Number of found documents: 286
Published from to

Stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra pomocí sond CCBO, Důl Rožná
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
2019 - Czech
Měření napěťového stavu horninového masivu bylo provedeno na 20. patře likvidovaného uranového dolu Rožná. Tato lokalita byla vybrána jako jedna z možných testovacích lokalit celého souboru plánovaných geotechnických a geofyzikálních metod. V rámci měření se podařilo uskutečnit sérii 4 měření 3D napěťového tenzoru v průběhu realizace subhorizontálního (cca + 5°) jádrového vrtu průměru 76 mm. Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra (overcoring) s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru, vyvinutou na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s japonskou universitou Kumamoto s originálním názvem Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO). Výzkumná zpráva sumarizuje výsledky provedených měření. The measurement of the stress state of the rock mass was performed on the 20th level of the liquidated uranium mine Rožná. This site was selected as one of the possible test sites of the planned geotechnical and geophysical methods. As part of the measurements, a series of four measurements of the 3D stress tensor were carried out within the sub-horizontal (approx. + 5 °) borehole with a diameter of 76 mm. To measure the primary stress of the rock mass, the overcoring method was used using a compact conical probe, developed at the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in collaboration with the Japanese University of Kumamoto under the original name Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO). The research report summarizes the results of the performed measurements. Keywords: primary rock mass stress; overcoring; Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO) Available at various institutes of the ASCR
Stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra pomocí sond CCBO, Důl Rožná

Měření napěťového stavu horninového masivu bylo provedeno na 20. patře likvidovaného uranového dolu Rožná. Tato lokalita byla vybrána jako jedna z možných testovacích lokalit celého souboru ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2019

Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Rutar, Tomáš; Nohejl, Zdeněk
2019 - Czech
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla na Dole Rožná provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V horizontálním vrtu (VRT-H) byl proveden orientovaný záznam stěn pomocí optického televizoru (OPTV - Optical TeleViewer). V úpadně vedeném vrtu (VRT-U) byl optický záznam doplněn akustickým televizorem (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer). Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty. In order to evaluate the geological structures on the core boreholes walls, using optical and acoustic logging methods (OBI and ABI) the boreholes were logged at the Rožná Mine. Oriented recording of the walls was performed using optical television (OPTV - Optical TeleViewer) in the horizontal borehole (VRT-H). The optical recording was supplemented by the acoustic television record (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) in the down borehole (VRT-U). The measured oriented records by OBI and ABI methods were processed and evaluated in WellCAD software for logging data processing. Based on the evaluated structural data, a structural cross-section was constructed, which was the background material for correlation with geophysical data. Keywords: rock mass failure; OBI method; ABI method Available at various institutes of the ASCR
Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná

Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla na Dole Rožná provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V horizontálním vrtu ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Rutar, Tomáš; Nohejl, Zdeněk
Ústav geoniky, 2019

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2019 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Nově pozorovaným jevem je opad horninového bloku v komoře K1. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. Fall of rock block from roof in K1 chamber is new event observed here. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2019

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
2019 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2019 bylo provedeno v březnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2019 was carried out in March, the second during October. Keywords: deformometric measuring; leveling measuring; Dětmarovice Available at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2019

Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů
Bajer, A.; Balková, M.; Buček, A.; Divíšek, Jan; Friedl, M.; Halas, Petr; Kirchner, Karel; Kuda, František; Lacina, Jan; Martiník, A.; Roštínský, Pavel; Simon, J.; Vavříček, D.
2019 - Czech
Sesuvy, stejně jako řícení skal patří mezi přírodní disturbance, na jejichž vznik má lesní hospodářství pouze druhořadý vliv. Na stranu druhou může odpovídající hospodaření vést ke snížení rizika vzniku sesuvů (řícení). V některých konkrétních případech lze očekávat, že uvedené hospodaření může vést i k zabránění vzniku sesuvu. Základním doporučením na úseku pěstování lesů v oblastech postižených (ohrožených) sesuvy je tvorba lesních porostů druhově, věkově a tloušťkově (výškově) diferencovaných, s maloplošnou texturou. V některých případech je možné doporučit také tvar lesa středního. Nedílnou součástí opatření na rizikových územích musí být důsledná péče o lesní dopravní síť. Landslides, as well as rock falling, are among natural disturbances, the origin of which the forest management has only a secondary influence. On the other hand, adequate management can reduce the risk of landslides (rock falling). In some specific cases, it can be expected that this management can also prevent origin of landslides. The basic recommendation in the area of forest cultivation in areas affected by landslides is the creation of forest stands of species, age and thickness (height) differentiated, with a small-scale texture. In some cases it is also possible to recommend the shape of the associated forest. Consistent management of the forest transport network must be an integral part of measures in risk areas. Keywords: landslides; rock falling; forest management Available on request at various institutes of the ASCR
Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů

Sesuvy, stejně jako řícení skal patří mezi přírodní disturbance, na jejichž vznik má lesní hospodářství pouze druhořadý vliv. Na stranu druhou může odpovídající hospodaření vést ke snížení rizika ...

Bajer, A.; Balková, M.; Buček, A.; Divíšek, Jan; Friedl, M.; Halas, Petr; Kirchner, Karel; Kuda, František; Lacina, Jan; Martiník, A.; Roštínský, Pavel; Simon, J.; Vavříček, D.
Ústav geoniky, 2019

Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horniny pro účely kalkulace napětí na základě měření sondami CCBO
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin
2019 - Czech
Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru CCBO. Celkem čtyři měření napětí byly provedeny v metamorfovaném horninovém masivu tvořeném biotitickou rulou, v horizontálně vedeném vrtu s označením VRT-H. Pro účely výpočtu velikosti hlavních složek napěťového pole je nezbytná znalost základních fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu v místě měření. Z tohoto důvodu byly z vrtného jádra uvedeného vrtu připraveny zkušební tělíska, která byla následně testována na mechanickém lise ZWICK 1494. Výzkumná zpráva popisuje jednotlivé zkušební vzorky, metodické postupy a výsledky fyzikálně mechanických vlastností. To measure the primary stress of the rock mass, the overcoring method was used using a compact conical probe CCBO. A total of four stress measurements were performed in a metamorphic rock mass formed by biotite gneiss, in a horizontal borehole marked VRT-H. For the purposes of calculating the size of the main rock mass stress components, it is necessary to know the basic physico-mechanical properties of the rock mass at the measurement site. For this reason, test specimens were prepared from the drill core, which were subsequently tested on the ZWICK 1494 mechanical press. The research report describes the samples, methodological procedures and results of physico-mechanical properties. Keywords: physico-mechanical properties; methodological procedures; mechanical press Available at various institutes of the ASCR
Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horniny pro účely kalkulace napětí na základě měření sondami CCBO

Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru CCBO. Celkem čtyři měření napětí byly provedeny v metamorfovaném ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2019

Geotechnické zhodnocení průzkumného vrtu JTGeo01, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin
2019 - Czech
Za účelem provedení návazného třetího cyklu aplikace geotechnických metod byla vytipována lokalita v experimentální štole Josef. Vzhledem k podmínkám a existující infrastruktuře byla k měření vybrána rozrážka SCHZ-JP9. Uvedená rozrážka je situována ve vulkano-sedimentární sérii tvořené tufitickými horninami, což umožní vzájemné porovnání charakteru porušení horninového masivu na jednotlivých lokalitách tvořené odlišnými typy hornin. Kromě stávajících průzkumných vrtů byl pro účely aplikace geotechnických metod nově navrtán jádrový průzkumný vrt JTGeo01 průměru 76 mm. Předložená výzkumná zpráva shrnuje geotechnické zhodnocení horninového masivu na základě uvedeného průzkumného jádrového vrtu. In order to carry out the third cycle application of geotechnical methods, the experimental gallery Josef was selected. Due to the conditions and the existing infrastructure, the roadway No. SCHZ-JP9 was selected. Mentioned roadway is situated in a volcanic-sedimentary series formed by tuffite rocks, which will enable mutual comparison of the rock mass failure formed by different types of rocks at individual selected localities. For the purposes of the application of geotechnical methods, the exploratory core borehole No. JTGeo01 with a diameter of 76 mm was drilled. The presented research report summarizes the geotechnical evaluation of the rock mass on the basis evaluation the mentioned borehole. Keywords: geotechnical evaluation; exploratory borehole; volcanic-sedimentary rock mass Available at various institutes of the ASCR
Geotechnické zhodnocení průzkumného vrtu JTGeo01, Experimentální štola Josef

Za účelem provedení návazného třetího cyklu aplikace geotechnických metod byla vytipována lokalita v experimentální štole Josef. Vzhledem k podmínkám a existující infrastruktuře byla k měření vybrána ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2019

Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu před a po provedené zkoušce mrazuvzdornosti
Souček, Kamil; Georgiovská, Lucie; Zajícová, Vendula
2018 - Czech
Pro účely vizualizace struktury a základní analýzy změn vnitřní stavby dvou vzorků betonů, čtyř zkušebních těles, které byly vystaveny zkoušce mrazuvzdornosti, byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly skenovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT Pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů, analýza pórového prostoru a měření rozměrů zkušebních těles bylo zpracováno v softwaru VGStudio MAX 2.2. The non-destructive 3D X-ray computed tomography method was used to visualize the structure and baseline analysis of changes in the internal construction of two samples of concrete, four test bodies subjected to the frost resistance test. The analyzed samples were scanned on the Nikon Metrology XT H 450 2D / 3T CT Scanner. CT imaging was performed using CT Pro 3D software. The visualization, the preparation of tomographic sections, the analysis of the pore space and the measurement of the dimensions of the test of the bodies were elaborated in VGStudio MAX 2.2 software. Keywords: X-ray computed tomography; concrete; frost-resistance test Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu před a po provedené zkoušce mrazuvzdornosti

Pro účely vizualizace struktury a základní analýzy změn vnitřní stavby dvou vzorků betonů, čtyř zkušebních těles, které byly vystaveny zkoušce mrazuvzdornosti, byla použita nedestruktivní metoda 3D ...

Souček, Kamil; Georgiovská, Lucie; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2018

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná – realizační projekt prací
Švagera, O.; Bukovská, Z.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Waclawik, Petr; Sosna, K.; Havlová, V.; Zuna, M.; Jankovský, F.; Filipský, D.; Chabr, T.; Navrátil, P.; Mixa, P.; Soejono, I.; Laufek, F.; Kříbek, B.; Leichmann, J.; Zeman, J.
2018 - Czech
Realizační projekt prací shrnuje plánované práce, jejich postup a návaznost v rámci prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a zpracovávané Společností Hluboké horizonty Rožná. Cílem je objasnění významu a prostorového ovlivnění horninového prostředí přítomností významnější tektonické zóny pro účely lokalizace a bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště. Realization project summarizes the planned work, its progress and continuity within the environment of Rožná I mine in the extent of the procurement „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ which is being compiled by Hluboké hluboké horizonty Rožná group. The final goal is to clarify the significance and spatial influence of major tectonic fault on surrounding rock mass. The results will help to clarify localization and safety issues of the potential deep underground repository, especially with respect to the Kraví hora locality. Keywords: Rožná uranium mine; brittle structure; horizon; locality; deep radioactive waste repository Available at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná – realizační projekt prací

Realizační projekt prací shrnuje plánované práce, jejich postup a návaznost v rámci prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a ...

Švagera, O.; Bukovská, Z.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Waclawik, Petr; Sosna, K.; Havlová, V.; Zuna, M.; Jankovský, F.; Filipský, D.; Chabr, T.; Navrátil, P.; Mixa, P.; Soejono, I.; Laufek, F.; Kříbek, B.; Leichmann, J.; Zeman, J.
Ústav geoniky, 2018

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Dukovany – západ \n(EDU-Z).
Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudková, A.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Hrdličková, K.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kouřil, M.; Kryštofová, E.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Sedláčková, I.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Uhlík, J.; Zeman, J.; Zeman, O.
2018 - Czech
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Dukovany-západ a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami This report summarises outline of a report for evaluation of the sites suitability for the emplacement of a deep geological repository on the basis of the archive information and the geological survey conducted from surface.\nSites are evaluated according to the following criterion categories\n1. Geological characteristics of the site\n2. Hydrogeologic characteristics of the site\n3. Transport characteristics of the the site\n4. Site stability\n5. Factors, increasing probability of human intrusion into the site\n6. Acceptability of enginnered barrier properties under site conditions Keywords: deep geological repository; long term safety; Dukovany–West; Třebíč pluton; Moldanubian zone Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Dukovany – západ \n(EDU-Z).

Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Dukovany-západ a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a ...

Havlová, V.; Pertoldová, J.; Bukovská, Z.; Hroch, T.; Štědrá, V.; Jankovec, J.; Říha, J.; Červinka, R.; Černý, M.; Dudková, A.; Dušek, K.; Franěk, J.; Gondolli, J.; Gvoždík, L.; Hokr, M.; Holeček, J.; Hrdličková, K.; Jelének, J.; Jelínek, J.; Kachlíková, R.; Kaláb, Zdeněk; Klajmon, M.; Kolomá, K.; Královcová, J.; Kouřil, M.; Kryštofová, E.; Kučera, R.; Kunceová, E.; Maryška, J.; Milický, M.; Nývlt, D.; Ondra, P.; Pacherová, P.; Polák, M.; Rapprich, V.; Rukavičková, L.; Sedláčková, I.; Vašíček, R.; Vavro, Martin; Vopálka, D.; Uhlík, J.; Zeman, J.; Zeman, O.
Ústav geoniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases