Number of found documents: 22973
Published from to

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.
Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
2022 - Czech
Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a správcům mostů, pracovníkům památkové péče a všem, kteří se nějakým způsobem zabývají průzkumem, hodnocením, projektováním a rozhodováním o stavební obnově mostních objektů. Měla by se stát pomocným nástrojem pro správné rozhodování a pro péči o historické betonové klenbové a obloukové mosty a přispět ve vhodných případech k jejich záchraně. The principal aim of this methodology is a preservation and conservation of valuable historical bridges - it is focused on concrete vaulted and arch road bridges. It is intended to be used by owners of bridges and by all people who take care of historical monuments and who are involved in inquiry, assessment, design and decisions related to existing bridges. It should become a helping tool for a care of historical concrete vaulted and arch bridges and to contribute in convenient cases to their conservation. Keywords: concrete bridges; arch bridges; vaulted bridges; historical bridges; assessment of historical value; repair of bridges; strengthening of bridges; conservation of bridges Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.

Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a ...

Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví
Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
2022 - Czech
Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, které jsou součástí samotné realizace. Pozornost je věnována třem základním okruhům sanačních opatření. Jedná se o řešení vlhkosti a souvisejících problémů, úpravu vnitřního mikroklimatu a obnovení či posílení statické funkce stavby. S ohledem na aspekty památkové péče jsou předložené principy směřovány dominantně na konzervaci a prodloužení životnosti stávajících konstrukčních prvků s přihlédnutím k budoucímu užívání a provozu. V maximální míře je sledováno zachování původních tvarů a funkcí jednotlivých konstrukcí. Cílovou skupinou uživatelů této metodiky jsou pracovníci památkové péče, projektanti, vlastníci a správci historických objektů. Metodika samotná tedy poskytuje těmto uživatelům základní informace pro zahájení kroků obnovy památek. The aim of the presented methodology is to summarize the rehabilitation principles that can be applied in the context of the repair of historic buildings. The methodology defines the fundamental influences that affect the approach to rehabilitation and also specifies the individual steps that are part of the actual implementation. Attention is paid to three basic areas of rehabilitation measures. These are addressing moisture and related problems, modifying the indoor microclimate, and restoring or strengthening the structural function of the building. Concerning conservation aspects, the principles presented are directed predominantly towards conserving and prolonging the life of the existing structural elements, taking into account future use and operation. The preservation of the original forms and functions of the individual structures is pursued as far as possible. The target group of users of this methodology is conservation officers, designers, owners, and managers of historic buildings. The methodology provides these users with the basic information for initiating the restoration of monuments. Keywords: cultural heritage buildings; historic buildings; rehabilitation measures; indoor microclimate; moisture; conservation; restoration of monuments Available in a digital repository NRGL
Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví

Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje ...

Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu
Kuric A.; Schulzová K.
2022 - Czech
Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické architektury, u níž jsou okna výjimečným nositelem nejen estetické, ale také historické hodnoty, jsou tímto trendem zranitelné obzvláště. Příspěvek si klade za cíl podrobněji prozkoumat tepelně izolační vlastnosti typických oken funkcionalismu a zároveň prověřit účinnost dodatečných opatření umožňujících jejich zlepšení. Využíváme k tomu modelových softwarových výpočtů v kombinaci s termovizními snímky. Z hlediska prvního cíle se ukázala, resp. potvrdila prakticky známá problematičnost oken kovových. Pozoruhodným je srovnání dvojitých a zdvojených oken, potvrzující některé progresivní názory z meziválečného období, jež se o zdvojená okna zasazovaly. U dodatečných opatření se pak jako efektivní a potenciálně široce uplatnitelné ukazují utěsnění křídel a výměna původního zasklení za dvojskla, přičemž s ohledem na další faktory je celkově nejvýhodnější výměna skel vnějších; v takovém případě lze tepelnou propustnost původního okna snížit až o 60%. Příspěvek tím potvrzuje závěry předchozího výzkumu na toto téma a zároveň je rozšiřuje o další souvislosti a podrobnosti. Keywords: windows; Modernism; conservation; energy efficiency; adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu

Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické ...

Kuric A.; Schulzová K.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů
Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
2022 - Czech
Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat rozpoznat a správně ohodnotit jejich historický význam a kulturní, konstrukční a památkovou hodnotu. Správně nasměrovat postup jejich odborného hodnocení a návrhů jejich údržby a obnovy. Ukázat možnosti jejich správného posuzování z hlediska stavebně-technického stavu a konstrukčně- mechanického působení umožňující jejich zachování při spolehlivém fungování v dopravním provozu. Pomocí těchto správných postupů by chtěla nastolit obecnou důvěru v jejich konstrukční principy a řemeslné provedení a to promítnout do projektování rekonstrukčních a obnovovacích stavebních zásahů nebo vhodných adaptací s novodobým citlivým doplněním. Má umožnit legitimní existenci a fungování těchto nezastupitelných staveb pro naši současnost i budoucnost. The aim of the methodology is to become a tool for proper decision-making and care of historic masonry arch bridges serving our transport network and to contribute to their preservation. It should help to identify and correctly assess their historical significance and their cultural, structural and heritage value. To correctly guide the process of their professional evaluation and proposals for their maintenance and restoration. Demonstrate the possibilities of their correct assessment in terms of their structural-technical condition and structural-mechanical action, enabling their preservation in reliable operation in traffic. By means of these correct procedures, it would like to establish general confidence in their design principles and craftsmanship and to translate this into the design of reconstruction and restoration interventions or appropriate adaptations with modern sensitive additions. It is intended to enable the legitimate existence and functioning of these irreplaceable buildings for our present and future. Keywords: Bridge; Stone; assessment Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů

Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat ...

Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle
MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
2021 -
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle Keywords: CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle; CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)
Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
2021 -
Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného betonu (HPC). Spřažení betonové desky je zajištěno pomocí perforované lišty. V experimentální části práce byly provedeny protlačovací zkoušky a zkouška kompozitního nosníku v ohybu o průřezu reálné velikosti. V numerické části byly pomocí dat z experimentu vytvořeny a validovány numerické MKP modely. Pro modelaci FRP byl použit materiálový model betonu s rozetřenou výztuží, který respektoval množství a směr vláken v kompozitu. Na základě výsledků experimentů a modelů bylo popsáno chování perforované lišty a nosníku v ohybu. V rámci práce byl vyvinut kompozitní nosník s vysokou odolností a trvanlivostí pro lávku o rozpětí 12 m.The goal of the thesis was to develop a new type of composite beam for bridge structures. The designed beam is made of a trough cross-section of fibre-reinforced polymer (FRP) and a concrete slab of high-performance concrete (HPC). Perfobond-rib shear connectors ensure the composite action of the concrete slab. In the experimental part of the thesis, push out tests and a test of a composite beam in bending with a real-size cross-section was performed. In the numerical part, numerical FEM models were created and validated using experimental data. A material model of concrete with smeared reinforcement was used for FRP modelling, which respected the amount and direction of fibres in the composite. Based on the results of experiments and models, the behaviour of the perfobond-rib shear connector and the beam was described. In this thesis, a composite beam with high resistance and durability was developed for a footbridge with a span of 12 m. Keywords: vlákny vyztužený polymer; vysokohodnotný beton; kompozitní; nosník; perforovaná lišta; fibre-reinforced polymer; high-performance concrete; composite; beam; perfobond-rib shear connector Available in digital repository of ČVUT.
Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)

Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného ...

Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže
Dušek Karel; Petr Veselý; Pietriková Alena
2021 -
Tato dizertační práce se věnuje problematice tavidel. Tavidla obsažená v pájecích pastách totiž hrají neoddiskutovatelně podstatnou roli v procesu pájení přetavením. Mohou však být i příčinou snížení kvality povrchové montáže. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí: části teoretické, která shrnuje aktuální stav poznání z hlediska obecných principů vzniku pájeného spoje, materiálů a procesů, dále rešeršní části, která se zabývá přehledem aktuálních problémů, které se vyskytují v procesu pájení přetavením, a dvou částí praktických, které se experimentálně věnují vlivu tavidel na kvalitu povrchové montáže. V teoretické části byla provedena rešerše na aktuální stav poznání v oblasti vzniku pájeného spoje, růstu intermetalických sloučenin na rozhraní mezi pájkou a pájeným substrátem, používaných materiálů včetně pájek, tavidel i desek plošných spojů, procesu pájení přetavení a diagnostiky vlastností pájených spojů. Tato část uvádí čtenáře do dané problematiky, zároveň naznačuje možné nedostatky dostupné odborné literatury především z hlediska experimentálních studií, které ne vždy zohledňují tavidlo jako vstupní faktor. Rešeršní část se pak zabývá přehledem vad, které se vyskytují v procesu povrchové montáže. Zvláštní kapitola je věnována vadám, jejichž vznik je způsoben či spojován s tavidly. V první praktické části je popsán problém související s tavidlem, jehož potřeba řešení vyvstala přímo z průmyslové praxe. Tavidlo se během procesu pájení stává aktivním a některé jeho složky se mohou náhle a masivně vypařovat, což vede k rozstřiku tavidla do okolí pájecí plošky. Tento jev následně způsobuje chyby v povrchové montáži – tavidlové zbytky mohou podporovat korozní procesy a dále, díky jejich izolačnímu charakteru, mohou ohrozit například funkci konektorů vytvořených přímo motivem desky plošného spoje. Zbytky také mohou ulpět na testovacích ploškách a způsobit tak falešně negativní výsledek in-circuit testu. Cílem experimentů provedených v této části práce bylo definovat vliv procesních a materiálových parametrů na rozstřik tavidla a nalezení takových podmínek, při kterých je možné tento jev minimalizovat. Dalším aspektem práce v druhé praktické části je hlubší pochopení vlivu tavidla a jeho aktivace během fáze předehřevu na tvorbu pájeného spoje, respektive intermetalických sloučenin na rozhraní pájka-pájený substrát. Tyto sloučeniny zásadním způsobem ovlivňují vlastnosti pájeného spoje. V experimentech byl teplotní profil pájecího procesu různě modifikován, a to jak v oblasti předehřevu, tak v oblasti přetavení. Dílčím úkolem tak bylo potvrdit či vyvrátit, zda je popis teplotního profilu pomocí hodnoty Heating Faktoru z hlediska vlivu na spolehlivost a stabilitu pájených spojů dostatečný. Pájené spoje byly podrobeny dlouhodobým klimatickým zkouškám – vlhkým teplem a teplotními šoky. Kromě růstu intermetalických sloučenin byly sledovány další vlastnosti – mechanická pevnost ve střihu a elektrický odpor, které byly dány v diskuzi do korelace s růstem intermetalických vrstev.This dissertation thesis deals with the problematics of soldering fluxes. Fluxes contained in solder pastes play an indisputably important role in the reflow soldering process. However, they can also be the reason for the decrease in the quality of surface mounting. The thesis consisted of four parts: a theoretical part, which summarizes the actual state of knowledge from the point of basic principles of soldering, materials, and processes, further a research part that deals with actual issues occurring in the reflow process, and two practical parts, which deal with the influence of the flux on the quality of surface mounting experimentally. In the theoretical part, research work was conducted on the actual state of knowledge in the field of solder joint creation, intermetallic compounds growth between solder and soldered substrate, used materials including solder, flux, or printed circuit boards, the process of reflow soldering, and diagnostics of solder joint properties. This part introduces the reader to the topic; concurrently, it implies possible drawbacks of available professional literature from the point of experimental studies, which do not always take the flux as an input factor into account. The research part brings a summary of issues occurring in the process of surface mount technology. A special chapter is devoted to the issues caused or connected to the solder flux. In the first practical part, an issue related to flux, whose need for solution emerged directly from industry practice, is described. The flux became active during the soldering process, and some of its compounds can suddenly and massively vaporize, leading to flux spattering in the surrounding a soldering pad. This phenomenon subsequently causes issues in surface mounting – the flux residues could support corrosion processes and further, due to their insulating character, could threaten a function of connectors made directly on a printed circuit board. The residues may also adhere to testing pads and cause a false negative result of an in-circuit test. The experiment performed in this part of the work aimed to define the influence of the process and material parameters on the flux spattering and find conditions to reduce this phenomenon. Another aspect of this work is to more deeply understand the influence of the flux and its activation during the pre-heating phase on the solder joint creation, respectively, intermetallic compounds at the border between solder and soldered substrate. These compounds significantly influence the properties of the solder joint. In the experiments conducted in the second practical part, the temperature profile of the soldering process was variously modified in both the pre-heat phase and the reflow phase. The partial goal was to confirm or refute whether the description of temperature profile by Heating Factor is sufficient for solder joint reliability prediction. The solder joints were exposed to long-term climatic tests – temperature-humidity and temperature shock tests. Besides the intermetallic layers growth, other properties of solder joints were examined – mechanical shear strength and electrical resistance, which were correlated with the intermetallics growth in the discussion part. Keywords: pájení přetavením; kvalita povrchové montáže; rozstřik tavidla; tavidlové zbytky; intermetalické sloučeniny; teplotní profil; reflow soldering; quality of surface mount technology; flux spattering; flux residues; intermetallic compounds; temperature profile Available in digital repository of ČVUT.
Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže

Tato dizertační práce se věnuje problematice tavidel. Tavidla obsažená v pájecích pastách totiž hrají neoddiskutovatelně podstatnou roli v procesu pájení přetavením. Mohou však být i příčinou snížení ...

Dušek Karel; Petr Veselý; Pietriková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století
Eichler Jan; Václav Adámek; Gavlas Pavel
2021 -
Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v období prezidentství George Walkera Bushe a Vladimira Vladimiroviče Putina. Zaměřením je práce komparační analýzou. Cílí na rozbor bezpečnostních rizik a navržených opatření v doktrinálních dokumentech obou států a jejich otiskem v bezpečnostní kultuře těchto států. Teoretická část práce je věnována představení základních proudů výzkumu na poli mezinárodních vztahů. Rozbor teoretických přístupů doplňuje přehled vybraných pojmů, které jsou podstatné pro pochopení komplexního obrazu bezpečnosti. Jedná se o militarismus, válku a způsoby jejího vedení nebo užití síly v mezinárodní politice. V návaznosti na rozbor výše uvedených pojmů následuje popis USA a Ruské federace pohledem čtyř vybraných aspektůdlouhého trvání. Jedná se o dlouhodobě působící procesy, které přispívají ke specifickému formování myšlení a uvažování o světě. Role armády, identita, geografická pozice a chápání mezinárodní spolupráce. Každý ze zkoumaných subjektů je představen podle stejného klíče. Dílčí shrnutí jsou následně prezentována v systému analytických tabulek. Analytická část práce je tvořena komparační analýzou výše zmíněných procesů a vybraných doktrinálních dokumentů z amerického a ruského prostředí. Rozbor doktrín se zaměřuje na analýzu hrozeb a systém jejich řešení. Výsledky kvalitativní analýzy jsou představeny v diskusi, která je doplněna o výsledky kvantitativního výzkumu.The dissertation deals with the issues of intenational security. It focuses on the analysis of the relations between two important actors in the world security police, the Russian federation and the USA at the beginning of the 21st century during the presidencies of George Walker Bush and Vladimir Vladimirovich Putin. The disertation thesis is focused on comparative analysis. It is based on the analysis of security risks and proposed measures in the doctrinal documents of both states and their imprint in the security culture of these states. The theoretical part of the work is devoted to the introduction of the basic streams of research in the field of international relations. The analysis of theoretical approaches is supplemented by an overview of selected concepts that are essential for understanding the complex picture of security. These are militarism, war and the ways in which itis waged ort he use of force in international politics. Following the analysis of the above concepts, a description of the USA and the Russian Federation follows from the point of view of four selected aspects of long duration. These are long-term processes that contribute to the specific formation of thinking and thinking about the world, in the role of the military, identity, geographical position and understanding of international cooperation. Each of the examined subjects is represented according to the same key. Partial summaries are then presented in a system of analytical tables. The analytical part of the work is a comparative analysis of the above processes and selected doctrinal documents from the American and Russian environment. The analysis of doctrines focused on the analysis of threats and the system of their solution. The results of the qualitative analysies are presented in discussion, which is supplemented by the results of quantative research. Keywords: bezpečnost; mezinárodní politika; terorismus; mezinárodní konflikt; doktrinální; security; international politics; terrorism; international conflict; doctrinal planning Available in digital repository of ČVUT.
Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století

Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v ...

Eichler Jan; Václav Adámek; Gavlas Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnost přepravy poštovních zásilek
Rosina Jozef; Petr Šlechta; Liška Václav
2021 -
Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky přepravovány a doručovány v současnosti a jaká omezení jsou uplatňována v rámci přepravy specifického zboží. V této části práce jsou definována také rizika vznikající při manipulaci s poštovními zásilkami a pozornost je rovněž věnována zásadám manipulace s nebezpečnými zásilkami ze strany zaměstnanců České pošty, s.p. a zásadám následné likvidace nebezpečných zásilek. Obsahem analytické části disertační práce je analýza případů podezřelých zásilek v rámci České pošty, s.p. za období 2014-2020, přičemž v rámci této analýzy bylo zaznamenáno, jakým způsobem postupovaly jednotlivé subjekty, které se zásilkou manipulovaly, a zda bylo potvrzeno, že se jedná o skutečně nebezpečnou zásilku, která má potenciál ohrozit životy a zdraví osob. Analytická část dále obsahuje významnou složku komparace řešení problematiky podezřelých zásilek na národní úrovni a řešení této problematiky na nadnárodní úrovni v rámci vybraných států Světové poštovní unie.The dissertation thesis deals with the issue of security of transport. The theoretical part of the dissertation describes shortly the history of postal shipments transport. It also describes how the shipments are transported and delivered currently and what restrictions are applied in the transport of specific goods. In this part of the dissertation the risks arising from the handling with postal shipments are also defined and attention is also paid to the principles of handling dangerous shipments by employees of the Czech Post and the principles of subsequent disposal of dangerous shipments. The content of the analytical part of the dissertation is an analysis of cases of suspicious shipments within the Czech Post for the period 2014-2020, while this analysis recorded what were the procedures of the individual entities that was handling the shipment and whether it was confirmed that it was a truly dangerous shipment that has 5the potential to endanger the lives and health of persons. The analytical part also contains a significant part of comparison of the solution of the issue of suspicious shipments at the national level and the solution of this issue at the supranational level within selected countries of the Universal Postal Union. Keywords: Poštovní zásilka; podezřelá zásilka; nebezpečná zásilka; Česká pošta; s.p; Postal shipment; suspicious shipment; dangerous shipment; Czech Post Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnost přepravy poštovních zásilek

Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým ...

Rosina Jozef; Petr Šlechta; Liška Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů
Zeman Jan; Marek Tyburec; Lasserre Jean-Bernard
2021 -
Tato práce se zabývá modulárně-topologickou optimalizací konstrukcí a poddajných mechanismů. Tato dvouúrovňová úloha hledá současně optimální topologii sady modulů a jejich optimální prostorové uspořádání. V první části je pomocí konvexní optimalizace řešen návrh příhradových modulů pro snížení vlivu elastických nestabilit stěn kompozitního nosníku. Následně je zavedeno zobecnění na konstrukční prvky s ohybovou tuhostí a představen přístup, který pomocí Lasserovy hierarchie umožňuje nalezení globálního optima, což doposud nebylo pro tyto typy úloh možné. Třetí kapitola zavádí koncept modulárně-topologické optimalizace a navrhuje metodu řešení založenou na kombinaci metaheuristiky a konvexního programování pro úlohy minimalizace poddajnosti modulárních příhradových konstrukcí. Popis skladebného plánu a spojitosti jednotlivých modulů je zde řešen pomocí formalismu Wangových dláždění. Ve čtvrté kapitole je představena heuristická sekvenční metoda pro modulárně-topologickou optimalizaci konstrukcí a mechanismů, která není závislá na konvexitě úlohy návrhu topologie modulů. Pro generování skladebných plánů je využita kombinace volnomateriálové optimalizace a shlukování. Efektivitu navržené metody ilustruje návrh poddajných mechanismů složených z opakovaně použitelných modulů. Poslední část se zabývá samotným problémem generování skladebných plánů Wangova dláždění a zahrnuje několik autorem navržených exaktních a heuristických metod řešení.This thesis establishes modular-topology optimization of structures and mechanisms through a collection of five manuscripts. The modular-topology optimization problem constitutes a bilevel task of optimizing topologies of a set of modules and their spatial arrangement. The first chapter focuses solely on generating module topologies and develops a convex formulation for designing modular truss reinforcement to reduce elastic wall instabilities within a thin-walled composite beam. Subsequently, the author considers a generalization towards bending-resistant structural elements and proposes a global solution method based on the moment-sum-of-squares hierarchy to solve these kinds of problems for the first time. The third chapter introduces a concurrent modular-topology optimization scheme coupling metaheuristics and convex mathematical programming to minimize compliance of structures discretized with reusable truss modules encoded via the Wang tiling formalism to manage the module connectivity. The fourth chapter extends the scheme to compliant mechanisms and modules with continuum description of topologies. In addition, the chapter introduces a sequential approach, which relies on free material optimization and a novel hierarchical clustering algorithm to produce efficient assembly plans heuristically. The approach is illustrated with compliant mechanisms made of reusable modules. The final chapter investigates the problem of generating valid Wang tiling assembly plans alone and it introduces several exact and heuristic methods for its control and solution. Keywords: modulárně-topologická optimalizace; semidefinitní programování; globální optimalita; opakovatelnost; Wangovo dláždění; modular-topology optimization; semidefinite programming; global optimality; reusability; Wang tiling Available in digital repository of ČVUT.
Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů

Tato práce se zabývá modulárně-topologickou optimalizací konstrukcí a poddajných mechanismů. Tato dvouúrovňová úloha hledá současně optimální topologii sady modulů a jejich optimální prostorové ...

Zeman Jan; Marek Tyburec; Lasserre Jean-Bernard
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases