Mušálek, Radek; Medřický, Jan; Kotlan, Jiří; Pala, Zdeněk
2015 - Czech
Hybridní vodou stabilizovaný hořák WSP-H představuje zajímavou alternativu k běžným hořákům pro žárové stříkání, neboť poskytuje jedinečnou kombinaci rychlosti plazmatu a entalpie dostupné pro zpracování materiálu. V této práci je studován vliv depozičních parametrů na charakteristiky nástřiku. Jako modelový materiál byl použit nanometrický Al2O3 dispergovaný v etanolu. Nástřik byl zkoumán pomocí skenovací elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Výsledky prokázaly závislost charakteru mikrostruktury a fázového složení na podávací vzdálenosti a podávaném množství suspenze. Výsledky jsou zajímavé pro další optimalizaci depozičního procesu Hybrid water stabilized plasmatron WSP-H represents an interesting alternative to common torches for thermal spraying, because it provides a unique combination of plasma velocity and enthalpy available for material processing. In this paper, influence of deposition parameters on coating characteristics was studied. Nanometric Al2O3 powder dispersed in ethanol was used as a model material. The coating was examined by scanning electron microscopy and X-ray diffraction and the results showed clear dependence of microstructure and phase composition on spraying distance and feed rate of the suspension. Results are promising for further optimization of the deposition process. Keywords: suspension plasma spraying; alumina; microstructure Available at various institutes of the ASCR
První experimenty s přípravou suspenzního nástřiku Al2O3 pomocí hybridního plazmového hořáku

Hybridní vodou stabilizovaný hořák WSP-H představuje zajímavou alternativu k běžným hořákům pro žárové stříkání, neboť poskytuje jedinečnou kombinaci rychlosti plazmatu a entalpie dostupné pro ...

Tesař, Tomáš; Mušálek, Radek; Medřický, Jan; Kotlan, Jiří; Pala, Zdeněk
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Korektor komy D. M. Maksutova
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Vápenka, David
2015 - Czech
Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova. Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává stigmatičnost systému na optické ose. Je snadno vyrobitelný a zvětšuje zorné pole paraboloidu třikrát. The simpliest coma corrector of the paraboloidal mirror is a singlet-meniscus of Maksutov. This corrector placed into converging beam of a paraboloidal mirror corrects coma and saves stigmatic image of the system on its optical axis. The corrector can be easily to built and enlarges the field of view about three times. Keywords: Paraboloidal mirror; Coma corrector; Seydel sums; Abbe Sine Condition; Aplanatic system Fulltext is available at external website.
Korektor komy D. M. Maksutova

Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova. Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Opracování materiálu PbWO4
Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Šípová, Gabriela
2015 - Czech
Výzkumná zpráva udává ucelený přehled o optické technologii opracování materiálu PbWO4 pro potřeby firmy CRYTUR Research report summarize an optical technologic processing of PbWOč material for needs of CRYTUR company Keywords: optical processing; PbWO4 Available at various institutes of the ASCR
Opracování materiálu PbWO4

Výzkumná zpráva udává ucelený přehled o optické technologii opracování materiálu PbWO4 pro potřeby firmy CRYTUR...

Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Šípová, Gabriela
Ústav fyziky plazmatu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases