Number of found documents: 60
Published from to

Bezpečnost z pohledu silniční infrastruktury
Tučka, Pavel
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; silniční infrastruktura; pozemní komunikace; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; transport; traffic; road infrastructure; safety; road safety audit; accidents; silniční provoz; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost z pohledu silniční infrastruktury

Tučka, Pavel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City
Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
2011 - Czech
Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené analýzy kvality ovzduší byla vytipována lokalita pro aplikaci nástrojů. Pro zvolené město byl vytvořen a zkalibrován dopravní model, který byl rozšířen o dva vytvořené scénáře obsahující soubor návrhových opatření na podporu čistých vozidel. Zvolené scénáře byly environmentálně vyhodnoceny a srovnány se základním současným stavem. Na základě environmentálního vyhodnocení byly zpracovány rozptylové studie, které sloužily jako podklad pro vyhodnocení dopadů na lidské zdraví. Další výstupy environmentálního vyhodnocení byly použity pro ekonomické hodnocení navržených nástrojů podpory. This project was focused on environmental and economic assessment of tools for indirect promoting of clean vehicles. During the solution was proposed a set of possible support tools. The locality for application of tools was identified on the basis of air quality analysis. For the chosen city was created and calibrated the traffic model which was extended by two scenarios. These scenarios include a set of proposed tools for promoting of clean vehicles. The chosen scenarios were assessed environmentally and compared with the basic present state. On the basis of the environmental assessment was prepared the dispersion studies which were used as a basis for the assessment of impacts on human health. Other outputs of environmental assessment were used for the economic evaluation of proposed tools for promoting of clean vehicles. Keywords: doprava; životní prostředí; čistá vozidla; ekologie; dopravní model; cost-benefit; zdravotní dopad; transport; environment; clean vehicles; ecology; traffic model; cost-benefit; health impact; doprava; životní prostředí; ekologie Available in a digital repository NRGL
Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City

Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené ...

Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů
Brich, Milan
2011 - Czech
Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, přejezdy) ležících v první fázi realizace v síti ŽDC vedené v IS provozovatelů infrastruktury ČD a. s. a SŽDC s.o. a návazně i v kolejištích ostatních správců železniční infrastruktury. Systém je navrhován na bázi současných provozních pravidel uvedených provozovatelů infrastruktury s přihlédnutím k očekávanému vývoji organizačních, technických a legislativních podmínek a známých směrnic vydaných EU. The report describes the solution of research project. The target of this project is to establish methodology for export of the data about railway routes and localities laying in the Czech Republic railway network and documented in the Railway Infrastructure Administration’s information system as the infrastructure managers of the public railways network prevailing part is the subject of the project. The system is based on the actual processing rules and takes in account the organizational, technical and legislature development in the future, including EU documents. Keywords: železniční doprava; železniční infrastruktura; železniční dopravní cesta; jednotná dopravní vektorová mapa; informační systémy; railway transport; railway infrastructure; Unified Vector Map; information systems; železniční doprava; informační systémy Available in a digital repository NRGL
Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů

Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, ...

Brich, Milan
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zedková, Irena
2011 - Czech
Keywords: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; výzkumné instituce; dopravní výzkum; doprava; dopravní infrastruktura; bezpečnost silničního provozu; Transport Research Centre; transport institutions; transport research; transport; transport infrastructure; road safety; doprava; dopravní infrastruktura; dopravní bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Zedková, Irena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2011 - Czech
Keywords: transport; doprava Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu
Drápela, Emil; Schmeidler, Karel
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; humanitní vědy; psychologie; sociologie; pedagogika; urbanismus; pěší infrastruktura; transport; transport research; humanities science; psychology; sociology; pedagogy; urbanism; pedestrian infrastructure; doprava; psychologie; sociologie; pedagogika; urbanismus Available in a digital repository NRGL
Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu

Drápela, Emil; Schmeidler, Karel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010
Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; celostátní sčítání dopravy; dopravní výkon; dopravní proud; intenzita dopravy; výsledky sčítání; transport; traffic; traffic count; traffic flow; doprava; silniční provoz; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010

Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu
Huzlík, Jiří
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; životní prostředí; alternativní paliva; modelování dopravy; hluková zátěž; transport; research; environment; alternative fuels; transport modeling; noise pollution; doprava; výzkum; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu

Huzlík, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: doprava; inteligentní dopravní systémy; ITS; financování; projekt P3ITS; transport; ITS; funding; project P3ITS; doprava; dopravní telematika Available in a digital repository NRGL
Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Představení Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a výzkumných programů Dopravního VaV Centra (CDV Plus)
Zedková, Irena
2011 - Czech
Keywords: Centrum dopravního výzkumu; projekt CDV Plus; dopravní výzkum; výzkumné programy; Transport Research Centre; CDV Plus Project; transport research; research programs; výzkumné programy Available in a digital repository NRGL
Představení Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a výzkumných programů Dopravního VaV Centra (CDV Plus)

Zedková, Irena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases