Number of found documents: 678
Published from to

Vybrané aspekty monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů
Pavelek, Zdeněk
2014 - Czech
Zásahy báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách patří mezi nejobtížnější a také nejrizikovější zásahové činnosti báňského záchranného sboru. Standardně používaná metoda monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů spočívá v manuálním měření teplot (relativní vlhkosti) důlního ovzduší při cestě na pracovišti a na pracovišti samotném a dále ve sledování aktuálního tělesného stavu báňských záchranářů měřením jejich tepové frekvence. Z měření teplot (relativní vlhkosti) důlního ovzduší je následně tabelárně stanovována délka doby zásahu bez dýchacích přístrojů i s nasazenými dýchacími přístroji. Nové směry v monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů s sebou přinášejí především akcentaci kontinuálního hodnocení aktuálního tělesného stavu každého jednotlivého zasahujícího báňského záchranáře, přičemž toto hodnocení je založeno na průběžném měřením fyziologických veličin tělesného organismu. Tento způsob monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů představuje výrazné zvýšení míry bezpečnosti vedení zásahové činnosti báňského záchranné služby při hornické činnosti v hlubinných dolech. The responses of mine rescuers in worsened microclimatic conditions are among the most arduous and risky operations undertaken by mine rescue crews. The standard method of monitoring mine rescuers´ exposure to heat consists of manually measuring the temperature (relative humidity) of the mine atmosphere both en route and on site and further, of monitoring the actual physical condition of mine rescuers by measuring their pulse rate. From the measurement of the temperature (relative humidity) in the mine atmosphere, the duration of responses without wearing breathing apparatuses, or when wearing them, can subsequently be determined by means of tabulated values. New trends in monitoring the mine rescuers´ exposure to heat mainly accentuate continuous evaluation of the current physical condition of every individual mine rescuer in action, while this evaluation is based on continuous measurement of the physiological quantities of physical organism. This method of monitoring mine rescuers´ exposure to heat represents a significant improvement in safety when guiding responses of mine rescue services during mining activity in underground mines. Keywords: mine rescuers; worsened microclimatic conditions; risky operations Available at various institutes of the ASCR
Vybrané aspekty monitoringu tepelné expozice báňských záchranářů

Zásahy báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách patří mezi nejobtížnější a také nejrizikovější zásahové činnosti báňského záchranného sboru. Standardně používaná metoda ...

Pavelek, Zdeněk
Ústav geoniky, 2014

Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století
Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav
2014 - Czech
Často diskutovanou a stále aktuální otázkou je, zda se v posledních desetiletích zvyšuje četnost výskytu přívalových povodní nebo je to dáno jen větším zájmem (i technickými možnostmi) médií a širší veřejnosti o tyto extrémní hydrometeorologické jevy. Z minulosti lze však doložit řadu případů povodní tohoto typu, ke kterým docházelo samozřejmě i před počátkem hydrometeorologických měření. Nepostihovaly sice rozsáhlé oblasti, ale pro zasažené území většinou znamenaly (stejně jako dnes) zničující katastrofu. V příspěvku jsou uvedeny příklady takovýchto extrémů od konce 16. do počátku 21. století, které se zapsaly do povodňové historie postižených území. An often discussed and still topical question is whether the frequency of the occurrence of flash floods has been increasing in the last decennia or the impression results only from the increased interest (and improved technical possibilities) of media and wide public in these extreme hydro-meteorological phenomena. There are many floods of this type that can be documented from the past, which occurred before the hydro-meteorological measurements. Although they did not affect vast areas, they usually represented (similarly as today) crushing disasters for the hit territories. The contribution brings examples of such extremes from the end of the 16th century to the beginning of the 21st century, which went down in the flood history of the affected areas. Keywords: flash floods; 16th-21st centuries; Czech lands Available in digital repository of the ASCR
Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století

Často diskutovanou a stále aktuální otázkou je, zda se v posledních desetiletích zvyšuje četnost výskytu přívalových povodní nebo je to dáno jen větším zájmem (i technickými možnostmi) médií a širší ...

Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav
Ústav geoniky, 2014

Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
Černík, J.; Kunc, Josef
2014 - Czech
Za brownfields pova ž ujeme území, je ž jsou deprimována po svém p ř edchozím vyu ž ití. V sou č asnosti pozbyla tato území a objekty, které se na nich nachází, vyu ž ití a vytvá ř í tak p ř eká ž ku v dal š ím rovnová ž ném rozvoji území. Cílem p ř edkládaného p ř ísp ě vku je, na základ ě faktorové analýzy hlavních komponent ovliv ň ujících regeneraci brownfields, identifikace socio - ekonomických, prostorových a demografických faktor ů , je ž mají vliv na regeneraci brownfields na p ř íkladu Libereckého kraje. Z výsledk ů je patrné, ž e zvolené ukazatele mají prokazatelný vliv pouze na regeneraci brownfields zem ě d ě lského p ů vodu. Vzhledem k charakteru analyzovaných dat se lze domnívat, ž e u p oz ů statk ů jiných č inností hrají významn ější roli tzv. měkké faktory, především aktivní participace dotčených stran, jejich osobní motivace, inspirace dobrými příklady regenerace, apod. Brownfield is any land degenerated by it ́s previous use. Such areas (and structures in this area) may currently be vacant and it represents a barrier in future balanced development of the area and surroundings. This contribu tion targets on describing the ability of brownfields remediation by using the Principal Component Analysis of socio - economic, spatial and demographic indicators. As a study area was set up the Liberece region. From results it is clear that selected indica tors can satisfactorily describe the ability for remediation only by agricultural brownfields. Regarding to the type of analysed data we can presuppose a significant influence of soft factors on brownfield remediation. Such factors may describe the role of active participation of stakeholders, private motivating factors, inspiration in case of best practices, etc. Keywords: brownfileds; regeneration; factor analysis; Liberecký region; the Czech Republic Fulltext is available at external website.
Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje

Za brownfields pova ž ujeme území, je ž jsou deprimována po svém p ř edchozím vyu ž ití. V sou č asnosti pozbyla tato území a objekty, které se na nich nachází, vyu ž ití a vytvá ř í ...

Černík, J.; Kunc, Josef
Ústav geoniky, 2014

Georeliéf vs. západní brněnská radiála
Adam, D.; Kirchner, Karel
2014 - Czech
Předkládaný příspěvek se zabývá historickou pozemní komunikací, která spojovala město Brno se svým západním okolím (brněnská radiála) a její vazbou na georeliéf. Antropogenní geomorfologické tvary podmíněné stavbou a provozem komunikace jsou podrobně diskutovány, historický kontext je uveden. This paper deals with the historical road, which connected the Brno town with its western surroundings (Brno radial) and its linkage to georelief. Anthropogenic geomorphological forms conditioned by construction and operation of communication are discussed in detail, historical context is given. Keywords: historical road; Brno radial; georelief Available in digital repository of the ASCR
Georeliéf vs. západní brněnská radiála

Předkládaný příspěvek se zabývá historickou pozemní komunikací, která spojovala město Brno se svým západním okolím (brněnská radiála) a její vazbou na georeliéf. Antropogenní geomorfologické tvary ...

Adam, D.; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2014

Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
Osman, Robert; Frantál, Bohumil; Kunc, Josef; Klusáček, Petr; Martinát, Stanislav
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá opětovným využitím brownfieldů v České republice. Na základě analýzy informací o znovuvyužití reziduálních prostorů jsou ukázány hlavní proměny v současném managementu prostoru. Příspěvek je založen na komparaci dvou datových souborů - konkrétně databázi stávajících brownfieldů spravované agenturou CzechInvest a vlastní databázi již revitalizovaných brownfieldů. Příspěvek je rozdělen do tří částí, v první je analyzována struktura souboru revitalizovaných brownfieldů, ve druhé je prostřednictvím komparativní analýzy tato struktura porovnána se strukturou souboru stávajících brownfieldů a ve třetí jsou analyzovány samotné faktory revitalizace brownfieldů. Příspěvek si tak klade za cíl odpovědět na otázky jakých funkcí brownfieldy po revitalizaci nabývají a jaké faktory rozhodují o jejich znovuvyužití. The paper deals with reuse of brownfields in the Czech Republic. Based on the analysis of information about re - use of residual spaces are shown major changes in the current management space. The paper is based on a comparison of two data files - specifically, the existing brownfields database managed by the CzechInvest and own database of brownfields that have a lready been revitalized. The paper is divided into three parts, the first part of the paper analyzes the structure of a revitalized brownfields, in the second part of the paper, the structure of this file is compared with the structure of existing brownfie lds and the third part analyzes the factors revitalization of brownfields. The paper aims to answer the question what functions take the brownfields after revitalization and what factors determine their reuse. Keywords: space management; factors; revitali zation; brownfield Fulltext is available at external website.
Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice

Příspěvek se zabývá opětovným využitím brownfieldů v České republice. Na základě analýzy informací o znovuvyužití reziduálních prostorů jsou ukázány hlavní proměny v současném managementu prostoru. ...

Osman, Robert; Frantál, Bohumil; Kunc, Josef; Klusáček, Petr; Martinát, Stanislav
Ústav geoniky, 2014

Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
Nováková, Eva
2014 - Czech
Význam energie generované z obnovitelných zdroj ů v Č eské republice neustále roste. S rozvojem jednotlivých sektor ů obnovitelných zdroj ů energií v š ak stoupá i ovlivn ě ní krajiny p ř ilehlé k t ě mto zdroj ů m. P ř ísp ě vek se zabývá územním vymezením nové energetické krajiny, která dosud byla na území Č eské republiky popisována pouze v teoretické rovin ě . Na základ ě GIS analýzy, která vyu ž ila vrstvu v ě trných elekt ráren, bioplynových stanic a velkých fotovoltaických elektráren s kapacitou výkonu nad 5MW byla vytvo ř ena základní databáze za ř ízení vyráb ě jících energii z obnovitelných zdroj ů . Na základ ě této vrstvy byly vymezeny oblasti vlivu t ě chto za ř ízení, a tím i úz emní rozsah nové energetické krajiny, který má význam nejen z v ě deckého hlediska, ale m ůž e p ř inést cenné informace i pro p ř edstavitele ve ř ejné správy, investory a ob č any. Výsledky této studie p ř iná š ejí poznatky o výskytu nové energetické krajiny na území Č eské republiky. The contribution deals with the definition and the spatial delimitation of the new energy landscape which has been described in the Czech Republic only in theory yet. The primary database was created by means of GIS analyses based on combination three layers with installations producing energy from renewable sources - wind power plants, biogas plants and photovoltaic power plants with production capacity over 5MW. On the basis of this layer were spatially delimited areas of influ ence of these devices, and thus the theoretical range of the new energy landscape. The result of this study brings new knowledge about spatial distribution of new energy landscapes on the territory of the Czech Republic. The article should be starting poin t for future scientific researches and discussions, which should help not only to the improvements and modifications of the original methodology, should support the improvement of the decision - making processes associated with spatial planning at the differ ent hierarchical levels (national, regional, local). Keywords: new energy landscape; renewable resources; biogas plants; wind power plants; photovoltaic power plants Fulltext is available at external website.
Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)

Význam energie generované z obnovitelných zdroj ů v Č eské republice neustále roste. S rozvojem jednotlivých sektor ů obnovitelných zdroj ů energií v š ak stoupá i ovlivn ě ní krajiny ...

Nováková, Eva
Ústav geoniky, 2014

Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
Dvořák, Petr; Martinát, Stanislav
2014 - Czech
Rozvoj obnovitelných zdroj ů energie prioritn ě cílí na environmentální témata jako je klimatická zm ě na, nebo otázky energetické bezpe č nosti a dostupnosti zdroj ů , av š ak má sv ů j otisk také v podob ě vzniku nových pracovních míst a vzniku celého nového ekonomic kého sektoru. P ř edlo ž ený p ř ísp ě vek se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich dynamickým rozvojem, který dokumentuje na zvy š ujícím se po č tu pracovních p ř íle ž itostí v tomto sektoru. Podrobn ě analyzuje vývoj zam ě stnanosti v hlavních sektorech „ zelené en ergetiky “ v podmínkách Č eské republiky a dává je do souvislosti s vývojem v celé Evropské unii a také s hlavními faktory ovliv ň ujícími strukturu obnovitelných zdroj ů energie v Č R. Cílem p ř ísp ě vku je diskuse o p ř ínosu OZE na zam ě stnanost a zprost ř edkovan ě i konkurenceschopnost Č R. Development of renewable energy sources is primarily focused on environmental topics such as the climate change, or energy security and source availability. Moreover, it reflects new jobs opportunities and establishment of new economy sectors. The contribution deals with renewable energy sources and their dynamic development, which is documented by increasing number of potential jobs in this sec tor. The employment progress in main branches of “ green economy ” of the Czech Republic is analysed, and the collected data with main European trends and the main factors influencing structure of renewable energy sources in the Czech Republic are compared. The main goal of the contribution is to discuss the renewable energy sources benefits for employment and indirectly the Czech Republic competitiveness as well. Keywords: renewable energy source; employment; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice

Rozvoj obnovitelných zdroj ů energie prioritn ě cílí na environmentální témata jako je klimatická zm ě na, nebo otázky energetické bezpe č nosti a dostupnosti zdroj ů , av š ak má sv ů ...

Dvořák, Petr; Martinát, Stanislav
Ústav geoniky, 2014

Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
Krejčí, Tomáš; Martinát, Stanislav; Klusáček, Petr; Tocháčková, K.
2014 - Czech
P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice regenerace brownfields se specifickým d ů razem na jejich vyu ž ití v cestovním ruchu a volno č asových aktivitách. V návaznosti na teoretickou diskusi jsou ve st ěž ejní druhé č ásti textu prezentovány výsledky terénníh o výzkumu s náv š t ě vníky vybraných p ř ípadových lokalit na území m ě sta Brna ( Č eská republika). Cílem dotazníkového š et ř ení a sou č asn ě i tohoto p ř ísp ě vku bylo najít odpov ěď na otázku vnímání nového vyu ž ití brownfields v oblasti cestovního ruchu a identifikova t potenciál r ů zných typ ů brownfields k jejich op ě tovnému vyu ž ití ze strany náv š t ě vník ů . Výsledky poukazují mj. na silné vnímání otázky bydlení v urbánním prostoru, nebo ť regenerace nevyu ž ívaných obytných objekt ů č i lokalit byla z jejich strany diskutována nejvíce. The article deals with issue of brownfields regeneration with special attention to brownfields redevelopment in tourism and leisure time activities. With connection to the theoretical discussion, there are presented the results of the field research with visit ors of the selected case study areas located on the territory pf Brno City (Czech Republic). The objective of this questionnaire survey was to identify the answer to the question how the new brownfield use in for tourism is perceived among visitors and ide ntify potential of the different types of brownfields from visitors ’ perspective. The results show the strong support for future housing utilisation, because regeneration of abandoned and neglected locations for housing needs was discussed among the visit ors the most intensively. Keywords: brownfields; tourism; regeneration; Brno; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna

P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice regenerace brownfields se specifickým d ů razem na jejich vyu ž ití v cestovním ruchu a volno č asových aktivitách. V návaznosti ...

Krejčí, Tomáš; Martinát, Stanislav; Klusáček, Petr; Tocháčková, K.
Ústav geoniky, 2014

Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí
Kirchner, Karel; Havlíček, M.; Kuda, František
2014 - Czech
Kaňonovité údolí Dyje s množstvím zaklesnutých meandrů tvoří státní hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Údolí Dyje je hlavním geomorfologickým fenoménem a osou Národního parku Podyjí, který byl vyhlášen v roce 1991. Geomorfologický výzkum začal probíhat po vyhlášení národního parku, ale doposud nebyla zpracována mapa typů reliéfu. Předložený příspěvek je prvním přístupem k vytvoření mapy typů reliéfu zájmové oblasti. V tomto území byly definovány tři základní typy reliéfu: i) polygenetický erozně-denudační regionální zarovnaný povrch, ii) fluviální erozně-denudační svahy kaňonovitého údolí Dyje a jejich přítoků, iii) polygenetický okrajový svah České vysočiny. V rámci těchto tří typů byly vymezeno 9 subtypů reliéfu. Canyon-like valley of the Dyje River with a number of incised meanders forms the state boundary between Austria and the Czech Republic. Valley of the Dyje River is a main geomorphological phenomenon and the axis of the Podyjí National Park, which was declared in 1991. Geomorphological research began to develop after the declaration of the Podyjí National Park, but so far has not been elaborated map of the relief types. This paper is the first attempt to create a map of relief types of the studied area. Three basic relief types have been defined in the study area: i) Polygenetic erosional-denudational regional planation surface, ii) Fluvial erosional-denudational slopes of the canyon-like valley of the Dyje River and its tributaries, iii) Polygenetic marginal slope of Bohemian Highland. Within these main types, 9 subtypes have been defined. Canyon-like valley of the Dyje River with a number of incised meanders forms the state boundary between Austria and the Czech Republic. Valley of the Dyje River is a main geomorphological phenomenon and the axis of the Podyjí National Park, which was declared in 1991. Keywords: relief types; typological regionalization; Podyjí National Park Available in a digital repository NRGL
Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí

Kaňonovité údolí Dyje s množstvím zaklesnutých meandrů tvoří státní hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Údolí Dyje je hlavním geomorfologickým fenoménem a osou Národního parku Podyjí, který ...

Kirchner, Karel; Havlíček, M.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2014

Využití lanových kotev při dobývání mocných slojí
Kukutsch, Radovan; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
2014 - Czech
Při pracovní návštěvě Indie jsme měli možnost se seznámit se zajímavým využitím dlouhých lanových kotev při dobývání mocných slojí v černouhelném Dole Madhusudanpur (Madhusudanpur 7 Pit and Incline mine). Jak je popsáno v příspěvku, lanové kotvy, cementované po celé délce, představují jedinou výztuž chodeb v obou fázích dvoulávkového (případně třílávkového) dobývání sloje o mocnosti až 7,5 m metodou komora/pilíř s následným dobýváním pilířů. Použití této metody, vyvinuté pracovníky CIMFR Dhanbad, přineslo zvýšení stability nadloží proti používanému dobývání s nadstropem, ale především omezilo objem materiálu výztuže, který je nutno do dolu transportovat. Vzhledem k nízké kapacitě dopravní infrastruktury v těchto mělkých dolech je tento přínos výrazný. On the basis of different field and laboratory studies, a mining method called „cable bolting based thick seam depillaring“ has been developed CSIR-CIMFR to meet the technical challenges arising during underground extraction of a thick coal seam of India. This method is based on two simple principles of rock-mass reinforcement: (a) improvement in strength of the reinforcement with increase in the confinement and (b) dilution in strength of the reinforcement under tensile condition of the host rock mass. This method is being used by a number of Indian coal mines for depillaring of total thickness (up to 7.5 m) of a thick coal seam (developed along the floor horizon) in single lift. This paper presents application of the method at Madhusudanpur 7 Pit and Incline mine. Keywords: thick seam mining; cable bolts; Indian mining Available in a digital repository NRGL
Využití lanových kotev při dobývání mocných slojí

Při pracovní návštěvě Indie jsme měli možnost se seznámit se zajímavým využitím dlouhých lanových kotev při dobývání mocných slojí v černouhelném Dole Madhusudanpur (Madhusudanpur 7 Pit and Incline ...

Kukutsch, Radovan; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases