Number of found documents: 295
Published from to

Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu 
Erban, Tomáš; Shcherbachenko, Elena; Šlachta, Martin; Cudlín, Pavel; Chalupníková, Julie; Halešová, Taťána; Tomešová, Daniela; Václavíková, Marta; Votavová, Alena
2021 - Czech
Opylovači jsou v prostředí potenciálně vystaveni působení řadě pesticidů. Nejdůležitější skupina rizikových látek pochází z kategorie prostředků na ochranu rostlin (POR), které aplikují nejen zemědělci, ale i drobní zahrádkáři. Každý POR, počínaje účinnou látkou a konče jeho konkrétní formulací, prochází velmi podrobným a přísným hodnocením, které v Evropské unii (EU) vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Ačkoliv jsou při správném zacházení negativní vlivy POR na životní prostředí a necílové organismy minimalizovány, nemůžeme vyloučit možné skryté účinky subletálního charakteru. K identifikaci skrytých vedlejších účinků napomáhají moderní analytické přístupy, jako je aplikace vysokokapacitních metod. Předložená metodika je zaměřena na hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu. Při hodnocení rizik pesticidů je jako modelový druh opylovače dlouhodobě upřednostňována včela medonosná, zatímco samotářské včely stojí v pozadí. Pro experimenty a hodnocení rizik je nutné si uvědomit zcela odlišný životní cyklus a životní strategie samotářských včel v porovnání s vysoce sociální včelou medonosnou. Metodika obsahuje inovativní aspekty pro experimenty, jako je modifikovaný izolátor, příprava rostlin pro expozici, načasování experimentu, sledování distribuce aktivních látek či proteomická analýza samotářských včel pro identifikaci skrytých účinků sledované látky nebo její formulace. V této metodice byla jako modelový druh vybrána samotářská včela zednice rezavá (Osmia bicornis). Metodika je však aplikovatelná i na jiné, zejména příbuzné druhy samotářských včel. Metodika může najít využití v oblastech státní správy, v soukromých laboratořích i ve výzkumné činnosti při hodnocení environmentálních rizik pesticidů na samotářské včely. Metodický postup může potvrdit nebo vyloučit environmentální rizika při registraci nových přípravků nebo reevaluaci stávajících přípravků. Tato metodika má proto potenciál pro využití při testování nových látek určených na ochranu rostlin před jejich registrací. V příkladu provedení byl testován vliv acetamipridu ve formulaci Careo tyčinek. Byla hodnocena distribuce acetamipridu v půdním substrátu a v rostlině. V rostlinných pletivech byl identifikován rizikový metabolit acetamipridu IM-2-1. Proteomická analýza však ukázala velmi malé nebezpečí acetamipridu pro O. bicornis. Tento výsledek je v souladu s tím, že acetamiprid byl EFSA vyhodnocen jako málo rizikový pro včely a má v EU registraci do 28. února 2033. Pollinators are potentially exposed to a number of pesticides in the environment. The most important group of hazardous substances comes from the category of plant protection products (PPPs), which are applied not only by farmers but also by small gardeners. Each PPP including the active substance and formulation undergoes a very detailed and thorough evaluation, which is in the European Union (EU) based on Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. Although the negative effects of PPPs on the environment and non-target organisms are minimized with proper use, we cannot rule out possible hidden effects, especially those of a sublethal nature. Modern analytical approaches, such as the application of high-throughput methods, help to identify hidden side effects. This methodology is focused on the evaluation of the effect of sublethal doses of pesticides on solitary bees employing the OMICs approach. In the risk assessment of pesticides, the honey bee has long been preferred as a model species of pollinator, while solitary bees stay in the background. The methodology contains innovative aspects for experiments, such as a modified isolator, preparation of plants for exposure, the timing of the experiment, monitoring of active substance distribution or proteomic analysis of solitary bees to identify hidden effects of the test substance or its formulation. In this methodology, the model of the solitary bee, red mason bee (Osmia bicornis), is considered. However, the methodology is also applicable to other, especially related species of solitary bees. The methodology can be used in areas of state administration, private laboratories and research activities in the assessment of environmental risks of pesticides on solitary bees. The methodological procedure can confirm or even eliminate environmental risks when registering new products or reevaluating existing products. This methodology therefore has the potential for use in testing new substances intended for plant protection before their registration. In an exemplary embodiment, the effect of acetamiprid in a Careo sticks formulation was tested. The distribution of acetamiprid in the soil substrate and the plant was evaluated. The hazardous metabolite acetamiprid IM-2-1 was identified in plant tissues. However, proteomic analysis indicated a very low risk of acetamiprid for O. bicornis. This result is in agreement with the fact that acetamiprid has been assessed by EFSA to be a low risk for bees and is registered in the EU until 28 February 2033. Keywords: pesticidy; samotářské včely; OMICs; prostředky na ochranu rostlin; sublethal doses; pesticides; solitary bees; OMICs; plant protection products Available in a digital repository NRGL
Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu 

Opylovači jsou v prostředí potenciálně vystaveni působení řadě pesticidů. Nejdůležitější skupina rizikových látek pochází z kategorie prostředků na ochranu rostlin (POR), které aplikují nejen ...

Erban, Tomáš; Shcherbachenko, Elena; Šlachta, Martin; Cudlín, Pavel; Chalupníková, Julie; Halešová, Taťána; Tomešová, Daniela; Václavíková, Marta; Votavová, Alena
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metoda snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky
Bilavčík, Alois; Laňar, Luděk; Nečas, Tomáš; Faltus, Miluš; Náměstek, Jan; Zámečník, Jiří
2021 - Czech
Metodika souhrnně seznamuje s možnostmi ochrany generativních orgánů meruněk proti jarním mrazíkům, především v období kvetení. Umožní efektivní rozhodování výběru vhodné metody s ohledem na konkrétní podmínky. Metodika přináší nově definované postupy ochrany meruňkových sadů ke snížení či eliminaci mrazového poškození a uvádí porovnání odolnosti perspektivních genotypů meruněk k jarním mrazíkům v období květu. The methodology summarizes the possibilities of protecting the generative organs of apricot against spring frosts, especially during the flowering period. The methodology will enable effective decision-making which method to use under the given conditions. The methodology introduces newly defined procedures for apricot orchard protection to reduce or eliminate frost damage and presents a comparison of the resistance of promising apricot genotypes to spring frosts during the flowering period. Keywords: meruňka; květy; mrazové poškození; protimrazová ochrana; apricot; flowers; frost damage; frost protection Available in a digital repository NRGL
Metoda snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky

Metodika souhrnně seznamuje s možnostmi ochrany generativních orgánů meruněk proti jarním mrazíkům, především v období kvetení. Umožní efektivní rozhodování výběru vhodné metody s ohledem na konkrétní ...

Bilavčík, Alois; Laňar, Luděk; Nečas, Tomáš; Faltus, Miluš; Náměstek, Jan; Zámečník, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Identifikace negativů a způsoby jejich uložení dle typu podložky
Cíglerová, Tereza; Doležalová, Kateřina
2021 - Czech
Památkový postup představuje používané způsoby identifikace fotografických negativů na polymerních podložkách, zejména na bázi nitrátu a acetátu celulózy, a závislost volby konkrétních technik na různých faktorech, jako jsou velikost a fyzický stav sbírky, vybavenost pracoviště, finanční a časové možnosti nebo též zkušenosti identifikujících osob. Pro svou nespornou informační hodnotu je v památkovém postupu vyzdvihován pilotní průzkum, který poskytuje první představu o materiálovém složení a fyzickém stavu sbírky a následně pomáhá s volbou identifikačních metod aplikovaných při zkoumání celé sbírky. Ve druhé části se metodika věnuje problematice dlouhodobého uložení negativů, srovnává doporučované standardy s obvyklými možnostmi menších institucí a navrhuje vhodná či alespoň přijatelná řešení. The conservation procedure presents the methods of identifying photographic negatives on polymer supports , especially by means of a cellulose nitrate base and cellulose acetate base, and the choice of various techniques on the basis of various factors, such as the collection’s size and physical condition, the workspace’s available equipment, the financial and time availability or the experiences of the identifying persons. For their indisputable informational value, the conservationist approach favors pilot survey which provides the initial idea about the collection’s material and physical composition and then helps with the choice of identification methods applied during the research phase. In the second part, the methodology focuses on the issues associated with long-term storage of the negatives and compares their recommended standards with the actual means at the disposal of minor institutions. It also proposes fitting, or at least acceptable, solutions. Keywords: photography; conservation; survey; Josef Sudek Available in a digital repository NRGL
Identifikace negativů a způsoby jejich uložení dle typu podložky

Památkový postup představuje používané způsoby identifikace fotografických negativů na polymerních podložkách, zejména na bázi nitrátu a acetátu celulózy, a závislost volby konkrétních technik na ...

Cíglerová, Tereza; Doležalová, Kateřina
Ústav dějin umění, 2021

Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů 
Usťak, Sergej; Muňoz Jans, Jakub; Váňa, Vojtěch
2021 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS), odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o hnojivých přípravcích ke zlepšení půdních vlastností na bázi kombinované hydrotermochemické úpravy bioodpadů včetně kontaminovaných (především kalů ČOV). V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermochemické karbonizace bioodpadů včetně kontaminovaných, dále přehled jejich základních vlastností a zejména možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových hnojivých přípravků na bázi hydrotermochemické úpravy bioodpadů včetně kontaminovaných ke zlepšení půdních vlastností a zejména pro zúrodnění běžných zemědělských a antropogenních půd. The methodology aim is to provide the basic information about fertilizing products for improving soil properties based on combined hydrothermochemical treatment of biowaste, including contaminated ones (especially sewage sludge) to the farmers, agricultural advisers, owners and operators of wastewater treatment plants (WWTPs) and biogas plants (BGP), experts in reclamation and amelioration field, investors and others interested parties on the questions concerned. In the introduction, the methodology provides a basic overview about literary information regarding to coal similar materials, methods for their preparation, especially the methods of biowaste hydrothermochemical carbonization, including contaminated ones, as well as an overview about their basic properties and especially the possibilities and perspectives of application in practice. Furthermore, the methodology describes the results obtained during the solution of the research project that are usable in practice, and it provides their agrochemical, ecological and economic evaluation, too. Finally, it is provided an overview of the potential and main possibilities to apply the new fertilizers based on biowaste hydrothermochemical treatment, including contaminated ones, for improving soil properties and especially for the fertilization of common agricultural and anthropogenic soils. Keywords: hnojivé substráty; biouhel; biochar; zpracování bioodpadu; hydrotermochemická úprava bioodpadů; kontaminované bioodpady; kaly ČOV; hodnocení přínosu; fertilizing substrates; biochar; biowaste processing; biowaste hydrothermo-chemical treatment; contaminated biowastes; sewage sludge; evaluation of benefits Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů 

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS), odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, ...

Usťak, Sergej; Muňoz Jans, Jakub; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer
Komínek, Petr a kolektiv
2021 - Czech
Tato metodika je dokumentem především pro potřeby Národního programu konzervace genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM). Její vypracování bylo zadáno na začátku aktuálního pětiletého období řešení NPGZM v roce 2018. Metodika popisuje postupy posuzování zaměření jednotlivých sbírek mikroorganismů z hlediska variability genetický zdrojů uchovávaných v nich s cílem trvalého vylepšování a usměrňování náplně práce jednotlivých sbírek. The methodology was created under the National programme on conservation of microbial genetic resources of economical imortance. Its preparation was planned in the beginning of a current period of solving the National programme (2018-2022). The methodology describe procedures for the evaluation of specialization of individual collections from the point of view variability of genetic resources held on the collections. The goal of the methodology is to improve the work of microbial collections for the sustainable conservation of microbial genetic resources. Keywords: genetické zdroje; sbírka mikroorganismů; viry; houby; bakterie; řasy; kvasinky; hmyz; genetic resources; microbial collection; viruses; fungi; bacteria; algae; yeasts; insects Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer

Tato metodika je dokumentem především pro potřeby Národního programu konzervace genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM). Její vypracování bylo zadáno na ...

Komínek, Petr a kolektiv
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy
Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
2021 - Czech
V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy vhodné způsoby hnojení, a to i s ohledem na dostupnost živin pro následující plodiny včetně optimálních dávek N na podporu rozkladu slámy v případech, kdy je dodání N nezbytné. Předkládaná doporučení jsou výsledkem polních pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách včetně provozních pokusů v zemědělských podnicích, kdy byla na slámu pšenice ozimé aplikována různá dusíkatá hnojiva. Výsledky ukázaly, že v letním a podzimním období se po hnojení dusíkem rozloží podle průběhu počasí v daném roce 30-50 % slámy, bez hnojení pak 25-30 %. Na základě dosažených výsledků je proto doporučeno snížení hnojení dusíkatými minerálními hnojivy na 4-5 kg N/t slámy, Pokud následuje ozimá řepka nebo meziplodina s vyššími nároky na výživu dusíkem, je možné zvýšit dávku N na 6-10 kg N/t slámy. Toto doporučení pro vyšší dávku dusíku se týká také statkových a organických hnojiv, u nichž část dusíku je v organické formě. Přitom nižší dávky výše uvedeného rozmezí se doporučují, jestliže následně není zaseta žádná plodina, vyšší je možné aplikovat před setím ozimů nebo meziplodin. Celkový rozklad slámy byl vyšší při aplikaci hnojiv na slámu, která byla 3 týdny ponechaná na povrchu půdy. Sláma na povrchu půdy omezuje ztráty vody z půdy a její prohřívání v teplém letním období, což zlepšuje zadržení vody, uhlíku a živin v půdě. The methodology evaluates the benefits and risks of generally used nitrogen application to support cereal straw decomposition. The possibilities of reduction of the commonly recommended nitrogen doses were verified. The appropriate fertilization manners are suggested with regard to nutrient availability for following crops including optimal N doses in cases when the N supply is necessary. The recommendations represent the result of field trials in different soil-climatic conditions and also on farms, where different nitrogen fertilizers have been applied to winter wheat straw. The results showed that depending on the weather, the fertilization with nitrogen in the summer and autumn period decomposes 30-50% of the straw in the given year, and without fertilizing then 25-30%. Based on the obtained results, there is recommended to reduce fertilization with nitrogen mineral fertilizers to 4-5 kg N/t of straw If the following crop id the oilseed rape or intercrop with higher nitrogen nutrition demands, there is possible to increase N dose to 6-10 kg N/t straw. This recommendation is related also on liquid manure and organic fertilizers containing nitrogen also in organic form. Lower doses of above mentioned range are recommended if no following crop is sown, higher does if possible to apply before sowing of winter crops or intercrops. Overall straw decomposition was higher after application of fertilizers on straw leaved 3 weeks on soil surface. Straw on soil surface reduces water losses from soil and warming in warm summer period, which improves water, carbon and nutrient retention in a soil. Keywords: sláma obilnin; rozklad slámy; hnojení slámou; dusíkatá hnojiva; cereal straw; straw decomposition; fertilization with straw; nitrogen fertilizers Available in a digital repository NRGL
Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy ...

Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 
Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
2021 - Czech
V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. V metodice jsou hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro oužívání technologických vod na zemědělské půdě. The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation amended in 2021 is described. Attention is focused on technological waters from livestock breeding and simple processing of plant products. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produces, particularly in milking and cooling equipment. THe characteristics of technological waters, particuarly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural land are also evaluated in the methodology. the influence of tehcnological eaters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on the agricultural land. Keywords: technologické vody; produkce; hospodářská zvířata; stáje; živiny; aplikace na půdu; Technological waters; Production; Livestock; Stables; Nutrients; Application on the land Available in a digital repository NRGL
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 

V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané ...

Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)
Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
2021 - Czech
Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Metodika uvádí biologické informace a technické specifikace týkající se použití speciálních aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako inertního propelentu k ošetření sklizeného dřeva jehličnanů. Metodika je založená na originálních experimentálních datech. Obecným cílem metodiky bylo napomoci mitigaci aktuální kůrovcové kalamity v České republice. Specifickými cíli metodiky bylo poskytnutí (i) objektivní a originální informace pro účely profesionálních pracovníků aplikující přípravky (POR) proti škůdcům a pracovníků dozorových orgánů (zejména ÚKZÚZ) o metodě a postupu k ošetřování dřeva pomocí přípravku EDN(R); (ii) metodické podklady nutné pro opakovanou rychlou přípravu nařízení ÚKZÚZ k použití EDN k ošetření skládek dřeva pod plachtou; a (iii) podat krátký přehled publikovaných vědeckých informací a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus) ve srovnání s novým postupem uvedeným v této metodice (t. j. s fumigací skládek dřeva pod plachtou pomocí EDN). The methodology describes the effective application of EDN(R) in the treatment of unprocessed wooden logs on heaps in forest. This methodology provides the technical and biological information regarding effective application of EDN(R) with the active substance ethanedinitrile in the treatment of harvested spruce logs in order to reduce the risk of spreading European spruce bark beetle (Ips typographus). The methodology describes technical specifications and the use of special application equipment for the application of the liquefied EDN from cylinders using nitrogen as an inert drive to treat harvested coniferous wood. The methodology is based on original experimental data. The general goal of the methodology was to help mitigate the current bark beetle calamity in the Czech Republic. The specific objectives of the methodology were to provide (i) objective and original information for the purposes of professional pest control staff and supervisory authorities (especially CISTA) on the method and procedure for treating wood using the EDN(R) product; ii) methodological documents necessary for repeated rapid preparation of the CISTA regulation for the use of EDN for the treatment of landfills under tarpaulin; and (iii) to provide a brief overview of published scientific information and an evaluation of the methods and preparations used for phyto-quarantine treatment of wood against European spruce bark beetle (Ips typographus) in comparison with the new procedure described in this methodology (i.e. EDN-fumigation of piles of spruce-logs under a plastic sheet). Keywords: lýkožrout; smrk; fumiogace; EDN; bark beetle; spruce; EDN Available in a digital repository NRGL
Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)

Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového ...

Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé
Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2021 - Czech
Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na vybrané druhy škůdců, poskytnout návod jak je rozeznat, v některých případech zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel. Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje škůdců obilnin (především mšic) tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl rozhodovat podle okamžité situace. The methodology mainly summarizes the new results and experiences of the author's team, which has been studying the biology of some cereal pests and their natural enemies for a long time. The aim is to draw attention to selected species of pests, to provide instructions on how to recognize them, in some cases to find out their current numbers in cereal stands and within the possibilities of current knowledge to predict further development of their abundance in a given stand and estimate yield reduction. Another goal is to recapitulate protection options with an emphasis on the use of natural enemies. The third goal is enlightenment. The methodology provides an accessible way to understand the biology and population development processes of cereal pests (especially aphids) so that the reader does not remain a blind user of unwarranted practical instructions, but can decide for himself according to the immediate situation. Keywords: škůdci; přirození nepřátelé; obilniny; pests; natural enemies; cereals Available in a digital repository NRGL
Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé

Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Separace VRA/RA ze vzorků pomocí isoelektrické fokusace v čipovém formátu (chip-IEF) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Kubíček, O.; Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.
2021 - English
Metodika popisuje způsob separace bakteriálních vysoce rizikových a rizikových agens (VRA/RA) ze vzorků pomocí isoelektrické fokusace v čipovém formátu (chip-IEF). Metoda chip-IEF využívá nově vyvinutý unikátní prototyp zařízení pro vertikální isoelektrickou fokusaci v rozbíhavém toku v čipovém provedení, která na rozdíl od dosavadních postupů umožňuje i separaci bakterií. Separace pomocí chip-IEF funguje i pro šetrně inaktivované bakterie, což významně snižuje bezpečnostní rizika při manipulaci se vzorkem potenciálně obsahujícím VRA/RA. Keywords: isoelectric focusing; B-agens; chip Fulltext is available at external website.
Separace VRA/RA ze vzorků pomocí isoelektrické fokusace v čipovém formátu (chip-IEF) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Metodika popisuje způsob separace bakteriálních vysoce rizikových a rizikových agens (VRA/RA) ze vzorků pomocí isoelektrické fokusace v čipovém formátu (chip-IEF). Metoda chip-IEF využívá nově ...

Kubíček, O.; Duša, Filip; Šalplachta, Jiří; Lunerová, K.; Rosenbergová, K.
Ústav analytické chemie, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases