Number of found documents: 161
Published from to

Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů
Ovesná, Jaroslava; Mitrová, Katarína; Kučera, Ladislav
2017 - Czech
Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem metodiky je jednoduchý postup pro určení česneků typu český paličák pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats), který je využitelný zkušebními laboratořemi v praxi. Popsaná metoda umožňuje identifikovat odrůdy a novošlechtění českého česneku typu paličáku pomocí DNA markerů (alel mikrosatelitů), které jsou přítomny pouze u této skupiny odrůd a novošlechtění česneku. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) při použití specifických, flourescenčně značených primerů a následná analýza délky produktů PCR. Metodika nově přináší unikátní soubor diagnostických SSR markerů, postup hodnocení a interpretace výsledků. The aim of the methodology was to verify and compile a set of microsatellite markers for the purpose of verification to be used for the undisputed identification of selected types of Czech bolting garlics. The object of submitted methodology is to simplify procedure that allow to determine Czech bolting garlic using microsatellite analysis (SSR- Single Sequence Repeats), which is applicable in testing laboratories. The described method allows to identify the variety and breeding material of bolting garlic of Czech origin using DNA markers (microsatellite alleles) that are present only for this group of varieties and breeding lines. By the amplification of the genome containing the microsatellite locus by polymerase chain reaction (PCR) using specific, fluorescently labeled primers, and subsequent analysis of the lengths of PCR products. Methodology newly brings a unique set of diagnostic SSR markers, describe the evaluation and interpretation of the results. Keywords: Allium sativum; mikrosatelity; Allium sativum; microsatellites; cibulová zelenina; DNA; markery Available in a digital repository NRGL
Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů

Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem ...

Ovesná, Jaroslava; Mitrová, Katarína; Kučera, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Podpora výskytu užitečných organismů v sadech
Holý, Kamil; Falta, Vladan; Kovaříková, Kateřina; Šenk, Jan
2017 - Czech
Metodika je určena pěstitelům ovoce. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení projektu NAZV QJ1210209 a RO0416. Publikace obsahuje informace o významných užitečných organismech a možnostech jejich podpory v sadech. The publication is intended for the fruit growers and was worked upon the base of the results of the projects NAZV QJ1210209 a RO0416. It contains information about important beneficial organisms and possibilities of their support in orchards. Keywords: sady; parazitoidi; kvetoucí pásy; orchards; parasitoids; flowering stripes; užitečný hmyz; ovocnářství; predace Available in a digital repository NRGL
Podpora výskytu užitečných organismů v sadech

Metodika je určena pěstitelům ovoce. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení projektu NAZV QJ1210209 a RO0416. Publikace obsahuje informace o významných užitečných organismech a možnostech jejich ...

Holý, Kamil; Falta, Vladan; Kovaříková, Kateřina; Šenk, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
2017 - Czech
V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, kde technologické vody vznikají, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. Na základě šetření v zemědělských podnicích byly vyhodnoceny způsoby skladování technologických vod a jejich využívání na zemědělské půdě. V metodice jsou dále hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro používání technologických vod na zemědělské půdě. The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation is described. Attention is focused on technological waters from livestock breeding and simple processing of plant products. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produced, particularly in milking and cooling equipment. The characteristics of technological waters, particularly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural land are also evaluated in the methodology. The influence of technological waters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on the agricultural land. Keywords: technologické vody; živiny; aplikace na půdu; technological waters; nutrients; application on the land; hospodářská zvířata; stáje; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě

V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat ...

Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného
Pavela, Roman; Žabka, Martin; Kaffková, Katarína; Smékalová, Kateřina
2017 - Czech
Metodika je určena pěstitelům vybraných léčivých a aromatických rostlin (fenykl, máta, tymián) a zaměřuje se hlavně na jejich choroby a škůdce. Obsahuje přehled vhodných prostředků a kroků k odstranění škod způsobených těmito škodlivými činiteli biologickou cestou. Metodika uvádí příklady tzv. botanických pesticidů, tedy jak komerčně dostupných produktů, které obsahují extrakty biologicky aktivních látek z rostlin, tak takzvaných farmářských přípravků, u kterých popisuje i postupy pro jejich přípravu a používání. This publication is intended for growers of medicinal and aromatic plants (fennel, mint and thyme) and it is focused on their pests and diseases. It includes overview of suitable means and steps for elimination of the damage caused by these harmful agents by using biological way. The publication presents examples of both types of so-called botanical pesticides - commercially available products which contain extracts of biologically active substances from plants, as well as so-called farm products, for which it describes procedures for its preparation and using. Keywords: botanické pesticidy; fenykl; máta; tymián; botanical pesticides; fennel; mint; thyme; pesticidy; léčivé rostliny; rostlinné extrakty Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného

Metodika je určena pěstitelům vybraných léčivých a aromatických rostlin (fenykl, máta, tymián) a zaměřuje se hlavně na jejich choroby a škůdce. Obsahuje přehled vhodných prostředků a kroků k ...

Pavela, Roman; Žabka, Martin; Kaffková, Katarína; Smékalová, Kateřina
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Váňa, Vojtěch
2017 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech hygienizační úpravy biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty a způsobech jejich použití. Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin. Metodika je určena širokému okruhu uživatelů. Metodika může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural advisors, biogas manufacturers and processors, owners and operators of biogas stations and composting plants, investors and other interested parties, the basic information on the possibilities of hygienic treatment at biodegradable waste containing animal raw materials to fertilizer substrates and the ways of their use. The patented combined method of acid and alkaline biowaste treatment ensures a sufficient stabilization and efficient hygiene of the output product, allowing to be further utilized for composting, biogasification, or for soil application as a valuable fertilizer substrate, as well. A part of the methodology is the evaluation of agrochemical efficiency at output use of fertilizer substrates in the cultivation of selected agricultural crops. The methodology is intended for a wide range of users. The methodology can serve as a basis for the adaptation of technical facilities, technological processes and also as a material for teaching at secondary agricultural schools, agricultural universities or agricultural advisors. Keywords: biologicky rozložitelné odpady; gastroodpady; hygienizace odpadů; acidicko-alkalická úprava bioodpadů; hnojivé substráty; agrochemická účinnost; biodegradable waste; gastro-waste; waste hygiene; acidic-alkaline biowaste treatment; fertilizer substrates; agrochemical efficiency; biologické odpady; agrochemikálie Available in a digital repository NRGL
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2016
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2017 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2016

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
Čermák, Pavel; Mühlbachová, Gabriela; Káš, Martin; Vavera, Radek; Pechová, Miroslava
2017 - Czech
V předložené metodice jsou navržena kritéria pro stanovení obsahu mikroživin v půdách a jejich hodnocení pomocí extrakčního postupu Mehlich 3. Extrakční postup Mehlich 3 je oficiální analytickou metodou používanou v současné době v rámci systému agrochemického zkoušení zemědělských půd pro stanovení obsahu přístupného P, K, Mg a Ca. Pro tyto prvky jsou stanovena kritéria jejich hodnocení obsahu v půdách (viz. vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů). Dosavadní kritéria hodnocení pro stávající živiny jsou touto metodikou rozšířena o celkem pět dalších prvků (Cu, Fe, Mn, Zn a B), označovaných v problematice výživy rostlin jako mikroživiny. Stanovení kritérií pro více prvků umožňuje jednoduchý a nenáročný analytický postup Mehlich 3 použitelný pro celou řadu různých prvků a je již dnes využívaný v celé řadě laboratoří. Současně má velká část pracovišť k dispozici multielementární analytickou koncovku ICP-OES. Navržená kritéria budou současně sloužit široké zemědělské veřejnosti k hodnocení zásobenosti půd mikroživinami. The methodology proposes criteria for determination of the content of micro-nutrients in soils and their evaluation via useing of the extraction method Mehlich 3. Extraction procedure Mehlich 3 is the official analytical method currently used in testing system of agricultural soils for the determination of the content of available P, K, Mg and Ca. There are criteria for valuation of content of these available nutrients - see Decree No. 275/1998 Coll., on Agrochemical Testing of Agricultural Soil and Land Surveys of Forest Lands, as amended). The existing criteria for above mentioned nutrients are due to this methodology extended by next five elements (Cu, Fe, Mn, Zn and B), marked in field of plant nutrition as micro-nutrients. The simple and easy Mehlich 3 analytical procedure applicable to a variety of different elements, is already used in a wide range of laboratories, allows to extend the criteria for the others elements. In addition, many laboratories can use the multi-elementar analytical instruments ICP-OES. Suggested criteria will also serve for farmers for valuation of soil supply by micro-elements. Keywords: mikroelementy; agrochemické zkoušení půd; Mehlich 3; microelements; agrochemical soil testing; Mehlich 3; půda; analýza; zemědělství; půdoznalství Available in a digital repository NRGL
Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách

V předložené metodice jsou navržena kritéria pro stanovení obsahu mikroživin v půdách a jejich hodnocení pomocí extrakčního postupu Mehlich 3. Extrakční postup Mehlich 3 je oficiální analytickou ...

Čermák, Pavel; Mühlbachová, Gabriela; Káš, Martin; Vavera, Radek; Pechová, Miroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Svoboda, Pavel; Wollnerová, Jana; Kozlovská, Lada; Klír, Jan
2017 - Czech
Předložená metodika popisuje ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě před jeho použitím. Zvláštní pozornost je věnována opatřením k uložení hnoje ve zranitelných oblastech stanovených v rámci akčního programu nitrátové směrnice. Při výběru vhodného místa k uložení hnoje jsou v metodice k dispozici podrobné návody, a to s využitím údajů z registru půdy (LPIS) na Portálu farmáře. Dále je uveden i vzor potřebného havarijního plánu, popřípadě jeho doplňku. Druhé aktualizované vydání reaguje na změny legislativy v roce 2016, zejména na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, která byla vydána pod č. 235/2016 Sb. The proposed methodology describes a complete manual to the correct storage of farmyard manure on agricultural land before its application. Special attention is paid to measures for storage of farmyard manure in vulnerable zones identified in the action program of the Nitrates Directive. For selecting a suitable place to storing farmyard manure are available in the methodology detailed instructions, with the help of data in the registry of soil LPIS at web site Portál farmáře. The model of the required emergency plan or supplement of the plan is also given in the methodology. The second updated edition responds to changes in legislation in 2016, in particular the amendment to the Government Regulation no. 262/2012 Coll., On determining the vulnerable areas and Action Programme, which was issued under No. 235/2016 Coll. Keywords: uložení hnoje; hnojůvka; zranitelné oblasti; minerální dusík; půdní vrstvy; storage of farmyard manure; dung-water; vulnerable zones; mineral nitrogen; soil layers; ochrana vody proti znečištění; hnojení; půda; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě

Předložená metodika popisuje ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě před jeho použitím. Zvláštní pozornost je věnována opatřením k uložení hnoje ve zranitelných oblastech ...

Svoboda, Pavel; Wollnerová, Jana; Kozlovská, Lada; Klír, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR
Jarošová, Jana; Dráb, Tomáš; Beoni, Eva; Kumar, Jiban
2016 - Czech
Čeleď Poaceae je zemědělsky nejdůležitější čeledí rostlin na světě. Čeleď Poaceae je také hostitelem mnoha patogenů včetně více než sta známých druhů virů. Rozložení výskytu jednotlivých druhů virů se liší v závislosti na hostitelích, zeměpisných a jiných podmínkách. Tato metodika poskytuje popis způsobu detekce devíti virů obilnin a trav: virus mozaiky sveřepu (BMV), virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), latentní virus jílku (LoLV), virus nekrotické mozaiky ovsa (ONMV), virus mozaiky jílku (RgMV), půdou přenosný virus mozaiky obilnin (SBCMV), virus skvrnitosti spartiny (SpMV), virus zakrsalosti pšenice (WDV), a virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV) pomocí metody SYBR Green I RT-qPCR. The family Poaceae is one of the most important groups of plants in the terms of agricultural production. The family Poaceae also hosts many pathogens including >100 known virus species. The distribution of the viruses varies according to hosts, geographical and other conditions. In this methodology we provide assays for detection of nine cereal and grass viruses (Brome mosaic virus-BMV, Barley yellow dwarf virus-BYDV, Lolium latent virus-LoLV, Oat necrotic mottle virus-ONMV, Ryegrass mosaic virus-Rg- MV, Soil-borne cereal mosaic virus-SBCMV, Spartina mottle virus-SpMV, Wheat dwarf virus-WDV a Wheat streak mosaic virus-WSMV) by SYBR Green I RT-qPCR. Keywords: RT-qPCR; viry; Poaceae; RT-qPCR; viruses; Poaceae; detekce Available in a digital repository NRGL
Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR

Čeleď Poaceae je zemědělsky nejdůležitější čeledí rostlin na světě. Čeleď Poaceae je také hostitelem mnoha patogenů včetně více než sta známých druhů virů. Rozložení výskytu jednotlivých druhů virů se ...

Jarošová, Jana; Dráb, Tomáš; Beoni, Eva; Kumar, Jiban
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana
Falta, Vladan; Psota, Václav; Kocourek, František; Vávra, Radek; Bagar, Martin; Šenk, Jan
2016 - Czech
Metodika je určena pěstitelům ovoce v režimu ekologické a integrované bezreziduální produkce. Zahrnuje podrobné informace k bionomii vrtule třešňové a možnosti její regulace bez chemických přípravků. V rámci publikace je rovněž zpracován kontext celé ochrany třešní a další navazující informace. The publication is intended for the fruit growers of organic or low residue farming systems. Overeview of biology of the European cherry fruit fly and the possibilities of non chemical pest control in the whole context of the crop protection including other information linked to the topic are worked up. Keywords: vrtule třešňová; nechemická ochrana; Europaean cherry fruit fly; non chemical pest control; peckové ovoce; biologická ochrana rostlin Available in a digital repository NRGL
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana

Metodika je určena pěstitelům ovoce v režimu ekologické a integrované bezreziduální produkce. Zahrnuje podrobné informace k bionomii vrtule třešňové a možnosti její regulace bez chemických přípravků. ...

Falta, Vladan; Psota, Václav; Kocourek, František; Vávra, Radek; Bagar, Martin; Šenk, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases