Number of found documents: 545
Published from to

Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech
Štěpánková Olga; Eduard Alibekov; Lažanský Jiří
2021 -
Algoritmy posilovaného učení (RL) umí optimálně řešit problémy dynamického rozhodování a řízení např. v technických disciplínách, ekonomice, medicíně a umělé inteligenci. Ani nejnovější metody RL ale dosud nepřekročily hranici mezi malými prostory diskrétních stavů a spojitými prostory. K reprezentaci užitkové funkce a řídící strategie využívají tyto algoritmy numerické funkční aproximátory, např. ve formě RBF funkcí nebo neuronových sítí. I když numerické aproximátory jsou dobře prostudovanou oblastí, výběr vhodného aproximátoru a jeho architektury je velmi obtížným krokem, který vyžaduje ladění metodou pokus-omyl. Navíc, numerické aproximátory díky své structuře skoro vždy obsahují tzv. artefakty, které mohou uškodit kvalitě řízení kontrolovaného systému.Reinforcement Learning (RL) algorithms can optimally solve dynamic decision and control problems in engineering, economics, medicine, artificial intelligence, and other disciplines. However, state-of-the-art RL methods still have not solved the transition from a small set of discrete states to fully continuous spaces. They have to rely on numerical function approximators, such as radial basis functions or neural networks, to represent the value function or policy mappings. While these numerical approximators are well-developed, the choice of a suitable architecture is a difficult step that requires significant trial-and-error tuning. Moreover, numerical approximators frequently exhibit uncontrollable surface artifacts that damage the overall performance of the controlled system. Keywords: posilované učení; optimální řízení; approximace funkcí; evoluční optimalizace; symbolická regrese; autonomní systémy; reinforcement learning; optimal control; function approximation; evolutionary optimization; symbolic regression; robotics; autonomous systems Available in digital repository of ČVUT.
Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech

Algoritmy posilovaného učení (RL) umí optimálně řešit problémy dynamického rozhodování a řízení např. v technických disciplínách, ekonomice, medicíně a umělé inteligenci. Ani nejnovější metody RL ale ...

Štěpánková Olga; Eduard Alibekov; Lažanský Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti
Tichý Tomáš; Jiří Růžička; Růžička Miroslav
2021 -
Disertační práce Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti rozvijí myšlenku možnosti implementace krizového řízení dopravní oblasti prostřednictvím stávajících světelných signalizačních zařízení. V rešeršní části práce jsou shrnuty aktuální pozvnatky z oblasti řízení dopravy ve městě se zaměřením na hledání možnosti implementace krizového řízení v českých legislativních podmínkách. Následně práce navrhuje obecný metodický postup pro zavádění systémů krizového řízení pro městské oblasti s využitím stávajících SSZ a rozšířením jejich funkcionalit. Kromě zmíněného metodického postupu je rovněž navržena metodika hodnocení systému krizového řízení. Na vybrané vytipované oblasti, u níž autor disponuje bází znalostí a zkušeností, i dostatkem dopravně inženýrských dat, je modelově ověřena reálná využitelnost navrženého metodického postupu a dále dochází k vyhodnocení přínosů, ale i potenciálních úskalí reálného zavádění systému krizového řízení s využitím SSZ v českých podmínkách.This dissertation thesis Integration of crisis management into the traffic control model in the selected area develops the idea of implementation of crisis management of the traffic area by means of existing light signaling devices. The research part summarizes current knowledge from the field of traffic management in the city with a focus on finding possibilitites of crisis management implementation in the Czech legislative conditions. Subsequently, the thesis proposes a general methodical procedure for the implementation of crisis management systems for urban areas using existing traffic lights and extending the functionalities. In addition to the mentioned methodological procedure, a methodology for the evaluation of the crisis management system is also proposed. In selected areas where the author has a knowledge and experience base as well as sufficient traffic-engineering data, the real usability of the proposed methodical procedure is modeled and the benefits as well as potential pitfalls of reals implementation of the crisis management system using traffic lights in the Czech Republic are evaluated. Keywords: krizové řízení oblasti; řízení dopravního uzlu; světelné signalizační zařízení; dopravní model; integrace krizového řízení; dopravní simulace; crisis area management; traffic intersection management; traffic signaling; traffic model; crisis management integration; traffic simulation Available in digital repository of ČVUT.
Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti

Disertační práce Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy ve vytipované oblasti rozvijí myšlenku možnosti implementace krizového řízení dopravní oblasti prostřednictvím stávajících ...

Tichý Tomáš; Jiří Růžička; Růžička Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby
Dolejš Jakub; Jiří Celler; Straka Bohumil
2021 -
Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I a oboustranným opláštěním zpravidla vychází z výsledků zkoušek, popř. ze zjednodušeného analytického výpočtu. V případě jednostranně opláštěných panelů ale nejsou mechanismus chování ani způsob porušení stále dostatečně prozkoumány. Práce nejprve popisuje konstrukční řešení a návrh lehkého dřevěného skeletu, dále se zabývá nosnými prvky s průřezem ve tvaru I, jejich využitím, jednotlivými komponentami včetně variant materiálového provedení a způsobů spojování. Hlavním cílem disertační práce je popsat chování výše zmíněného systému a vytvořit jednoduchý a přitom spolehlivý analytický model pro určení únosnosti výseku stěnového panelu s využitím experimentální a numerické analýzy. Předpokládá se, že výsledky práce bude možné využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb.The subject of this work is wall panels with one-sided board sheathing for timber structures. The reinforcement of the panel is provided using glued timber composite I-shaped element. The design of the wall panels with I-shaped cross-section stiffeners and double-sided sheathing is based on test results and simplified analytical calculation. For the design of wall panels with I-shaped cross-section stiffener rib and one-sided board sheathing, a reliable procedure for determining the buckling load-bearing capacity has not been described so far. The work describes the light timber frames, its basic types and structural elements of the system, the method of anchoring and reinforcement. It also describes the supporting elements with an I-shaped cross-section, their use, individual components, including variants of material design and methods of connection. The main aim of this work is to describe the behaviour of the above-mentioned system, using experimental and numerical analysis. It is assumed that the conclusions of this work can be used for more effective material use subtle light timber frames. Keywords: Dřevěné konstrukce; stěnový panel; I-sloupek; jednostranné opláštění; stabilita; materiálové zkoušky; OSB deska; dřevo; analytický model; experimenty; numerický model; Timber structures; wall panel; I-stud; one-sided board sheathing; stability; material tests; OSB board; wood; analytical model; experiments; numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby

Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových ...

Dolejš Jakub; Jiří Celler; Straka Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Contactless heat transfer measurement methods in processing units
Jirout Tomáš; Stanislav Solnař; Bartoň Stanislav
2021 -
Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), uses heat waves from heat sources that hit the measured wall and measure the surface temperature of the wall using an IR camera. By comparing the phases of the individual signals (generated heat waves and the measured surface temperature) it is possible to obtain information about the phase delay, which is directly related to the coefficient of heat transfer. I have validated the method experimentally when measuring the heat transfer coefficient between tube and flowing fluid in the tube and also numerically. Experimental measurements show results that are in agreement with the literature. The sensitivity analysis shows that this method is suitable for measuring the heat transfer coefficient in the range of 100 – 3000W=m2K with a reasonable error. After performing the verification experiments I applied the method to the measurement of geometries typical of proces engineering such as vessels equiped with impellers or reactors. However, these apparatuses do not have simple but very complex flows inside and this method has never been used for similar applications. The results of the measurement of the heat transfer coefficient at the bottom of the vessel equiped with impeller as well as on the wall of the vessel for various configurations and various impellers are presented. Data from the measurement of the heat transfer between the smooth wall and the perpendicular impinging jet are also presented. The results show good agreement with the literature except measurements on the wall of the vessel with the impeller, which show a different tendency. The second method, which I derived for the non-oscillatory change in the heat flux that falls on the measured wall, calculates the local values of the heat transfer coefficient from the temperature response of the wall to the step function in heat flux. The method of heat flux jump (HFJ) is described, analytically and numerically verified and sensitivity analysis showed that it is suitable for small values of heat transfer coefficient, up to approximately 1000 W=m2K. I have verified the method for measuring the heat transfer coefficient between a smooth wall and the impinging air jet with good agreement with the literature. In addition to the measurement method itself, this method can also be applied to adjust and improve the results of the TOIRT method or even to measure the distribution of incident heat flux on the measured wall. Both methods are very suitable for process engineering because they are fully contactless and do not require temperature measurement of the fluid between which heat transfer occurs. It is thus possible in this way to measure the heat transfer coefficient values in reactors with dangerous or toxic substances etc. Moreover, both methods are very fast in terms of both measurement and evaluation, and the new heat flux jump method is even faster.Práce se zabývá metodami měření součinitele přestupu tepla a jejich aplikací na různé geometrie typické pro procesní inženýrství. Rešeršní část práce je zaměřena na teoretický základ přenosu tepla a přehled experimentálních metod. První praktická část práce je věnována aplikaci dynamické oscilační metody pro komplexní toky – míchání vsádky, míchání s usměrňovacím válcem nebo omezený impaktní proud. Druhá část je věnována vlastní nové dynamické metodě, která je teoreticky odvozena a následně analyticky, numericky a experimentálně ověřena. Po validaci metody následují další experimenty s více komplexními geometriemi. Metoda svou citlivostí především v nižších intenzitách přestupu tepla je tak velmi vhodná pro měření přestupu tepla mezi stěnou a plyny, kde se dají očekávat nižší přenosové součinitele. Keywords: Heat transfer coefficient; Nusselt number; experimental method; heat transfer; Součinitel přestupu tepla; Nusseltovo číslo; experimentální metoda; přenos tepla Available in digital repository of ČVUT.
Contactless heat transfer measurement methods in processing units

Contactless measurement of local values of heat transfer coefficient by two different methods is presented in this Ph.D. thesis. The first method, temperature oscillation (also known as TOIRT method), ...

Jirout Tomáš; Stanislav Solnař; Bartoň Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms
Pospíšilová Marie; Jakub Zajíc; Přibyl Michal
2021 -
Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných principů optických biosenzorů detekujících tyto nebezpečné látky a další analyty. S využitím fyzikálně-chemických modelů buněčných interakcí s pevnými povrchy je poukázána snadnější adsorpce buněk P. putida TVA8 na křemenný povrch po ošetření γ-aminopropyltriethoxysilanem (APTES), bez použití nestabilní chemické matrice. Je demonstrována imobilizace mikroorganismů ve formě biofilmu na optovláknový element (OVE), který byl navržený pro zesílení slabého bioluminiscenčního signálu, čímž byl získán nejméně 135 dní aktivní optický prvek schopný on-line detekce přítomnosti toluenu v médiu (26,5 mg L-1) a reálného vzorku odpadní vody. Opakovatelnost přípravy sondy OVE a její použití bylo prokázáno s pěti OVE různých geometrií. Byly otestovány také další mikroorganismy, konkrétně E. coli 652T7, S. cerevisiae BLYR a P. fluorescens HK44 citlivé na různé analyty a jejich biologickou toxicitu. Intenzita měřené bioluminiscence byla ovlivněna OVE s transmitancí mezi 1,4 a 5 %. Je popsán ideální tvar a geometrii OVE včetně porovnání bioluminiscenční odpovědi pěti OVE s různými geometriemi. Intenzita detekované bioluminiscence pomocí OVE byla několikrát větší než u PCS optického vlákna. Intenzity bioluminiscence se postupně snižovaly v důsledku uvolňování adsorbovaných buněk; a byly nižší, když byly indukovány kontaminovanou podzemní vodou, než v minerálním médiu (MSM) se stejným obsahem toluenu. Koncentrace toluenu 26,5 mgL-1 byla detekována do 30 minut po ponoření sondy do vzorku. Imobilizace dalších mikrobiálních kmenů na povrchu křemičitého skla, funkcionalizovaného APTES, byla neúspěšná a je třeba zvážit další imobilizační techniky – i.e. prokázanou imobilizaci E. coli 652T7 pomocí polyethyleniminu. Prvek je použitelný jako detekční sonda pro vícenásobné použití v laboratoři a online monitorování biologicky dostupné kontaminace ve vzdálených lokalitách. Prezentované experimenty byly realizovány v laboratoři Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze-Suchdole a v laboratoři partnerského centra pro environmentální biotechnologie na University of Tennessee v americkém Knoxville.The use of optical properties of the genetically modified organism (GMO) Pseudomonas putida TVA8, which is capable of producing bioluminescence (λ≈500nm) in contact with benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes, is one of possible principles of optical biosensors detecting hazardous and other analytes. Facilitation of adsorption of P. putida TVA8 cells on quartz surface, after its treatment with γ-aminopropyltriethoxysilane (APTES), without the use of an unstable chemical matrix, is presented with the use of physico–chemical models of interactions of cells with solid surfaces. Immobilization of microorganisms in the form of biofilm on the optical fiber element (OFE), designed to amplify week bioluminescent signal, was demonstrated and an active optical element capable of on-line detection of the presence of toluene in the medium (26.5 mg L-1) and a real sample of wastewater for at least 135 days was obtained. Repeatability of preparation of OFE probe and its use was demonstrated with five OFEs of different geometries. Other microorganisms, namely E. coli 652T7, S. cerevisiae BLYR, and P. fluorescens HK44 sensitive to different analytes and their biological toxicity were also tested. The intensity of measured bioluminescence was influenced by shapes of OFEs possessing transmittances between 1.4 and 5 %. The ideal shape and geometry of an OFE was described and compared to the real bioluminescence responses of five OFEs with different geometries. Intensity of detected bioluminescence with OFE was several times greater than with an PCS optical fiber. The intensities of bioluminescence gradually decreased due to release of the adsorbed cells; and were lower when induced with contaminated ground water than in the mineral medium (MSM) with the same content of toluene. Toluene concentration 26.5 mgL-1 was detected within 30 minutes of immersion of the probe into a sample. Immobilization of other microbial strains on APTES functionalized silica glass surface was unsuccessful, other immobilization techniques needed to be considered - i.e. demonstrated immobilization of E. coli 652T7 using polyethyleneimine. The element is conceivable as a detection probe for multiple use in a laboratory and the online monitoring of bioavailable contamination in remote localities. Presented experiments were carried on in laboratory of the Institute of Chemical Process Fundamentals of the Czech Academy of Sciences in Praha-Suchdol and at laboratory of the partner Center for Environmental Biotechnology of the University of Tennessee in Knoxville, USA. Keywords: Znečištění; Kontaminace; Endokrinní disruptory; Biosensor; Bioreportér; Luminiscence; Optovláknový prvek; Imobilizace; Biofilm; Pseudomonas putida TVA8; Pollution; Contamination; Endocrine Disruptors; Biosensor; Bioreporter; Luminescence; Fiber-optic Element; Immobilization; Biofilm; Pseudomonas putida TVA8 Available in digital repository of ČVUT.
Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms

Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a ...

Pospíšilová Marie; Jakub Zajíc; Přibyl Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Compressible Fluid Flow through Narrow Channels
Šafařík Pavel; Jindřich Hála; Cyrus Václav
2021 -
The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization and more detailed numerical simulations of the various small flow parts of the turbomachines, the need for experimental data to explore the narrow channel flow phenomena and to validate numerical codes is still there. This thesis presents the results of the project which aimed to experimentally and numerically explore the compressible viscous flow in narrow channels of the rectangular cross-section of the high aspect ratio. Main objectives of this work were to explore the nature of the flow in such channels using a number of experimental methods including hot-film probe, explore the inuence of two types of surface roughness and discuss the effcts associated with the phenomenon of aerodynamic choking due to friction. Apart from the narrow channel measurements, the thesis contains also the detailed description of the calibration process of the hot-film probe and accompanying numerical study. It was observed that despite the channel length to channel height ratio ranging from 50 to 200, the flow was mostly transitional except the flow in the smallest channel of the height h = 0:5 mm. The efects of the surface roughness were explored using both qualitative and quantitative measurements by means of hot-film probe. The later provided distribution of the wall shear stress at five locations along the channel for two chosen regimes. Further, the analysis revealed inapplicability of the one-dimensional theory for the estimation of the friction factor. The theoretical analysis of the flow choking supported by numerical simulations shows that due to frictional losses, the actual choking is shifted towards the lower back pressure ratios. These findings were summarized in charts, which comprehensively illustrate derived relations.Přechod do turbulence v trubkách a kanálech nekruhových průřezů stále představuje aktuální problém dynamiky tekutin, jelikož je to právě režim proudění, který zásadně ovlivňuje tření a s ním spojené ztráty. S pokračující miniaturizací a stále detailnějšími numerickými simulacemi i malých průtočných částí turbostrojů vyvstává potřeba prozkoumat jevy, ke kterým dochází při proudění v takto úzkých kanálech a získat data, na jejichž základě by bylo možné validovat numerické modely. Tato práce představuje výsledky doktorandského projektu, který měl za cíl pomocí experimentů a numerické simulace prozkoumat proudění vazké stlačitelné tekutiny úzkými kanály obdélníkového průřezu s vysokým poměrem šířky a výšky. Mezi hlavní cíle patřilo prozkoumání režimu proudění pomocí různých metod včetně použití sondy se žhaveným filmem, dále prozkoumání vlivu dvou typů drsností stěn kanálku a objasnění některých jevů spojených s aerodynamickým ucpáním vlivem tření. Kromě samotného popisu a rozborů experimentu práce obsahuje také detailní popis kalibrace sondy se žhaveným filmem a doprovodných numerických výpočtů. Bylo pozorováno, že i při značném poměru délky a výšky kanálku, který se pohyboval v rozmezí 50 až 200, bylo proudění ve většině měřených režimů, kromě případu s výškou kanálku h = 0:5 mm, přechodově. Efekt různě drsných stěn byl zkoumán pomocí kvalitativních i kvantitativních měření pomocí sondy se žhaveným filmem, přičemž kvantitativní měření poskytlo data o smykovém tření v pěti bodech podél kanálku pro dva vybrané režimy proudění. Další analýzy prokázaly, že ve zkoumaných kanálech není možné použít jednorozměrný model proudění pro věrohodné určení smykového tření. Teoretické rozbory a numerické simulace ukázaly, že k aerodynamickému ucpání dochází vlivem ztrát při nižším protitlaku, než odpovídá ideálnímu případu. Výsledky těchto rozborů a z nich odvozených vztahů jsou přehledně zobrazeny do grafů. Keywords: narrow channel flow; minichannel; compressible flow; wall shear stress; hot-film anemometry; úzké kanály; minikanál; stlačitelné proudění; smykové napětí; žhavený film Available in digital repository of ČVUT.
Compressible Fluid Flow through Narrow Channels

The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With ...

Šafařík Pavel; Jindřich Hála; Cyrus Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží
Vodička Jan; Tereza Cibulka; Stehlík Michal
2021 -
Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a doprovodné vzorky. K vyztužení vzorků byly použity plošná uhlíková textilie, prostorová skelná textilie a rozptýlená vysokopevnostní ocelová vlákna. Byly ověřovány a vyhodnocovány vlivy změny receptury a technologie výroby na materiálové charakteristiky lehkého betonu. Mezi hodnocená kritéria patřila také míra homogenity vyrobených zkušebních těles, reálná únosnost vyrobených tenkostěnných prvků a jejich chování při zatěžování. Způsob betonáže i receptura mají významný vliv na materiálové charakteristiky prvků. U desek vyztužených textiliemi bylo po odtížení pozorováno uzavírání trhlin v důsledku nezáměrně vyvozeného předpětí. Rozptýlená ocelová vlákna měla pozitivní vliv na homogenitu prvků.The work deals with lightweight aggregate special reinforced concrete and its applications in thin-walled elements. The experimental research included thin-walled slabs and complementary test sample production. Two-dimensional carbon textile, three-dimensional glass textile and dispersed high-strength steel fibres were used to reinforce the samples. The effects of changes in the formula and production technology on the material characteristics of lightweight concrete were verified and evaluated. The degree of homogeneity of the produced test samples, the real load-bearing capacity produced and the loading behaviour of the thin-walled elements were also included in the evaluated criteria. The used method of concreting and the formula have a significant effect on the material characteristics of the elements. The closing of cracks due to unintentionally induced prestressing was observed when textile reinforced slab samples were unloaded. The dispersed steel fibres had a positive effect on the homogeneity of the elements. Keywords: lehký beton; pórovité kamenivo; vláknobeton; textilní beton; předpětí; homogenita; lightweight concrete; lightweight aggregate; fibre reinforced concrete; textile reinforced concrete; prestressing; homogeneity Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží

Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a ...

Vodička Jan; Tereza Cibulka; Stehlík Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti
Pavelka Karel; Eliška Housarová; Cajthaml Jiří
2021 -
Předmětem práce je analýza potenciálu moderních měřických metod pro obnovu katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí. Analyzované metody jsou fotogrammetrie z RPAS a pilotovaného letadla a mobilní laserové skenování. Společnou charakteristikou obou těchto technologií je hromadný automatizovaný sběr dat vedoucí k vysoké efektivitě. Základními parametry pro posouzení byly úplnost a přesnost měření. Dále byla posouzena finanční i časová nákladnost technologií a platná legislativa z oblasti katastru nemovitostí a RPAS. Velkou výhodou pro zvýšení vypovídací hodnoty předložené práce je získání dat z nedávného nového mapování standardními technologiemi v obci Nová Ves v blízkosti Nasavrk, kde bylo posouzení realizováno. Výsledky analýzy ukazují, že nové technologie zatím neumožní plné nahrazení standardních geodetických technologií, ale můžou velmi zvýšit efektivitu při zaměření 50 až 70 % zájmových bodů nebo mohou být použity jako kontrolní nebo doplňkové měření.The subject of this thesis is potential analysis of modern measurement methods for reconstruction and revision of Cadastre of Real Estate. Photogrammetry from RPAS and piloted aircraft and mobile laser scanning are the methods under analysis. The common characteristic for both these technologies is automated mass data collection and thus high effectivity. The basic parameters for the assessment were completeness and accuracy of the measurements. Furthermore, the financial and effort estimation for the technologies and the valid legislation of Cadastre of Real Estate and RPAS were also evaluated. The acquisition of data from a recent new mapping with standard surveying technologies in the village Nová Ves near Nasavrky, where the measurement was carried out, is important advantage leading to increasing reliability of the presented study. The analysis results show that new technologies cannot fully replace standard surveying technologies yet, but they can greatly increase the efficiency in surveying of 50 to 70% points of interest or can be used as control or supplementary measurements. Keywords: Katastr nemovitostí; obnova katastrálního operátu; revize katastru; fotogrammetrie; Cadastre of Real Estate; enewal of cadastral documentation; revision of cadastre Available in digital repository of ČVUT.
Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti

Předmětem práce je analýza potenciálu moderních měřických metod pro obnovu katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí. Analyzované metody jsou fotogrammetrie z RPAS a pilotovaného letadla a ...

Pavelka Karel; Eliška Housarová; Cajthaml Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Automatická detekce malwaru
Lórencz Róbert; Martin Jureček; García Sebastián
2021 -
The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware classication is necessary. Our work is focused on an automatic malware detection framework based on machine learning algorithms. We proposed several static malware detection systems for the Windows operating system to achieve the primary goal of distinguishing between malware and benign software. We also considered the more practical goal of detecting as much malware as possible while maintaining a suciently low false positive rate. We proposed several malware detection systems using various machine learning techniques, such as ensemble classier, recurrent neural network, and distance metric learning. We designed architectures of the proposed detection systems, which are automatic in the sense that extraction of features, preprocessing, training, and evaluating the detection model can be automated. However, antivirus program relies on more complex system that consists of many components where several of them depends on malware analysts and researchers. Malware authors adapt their malicious programs frequently in order to bypass antivirus programs that are regularly updated. Our proposed detection systems are not automatic in the sense that they are not able to automatically adapt to detect the newest malware. However, we can partly solve this problem by running our proposed systems again if the training set contains the newest malware. Our work relied on static analysis only. In this thesis, we discuss advantages and drawbacks in comparison to dynamic analysis. Static analysis still plays an important role, and it is used as one component of a complex detection system.The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware classication is necessary. Our work is focused on an automatic malware detection framework based on machine learning algorithms. We proposed several static malware detection systems for the Windows operating system to achieve the primary goal of distinguishing between malware and benign software. We also considered the more practical goal of detecting as much malware as possible while maintaining a suciently low false positive rate. We proposed several malware detection systems using various machine learning techniques, such as ensemble classier, recurrent neural network, and distance metric learning. We designed architectures of the proposed detection systems, which are automatic in the sense that extraction of features, preprocessing, training, and evaluating the detection model can be automated. However, antivirus program relies on more complex system that consists of many components where several of them depends on malware analysts and researchers. Malware authors adapt their malicious programs frequently in order to bypass antivirus programs that are regularly updated. Our proposed detection systems are not automatic in the sense that they are not able to automatically adapt to detect the newest malware. However, we can partly solve this problem by running our proposed systems again if the training set contains the newest malware. Our work relied on static analysis only. In this thesis, we discuss advantages and drawbacks in comparison to dynamic analysis. Static analysis still plays an important role, and it is used as one component of a complex detection system. Keywords: Malware; PE File Format; Static Analysis; Machine Learning; Detection System; Malware; PE File Format; Static Analysis; Machine Learning; Detection System Available in digital repository of ČVUT.
Automatická detekce malwaru

The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, ...

Lórencz Róbert; Martin Jureček; García Sebastián
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli
Macháček Josef; Radek Píchal; Votlučka Ladislav
2021 -
Doktorská práce se zabývá stabilitou a pevností extrémně štíhlých nerezových materiálů. ocelových předpjatých sloupů. S ohledem na geometrickou a materiálovou chování a počátečních nedokonalostí těchto sloupů byly nejprve testovány za účelem zjištění jejich stabilitní chování a vzpěrné nebo ko11apní zatížení. Hlavní výhodou předpjatých sloupů ve srovnání s běžnými sloupy je jejich značná zvýšení vzpěrné i pevnostní únosnosti. V práci jsou popsány zkoušky těchto sloupů. stojatých sloupů s jedním středovým příčným ramenem včetně podrobných materiálových zkoušek a11 komponentů a analytické a numerické rozbory stojatých sloupů s jedním a dvěma sloupky. příčnými rameny. Geometrické a materiálové analýzy s imperfekcí (GMNlA nebo GNlA) ve 3D. se používají k popisu chování fu11 při zatížení. Numerická řešení byla doprovázena v softwaru Ansys W orkbench a numerický model byl ověřen zkouškami. Následující parametrické studie se týkají jak téměř ideálních (dokonalých) předpjatých stojatých konstrukcí, tak i konstrukcí, které jsou předpjaté. sloupy pro kritické zatížení na vzpěr a původně vychýlené předpjaté sloupy. pro zjištění kolizních (pevnostních) zatížení. Počáteční průhyby byly uvažovány podle Eurokódu EN 1993-1-1. Primární studie se zabývá různými úrovněmi předpětí, vlivem předpětí na konstrukci. počátečních imperfekcí a nelinearity materiálu. Odvozené analytické řešení zahrnuje pružné vzpěrné chování a dodává optimální předpětí a maximální vzpěrná zatížení. Další studie se zabývá praktickým zkoumáním různých spojení mezi vzpěrami a nosníky. (pevné nebo posuvné spojení). Nakonec jsou uvedeny výsledky a výhody vzpěr předpjatých sloupů jsou vyhodnoceny za účelem posouzení příslušné účinnosti.Doctoral thesis deals with the stability and strength of the extremely slender stainless steel prestressed stayed columns. With respect to the geometrica11y and materia11y nonlin- ear behaviour and initial imperfections of these columns they were first tested to establish their stability behaviour and buckling or co11apse loads. The principal advantage of the prestressed stayed columns in comparison with common columns is their substantial in- crease of both buckling and strength capacity. In the thesis are descripted tests of the stayed columns with one central crossarm including the detailed material testing of a11 components and analytical and numerical analyse s of stayed columns with one and two crossarms. Geometrical and material analyse s with imperfection (GMNlA or GNlA) in 3D are used to describe the fu11 behaviour under loadings. Numerical solutions were accom- plished in the Ansys W orkbench software and numerical model was validated by tests. The fo11owing parametrical studies cover both nearly ideal (perfect) prestressed stayed columns to fmd critical buckling loads and initially deflected prestressed stayed columns to find the collapse (strength) loads. The initial deflections were considered according to Eurocode EN 1993-1-1. The primary study deals with various prestressing levels, effect of initial imperfections and material nonlinearity. Derived analytical solution concems elastic buckling behaviour and supply with optimum prestressing and maximal buckling loads. Another study concems practical examination of various connection between stays and crossarm (fixed or sliding connection). Finally the results and advantages of the stayed prestressed colurnns are evaluated to assess the respective effectivity. Keywords: nerezová ocel; vzpěr; kolapsní zatížení; kritické zatížení; stayed colurnns; stainless steel; buckling; co11apse load; criticalload Available in digital repository of ČVUT.
Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli

Doktorská práce se zabývá stabilitou a pevností extrémně štíhlých nerezových materiálů. ocelových předpjatých sloupů. S ohledem na geometrickou a materiálovou chování a počátečních nedokonalostí ...

Macháček Josef; Radek Píchal; Votlučka Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases