Number of found documents: 311
Published from to

Vyhodnocení průtoku přes měřící objemem při měření velikosti kapek
Kysela, Bohuš; Formánek, R.; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Jašíková, D.; Šulc, R.
2018 - Czech
Měření a vyhodnocení velikosti kapek prostřednictvím obrazové analýzy (IA) bylo široce používáno v mnoha výzkumech. Vývoj nových vizualizačních technik a PIV metod umožňuje měřit přímo v kontrolním objemu. Tyto metody jsou však omezeny následujícími parametry, jako je velikost snímané oblasti, maximální rozlišení a optická omezení (průhlednost, index lomu, koncentrace dispergované fáze). Tento příspěvek je zaměřen na simulaci rychlostního pole ve snímané oblasti zájmu, které slouží k nastavení důležitých parametru kamery. The in-situ measurement and evaluation of drop sizes via Image Analysis (IA) has been widely used by many researches. The development of new visualization techniques and PIV methods enables to measure directly in a control volume. However, these methods are limited by following parameters such as size of the scanned area, maximal resolution and optical limitations (transparency, refractive index, concentration of dispersed phase). This contribution is focused on simulation of velocity field in region of interest which serve for determine the important parameters of camera setting. Keywords: drop size; region of interest; shutter time; frame rate; focus depth; liquid-liquid dispersion Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení průtoku přes měřící objemem při měření velikosti kapek

Měření a vyhodnocení velikosti kapek prostřednictvím obrazové analýzy (IA) bylo široce používáno v mnoha výzkumech. Vývoj nových vizualizačních technik a PIV metod umožňuje měřit přímo v kontrolním ...

Kysela, Bohuš; Formánek, R.; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Jašíková, D.; Šulc, R.
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
Barešová, Magdalena; Načeradská, Jana; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka; Pivokonský, Martin
2018 - Czech
Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek. Drinking water treatment struggles with cyanobacteria and algae mainly on a seasonal basis especially when they decay and release amounts of cellular organic matter (COM). As COM is not only difficult to be removed but it also impacts the removability of other impurities, this paper aims to evaluate the effect of COM derived from two common cyanobacterial species– Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima on coagulation of other naturally occurring particles and molecules present in surface waters: kaolin suspension, humin substances and cells of M. tenuissima. Our findings show that higher COM concentrations do not have to disrupt coagulation. When COM interacts with other impurities, it can even lower coagulant doses and increase both turbidity and humic matter removal efficiencies. Keywords: algal organic matter; coagulation; cyanobacteria; drinking water treatment; humic substances; kaolin Available at various institutes of the ASCR
Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?

Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular ...

Barešová, Magdalena; Načeradská, Jana; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka; Pivokonský, Martin
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Sucho v oblastech přirozené akumulace vod
Tesař, Miroslav
2018 - Czech
Fulltext is available at external website.
Sucho v oblastech přirozené akumulace vod

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací
Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
2018 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na separační kroky (sedimentace, filtrace) při úpravě vody. Zpráva bude sloužit jako podklad pro řízení provozu úpravny vody s technologií vysokoúčinné flokulace. A summary research report on the influence of hydrodynamic conditions of flocculation (the intensity of mixing, residence time, etc.) on the property of the aggregates (size, shape, structure, etc.), that have a major impact on the separation steps (sedimentation, filtration) during water treatment. The report will be used by the water treatment plants with the technology of high intensity flocculation. Keywords: water treatment; coagulation; flocculation; aggregation; mixing; velocity gradient; filtration; sedimentation Available at various institutes of the ASCR
Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací

Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na ...

Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Voda pro život – strategie AV 21
Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka
2018 - Czech
Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí projektu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji. Konference Pitná voda v Táboře je největší a nejvýznamnější konferencí týkající se pitné vody v České republice. Vždy jednou za dva roky se zde setkávající odborníci, technologové a provozovatelé vodáren a diskutují o nových poznatcích a problémech týkajících se dané oblasti. Právě na tomto místě je vhodné představit nově vzniklý projekt „Voda pro život“, a dostat ho tak do povědomí širší odborné veřejnosti působící v oblasti pitné vody a hospodaření s vodou. Theme of Water for Life was newly added to the research program Natural Hazards of Strategy AV 21 in 2018 thanks to the Institute of Hydrodynamics of the Czech Academy of Science. It focuses on comprehensive and systematic research and cooperation between experts and stakeholders in the field of water resource protection, water supply and water quality. Important part of the project is communication with the public. The Drinking Water Conference in Tábor is the largest and the most important conference on drinking water in the Czech Republic. Experts, technologists and water managers are meeting every two years and discussing new knowledge and issues related to the water treatment. Keywords: strategy AV 21; Water for life; water treatment; water sources; research Available at various institutes of the ASCR
Voda pro život – strategie AV 21

Zásluhou Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., bylo na počátku roku 2018 do výzkumného programu Strategie AV 21 Přírodní hrozby nově zařazeno téma Voda pro život. Zaměřuje se na komplexní a ...

Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina; Pivokonská, Lenka
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Formování kapek v systému dvou nemísitelných kapalin
Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.; Jašíková, D.
2017 - Czech
Velikost kapek při míchání dvou vzájemně nemísitelných kapalin závisí především na působení vnějších sil. Smyková napětí působící na částici v závislosti na fyzikálních parametrech (povrchové napětí, hustota, viskozita) ovlivňují konečnou distribuci velikostí tvořených kapek. V první fázi jsme se pokusili modelovat dvě reálné nemísitelné kapaliny voda-silikonový olej, které jsou dány svými vlastnostmi. A to na jednoduchém případě výtoku z kapiláry, kde jsme se snažili ověřit, zda a jak moc přesně lze modelovat chování tohoto systému s různými odchylkami fyzikálních parametrů. Dále jsme se snažili určit rovnovážné a mezní stavy v závislosti na zadaných fyzikálních vlastnostech. The CFD simulation of simple two phase system using VOF model was verified by the real measurements. The system of two immiscible liquids silicone oil and water was tested on simple task with droplet formation from immersed jet. The setup of physical properties in CFD simulations was corrected by the experimental results. Keywords: VOF; liquid; multiphase Available at various institutes of the ASCR
Formování kapek v systému dvou nemísitelných kapalin

Velikost kapek při míchání dvou vzájemně nemísitelných kapalin závisí především na působení vnějších sil. Smyková napětí působící na částici v závislosti na fyzikálních parametrech (povrchové napětí, ...

Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří; Chára, Zdeněk; Šulc, R.; Jašíková, D.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

31st Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2017 - Czech
Sborník z konference 31st symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 31st Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; proceedings Available at various institutes of the ASCR
31st Symposium on anemometry: proceedings

Sborník z konference 31st symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Hydrologie malého povodí 2017
Brych, Karel; Tesař, Miroslav
2017 - Czech
CD představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí “Hydrologie malého povodí 2017”, která se konala 18. až 20.4.2017 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Ústav hydrológie SAV, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Český hydrometeorologický ústav, Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze roku 2017. The CD includes the full text of scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2017” that was held from April 18th to April 20th 2017 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague, Czech Hydrometeorological institute in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2017 Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2017

CD představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí “Hydrologie malého povodí 2017”, která se konala 18. až 20.4.2017 v Praze. ...

Brych, Karel; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Řízený pohyb kulové částice v kanále s volnou hladinou
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
2017 - Czech
V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky proudění kolem kulovité částice, kdy částice je umístěna na tenké tyčce a její pohyb je řízen asynchronním motorkem. Pro určení rychlostních polí kolem pohybující se částice byla použita metoda 2D PIV. Měření se uskutečnila v kanále s volnou hladinou, jehož dno bylo pokryto jednou vrstvou skleněných tyček o průměru 6mm. The paper presents experimental results of the flow around the spherical particle, where the particles are placed on a thin rod and its movement is controlled by a step motor. To determine the velocity fields around the moving particle, the 2D PIV method was used. The measurement was carried out in the open channel, the bottom of which was covered with one layer of 6 mm diameter glass bars. Keywords: open channel; PIV; turbulence Available at various institutes of the ASCR
Řízený pohyb kulové částice v kanále s volnou hladinou

V příspěvku jsou prezentovány experimentální výsledky proudění kolem kulovité částice, kdy částice je umístěna na tenké tyčce a její pohyb je řízen asynchronním motorkem. Pro určení rychlostních polí ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Simulace pohybu částic v nakloněném potrubí pomocí kombinace CFD a DEM
Mildner, Michael; Konfršt, Jiří; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2017 - Czech
Numerická simulace proudění rozplavených hrubozrnných suspenzí (hydrotransport, odlučovače atp.) vyžaduje použití výpočtů pro vícefázové proudění. Za předpokladu toku suspenze (např. vody a pevných částic) v uzavřených profilech bez přístupu vzduchu můžeme úlohu zjednodušit na dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Vhodným nástrojem pro výpočet takovéhoto dvoufázového proudění je kombinace metody konečných objemů FVM s metodou diskrétních elementů DEM. Metoda diskrétních elementů je použita na řešení kolizí mezi jednotlivými částicemi, což je nezbytnou podmínkou pro reálné řešení proudění více- koncentrovaných suspenzí. Numerická simulace byla provedena na jednoduché geometrii nakloněného potrubí, kde jsou získané výsledky porovnávány s výsledky získanými na experimentální trase pro transport suspenzí opatřené sklopnou částí. Numerical flow simulation of scattered coarse-grained suspensions (hydrotransport, separators, etc.) requires the use of calculations for multiphase flow. Assuming the suspension flow (eg. water and solid particles) in closed profiles without air access, the task can be simplified to a two-phase flow (water-solid particles). A suitable tool for calculating such two-phase flow is the combination of the finite volume method FVM, with the discrete element method DEM. The discrete element method is used to solve collisions between individual particles, which is a prerequisite for a real solution of more concentrated suspension flow. Numerical simulation was performed on a simple geometry of inclined pipeline, where the obtained results were compared with the results obtained on the experimental slurry transport route equipped with a foldable part. Keywords: CFD; FVM; DEM; transport of suspension Available on request at various institutes of the ASCR
Simulace pohybu částic v nakloněném potrubí pomocí kombinace CFD a DEM

Numerická simulace proudění rozplavených hrubozrnných suspenzí (hydrotransport, odlučovače atp.) vyžaduje použití výpočtů pro vícefázové proudění. Za předpokladu toku suspenze (např. vody a pevných ...

Mildner, Michael; Konfršt, Jiří; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases