Number of found documents: 26925
Published from to

Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence
Otáhalík, David
2023 - Czech
Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence na modelových druzích rostlin plevelů či rostlin simulujících plevelné druhy (chrpa polní, hořčice bílá) a modelových druzích polních plodin (ječmen jarní, hrách setý). Pro detekci byly také použity chlorofylový, flavonolový, antokyanový a NBI index, které byly měřené bodově. Měření metod proběhlo 3. a 8. den po aplikaci herbicidů. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že použité metody se liší v citlivosti na působení herbicidů s různým mechanismem účinku, ale že se mění také jejich citlivost v čase od aplikace. Současně je zřejmá rovněž významná interakce s druhem dle jeho citlivosti vůči danému herbicidu, ale současně byly některými metodami zaznamenány odezvy na působení herbicidu i v případech tolerance k danému herbicidu, což může být způsobeno vyvoláním obranných reakcí v rostlině jako například akumulací flavonolů či antokyanů. 3 dny od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných odezev na působení herbicidů zjištěno u antokyanového a chlorofylového indexu, UV stínění fluorescence chlorofylu a parametru aktuální kvantový výtěžek fotosystému II (ΦPSII). Nejméně průkazných reakcí na působení herbicidů bylo naproti tomu zjištěno u parametru nefotochemického zhášení (NPQ) a flavonolového indexu. 8 dní od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných reakcí zjištěno u indexu modro-zelené fluorescence, chlorofylového indexu a parametru ΦPSII. Nejméně u parametru NPQ a flavonolového indexu. Nejvíce statisticky průkazných detekcí příjmu a účinku herbicidů dosáhl obecně parametr zobrazovací fluorescence chlorofylu ΦPSII, chlorofylový index a index modro-zelené fluorescence, která byla ovšem měřena pouze 8. den po aplikaci herbicidů. Použité metody tak prokazují vysoký potenciál. Metody detekce mají vysoký potenciál při hodnocení příjmu a účinku herbicidů, ale je nutné zvažovat délku působení herbicidu, citlivost druhu a případně i růstovou fázi při aplikaci pro vlastní interpretaci výsledků. Abstract The diploma thesis is devoted to the problem of detecting the uptake and effect of herbicides using non-destructive methods of chlorophyll fluorescence imaging, UV shielding of chlorophyll fluorescence and blue-green fluorescence on model species of weed plants or plants simulating weed species (cornflower, white mustard) and model species of field crops (spring barley, field peas). Chlorophyll, flavonol, anthocyanin and NBI index were also used for detection, which were measured pointwise. The measurement of the methods took place on the 3rd and 8th day after the application of herbicides. It is clear from the obtained results that the methods used differ in their sensitivity to the action of herbicides with different mechanisms of action, but that their sensitivity also changes over time after application. At the same time, a significant interaction with the species according to its sensitivity to the given herbicide is also evident, but at the same time, some methods have recorded responses to the action of the herbicide even in cases of tolerance to the given herbicide, which may be caused by inducing defensive reactions in the plant, such as the accumulation of flavonols or anthocyanins. 3 days after the application of herbicides, the most statistically significant responses to the action of herbicides were found in the anthocyanin and chlorophyll index, the UV shielding of chlorophyll fluorescence and the current quantum yield of photosystem II (ΦPSII) parameter. On the other hand, the least evident reactions to the action of herbicides were found for the non-photochemical quenching parameter (NPQ) and the flavonol index. 8 days after the application of herbicides, the most statistically significant reactions were found for the blue-green fluorescence index, the chlorophyll index and the ΦPSII parameter. At least for the NPQ parameter and the flavonol index. The chlorophyll imaging parameter ΦPSII, the chlorophyll index and the blue-green fluorescence index, which were measured only on the 8th day after herbicide application, generally achieved the most statistically significant detections of herbicide intake and effect. The methods used thus demonstrate high potential. Detection methods have a high potential in assessing the intake and effect of herbicides, but it is necessary to consider the duration of herbicide action, the sensitivity of the species and possibly also the growth phase during application for own interpretation of the results. Keywords: fluorescence chlorofylu; herbicidy; modro-zelená fluorescence; UV stínění fluorescence chlorofylu; zobrazovací metody; blue-green fluorescence; herbicides; chlorophyll fluorescence; imaging methods; UV shielding of chlorophyll fluorescence Available in digital repository of Mendel University.
Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence

Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a ...

Otáhalík, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru. The diploma thesis is devoted to the design of an acoustic interior element for a public space interior, but can also be used in private. The work describes the history of screens and screens, typology of furnishing elements, and the issue of interior acoustics plus concepts related to this topic. The practical part is devoted to research and design and screen design. It contains a description of the process of sketching, modeling in the respektive programs as well as visualization of both the model itself and its location in space. Verification of the stability of the digital model, using the finite element method elements. There is also an evaluation of the acoustic parameters in the real selected office space. Keywords: akustika; design; ergonomie; typologie; výroba; zvuk; acoustic; ergonomics; production; sound; typology Available in digital repository of Mendel University.
Návrh akustického interiérového prvku

Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích ...

Kováčová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aspekty produkce jatečných prasat
Hodanová, Natálie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční vlastnosti a popis jednotlivých kategorií prasat. Dále je popisována klasifikace a zpeněžování jatečných prasat v České republice. V poslední části se bakalářská práce věnuje aktuální úrovni produkce vepřového masa v České republice. This bachelor thesis deals with aspects of the production of slaughter pigs. The introductory part focuses on the production of slaughter pigs in the Czech Republic and around the world. The main part discusses the production characteristic and describes individual categories of pigs. Furthermore, the thesis deals with classifying and monetization of slaughter pigs in the Czech Republic. The last part of the thesis is dedicated to the current pork production level in the Czech Republic. Keywords: chov prasat; klasifikace; produkce prasat; technologie; classification; pig breeding; pig production; technology Available in digital repository of Mendel University.
Aspekty produkce jatečných prasat

Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční ...

Hodanová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu
Purčová, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost sportovce. Do těchto faktorů byl zařazen například stres, nevhodné chování trenéra, motivace a problémy, týkající se příjmu potravy. Praktická část vychází z rozhovorů, které byly vedeny se studenty sportovního gymnázia. Je zaměřena především na faktory, které negativně ovlivňovali respondenty při studiu a zároveň při sportu, kterému se vrcholově věnovali. The bachelor's thesis is aimed at students of sports gymnasiums who are highly engaged in a sport. It highlights the most common factors that have a primarily negative impact on an athlete's development and performance, such as stress, inappropriate coaching behaviour, lack of motivation, and issues related to nutrition. The practical part of the thesis is based on interviews conducted with sports gymnasium students. It mainly focuses on the factors that negatively affected the respondents during their studies and their pursuit of top-level performance in their chosen sport. Keywords: chování trenéra; individuální vzdělávací plán; motivace; poruchy přijmu potravy u sportovců; sportovní gymnázia; stres; athlete influencing factors; coaching behavior; eating disorder in athletes; motivational factors; personalized education plan; sports gymnasium; stress Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu

Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost ...

Purčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Smart cities ve Skandinávii
Matoušková, Nikola
2023 - Czech
Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících některé z jejich forem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou budování smart cities ve Skandinávii, konkrétně v předních chytrých městech – Kodaň, Oslo a Stockholm. První část práce je věnována charakteristice filozofie a principů chytrých měst a smart oblastí environment, technologie, living a doprava. Další část práce obsahuje popis států vybraného území. Případová města jsou následně na základě literární rešerše analyzována ve vybraných smart oblastech. V závěrečné fázi jsou výsledky porovnány a některé z pozitivních faktorů jsou doporučeny dalším městům, jak ve světě, tak v České republice. The implementation of smart solutions and modern technologies are nowadays an increasingly used form of building cities and urban services. There are a large number of smart cities and towns in Europe using some form of smart city solutions. This bachelor thesis analyses the building of smart cities in Scandinavia, specifically in the leading smart cities Copenhagen, Oslo and Stockholm. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of the philosophy and principles of smart cities and the smart areas of environment, technology, living and transport. The next part of the thesis contains a description of the countries of the selected territory. The case cities are then analysed in the selected smart areas based on a literature search. In the final stage, the results are compared and some of the positive factors are recommended to other cities, both in the world and in the Czech Republic. Keywords: Kodaň; Oslo; smart city; Stockholm; technologie; udržitelnost; Copenhagen; energy; sustainability; technology Available in digital repository of Mendel University.
Smart cities ve Skandinávii

Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících ...

Matoušková, Nikola
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku
Necid, Václav
2023 - Czech
Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a vyhodnotit efektivitu variabilní aplikace hnojiv, posoudit její možné dopady na budoucí zemědělství a řídit udržitelné a ziskové zemědělské postupy. Cíle této práce zahrnují rozsáhlý přehled literatury o precizním zemědělství, výživu rostlin fosforem a draslíkem také hodnocení přínosů variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv. Polní pokusy prováděné v letech 2019 až 2021 na vybraných zemědělských pozemcích o celkové rozloze 103,09 hektarů zahrnovaly sběr dat na základě vzorků půd, a zpracování výsledků interpolační metodou IDW. V letech 2019 a 2020 proběhla variabilní aplikace zásobních hnojiv TSP (Trojitý superfosfát) a DS (Draselná sůl) podle vytvořených aplikačních map a daného doporučení živin pro hlavní pěstovanou plodinu s korekcí dávky zásoby živin v půdě. Aplikace byla provedená pomocí stroje Terra-Gator 8203 a pneumatického rozmetadla AirMax 2000. Díky RTK systému a GPS navigaci RAVEN bylo možné dosáhnout přesné a rovnoměrné aplikace hnojiv. Diplomová práce obsahuje hodnocení a stanovení hodnoty plošné nevyrovnanosti (variační koeficient) pozemků, která značí cílenou variabilní aplikaci hnojiv směřující k vyrovnání agrochemických vlastností půdy. Ekonomické zhodnocení variabilní aplikace ukázalo, že výnosy sklizených plodin byly vyšší než průměr podniku, což naznačuje efektivní využití hnojiv. V závěru práce jsou srovnány rozdíly v nákladech mezi uniformní a variabilní aplikací. Precision agriculture with a focus on variable fertilization offers a sustainable approach to optimizing crop yields and minimizing environmental impact. This study aims to explore and evaluate the effectiveness of variable fertilizer application, assess its potential impacts on future agriculture, and guide sustainable and profitable agricultural practices. The objectives of this work include an extensive literature review on precision agriculture, plant nutrition with phosphorus and potassium, as well as an evaluation of the benefits of variable application of phosphate and potassium fertilizers. Field trials conducted between 2019 and 2021 on selected agricultural land with a total area of 103.09 hectares involved soil sample collection and the processing of results using the IDW interpolation method. In 2019 and 2020, variable application of stock fertilizers TSP (Triple Superphosphate) and DS (Potassium Salt) was carried out according to the created application maps and the given nutrient recommendation for the main cultivated crop, with a correction of the nutrient supply dose in the soil. The application was carried out using a Terra-Gator 8203 machine and an AirMax 2000 pneumatic spreader. Thanks to the RTK system and RAVEN GPS navigation, it was possible to achieve precise and uniform fertilizer application. The thesis includes an evaluation and determination of the value of spatial unevenness (coefficient of variation) of the land, indicating that targeted variable fertilizer application leads to a leveling of agrochemical properties of the soil. The economic evaluation of variable application showed that the yields of harvested crops were higher than the company's average, indicating efficient fertilizer use. The conclusion of the work compares the differences in costs between uniform and variable application. Keywords: agrochemické vlastnosti půdy; hnojivo; precizní zemědělství; prostorová interpolace; variační koeficient; výživa draslíkem; výživa fosforem; agrochemical properties of soil; coefficient of variation; fertilizer; phosphorus nutrition; potassium nutrition; precision agriculture; spatial interpolation Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku

Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a ...

Necid, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace
Hustá, Valérie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití substrátu. Popisuje zejména nechemické metody, které nemají negativní dopad na nezávadnost krmiv, potravin a životní prostředí. Další část popisuje vliv nízkých teplot užívaných jako fyzikální metoda dezinsekce na životní projevy hmyzu a roztočů. Praktická část zkoumá vliv nízkých teplot 0 °C, 3 °C a 6 °C v kombinaci s intervaly působení 5 minut, 10 minut a 20 minut na příjem krmiva, přírůstek hmotnosti a konverzi krmiva u jednoho z nejběžnějších škůdců potemníka moučného (Tenebrio molitor). Výsledky pokusu dokazují zvyšující se příjem krmiva se snižující se teplotou a rostoucím intervalem působení, což poukazuje na hrozbu nesprávného použití nízkých teplot k likvidaci škůdců, které může škůdce stimulovat k vyššímu příjmu krmiva a způsobit tak vyšší škody. This bachelor thesis examines pests of feed stuff. The literary research describes the most important pests, the extent of their influence in agriculture, food industry and methods of pest control with an emphasis on further use of the substrate. This work focuses on non-chemical methods which do not have a negative impact on the safety of feed stuff, food and the environment. The next part describes the effect of low temperatures as physical method of disruption on the life manifestations of insects and mites. To test this, one of the most common pests, Tenebrio molitor, were exposed to different low temperatures (0 °C, 3 °C, and 6 °C) for durations of 5 min, 10 min and 20 min. The feed intake, weight gain and feed conversion were measured. The results show decreasing temperature and increasing expose interval increased the feed intake. This experiment indicates that low temperature do not eliminate pests or mitigate damages but can stimulate pests to take more feed stuff resulting in more damage and losses. Keywords: dezinsekce; nízké teploty; příjem krmiva; škůdci; Tenebrio molitor; disinsection; feed intake; low temperatures; pests Available in digital repository of Mendel University.
Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace

Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití ...

Hustá, Valérie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz
Owczarzy, Michal
2023 - Czech
Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány možnosti kontinuálního nasazení software jako jsou A/B testování, canary release, rolling upgrade, nebo blue/green deployment. Následně tato práce zahrnuje výběr jedné z těchto metod a také výběr platformy a nástroje pro její implementaci. This thesis deals with the possibilities of continuous software deployment in the company Seznam.cz. The thesis describes container technologies such as Docker or Kubernetes. Furthermore, this thesis describes the possibilities of continuous software deployment such as A/B testing, canary release, rolling upgrade, or blue/green deployment. Subsequently, this thesis includes the selection of one of these methods as well as the selection of a platform and tool for its implementation. Keywords: Canary-Release; Istio; Kubernetes; Seznam.cz Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz

Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány ...

Owczarzy, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku
Kliková, Veronika
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr proměnných použitých v empirické části je v souladu s ekonomickou teorií. Empirická část je postavena na vícerozměrné regresní analýze a oba vytvořené modely jsou použity pro popis vztahu mezi závisle proměnnými a regresory. Statisticky významné proměnné u prvního modelu jsou výdaje na APZ, výdaje na PPZ, růst HDP a EPL index a u druhého modelu jsou statisticky významné proměnné minimální mzda, výdaje na APZ a růst HDP. V rámci empirické části jsou popsány regionální disparity míry nezaměstnanosti na trhu práce v Polsku. This bachelor’s thesis deals with the topic of unemployment in the Polish labour market. The aim is to identify factors that influence the unemployment rate and the long-term unemployment rate in Poland. The choice of variables used in the empirical part is consistent with the economic theory. The empirical part is based on multivariate regression analysis, and both models are created to describe the relationship between dependent variables and regressors. In the first model, the statistically significant variables are ALMPs and PLMPs expenditures, GDP growth and EPL index, and in the second model, the statistically significant variables are minimum wage, ALMPs expenditures and GDP growth. In the empirical part, regional disparities of the unemployment rate in the labour force market in Poland are described. Keywords: míra nezaměstnanosti; Polsko; regionální rozdíly; trh práce; vícerozměrná regresní analýza; labour market; multivariate regression analysis; Poland; regional differences; unemployment rate Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku

Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr ...

Kliková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce variability cpDNA u rostlin
Valová, Radmila
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových linií jednoděložných a vyšších dvouděložných rostlin. CpDNA je hojně využívána pro fylogenetické studie, díky vysoké variabilitě. Z rodu Aloe bylo pro analýzu využito 92 zástupců a z rodu Ruschia 106 zástupců. Oba tyto rody se převážně vyskytují v jižní Africe, hlavně v oblasti Kapska. První část práce byla zaměřena na charakteristiku vybraných rodů a popisu použitých metod při analýze. V analýze byla provedena izolace DNA zástupců obou rodů, PCR, purifikace a následné sekvenování. Získané sekvence byly vyhodnocovány pomocí dostupných softwarů a následně byly vytvořeny fylogenetické stromy vybraných zástupců obou rodů. Fylogenetické stromy byly vytvořeny pomocí metody Maximum likelihood. Zásadním výsledkem, bylo zjištění variability v rámci vybraných rodů a mezi nimi na základě konsenzuálních sekvencí. This thesis deals with the detection of the variability of a given region of chloroplast DNA. A selected region of chloroplast DNA matK is compared between two genera Aloe and Ruschia as representatives of the two evolutionary lineages of monocots and higher dicots. CpDNA is widely used for phylogenetic studies due to high variability. Selected 92 representatives from the genus Aloe and 106 representatives from the genus Ruschia were used for analysis. Both genera are predominantly found in southern Africa, mainly in the Cape region. The first part of the thesis was focused on the characteristics of the selected genera and the description of the methods used in the analysis. The analysis involved isolation of DNA from representatives of both genera, PCR, purification and subsequent sequencing. The obtained sequences were evaluated using available software and subsequently phylogenetic trees of the selected representatives of both genera were constructed. The phylogenetic trees were created using the Maximum likelihood method. The main result was the detection of variability within and between the selected genera based on consensus sequences. Keywords: aloe; cpDNA; matK; Ruschia; sekvenování DNA; variabilita; sequencing of DNA; variability Available in digital repository of Mendel University.
Detekce variability cpDNA u rostlin

Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových ...

Valová, Radmila
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases