Number of found documents: 189095
Published from to

Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu
Gala, Viktor; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
2024 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Viktor Gala Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of abacavir on the expression of nucleoside transporters, adenosine receptors, and enzymes involved in adenosine synthesis and biodegradation in trophoblasts The nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) abacavir (ABC) is now the mainstay of combination antiretroviral therapy (cART) for HIV in pregnant women. The introduction of cART, along with several other measures, has reduced mother-to-fetus transmission of HIV to less than 1% in recent years. The placenta is a key organ for the health of both the fetus and the mother. Imbalances in placental development can result in adaptive changes and fetal programming errors. cART recommended in pregnancy is known for its good safety profile, but some epidemiological studies suggest a higher risk of reduced fetal weight, preterm birth, etc. The placenta is a rapidly growing organ dependent on the supply of building materials that resembles tumor growth in certain aspects. Nucleosides are promoters of tumor proliferation and are involved in the development of immunotolerance. The placenta is complexly equipped for nucleoside synthesis, uptake,... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Viktor Gala Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu Nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI) abakavir (ABC) je dnes základním pilířem kombinované antiretrovirální terapie (cART) HIV u těhotných žen. Zavedení cART společně s několika dalšími opatřeními snížilo přenos viru HIV z matky na plod v posledních letech na méně než 1 %. Placenta je klíčovým orgánem pro zdraví plodu i matky. Dysbalance ve vývinu placenty může vyústit v adaptační změny a chyby v programování plodu. cART doporučovaná v těhotenství je známá pro svůj dobrý bezpečností profil, nicméně některé epidemiologické studie naznačují vyšší riziko snížené hmotnosti plodu, předčasného porodu apod. Placenta je rychle rostoucí orgán závislý na dodávce stavebních látek, který se v určitých aspektech podobá růstu nádorů. Nukleosidy podporují nádorovou proliferaci a podílí se na rozvoji imunotolerance. Placenta je komplexně vybavena pro syntézu, vychytávání, metabolismus nukleosidů a interakci s fyziologicky nejdůležitějším nukleosidem adenosinem... Keywords: abakavir; genová exprese; nukleosidové transportéry; placenta; trofoblast; adenosinové receptory; CD39; CD73; 5-nukleotidáza; 5-adenosylhocysteinhydroláza; adenosinkináza; adenosindeamináza; HIV; abacavir; gene expression; nucleoside transporters; placenta; trophoblasts; adenosine receptors; CD39; CD73; 5-nucleotidase; S-adenosylhomocysteine hydrolase; adenosine kinase; adenosine deaminase; HIV Available in a digital repository NRGL
Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Viktor Gala Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Gala, Viktor; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona Dudičová Title of diploma thesis: Evaluation of gene expression of selected ABC and OATP transporters in the HTR-8/SVneo cell line during stimulation with pro-inflammatory cytokines Placenta is the first and the largest fetal organ that gradually develops during pregnancy and plays an essential role in the development of the fetus. It fulfills the entire spectrum of functions, ensures the transport of nutrients to the fetus and the removal of waste substances back into the maternal circulation, protects the fetus from toxins, and at the same time fulfills a certain mechanical and especially immunological barrier between mother and fetus. One of the main functions of the placenta is the transport function which is made possible by membrane transporters present mainly in the syncytiotrophoblast layer of the placenta. Transporters in the human placenta can be divided into two families, SLC and ABC which are further divided into several subfamilies. The expression of transporters changes physiologically during pregnancy, but pathological conditions such as inflammation can also influence the expression.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Petra Pokorná Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultant: Mgr. Simona Dudičová Název diplomové práce: Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny Placenta je prvním a zároveň největším fetálním orgánem, který se postupně vyvíjí během těhotenství a hraje esenciální roli při vývoji plodu. Plní celé spektrum funkcí, zajišťuje transport živin k plodu a odvod odpadních látek zpět do mateřské cirkulace, chrání plod před toxiny, a zároveň plní určitou mechanickou a zejména imunologickou bariéru mezi matkou a plodem. Jednou z hlavních funkcí placenty je funkce transportní umožněná pomocí membránových transportérů přítomných zejména ve vrstvě syncytiotrofoblastu placenty. Transportéry v lidské placentě můžeme rozdělit do dvou rodin, a to SLC a ABC, které se dělí dále do několika podrodin. Exprese transportérů se v průběhu těhotenství fyziologicky mění, ale vliv na expresi můžou mít také patologické stavy jako např. zánět. Na začátku těhotenství a během porodu hraje zánět fyziologickou roli, ale pokud dojde k nadměrné zánětlivé reakci v průběhu těhotenství, může to vést ke komplikacím, které mohou vyústit až ve... Keywords: placenta; zánět; genová exprese; transportéry; prozánětlivé cytokiny; placenta; inflammation; gene expression; transporters; pro-inflammatory cytokines Available in a digital repository NRGL
Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona ...

Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is currently the most common and most convenient method of drug administration. Most drugs administered in this way are subsequently absorbed in the intestine and enter the systemic circulation. The absorption of drugs in the intestine can be influenced by a number of factors. Factors influencing drug absorption include, for example, efflux transporters or biotransformation enzymes. Currently, the most studied intestinal transporter is P-glycoprotein (P-gg), which is able to transport various substances back into the lumen of the intestine. Another factor affecting the absorption of drugs is intestinal metabolism, which in the first phase often takes place through enzymes from the cytochrome P450 family, while most drugs are metabolized through CYP3A4, which is also widely represented in the intestine. The activity of efflux transporters and biotransformation enzymes can be reduced (inhibition) or, conversely, increased (induction) by some drugs. This can subsequently lead to a whole range of drug interactions. The possible pharmacokinetic consequences of enzyme or transporter induction depend on the specific... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Hradecká Školitel: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Perorální podávání léčiv je v současnosti nejběžnější a nejpohodlnější způsob aplikace léčiv. Většina takto podaných léčiv se absorbuje ve střevě a následně proniká do systémové cirkulace. Absorpce léčiv může být ve střevě ovlivňována řadou faktorů. Mezi faktory ovlivňující vstřebávání léčiv patří například efluxní transportéry nebo biotransformační enzymy. V současnosti je asi nejvíce prostudovaným střevním transportérem P-glykoprotein (P-gp), který je schopen transportovat širokou škálu látek zpět do lumen střeva. Dalším faktorem ovlivňujícím vstřebávání léčiv je střevní metabolismus, který v první fázi probíhá často prostřednictvím enzymů z rodiny cytochromu P450, přičemž nejvíce léčiv je metabolizováno prostřednictvím CYP3A4, který je ve střevě také široce zastoupen. Aktivita efluxních transportérů i biotransformačních enzymů může být některými léčivy snížena (inhibice), nebo naopak zvýšena (indukce). To následně může vést k celé řadě lékových interakcí. Možné farmakokinetické důsledky indukce enzymu nebo transportéru závisí na konkrétní lokalizaci. Předpokládá se, že indukce střevního P-gp může výrazně snižovat biologickou dostupnost... Keywords: efluxní transportéry; antivirotika; regulace exprese; enterocyty; efflux transporters; antivirals; regulation of expression; enterocytes Available in a digital repository NRGL
Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is ...

Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka
2024 - Czech
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Keywords: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Available in a digital repository NRGL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání agregace krevních destiček u zdravých dobrovolníků
Minarovičová, Júlia; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
2024 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Minarovičová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Comparison of platelet aggregation in healthy population Platelets have an irreplaceable role in the process of aggregation. Nevertheless, their increased activity is associated with the development of many cardiovascular diseases. This process can be influenced by clinical used substances from the group of antiplatelet drugs, which differ in their effectiveness within the population. Within this study, platelet aggregation was tested using impedance aggregometry, whose principle is the change in electrical impedance between electrodes caused by the adhesion of activated platelets. Firstly, whole blood was incubated with clinically used antiplatelet drugs (ticagrelor, vorapaxar, and acetylsalicylic acid) and a flavonoid metabolite, 4-methylcatechol. Subsequently, a platelet aggregation inducer (ADP, thrombin receptor activating peptide 6 /TRAP/, collagen, arachidonic acid, ristocetin, U-46619, and platelet-activating factor /PAF/) was added, and the process was monitored for 6 minutes. The most potent inhibitor of the aggregation induced by arachidonic acid was acetylsalicylic acid in a concentration of 70 μM... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Júlia Minarovičová Školiteľ: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Názov diplomovej práce: Porovnanie agregácie doštičiek u zdravých dobrovoľníkov Krvné doštičky majú nezastupiteľnú úlohu v procese agregácie. Na druhej strane, je ale ich zvýšená aktivita spojená s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení. Tento dej možno ovplyvniť klinicky používanými látkami zo skupiny protidoštičkových liečiv, ktoré sa odlišujú svojou účinnosťou v rámci populácie. Počas tejto práce bola agregácia krvných doštičiek testovaná s využitím impedačnej agregometrie, ktorej princípom je zmena elektrickej impedancie medzi elektródami spôsobená adhéziou aktivovaných krvných doštičiek. Najskôr bola plná krv inkubována s klinicky používanými protidoštičkový liečiv (tikagrelor, vorapaxar a kyselina acetylsalicylová) a flavonoidným metabolitom, 4-metylkatecholom. Následne bol pridaný zodpovedajúci induktor agregácie krvných doštičiek (ADP, trombínový receptor aktivujúci peptid 6 /TRAP/, kolagén, kyselina arachidonová, ristocetin, U-46619 a dostičky aktivujúci faktor /PAF/) a proces bol monitorovaný po dobu 6 minút. Najpotentnejší inhibítor agregácie indukovanej kyselinou arachidonovou bola kyselina acetylsalicylová v koncentrácií 70 μM,... Keywords: agregace; krevní destička; kyselina acetylsalicylová; antiagregancia; protidestičková léčivo; aggregation; blood platelet; acetylsalicylic acid; antiaggregant; anti-platelet drug Available in a digital repository NRGL
Porovnání agregace krevních destiček u zdravých dobrovolníků

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Minarovičová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma ...

Minarovičová, Júlia; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Příspěvky k taxonomii, biogeografii, ekologii a patogenům parazitů (Diptera, Acari) netopýrů Starého světa
Ševčík, Martin; Benda, Petr; Stanko, Michal; Bartonička, Tomáš
2024 - Slovak
The dissertation thesis presents contributions solving several faunistic, biogeographical, taxonomic, and phylogenetic problems of selected groups of bat parasites together with surveys of potential pathogens in some representatives of these parasitic groups linked to the bats of the Old World. In the first part of the thesis, the taxonomy of prostigmata mites - chiggers (Trombiculidae) - coming from Eurasia and Africa is elaborated. Results of a detailed morphological and morphometric study are the descriptions of five new taxa belonging to four genera: Chiroptella, Grandjeana, Rudnicula, and Trombicula. At the same time, the results revise the differentiation within the group Trombicula sensu stricto, summarize the findings of species of individual genera and correct the inclusions of the originally described species within individual genera, with the final output of creating identification keys to the genera. The first sketch of the results of the study of the relations between chiggers and bats is included in this section, representing the description of the specific links among individual segments of both groups. In addition, there are studies presenting new findings and morphometric examinations of velvet mite nymphs collected from bats in Indonesia, as well as morphometric data and... Disertační práce předkládá soubor příspevků řešících některé faunistické, biogeografické, taxonomické a fylogenetické problémy vybraných skupin parasitů netopýrů společně s průzkumem potenciálních pathogenů u některých zástupců těchto parasitů vázaných na netopýry Starého světa. V první části práce je zpracovaná taxonomie prostigmátních roztočů - sametek (Trombiculidae) - z nálezů z Eurasie a Afriky. Výsledkem detailního morfologického a morfometrického studia je popis pěti nových taxonů, patřících ke čtyřem rodům: Chiroptella, Grandjeana, Rudnicula a Trombicula. Výsledky zároveň revidují diferenciaci ve skupině Trombicula sensu stricto, sumarizují nálezy druhů jednotlivých rodů a korigují zařazení původně popsaných druhů v rámci jednotlivých rodů, s finálním výstupem vytvoření klíčů uvedených rodů. K této části je přiložený první náčrt výsledků studia vztahů sametek a netopýrů, představující popis specifických vazeb jednotlivých taxonů obou skupin. Doplňkově jsou zařazeny studie představující nové nálezy a morfometrické vyšetření larev sametek z netopýrů Indonesie a rovněž morfometrické údaje a morfologické porovnání mesostigmátních roztočů (Spinturnicidae) s popisem nymfálních stadií skupiny Spinturnix myoti z východní a jihovýchodní Evropy. Druhá část práce koriguje starší publikované údaje a... Keywords: fauna; biogeografia; taxonómia; ekológia; patogény; Trombiculidae; Spinturnicidae; Argasidae; Nycteribiidae; Chiroptera; Starý svet; fauna; biogeography; taxonomy; ecology; pathogens; Trombiculidae; Spinturnicidae; Argasidae; Nycteribiidae; Chiroptera; Old World Available in a digital repository NRGL
Příspěvky k taxonomii, biogeografii, ekologii a patogenům parazitů (Diptera, Acari) netopýrů Starého světa

The dissertation thesis presents contributions solving several faunistic, biogeographical, taxonomic, and phylogenetic problems of selected groups of bat parasites together with surveys of potential ...

Ševčík, Martin; Benda, Petr; Stanko, Michal; Bartonička, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Percepční a výslovnostní problémy českých studentů korejštiny v segmentální rovině
Horáková, Štěpánka; Bozděchová, Ivana; Ferklová, Blanka; Červinková Poesová, Kristýna
2024 - Czech
The aim of this dissertation is to describe the perceptual and pronunciation problems of Czech learners of Korean at the segmental level. Mastering the sound plan of the target language both in terms of perception and production is one of the basic prerequisites for smooth communication. Therefore, from the beginning of the study, it is necessary to focus on the phonemic ear training and the formation of an articulation base for correct pronunciation in the target language. And since the mother tongue is one of the factors that influence foreign language acquisition in all areas, including phonetics, identifying pronunciation problems of students with a particular mother tongue can lead to more effective phonetics instruction. The introductory theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first introduces the reader to phonetics and its importance in language teaching, while the second focuses on a comparison of Korean and Czech from a phonetic-phonological perspective. The subchapters describe and compare the vocalic and consonant systems, syllable structure, and phonological processes in both languages. On the basis of the comparison, potential perceptual and pronunciation problems are anticipated. The experimental part of the thesis is based on the results of the comparative... Záměrem předložené disertační práce je zachycení percepčních a výslovnostních problémů českých studentů korejštiny v segmentální rovině. Zvládnutí zvukového plánu cílového jazyka jak z hlediska percepce, tak produkce je jedním ze základních předpokladů bezproblémové komunikace. Proto je od počátku studia potřeba věnovat se tříbení fonematického sluchu a vytváření artikulační báze pro správnou výslovnost v cílovém jazyce. A protože mateřský jazyk je jedním z faktorů, který ovlivňuje akvizici cizího jazyka ve všech oblastech, tedy i ve fonetice, může vést identifikace výslovnostních problémů studentů s konkrétním mateřským jazykem k efektivnější výuce fonetiky. Úvodní teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První čtenáře seznamuje s fonetikou a jejím významem ve výuce jazyků, druhá se věnuje srovnání korejštiny a češtiny z foneticko-fonologického hlediska. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány a porovnány vokalické a konsonantické systémy, slabičná struktura a v obou jazycích probíhající fonologické procesy. Na základě komparace jsou anticipovány potenciální percepční a výslovnostní problémy. Experimentální část práce se opírá o výsledky srovnávacích kapitol teoretické části a také o mnohaletou pedagogickou praxi. Je v ní zformulováno osm hypotéz týkajících se výslovnosti českých... Keywords: korejština|čeština|mateřský jazyk|fonetika|fonematický sluch|artikulační báze|fonematický inventář|samohláska|souhláska|slabika|fonologický proces|percepce|produkce; Korean|Czech|mother tongue|phonetics|phonemic hearing|articulatory base|phonemic inventory|vowel|consonant|syllable|phonological process|perception|pronunciation Available in a digital repository NRGL
Percepční a výslovnostní problémy českých studentů korejštiny v segmentální rovině

The aim of this dissertation is to describe the perceptual and pronunciation problems of Czech learners of Korean at the segmental level. Mastering the sound plan of the target language both in terms ...

Horáková, Štěpánka; Bozděchová, Ivana; Ferklová, Blanka; Červinková Poesová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2024

Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu
Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Title of diploma thesis: Changes of internal organs after percutaneous exposure to sulfur mustard Sulfur mustard is a chemical warfare agent belonging to the group of blistering agents. The theoretical section of the thesis is mainly focused on the description of acute toxic effects, the mechanism of action, and deals with the current possibilities of poisoning therapy. The experimental section is focused on monitoring the effect of sulfur mustard poisoning in the liver, lung, and kidney of female C57BL/6J mice after the percutaneous administration. This work aimed to evaluate markers of oxidative stress and histopathological changes of the selected organs at 3, 5, and 7 days after the poisoning. Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) methods were used to determine markers of oxidative stress. Histopathological changes were evaluated microscopically using the hematoxylin-eosin staining method. The airness of the lung parenchyma was also assessed by computer image analysis. First, the LD50 of sulfur mustard was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Šulová Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Externí školitel: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Název diplomové práce: Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu Sirný yperit je bojová chemická látka spadající do skupiny zpuchýřujících otravných látek. Značná část teorie je zaměřená především na popis akutních toxických účinků a mechanismu působení a zabývá se také současnými možnostmi terapie otrav. Experimentální část je zaměřena na sledování vlivu perkutánní otravy sirným yperitem na tkáně jater, plic a ledvin u myších samic kmene C57BL/6J. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení markerů oxidačního stresu a vyhodnocení vzniklých histopatologických změn ve vybraných vnitřních orgánech v intervalu tří, pěti a sedmi dnů. Ke stanovení markerů oxidačního stresu byly použity metody FRAP (ferric reducing antioxidant power) a TBARS (thiobarbituric acid reactive substances). Histopatologické změny byly vyhodnoceny mikroskopicky za použití metody barvení hematoxylin-eozinem. U plic byla hodnocena i vzdušnost plicního parenchymu pomocí počítačové analýzy obrazu. Nejdříve došlo k experimentálnímu stanovení LD50 (109,2 mg/kg). Poté byly v odebraných orgánech... Keywords: sirný yperit; kožní cesta intoxikace; myši kmene C57Bl; 6; játra; plíce; mustard gas; percutaneous intoxication; C57Bl; 6 mice; liver; lung Available in a digital repository NRGL
Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. ...

Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv variací v genech GRIN na biogenezi a funkční vlastnosti NMDA receptoru
Kuchtiak, Viktor; Balík, Aleš; Rozbeský, Daniel; Ladislav, Marek
2024 - English
The expression and activity of ionotropic glutamate receptors control signal transduction at the excitatory synapses in the central nervous system. The major class are the calcium-permeable NMDA receptors that are fundamental for the various forms of synaptic plasticity, a key mechanism in the process of learning and memory formation. NMDA receptors are heterotetrameric and are represented by three types of subunits: GluN1, GluN2A-D, and GluN3A-B. Each subunit consists of four domains, with the intracellular C-terminal domain accounting for up to half of the entire NMDA receptor subunit (GluN2A/2B). A body of evidence indicates that the hypofunction of the NMDA receptor plays an important role in the pathogenesis of several neuropsychiatric disorders, including schizophrenia. Schizophrenia is characterised by a high degree of heritability, but its genetic background is not yet fully understood. Previous studies have identified in the human genome several individual loci that contribute to disease susceptibility, including the GRIN genes encoding NMDA receptors. Using a sequencing approach, we identified and annotated genetic variations across all GRIN genes in a cohort of schizophrenia patients and control subjects. The submitted doctoral thesis focuses on the functional analysis of the genetic... Exprese a aktivita ionotropních glutamátových receptorů řídí přenos signálu na excitačních synapsích v centrálním nervovém systému. Hlavní skupinou jsou pro vápník propustné NMDA receptory, jež jsou důležité pro různé formy synaptické plasticity, klíčového mechanismu v procesu učení a tvorby paměti. NMDA receptory jsou heterotetramerní komplexy a jsou zastoupeny třemi typy podjednotek: GluN1, GluN2A-D a GluN3A-B. Každá podjednotka se skládá ze čtyř domén, přičemž intracelulární C-terminální doména tvoří až polovinu celé podjednotky NMDA receptoru (GluN2A/2B). Řada důkazů ukazuje na to, že hypofunkce NMDA receptorů hraje důležitou roli v patogenezi neuropsychiatrických poruch, včetně schizofrenie. Schizofrenie se vyznačuje vysokou mírou dědičnosti, avšak její genetické pozadí není zatím dostatečně dobře probádáno. Předchozí studie identifikovaly v lidském genomu několik jednotlivých lokusů, které přispívají k náchylnosti k onemocnění, včetně GRIN genů kódujících NMDA receptory. Pomocí sekvenování jsem v kohortě pacientů postižených schizofrenií a kontrolních subjektů identifikovali a anotovali genetické varianty ve všech genech GRIN. Předložená disertační práce je zaměřena na funkční analýzu genetických variací v oblastech kódujících promotory a intracelulární domény receptorů. Genetické variace v... Keywords: excitační synapse; ionotropní glutamatové receptory; NMDAR; genetické variace; neuropsychiatrická onemocnění; vlastnosti iontového kanálu; elektrofyziologie; lokalizace receptoru; mikroskopie s vysokým rozlišením; excitatory synapse; ionotropic glutamate receptors; NMDAR; genetic variations; neuropsychiatric disorder; ion channel properties; electrophysiology; localization of receptor; high-resolution microscopy Available in a digital repository NRGL
Vliv variací v genech GRIN na biogenezi a funkční vlastnosti NMDA receptoru

The expression and activity of ionotropic glutamate receptors control signal transduction at the excitatory synapses in the central nervous system. The major class are the calcium-permeable NMDA ...

Kuchtiak, Viktor; Balík, Aleš; Rozbeský, Daniel; Ladislav, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení příjmu vitamínů u kojících žen
Burešová, Nicole; Kovařík, Miroslav; Kudláčková, Zděnka
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Biological and Medical Sciences Tutor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Title of thesis: Assessment of vitamin intake in lactating women Background: This theses focus to evaluate vitamins intake of lactating women. A sufficient vitamins intake is very important for both mothers and their infants. The aim of this theses was an assessment of lactating women vitamins intake without and including vitamins supplementation. It was determined whether the intake of individual vitamins changed with the duration of lactation, and then the average intake values were compared with the recommended daily allowances (RDA). Finally, the proportion of women who did not meet the RDA was evaluated. Methods: Data collection for this study took place in 2021-2022. There were eleven lactating women between years of age 29 and 40 involved. These women underwent medical examinations at laboratory four times after the delivery - during L1 lactation period (3-4 weeks after the delivery), L2 period (3 months after the delivery), L3 period (6 months after the delivery) and finally L4 period (9 months after the delivery). During the L1 and L2 periods the questionnaires were submitted by 9 women, during L3 period by 10 women and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Název diplomové práce: Hodnocení příjmu vitaminů u kojících žen Teoretický úvod a cíl práce: Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení příjmu vitaminů u kojících žen. Příjem dostatečného množství vitaminů kojícími ženami je velice důležitý, jak pro matky samotné, tak i pro jejich kojence. Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení příjmu vitamínů během laktace u žen bez i se suplementací vitaminy. Zjišťovalo se, zda se příjem jednotlivých vitaminů mění s dobou laktace, a následně se průměrné hodnoty příjmu porovnávaly s doporučenými denními dávkami (DDD). Nakonec byl vyhodnocen podíl žen, které nesplňovaly DDD. Metodika: Sběr dat pro studii probíhal v letech 2021-2022. Studie se zúčastnilo 11 kojících žen ve věkové kategorii od 29 let do 40 let. Tyto ženy byly po porodu čtyřikrát vyšetřené na ambulanci, a to v obdobích laktace L1 (3-4 týdny po porodu), L2 (3 měsíce po porodu), L3 (6 měsíců po porodu) a L4 (9 měsíců po porodu). V období L1 a L2 odevzdalo vyplněný dotazník 9 žen, 10 žen v období L3 a 9 žen v období L4. Při každém vyšetření se vyhodnocoval příjem vitaminů kojícími ženami ze stravy v předchozích 7 dnech. Do celkového... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení příjmu vitamínů u kojících žen

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Biological and Medical Sciences Tutor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Title of thesis: Assessment of ...

Burešová, Nicole; Kovařík, Miroslav; Kudláčková, Zděnka
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases