Number of found documents: 213
Published from to

Modelling the polarization dichotomy of active galactic nuclei
Goosmann, René
2007 - English
I present polarization modelling of Active Galactic Nuclei in the optical/UV range. The modelling is conducted using the Monte-Carlo radiative transfer code Stokes, which self-consistently models the polarization signature of a complex model arrangement for an active nucleus. Prezentuji modelování polarizace záření aktivních galaktických jader v optické a UV oblasti. Při modelování je použit kód Stokes pro Monte Carlo simulace přenosu záření, který selfkonzistentně modeluje polarizaci geometricky komplexního uspořádání aktivního jádra. Keywords: active galaxies; radiative transfer; polarization Available at various institutes of the ASCR
Modelling the polarization dichotomy of active galactic nuclei

I present polarization modelling of Active Galactic Nuclei in the optical/UV range. The modelling is conducted using the Monte-Carlo radiative transfer code Stokes, which self-consistently models the ...

Goosmann, René
Astronomický ústav, 2007

Magnetic clouds and their expansion
Lynnyk, A.; Vandas, Marek
2007 - English
Magnetic clouds for the years 1995-1998 are analyzed using a model of a force-free cylindrical flux rope which may include cloud expansion. Clearly pronounced expansion was found in 80% cases. It was found that including the expansion makes comparison between model and experimental data better in 75% of these cases. Analyzovali jsme magnetická oblaka pro roky 1995-1998 s použitím modelu bezsilové magnetické válcové silotrubice, jež může zahrnovat expanzi. Zřetelná expanze oblaků byla zjištěna v 80%.Zahrnutí expanze zlepšuje srovnání modelu s měřeními u 75% z těchto případů. Keywords: magnetic clouds; solar wind; magnetic field Available at various institutes of the ASCR
Magnetic clouds and their expansion

Magnetic clouds for the years 1995-1998 are analyzed using a model of a force-free cylindrical flux rope which may include cloud expansion. Clearly pronounced expansion was found in 80% cases. It ...

Lynnyk, A.; Vandas, Marek
Astronomický ústav, 2007

Flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification?
Karas, Vladimír; Dovčiak, Michal; Eckart, A.; Meyer, L.
2007 - English
We examine physics of flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification. Zabýváme se fyzikou záblesků ze spirálních vln ovlivněných efektem čočkování a časového zpoždění. Keywords: black holes Available at various institutes of the ASCR
Flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification?

We examine physics of flares from spiral waves by lensing and time-delay amplification.


Zabýváme se fyzikou záblesků ze spirálních vln ovlivněných efektem čočkování a časového zpoždění.

Karas, Vladimír; Dovčiak, Michal; Eckart, A.; Meyer, L.
Astronomický ústav, 2007

On existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes
Kovář, J.; Stuchlík, Z.; Karas, Vladimír
2007 - English
We discuss existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes. Diskutujme existenci haló orbit v Kerrových-Newmanových prostoročasech. Keywords: black holes Available at various institutes of the ASCR
On existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes

We discuss existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes.


Diskutujme existenci haló orbit v Kerrových-Newmanových prostoročasech.

Kovář, J.; Stuchlík, Z.; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2007

Variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model
Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Goosmann, René
2007 - English
We study variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model. Studujeme změny primárního a reprocesovaného záření v modelu záblesků a skvrn. Keywords: black holes Available at various institutes of the ASCR
Variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model

We study variation of the primary and reprocessed radiation in the flare-spot model.


Studujeme změny primárního a reprocesovaného záření v modelu záblesků a skvrn.

Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Goosmann, René
Astronomický ústav, 2007

Modeling an accretion disc stochastical variability
Pecháček, Tomáš; Karas, Vladimír
2007 - English
We model an accretion disc stochastical variability. V této práci modelujeme stochastickou proměnnost akrečních disků. Keywords: black holes Available at various institutes of the ASCR
Modeling an accretion disc stochastical variability

We model an accretion disc stochastical variability.


V této práci modelujeme stochastickou proměnnost akrečních disků.

Pecháček, Tomáš; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2007

The timescale of encircling light
Bursa, Michal; Abramowicz, M. A.; Karas, Vladimír; Kluzniak, W.; Schwarzenberg-Czerny, A.
2007 - English
We study the timescale of encircling light. Studujeme časové škály pojící se ke kruhovému pohybu světla. Keywords: black holes Available at various institutes of the ASCR
The timescale of encircling light

We study the timescale of encircling light.


Studujeme časové škály pojící se ke kruhovému pohybu světla.

Bursa, Michal; Abramowicz, M. A.; Karas, Vladimír; Kluzniak, W.; Schwarzenberg-Czerny, A.
Astronomický ústav, 2007

On mutual relation of kHz QPOs
Török, G.; Bursa, Michal; Horák, Jiří; Stuchlík, Z.; Bakala, P.
2007 - English
We further investigate the issue of kHz QPO frequency ratios in neutron star low mass X-ray binaries. In this note we report on recent analysis of occurrences and properties of kHz QPOs in the source 4U1636-53. Assuming that kHz QPOs occur in pairs whose frequencies are linearly correlated, we find a prominent frequency range that separates upper and lower QPO observations. Na základě analýzy dat QPO frekvencí zdroje 4U1636-53 a pěti dalších zdrojů ukazujeme, že páry QPO jsou detekovány zejména v okolí přechodových bodů, kde se mění některé vlastnosti QPO, zejména amplituda a koherence QPO. Keywords: X-rays; binaries stars; accretion disks Available at various institutes of the ASCR
On mutual relation of kHz QPOs

We further investigate the issue of kHz QPO frequency ratios in neutron star low mass X-ray binaries. In this note we report on recent analysis of occurrences and properties of kHz QPOs in the source ...

Török, G.; Bursa, Michal; Horák, Jiří; Stuchlík, Z.; Bakala, P.
Astronomický ústav, 2007

Disk instability as an energy source for quasi-periodic oscillations
Horák, Jiří
2007 - English
We discuss a scenario, in which the energy for quasi-periodic oscillations comes from instabilities of the accretion disk. We demonstrate this mechanism on the interaction among stable and unstable modes of oscillations in slender accretion tori. In our model, the unstable non-axisymmetric corotation modes are nonlinearly coupled to stable acoustic modes of torus oscillations. The increasing energy of corotation modes is advected to the acoustic modes by the means of parametric instability. The stable modes may reach substantial amplitudes even if they are damped according to the linear theory. Energie pro kvazi-periodické oscilace může pocházet z nestabilit akrečního disku. Jako příklad je diskutována interakce mezi stabilními a nestabilními mody malého akrečního torusu. V našem případě je nestabilní neaxiálně symetrický korotující mod svázán nelineární vazbou se dvěma stabilními akustickými mody. Rostoucí energie korotujícího modu je předávána akusticým modum pomocí parametrické nestability. Stabilní mody mohou dosáhnout značných amplitud i když jsou podle lineární teorie tlumeny. Keywords: black hole physics; accretin discs; instabilities Available at various institutes of the ASCR
Disk instability as an energy source for quasi-periodic oscillations

We discuss a scenario, in which the energy for quasi-periodic oscillations comes from instabilities of the accretion disk. We demonstrate this mechanism on the interaction among stable and unstable ...

Horák, Jiří
Astronomický ústav, 2007

Optical spectroscopy of Cyg X-1
Hadrava, Petr
2007 - English
The star HDE 226868 known as an optical counterpart of the black hole candidate Cyg X-1 has been observed in H_alpha region using spectrograph at Ondrejov 2-m telescope. The orbital parameters are determined from HeI-line by means of the author's method of Fourier disentangling. Preliminary results are also presented of disentangling the H_alpha-line into a P-Cyg profile of the (optical) primary and an emission profile of the circumstellar matter (and a telluric component). Hvězda HDE 226868, známá jako optický protějšek objektu Cyg X-1 s předpokládanou černou dírou, byla pozorována v oblasti H_alfa spektrografem ondřejovského 2-m dalekohledu. Orbitální parametry jsou určeny z čáry HeI pomocí autorovy metody fourierovského disentanglingu. V práci jsou předloženy také předběžné výsledky disentanglingu čáry H_alfa na P-Cyg profil optického primáru a na emisní profil okolohvězdné hmoty (a na telurickou složku). Keywords: Cyg X-1 Available at various institutes of the ASCR
Optical spectroscopy of Cyg X-1

The star HDE 226868 known as an optical counterpart of the black hole candidate Cyg X-1 has been observed in H_alpha region using spectrograph at Ondrejov 2-m telescope. The orbital parameters are ...

Hadrava, Petr
Astronomický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases