Number of found documents: 1816
Published from to

Štúdium burín vo viniciach a možnosti zefektívnenia ich regulácie
Porčová, Lenka
2018 - Slovak
V první části disertační práce byl hodnocený vliv managementu údržby vinohradu na druhové spektrum plevelů. Aktuální zaplevelení bylo hodnoceno pomocí fytocenologických snímků a získané data byly vyhodnoceny pomocí mnohorozměrné analýzy ekologických dat (CCA). Druhové spektrum rostlin bylo nejbohatší v zatravněném meziřadí. Nejmíň druhů rostlin se nacházelo v příkmenném pásu. K vyhodnocení potenciálního zaplevelení byla použita extrakční metoda. Největší množství semen se nacházelo v půdních vzorkách y kultivovaného meziřadí. Na všech hodnocených stanovištích se nejčastěji vyskytovaly stejné druhy plevelů a to Amaranthus sp., Portulaca oleracea, Chenopodium album a Stellaria media. Na základě výsledků je možné konstatovat, že management údržby vinohradu má výrazný vliv na aktuální i potenciální zaplevelení vinohradu. V druhé části se práce zaobírá hodnocením účinnosti různých koncentrací přípravků Basta15 a Touchdown quattro na vybrané druhy plevelů. Přípravek Basta 15 měl dostatečnou účinnost na druhy Bromus hordeaceus a Tripleurospermum perforatum. Přípravek Touchdown quattro měl dostatečnou účinnost na druhy Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Lolium perenne a Tripleurospermum perforatum. Ani jeden z přípravků neměl dostatečnou účinnost na druh Convolvulus arvensis. The impact of the maintenance management of the vineyard on the weed spectrum was evaluated in the first part of the dissertation thesis. Actual weed infestation was assessed by phytoceonological reléves and the obtained data was evaluated using a multidimensional analysis of ecological data (CCA). The largest number of plant species was in the grass-covered inter-space between rows. The smallest number of plant species was in the place below the grapevine. The extraction method was used to evaluate the soil seedbank. The largest number of seeds were found in soil samples from the cultivated inter-space between rows. The most common species of weeds were Amaranthus sp., Portulaca oleracea, Chenopodium album and Stellaria media. Based on the results, we can state that the maintenance management of the vineyard has a statistically significant impact on the actual weed infestation and the soil seedbank. In the second part it was evaluated the efficacy of the different concentrations of herbicides Basta15 and Touchdown quattro on selected weeds. Basta15 had sufficient efficacy at species Bromus hordaceus and Tripleurospermum perforatum. Touchdown quattro had sufficient efficacy at species Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Lolium perenne and Tripleurospermum perforatum. None of the herbicides had sufficient efficacy at Convolvulus arvensis. Keywords: plevele; regulace; vinohrady Available in digital repository of Mendel University.
Štúdium burín vo viniciach a možnosti zefektívnenia ich regulácie

V první části disertační práce byl hodnocený vliv managementu údržby vinohradu na druhové spektrum plevelů. Aktuální zaplevelení bylo hodnoceno pomocí fytocenologických snímků a získané data byly ...

Porčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie
Marušiak, Milan
2018 - Slovak
Disertační práce se zaoberá analýzou trakčního ústrojenství lesních strojů a působením přejezdu stroje na půdní prostředí. V rámci práce je řešena problematika přenosu hnaceí síly v trakčním ústrojí, kde je vypracovaná trakční charakteristika pro čtyři nejpoužívanejší druhy přenosu. V oblasti působení stroje na půdu je rozpracována problematika stanovení kontaktního tlaku na půdu a hloubky koleje při prvním a vícenásobním přejezdu stroje. Zvláštní pozornost je vřnována výpočtu dynamického zatížení kde je jako vstupní parametr použita rychlost stroje. Důležitou částí práce je verifikáce výpočtových vztahů pro stanovení dalších parametrů (kontaktní plocha pneumatiky, kontaktní tlak s půdou, valivý odpor, hloubka koleje) s naměřenými údajmi. V poslední sti práce jsou porovnávány mobility stroje podle metody WES a MMP, spolu s odhadem mobility podle koeficientů valivého odporu a tažní síly. Výsledkem analýzy trakčního ústrojí je vytvoření výpočtové aplikáce v programe MS Excel která poskytuje základní údaje o mobilitě stroje v teréne. This PhD thesis deals with analysis of the forest machines traction device and the ma-chine operation to the soil environment. Within the thesis are solved problems covering transmission of drive force in the traction device, where the traction characteristic for most used types of transmission is developed. Within the scope of machine action on the soil there is elaborated problem of the soil contact pressure determination and the rut depth determination by the first and multiple passage of the machine. Particular attention is paid to dynamic load calculation where the vehicle speed is used as input para-meter. An important part of this work is the verification of the calculation relationships for determination of several parameters (tire contact area, soil contact pressure, rolling resistance, rut depth) with the measured data. The last part of this thesis compares ma-chine mobility calculations according to the WES and MMP method, together with the mobility estimation according to the rolling resistance coefficient and the pulling force. The result of traction analysis is the creation of a computing application in MS Excel which provides basic data on machine mobility in the field. Keywords: dynamické zatížení náprav; hloubka koleje; jezdní odpory; kontaktní tlak na půdu; metoda WES; trakční síla Available in digital repository of Mendel University.
Analýza parametrov trakčného ústrojenstva ťažobno-dopravných strojov a ich vplyvu na pôdne prostredie

Disertační práce se zaoberá analýzou trakčního ústrojenství lesních strojů a působením přejezdu stroje na půdní prostředí. V rámci práce je řešena problematika přenosu hnaceí síly v trakčním ústrojí, ...

Marušiak, Milan
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Aplikace nových materiálů pro tvorbu nábytku budoucnosti s ohledem na uživatelský komfort
Šprdlík, Václav
2018 - Czech
Práce byla zaměřena na povrchové úpravy masivního dřeva. Cílem výzkumu bylo dosažení superhydrofobické úpravy povrchu dřeva a její aplikace v designu nábytku – koupelnových solitérů. První zkoumanou metodou byla úprava dřeva plazmatickým výbojem v atmosférickém a inertním prostředí s různými časy úpravy. Byly zvoleny 3 dřeviny – modřín (Larix decidua), dub (Quercus robur) a borovice (Pinus sylvestris). Efekt byl zkoumán pomocí měření kontaktních úhlů. Druhou metodou byla úprava dřeva voskem n-hexatriakontanem, který se vyskytuje jako složka vosků deponovaných na listech rostlin. Vosk byl na vzorky nanášen napařováním ve vakuu. Zmíněný vosk má samoorganizační schopnost, tj. po nanesení na povrch substrátu tvoří vosk 3D útvary. Povrch vzorků dřeva byl upraven na různou drsnost a byla zkoumána samoorganizace vosku a změna smáčivosti povrchu dřeva v čase. Vyhodnocení proběhlo pomocí měření kontaktních úhlů. Samoorganizační schopnost vosku byla pozorována snímkováním elektronovým mikroskopem a skenováním povrchu konfokálním mikroskopem. Plazmatická úprava nepřinesla kýžený efekt zvýšení hydrofobicity, nicméně byla pozorována silně zvýšená hydrofilita povrchu dřeva, kterou lze využít jako přípravu pro následnou povrchovou úpravu. Povrchová úprava pomocí vosku vyústila v superhydrofobické vlastnosti povrchu modřínu a dubu (kontaktní úhel > 150°) a silně hydrofobické vlastnosti u dřeva borovice (kontaktní úhel > 140°). This thesis was focused on solid wood surface treatments. The goal of the thesis was to achieve superhydrophobic behavior of solid wood surface and its application on furniture design – bathroom furniture. In the first part of experiment the thesis dealt with plasma discharge surface treatment of 3 different wood species – larch (Larix decidua), oak (Quercus robur) and pine (Pinus sylvestris). These treatments were performed in atmospheric and inert (nitrogen) environment with different time of treatment. Effect of plasma discharge was evaluated by contact angle measurement. The second part of the experiment was focused on wax deposition on wooden samples with different roughness. The wax n-hexatriacontane is naturally found as a component of wax blends on the surface of plant leaves. The deposition was performed by physical evaporation in vacuum. This wax has a self-assembly ability, e.g. it creates 3D objects on the surfaces after deposition. The dependence of roughness on self-assembly and wettability in time were examined. Self-assembly ability was observed with scanning electron microscopy and confocal microscopy. Plasmatic treatment hasn´t led to increased hydrophobicity, nevertheless, a significant increase of hydrophilicity was observed during contact angle measurement which could be used as a preparation for surface coating. Surface treatment with wax has led to significant increase of hydrophobicity. Samples of larch and oak achieved superhydrophobic surface behavior (CA > 150°) and pine samples achieved highly hydrophobic behavior (CA > 140°). Keywords: kontaktní úhel; masivní dřevo; ochrana dřeva; superhydrofibická úprava Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace nových materiálů pro tvorbu nábytku budoucnosti s ohledem na uživatelský komfort

Práce byla zaměřena na povrchové úpravy masivního dřeva. Cílem výzkumu bylo dosažení superhydrofobické úpravy povrchu dřeva a její aplikace v designu nábytku – koupelnových solitérů. První zkoumanou ...

Šprdlík, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Jankovičová, Marta
2018 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá vlivem aplikace dvou rozdílných dávek kompostu na změnu vybraných fyzikálních vlastností půd. Pro potřeby realizovaných experimentů byla zvolena pokusná stanoviště (Lednice, Klentnice, Velké Bílovice) s rozdílnými půdními podmínkami, ve vinohradnickém regionu jižní Moravy. Z hlediska časového vymezení byla experimentální měření prováděna od podzimu 2013 do podzimu 2016. Odběry neporušených půdních vzorků pomocí Kopeckého fyzikálníh válečků byly na každém stanovišti realizovány v devíti variantách, které respektovaly management údržby meziřadí, prostorovou zonaci a dávky kompostu. Z fyzikálních vlastností byly především sledovány objemová hmotnost redukovaná (OHR; g. cm-3) a celková pórovitost (P; % obj.), které jako významné aspekty predikují zhutnění půdy. Na základě analýz fyzikálních vlastností, byla zjištěna míra pedokompakce u všech experimentálních vinic, současně experimentem byl prokázán pozitivní vliv organické hmoty ve formě kompostu na hodnoty OHR a celkové pórovitosti půdy. This dissertation deals with the influence of the application of two different doses of compost on the change of selected physical properties of soils. Experimental sites (Lednice, Klentnice, Velké Bílovice) with different soil conditions were selected for experimentation purposes in the wine-growing region of South Moravia. Experimental measurements were performed from autumn 2013 to autumn 2016. Sampling of intact soil samples using Kopecky physical cylinders was carried out in nine variants at each site, respecting intergranular maintenance management, spatial zoning and compost batching. The physical properties were mainly monitored by the weight reduction (OHR, g. cm-3) and the total porosity (P %) which, as significant aspects, predict soil compaction. On the basis of analyzes of physical properties, pedocompact rate was found in all experimental vineyards, while the positive effect of organic matter in the form of compost on the values of OHR and the total soil porosity was demonstrated. Keywords: celková pórovitost; objemová hmotnost redukovaná; zhutnění půdy Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic

Předložená disertační práce se zabývá vlivem aplikace dvou rozdílných dávek kompostu na změnu vybraných fyzikálních vlastností půd. Pro potřeby realizovaných experimentů byla zvolena pokusná ...

Jankovičová, Marta
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Vliv klimatické změny na ekonomiku lesního hospodářství
Pecháček, Ondřej
2018 - Czech
Vliv klimatické změny je aktuálně v odvětví lesního hospodářství jedním z nejdiskutovanějších témat. Cílem této práce je vyčíslit možné dopady změny dřevinné skladby v důsledku klimatické změny na ekonomiku lesního hospodářství v podmínkách České republiky. Tato práce poskytuje údaje o možném vývoji dřevinné skladby a jejich ekonomické bilanci pro tři modely hospodaření pro období od roku 2015 do roku 2134. Z výsledků práce vyplývá výrazná změna v druhovém složení lesních porostů, kdy plošný podíl smrku se snižuje až o 18 % současného zastoupení. Ekonomický dopad na lesní hospodářství je vyjádřen ve snížení ekonomického potenciálu až o 11,69 – 15,15 % proti aktuálnímu ekonomickému potenciálu. The effect of climate changes is currently one of the hottest topics in the field of forestry. This paper aims to quantify the potential impact of the change in the woody plant composition caused by climatic changes on the forestry economy in the Czech Republic. It provides data about the potential trend in woody plant composition and their economic balance for three management models for the period of 2015 to 2134. The results manifest a significant change in the species composition of forest stands, in which the areal proportional representation of spruces decreases by up to 18% of the current proportional representation. The economic impact on forestry is expressed by a decrease in the economic potential of up to 11.69 – 15.15% in comparison with its current economic potential Keywords: ekonomika; klimatické změny; modelování vývoje lesa; těžba dřeva Available in digital repository of Mendel University.
Vliv klimatické změny na ekonomiku lesního hospodářství

Vliv klimatické změny je aktuálně v odvětví lesního hospodářství jedním z nejdiskutovanějších témat. Cílem této práce je vyčíslit možné dopady změny dřevinné skladby v důsledku klimatické změny na ...

Pecháček, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití ostropestřce a konopí ve výživě drůbeže
Šťastník, Ondřej
2018 - Czech
Cílem práce bylo charakterizovat nutriční hodnotu vedlejších produktů zpracování semen ostropestřce mariánského a semen a rostlin konopí setého a studovat jejich vliv na vybrané ukazatele užitkovosti, metabolismu a zdraví drůbeže při zařazení různých podílů těchto netradičních krmiv do krmných směsí. Studium vlivu netradičních krmiv bylo koncepčně rozděleno do celkem čtyř jednotlivých experimentů. Tři experimenty byly realizovány na vykrmovaných kuřatech Ross 308 a jeden na nosnicích Bovans Brown. Přídavky ostropestřcových pokrutin vedly ke zhoršení parametrů užitkovosti brojlerových kuřat ve srovnání s kontrolní skupinou. Benefity obsahů potenciálně pozitivních biologicky aktivních látek pokusy na kuřatech neprokázaly. V pokusu při zařazení 7 % pokrutin ze semen ostropestřce do diety nosnic byla zjištěna vyšší antioxidační aktivita krve a bylo dosaženo vyššího počtu vajec o vyšší hmotnosti, při současně vyšší spotřebě krmiva. Byly zjištěny vyšší Haughovy jednotky, větší milimetrová výška bílku, ale tenčí skořápka vajec. Při zařazení 5 % a 15 % pokrutin ze semen konopí setého byla zjištěna horší konverze krmiva a nižší přírůstky hmotnosti. V pokusu s obsahem 40 % pokrutin ze semen konopí setého byl zjištěn vyšší přírůstek hmotnosti kuřat ve srovnání s kontrolní skupinou. Při zařazení 2,5 % konopných pokrutin a 1 % konopné herby do diety vykrmovaných kuřat byly zjištěny vyrovnané spotřeby i konverze krmiva. Parametry výkrmu kuřat nebyly pokusným ošetřením ovlivněny. The aim of this work was to characterize the nutritional value of the milk thistle and hemp by-products and to study their influence on selected performance parameters, metabolism and poultry health by including different doses of these non-traditional feeds into compound feeds. Study of the influence of non-traditional feeds was conceptually divided into four individual experiments. Three experiments were carried out on fattened Ross 308 chickens and one on Bovans Brown laying hens. The addition of milk thistle seed cakes worsend performance parameters of broiler chickens compared to the control group. Benefits of potentially positive biologically active substances have not been prove in chickens. In the experiment with 7% of milk thistle seed cakes in the diet of laying hens led to higher antioxidant activity of the blood and a higher number of eggs with higher weight was achieved while at the same time was higher feed consumption. The Haugh units and millimeter height of the egg was higher, but a thinner egg shell were found in the experimental group. The addition of 5% and 15% of hempseed expellers worsed feed conversion ratio and led to lower weight gain. In the group with addition of 40% hempseed expellers, was found a higher chicken weight gain compared to the control group. In the experiment with 2.5% of hempseed expellers and 1% of hemp herb included to the chickens diet, were found balanced feed consumption and feed conversion ratio. Chickens performance parameters were not affected by experimental treatment. Keywords: krmné směsi; ostropestřec mariánský; drůbež; konopí Available in digital repository of Mendel University.
Využití ostropestřce a konopí ve výživě drůbeže

Cílem práce bylo charakterizovat nutriční hodnotu vedlejších produktů zpracování semen ostropestřce mariánského a semen a rostlin konopí setého a studovat jejich vliv na vybrané ukazatele užitkovosti, ...

Šťastník, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Analýza tvorby buněk sekundárního xylému a floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v reakci na stres suchem
Fajstavr, Marek
2018 - Czech
Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) je dlouhodobě hospodářsky preferovanou dřevinou nejen z hlediska svojí dřevní produkce, ale i díky její toleranci k extrémním klimatickým faktorům, ekologické nenáročnosti a rezistenci vůči stresu suchem. V posledních letech vlivem působení měnících se klimatických podmínek dochází k chřadnutí této hospodářsky významné dřeviny. Její přírůst v přirozeném ekotypu je ovlivněn adaptabilitou ke zvyšující se intenzitě teplotních extrémů (horkých vln). Kombinace nedostatku srážek s extrémně vysokými teplotami vzduchu (i v jarním období) výrazně ovlivňuje rezistenci této dřeviny vůči stresu suchem. Tato práce je zaměřena na analýzu fází tvorby buněk sekundárního xylému a floému borovice lesní v závislosti na fyziologických a morfologických změnách vlivem působícího stresu suchem. V rámci tvořícího se radiálního buněčného přírůstu v jednotlivých vegetačních obdobích v letech 2013–2016 bylo vyhodnoceno, jak se na tvorbě, diferenciaci a celkové struktuře buněk projevila synergie konkrétních faktorů ovlivňujících celkovou anatomickou stavbu letokruhu a vitalitu zkoumané dřeviny. Během čtyř vegetačních období 2013–2016 byly na výzkumné ploše v Soběšicích v týdenních intervalech odebírány mikrovývrty (průměr 1,8 mm) dřeva a lýka (včetně kambiální zóny) pomocí raznicového přírůstoměru Trephor. Z těchto mikrovývrtů byly vyrobeny trvalé mikroskopické preparáty příčného řezu, na kterých byla provedena analýza kambiální aktivity, buněčné tvorby, buněčné diferenciace v čase a vyhodnocení morfometrických parametrů vytvořených buněk xylému a floému. Zjistili jsme, že v každém monitorovaném vegetačním období se projevil stres suchem, který byl reflektován poklesem půdního vodního potenciálu (pod -1 MPa) i intenzitou transpirace, což vedlo ke stresové reakci kambia. Reakce kambiální zóny na stres suchem se projevila sníženou aktivitou (náhlé snížení počtu dělivých buněk) a následně během opětovného výskytu srážek reaktivací, kdy bylo opět pozorováno zvýšení počtu dělivých buněk. Tento faktor inicioval tvorbu intra-annual density fluctuations (IADF), tj. tvorbu tzv. nepravého letokruhu. Citlivá reakce kambia na stres suchem ovlivnila dobu buněčné produkce, počet vytvořených buněk a rovněž i dobu diferenciace jednotlivých tracheid, což se projevilo na redukci radiálních rozměrů a tloušťce buněčné stěny tracheid. Uměle vyvolaný stres kmenovým kroužkováním zintenzivnil spolupůsobící faktor sucha a v oblasti pod kroužkováním se do dvou týdnů po provedeném zásahu zastavila kambiální aktivita. Vytvořené buňky nebyly plně diferencovány, a tak v letokruhu chyběla zóna typicky tlustostěnných buněk letního dřeva. Následující vegetační období se vytvořil radiální přírůst pouze v oblasti nad kroužkováním (bez zóny letního dřeva) a v druhé polovině vegetačního období stromy postupně odumřely. Aktivita rostlinného hormonu IAA byla rovněž ovlivněna suchem v letním období, kdy jeho koncentrace klesla pod hranici měřitelnosti (2 µg vzorek-1). V době poklesu koncentrace IAA se začaly tvořit letní tracheidy a byla ukončena tvorba floémových buněk. Syntéza a aktivita rozpustných nízkomolekulárních sacharidů korelovala s průběhem kambiální aktivity a buněčných diferenciačních fází, kdy se dynamika koncentrace shodovala i s načasováním tvorby jednotlivých fází tvorby buněk. U floémových buněk nebyla pozorována významná variabilita v morfologických rozměrech. Fenologie jehlic indikovala fáze tvorby buněčné stěny a iniciaci tvorby letních tracheid. Vzhledem k tomu, že jehlice byly plně vytvořeny v období tvorby jarních tracheid, tak jejich fenologie nereflektovala stres suchem, který byl zaznamenán hlavně v letním období. Stejně tak přírůst floému byl vytvořen v jarním období. Dlouhodobě je prezentováno, že jehličnaté dřeviny vlivem hydraulické bezpečnosti reagují na stres suchem vytvořením tlustějších buněčných stěn letních tracheid. V rámci výzkumu této práce bylo však pozorováno, že vodní deficit ovlivnil kambiální aktivitu, která se projevila na intenzitě tvorby buněk a na době jejich diferenciace. V důsledku tohoto procesu se vytvořily tracheidy s užší buněčnou stěnou a menším radiálním rozměrem. Borovice lesní reaguje na stres suchem spíše menším počtem vytvořených tracheid s užšími buněčnými stěnami v poměru s radiálním rozměrem. Tímto způsobem adaptace tak postupně dochází ke strukturálním změnám vytvořeného letokruhu, kdy typicky jarní a letní tracheidy (klasifikované podle radiálních rozměrů a tlouštěk buněčných stěn) se mohou tvořit nezávisle na sezonalitě růstu. Obzvláště v případech tvorby IADF nebo v kombinaci s případem, kdy ani není vytvořeno letní dřevo, se začíná vyskytovat problém s platností klasifikace podle tzv. Morkova kritéria. Pochopení vlivu konkrétních metabolických a fyziologických změn na tvorbu dřeva a lýka borovice lesní pomáhá objasnit problematiku zalesnění a celkové dřevní produkce této hospodářsky významné dřeviny. Scots pine (Pinus sylvestris L.) is a long-term economically preferred woody species not only from the standpoint of its wood production but also thanks to its tolerance to extreme climatic factors, environmental modesty, and resistance to drought stress. In recent years, however, due to the action of the changing climatic conditions, this economically significant woody species withers. Its increment in the natural ecotype is affected by the adaptability to the increasing intensity of temperature extremes (prolonged heat waves). The combination of the lack of precipitation and extremely high air temperatures (even in the spring season) will significantly affect the resistance of this woody species to drought stress. This thesis is focused on the analysis of the secondary xylem and phloem cells formation of Scots pine depending on the physiological and morphological changes due to the affecting drought stress. Within the scope of the forming radial cells in individual growing seasons (2013–2016), it has been evaluated how the synergy of the specific factors affecting the overall anatomic structure of the annual ring and the vitality of the examined woody species was expressed in the formation, differentiation, and overall structure of the cells. During the four growing seasons (2013–2016), micro-cores (diameter 1.8 mm) were taken in weekly intervals in the research area in Sobesice of xylem and phloem (including the cambial zone) using the Trephor increment borer. From these micro-cores, permanent microscopic slides of the cross-section were made, on which the analysis of the cambial activity, cell formation, cell differentiation with time, and the evaluation of the morphometric parameters of the formed of xylem and phloem cells were performed. It was found that in each monitored growing season, the drought stress has shown, which was reflected by the dropped of the soil water potential (below -1 MPa) and the intensity of transpiration, which led to the stress reaction of the cambium. The reaction of the drought-stressed cambial zone has been expressed by the decreased activity (a sudden drop of the number of dividing cells) and subsequently, during the recurrence of precipitation, by the reactivation when an increase of the number of dividing cells was observed again. This factor initiated the formation of the intra-annual density fluctuations (IADF), i.e. the formation of the so-called false annual ring. The sensitive reaction of the cambium to the drought stress affected the cell production time, the number of formed cells, and also the time of differentiation of individual tracheids, which was expressed by the reduction of the radial dimensions and cell wall thickness of the tracheids. The artificially induced stress by stem girdling intensified the concurrent drought factor and in the area below the girdling, the cambial activity has stopped within two weeks after the performed treatment. The formed cells were not fully differentiated, so the zone of typically thick-walled cells of latewood was missing in the annual ring. The following growing season, the radial increment was only formed in the area above the girdling (without the latewood zone) and in the second half of the growing season, the trees gradually died. The activity of the plant hormone IAA was also affected by the drought in the summer season, when its concentration dropped below the measurability threshold (2 µg sample-1). At the time of the IAA concentration drop, latewood tracheids began to form and the phloem cell formation was completed. The synthesis and activity of the soluble low-molecular carbohydrates correlated with the course of the cambial activity and the cell differentiation phases, where the dynamics of the concentration also matched the timing of the formation of the individual cell formation phases. With phloem cells, a significant variability in the morphological dimensions has not been observed compared to xylem cells. The phenology of the needles indicated the cell wall formation phases and the initiation of the latewood tracheids. Due to the fact that the needles were fully formed in the season of the spring tracheids formation, their phenology did not reflect the drought stress which was recorded mainly in the summer season. Also, the increment of phloem was formed in the spring season. It has been presented for a long time that coniferous woody species react to the drought stress by thicker cell walls formation of the latewood tracheids. However, it has been observed within the scope of the research of this thesis that the water deficit affected the cambial activity, which has expressed itself on the intensity of the cell formation and the time of their differentiation. Due to this process, tracheids with smaller radial dimensions and a narrower cell wall were formed. This gradually causes structural changes of the formed annual ring, where the typically earlywood and latewood tracheids (classified according to radial dimensions and thicknesses of cell walls) may form independently on the growth seasonality. Especially in cases of IADF formation or in combination with the case where latewood is not even formed, a problem with the validity of the classification according to the so-called Mork’s criterion begins to occur. The understanding of the effect of the specific metabolic and physiological changes on xylem and phloem formation of Scots pine helps to clarify the issues of forestation and overall wood production of this economically significant woody species. Keywords: buňky; floém; kambium; Pinus sylvestris L.; stres suchem Available in digital repository of Mendel University.
Analýza tvorby buněk sekundárního xylému a floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v reakci na stres suchem

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) je dlouhodobě hospodářsky preferovanou dřevinou nejen z hlediska svojí dřevní produkce, ale i díky její toleranci k extrémním klimatickým faktorům, ekologické ...

Fajstavr, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Kvalita vnitřního prostředí v dřevostavbách
Jeřábková, Eva
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou vnitřního prostředí dřevostaveb. Obsahem práce je stanovení vlivu času, klimatických podmínek prostředí a postupné instalace stavebních materiálů na kvalitu vnitřního ovzduší staveb na bázi dřeva. Měření probíhalo od hrubé stavby až po její dokončení, a poslední měření bylo provedeno po 6 měsících užívání těchto staveb jejich obyvateli. Stavby se liší dispozičním řešením, nosnou konstrukcí, výrobcem, umístěním stavby, typem větrání a vytápění. U vybraných staveb bylo provedeno měření jejich nosné části ze dřeva v laboratorních podmínkách. The PhD thesis deals with the indoor environment of wooden constructions. The content of this PhD thesis is the determination of the influence of time, climatic conditions of the environment and the gradual installation of building materials on indoor air quality inside wood-based buildings. Measurements ranged from a rough construction to its completion, and last measurements were made after 6 months of using these buildings by their residents (occupants). Buildings differ in layout, load-bearing structure, manufacturer, site layout, ventilation type and heating. In selected constructions, their support parts from wood were measured under laboratory conditions. Keywords: dřevostavba; organické těkavé látky; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Kvalita vnitřního prostředí v dřevostavbách

Disertační práce se zabývá analýzou vnitřního prostředí dřevostaveb. Obsahem práce je stanovení vlivu času, klimatických podmínek prostředí a postupné instalace stavebních materiálů na kvalitu ...

Jeřábková, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2018

The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet
Martinek, Petr
2018 - English
The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. Keywords: bekyně velkohlavá; bříza; dub; chroust maďalový; listohlod stromový; Mn; mortalita; přírodní potrava; světlokřídlec obecný; vývoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet

The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ...

Martinek, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Ekonomická analýza lesního hospodářství České Republiky
Meňházová, Jitka
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou ekonomických informací v lesnictví a zpracovává návrh efektivního sběru dat, který by přesněji a objektivněji, než dosavadní postupy, umožnil stanovit, jak kvalitně, odborně a zodpovědně je lesní hospodářství spravováno. Práce přináší pohled na problematiku významných ekonomických ukazatelů a jejich vyhodnocování. Práce sleduje možnosti ekonomického informačního systému, jeho uplatnění a přispění k ekonomické životaschopnosti a konkurence schopnosti lesního hospodářství v rámci trvale udržitelného rozvoje. The PhD thesis deals with the analysis of economic information in forestry and elaborates the proposal of effective data collection, which more accurately and objectively than the current procedures, allowed to determine how well, professionally and responsibly the forest management is managed. The thesis presents a view of the issue of important economic indicators and their evaluation. The thesis follows the possibilities of the economic information system, its application and contribution to the economic viability and competitiveness of the forestry capacity in the framework of sustainable development. Keywords: lesní hospodářství; ekonomická analýza; ekonomický informační systém; trvale udržitelný rozvoj; ekonomická životaschopnost Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická analýza lesního hospodářství České Republiky

Disertační práce se zabývá analýzou ekonomických informací v lesnictví a zpracovává návrh efektivního sběru dat, který by přesněji a objektivněji, než dosavadní postupy, umožnil stanovit, jak ...

Meňházová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases