Number of found documents: 1525
Published from to

Výuka a vyučující kanonického práva na řádovém teologickém učilišti Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918-195
ZAVADILOVÁ, Eva; NĚMEC, Damián; HORÁK, Záboj; TRAPL, Miloš
2019 -
Disertační práce se zaměřuje na realizaci výuky kanonického práva na řádovém teologickém institutu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918?1950, kde působili dva významní čeští kanonisté 20. století: Josef Pejška a Jan Jaroš. Práce se nejprve soustřeďuje na dobové právní předpisy o intelektuální formaci kleriků, později sleduje, jaký byl jejich dopad na organizaci studia v Obořišti. Práce též poskytuje podrobný přehled o situaci a stavu výuky kanonického práva na ostatních řádových teologických učilištích v rámci českých zemí v téže době. The thesis deals with the realisation of teaching canon law at the religious theological institute of the Congregation of the Most Holy Redeemer in Obořiště in 1918?1950, where two important Czech canonists of the twentieth century worked, Josef Pejška and Jan Jaroš. At first, the thesis concentrates on the legislation of that time concerning the intellectual formation of clerics, and later it monitors their impact on the organisation of studies in Obořiště. The thesis also provides a detailed survey of the situation and the state of teaching canon law at other theological institutes in the Czech lands in that period. Keywords: religious theological institute; Congregation of the Most Holy Redeemer; canon law; teachers of canon law; teaching canon law; canon lawyers; Czech canon lawyers; history of Czech theology Available in digital repository of UPOL.
Výuka a vyučující kanonického práva na řádovém teologickém učilišti Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918-195

Disertační práce se zaměřuje na realizaci výuky kanonického práva na řádovém teologickém institutu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918?1950, kde působili dva ...

ZAVADILOVÁ, Eva; NĚMEC, Damián; HORÁK, Záboj; TRAPL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Regulace erytropoézy a metabolizmu železa u anémie chronických chorob se zaměřením na anémii u nespecifických střevních zánětů
KARÁSKOVÁ, Eva; HRADSKÝ, Ondřej; ŠULÁKOVÁ, Astrid; POSPÍŠILOVÁ, Dagmar
2019 - English
Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC) jsou chronická zánětlivá onemocnění postihující trávicí trakt (inflammatory bowel diseases, IBD). Incidence IBD u dětí i dospělých celosvětově stoupá. Anémie, zejména sideropenická anémie a anémie chronických chorob, je nejčastější extraintestinální systémovou komplikací IBD. U těchto pacientů se často jedná o tzv. "funkční" deficit železa, kdy i přes dostatečné celkové zásoby v organizmu, není železo pro erytropoézu dostupné. Klíčovým regulátorem metabolizmu železa je hepcidin a jeho interakce s transmembránovým přenašečem železa feroportinem. Produkce hepcidinu je ovlivněna především aktuálními zásobami železa a systémovou zánětlivou aktivitou organizmu. Všeobecně platí, že čím větší je deficit železa, tím nižší je hladina hepcidinu, naopak při aktivním zánětu jeho hladina stoupá. Laboratorní stanovení hladiny hepcidinu má i své praktické využití. Aktuální hodnota může, vedle ostatních markerů, přispět k rozhodnutí o správné strategii léčby železem (parenterální versus perorální forma). Prvním cílem bylo stanovit sérové hladiny hepcidinu u dětí s nespecifickým střevním zánětem v době diagnózy, porovnat výsledky u CD, UC a zdravých kontrol a korelovat hladiny hepcidinu s vybranými klinickými a laboratorními parametry. Druhým cílem bylo vyhodnotit změny sérových hladin hepcidinu v dalším průběhu onemocnění a zjistit vztah jeho případných změn k vybraným parametrům metabolizmu železa, ukazatelům zánětu a druhu podávané léčby. Crohn´s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are chronic disorders affecting the gastrointestinal tract (inflammatory bowel diseases, IBD). Worldwide incidence of IBD both in adults and children is increasing. Anaemia is the most common extraintestinal complication of IBD, predominantly iron deficiency anaemia (IDA) and anaemia of chronic disease (ACD). These types of anaemia (IDA+ACD) are frequently concurrent in patients with IBD. In these cases, total iron body stores are sufficient but not available for erytropoiesis (i.e., "functional" iron deficiency). Hepcidin (and its interaction with ferroportin) is a key regulator of iron metabolism and also serves as a marker of systemic inflammation. Hepcidin binds to ferroportin and blocks its function. Hepcidin production is influenced by two main factors: iron stores and systemic inflammation. In general, hepcidin levels drop with increasing severity of iron deficiency, and conversely, levels of hepcidin rise during systemic inflammation. In addition to other markers, current serum level of hepcidin, may contribute to an appropriate choice of iron supplementation (intravenous versus oral). The first part of this study was aimed to compare hepcidin levels in paediatric patients newly diagnosed with CD, UC and healthy controls and to evaluate the association of hepcidin levels with laboratory and clinical parameters of IBD activity. In the second phase of the study, we evaluated serum hepcidin levels during the later course of disease and correlated their changes with selected markers of iron metabolism, inflammation and provided treatment. Keywords: děti; nespecifický střevní zánět; Crohnova choroba; ulcerózní kolitida; anémie; hepcidin; children; inflammatory bowel disease; Crohn's disease; ulcerative colitis; anaemia; hepcidin Available in digital repository of UPOL.
Regulace erytropoézy a metabolizmu železa u anémie chronických chorob se zaměřením na anémii u nespecifických střevních zánětů

Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC) jsou chronická zánětlivá onemocnění postihující trávicí trakt (inflammatory bowel diseases, IBD). Incidence IBD u dětí i dospělých celosvětově stoupá. ...

KARÁSKOVÁ, Eva; HRADSKÝ, Ondřej; ŠULÁKOVÁ, Astrid; POSPÍŠILOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Funkční analýza duální role Fam208a proteinu
GREŠÁKOVÁ, Veronika; DIVOKÝ, Vladimír; KRYLOV, Vladimír; SEDLÁČEK, Radislav
2019 - Czech
Dizertační práce studuje funkční roli Fam208a proteinu a jeho vliv na embryonální vývoj a buněční dělení. Lidský Fam208a byl popsán jako epigenetický regulátor (TASOR), který společně s dalšími proteiny zprostředkovává tvorbu a šíření heterochromatinu. Pro samotné studium potencionálních mechanismů, které by mohl Fam208a ještě ovlivňovat jsme vytvořili širokou škálu nástrojů a modelů, jak prostřednictvím chemické mutageneze, tak za pomoci cílené genetické mutageneze použitím CRISPR/Cas9 metody. Pomoci správné volby postupu jsme identifikovali nové interakční partnery a popisujeme nové důležité regulační schopnosti Fam208a. This doctoral dissertation studies the role of protein Fam208a and its involvement in embryonic development and cell division. Human protein was identified as an epigenetic regulator (named TASOR) and it is responsible for establishment and spreading of heterochromatin mark together with other proteins. A wide range of tools and model organisms was prepared to enable the study of all potential mechanism with involvement of Fam208a. Murine strains were prepared either by chemical mutagenesis or by targeted genetic mutagenesis proceeded by CRISPR/Cas9 method. We identified a set of new interaction partners and we introduce a description of new and important regulation role of Fam208a in cell division. Keywords: TASOR; Fam208a; Mphosph8; epigenetické regulace; buněčné dělení; mutageneze; CRISPR/Cas9; TASOR; Fam208a; Mhosph8; epigenetic regulations; cell division; mutagenesis; CRISPR/Cas9 Available in digital repository of UPOL.
Funkční analýza duální role Fam208a proteinu

Dizertační práce studuje funkční roli Fam208a proteinu a jeho vliv na embryonální vývoj a buněční dělení. Lidský Fam208a byl popsán jako epigenetický regulátor (TASOR), který společně s dalšími ...

GREŠÁKOVÁ, Veronika; DIVOKÝ, Vladimír; KRYLOV, Vladimír; SEDLÁČEK, Radislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanočástice v kapilární elektroforéze
BARON, Daniel; PETR, Jan; PETR, Jan
2019 - Czech
Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku nanočástic v kapilárních elektromigračních analytických technikách. Nejprve bylo studováno, jak se nanočástice chovají na rozhraní dvou prostředí s různými specifickými vodivostmi. S tím souvisí tzv. "stacking" a "de-stacking" efekt. Oba tyto efekty byly pozorovány, pokud je iontová síla zóny, ve kterém jsou nanočástice dispergovány, rozdílná od iontové síly elektrolytu, do něhož jsou při analýze dávkovány. Při těchto efektech může rovněž docházet k agregaci nanočástic. Toto chování lze vysvětlit pomocí DLVO teorie, která předpokládá, že nanočástice agregují, pokud je překročena energetická bariéra definovaná elektrostatickými a Van der Waalsovými silami. Navíc bylo zjištěno, že za optimálních podmínek, lze vzorek nanočástic "stacking" efektem 76-krát zakoncentrovat (srovnání se standardním dávkováním). Další možností, jak prekoncentrační faktor nanočástic zvýšit, je kombinace "stacking" efektu s elektrokinetickým dávkováním vzorku. On-line elektrokinetická prekoncentrace karboxylovaných magnetitových nanočástic byla studována za "normálních" podmínek, a také v křemenných kapilárách, ve kterých je elektroosmotický tok obrácen nebo potlačen. Bylo zjištěno, že k reprodukovatelným analýzám vede pouze použití kapilár kovalentně pokrytých polyvinylalkoholem. Srovnáním s běžným hydrodynamickým dávkováním došlo tímto způsobem k 860-násobné prekoncentraci nanočástic. V poslední části práce jsou studovány pomocí afinitní kapilární elektroforézy interakce nanočástic s polypeptidovým antibiotikem (polymyxin B). Pro specifickou a citlivou detekci byla kapilární elektroforéza spojena s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Samotnému studiu interakcí tedy předcházelo testování funkčnosti spojení těchto dvou technik. Při interakční studii byla sestrojena závislost efektivní mobility nanočástic na koncentraci ligandu v základním elektrolytu. Analýzou naměřených dat (x-reciproká linearizace dle Scatcharda) byly zjištěny dvě různé interakční oblasti, jež se liší svými interakčními konstantami a rovněž stechiometrií vznikajícího komplexu. Tyto rozdíly mohou být opět vysvětleny začátkem agregace nanočástic, a to z důvodu snížení elektrostatického odpuzování nanočástic (záporný náboj je kompenzován polymyxinem B, takže se mění hodnota zeta potenciálu). Tato hypotéza je rovněž v souladu s tvary profilů nanočástic. Píky nanočástic jsou úzké při nízkých koncentracích ligandu, zatímco při vysokých koncentracích jsou rozšířeny. The submitted dissertation thesis is focused on problematics of nanoparticles in capillary electromigration analytical techniques. Firstly, nanoparticles´ behaviour at the interface of two environments with different specific conductivities was explored. This is related to the stacking and de-stacking effects. Both of these effects have been observed when the ionic strength of the zone in which nanoparticles are dispersed differed from the ionic strength of the running electrolyte. These effects may also result in aggregation of nanoparticles. This behaviour can be explained by the DLVO theory, which assumes that nanoparticles aggregate when the energetic barrier defined by electrostatic and Van der Waals forces is exceeded. In addition, it has been found that under optimal conditions, stacking effect allowed 76-fold preconcentration of nanoparticles (compared to standard injection). Another way to increase the preconcentration factor of nanoparticles is combination of the stacking effect with the electrokinetic injection of the sample. On-line electrokinetic preconcentration of carboxylated magnetite nanoparticles has been studied in fused silica capillaries and also in silica capillaries with reversed or suppressed electroosmotic flow. It has been found that analyzes in polyvinylalcohol covalently coated capillaries were most reproducible. In comparison with the standard hydrodynamic injection, the electrokinetic injection allowed 860-fold preconcentration of nanoparticles. Lastly, the interaction study of nanoparticles with the polypeptide antibiotic (polymyxin B) via affinity capillary electrophoresis has been performed. For specific and sensitive detection, inductively coupled plasma mass spectrometry instument has been hyphenated to capillary electrophoresis instrument. After testing of the interface of these two techniques, interactions between nanoparticles and ligand were studied. The analysis of interaction data (x-reciprocal Scatchard linearization of dependence between effective mobility of nanoparticles and ligand concentration in running electrolyte) showed two distinct interaction regions. These regions differed in the strength of the interaction, and in the stoichiometry of emerging complex. These differences can be explained by the start of aggregation of nanoparticles due to the decrease of electrostatic repulsion of nanoparticles (nanoparticles´ negative charge is compensated by polymyxin B, so the value of zeta potential changes). This hypothesis is also in the agreement with the peak shapes of nanoparticles. Peaks are narrow at low ligand concentrations and broadened at high ligand concentrations. Keywords: kapilární elektroforéza; nanočástice; on-line prekoncentrace; hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; elektroforetická mobilita; elektroosmotický tok; elektrokinetické dávkování; interakce; afinitní kapilární elektroforéza; agregace; capillary electrophoresis; nanoparticles; on-line preconcentration; inductively coupled plasma mass spectrometry;electrophoretic mobility; electroosmotic flow; electrokinetic injection; interactions; affinity capillary electrophoresis; aggregation Available in digital repository of UPOL.
Nanočástice v kapilární elektroforéze

Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku nanočástic v kapilárních elektromigračních analytických technikách. Nejprve bylo studováno, jak se nanočástice chovají na rozhraní dvou ...

BARON, Daniel; PETR, Jan; PETR, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

CONSONANT BUT DISSONANT TO THE (S)CORE: THE NEO-VICTORIAN "AFTERINGS" OF SHERLOCK HOLMES'S VIOLIN
BATTAGLIA, Francesca; ARBEIT, Marcel; ARBEIT, Marcel
2019 - English
Tato disertační práce se s využitím neoviktoriánské kritiky, adaptačních studií, muzikologie a genderových studií zaměřuje na nové pohledy na housle Sherlocka Holmese napříč médii a na roli hudby, která předefinovává slavného detektiva, vytvořeného Sirem Arthurem Conanem Doylem, jako vzor mužnosti. Pro účely své disertační práce jsem si zvolila filmy Guye Ritchieho o Sherlocku Holmesovi (20092011), seriál televize BBC Marka Gatisse a Stevena Moffata Sherlock (2010) a román Malé hnutí mysli (2015) amerického spisovatele Mitche Cullina. Všechny tyto práce rozebírám z interdisciplinární perspektivy, která nahlíží na housle jako na hudební nástroj i jako na literární a kulturní symbol. Ukazuje se, že hudba skutečně hraje významnou roli v debatě o genderových identitách a jejich přechodu z viktoriánských textů do postmoderního světa. By combining neo-Victorian criticism, adaptation studies, musicology and gender studies, this dissertation focuses on the re-presentations of Sherlock Holmes's violin across media and on the role of music in redefining Sir Arthur Conan Doyle's great detective as a model of masculinity. For the purposes of my dissertation, I take into consideration Guy Ritchie's Sherlock Holmes films (2009-11), the BBC television series Sherlock (2010) by Mark Gatiss and Steven Moffat, and the novel A Slight Trick of the Mind (2015) by the American writer Mitch Cullin. All these works are analysed in an interdisciplinary perspective since the violin is examined as both a musical instrument and a literary and cultural symbol. It will become evident that music plays indeed a major role in negotiating gender identities in the transition from the Victorian texts to the postmodern world. Keywords: adaptation studies; Conan Doyle; detective fiction; film; gender studies; masculinity; music; neo-Victorian studies; psychoanalysis; Sherlock Holmes; tv series; Victorian literature; Victorian studies; violin; adaptation studies; Conan Doyle; detective fiction; film; gender studies; masculinity; music; neo-Victorian studies; psychoanalysis; Sherlock Holmes; tv series; Victorian literature; Victorian studies; violin Available in digital repository of UPOL.
CONSONANT BUT DISSONANT TO THE (S)CORE: THE NEO-VICTORIAN "AFTERINGS" OF SHERLOCK HOLMES'S VIOLIN

Tato disertační práce se s využitím neoviktoriánské kritiky, adaptačních studií, muzikologie a genderových studií zaměřuje na nové pohledy na housle Sherlocka Holmese napříč médii a na roli hudby, ...

BATTAGLIA, Francesca; ARBEIT, Marcel; ARBEIT, Marcel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Aplikace kvantitativní lingvistiky na analýzu sekvencí
MATLACH, Vladimír; FALTÝNEK, Dan; FALTÝNEK, Dan
2019 - Czech
Cílem této práce je nalézt aplikace metod kvantitativní lingvistiky s mezioborovým přesahem. Nosným tématem je zvolena analýza sekvencí, která je využívána v řadě oborů od samotné lingvistiky analyzující například neznámé či domnělé jazyky, dále genetiky analyzující sekvence DNA, až po počítačovou bezpečnost, ve které je například třeba analyzovat kvalitu generátorů náhodných sekvencí. Tato práce obsahuje tři kapitoly, ve kterých se postupně věnuje obecné a univerzální analýze sekvencí a následně pokračuje k jejich konkrétním typům i aplikacím. První kapitola této práce představuje metodu odvozenou za účelem kvantitativní charakterizace obecných sekvencí a umožnění jejich shlukování či další analýzy, a to na základě běžných nástrojů kvantitativní lingvistiky. Druhá kapitola se zabývá teoretickou možností odhadu jednotek sekvencí tvořících analogii ke slovům přirozeného jazyka na základě testování projevů Zipfova zákona. Třetí a finální kapitola se zabývá možností využití Menzerath-Altmannova zákona, jakožto specifického pravidla upravujícího vztah konstruktů a konstituentů na kódujících sekvencích DNA s cílem vytvoření heuristické metody testující věrohodnost segmentace sekundárních struktur. Výsledky této práce poukazují na přínos metod a empirických zákonů kvantitativní lingvistiky s potenciálem získávat praktické i teoretické poznatky v kontextu mezioborových aplikací. The aim of this work is to find applications for quantitative linguistic methods with an interdisciplinary focus. Sequence analysis, which is used in several disciplines ranging from linguistics, (including the analysis of unknown or supposed languages), genetic analysis of DNA sequences, to computer security (e.g., analyzing the quality of random sequence generators). This work contains three chapters which start from general and universal sequence analysis and then gradually proceeds to their specific types and applications. The first chapter of this work is a method derived for the purposes of quantitative characterization of general sequences and the possibility of their aggregation or further analysis based on common tools from quantitative linguistics. The second chapter deals with the theoretical possibility of estimating units of sequences that match in analogy with words of native natural language based on Zipf's law. The third and final chapter deals with the possibility of using the Menzerath-Altmann Law as a specific rule governing the relationship of constructs and constituents to DNA coding sequences to create a heuristic method for testing the credibility of segmentation of secondary structures. The results of this work point to the contribution of the methods and empirical laws of quantitative linguistics with the potential to acquire practical and theoretical knowledge in the context of interdisciplinary applications. Keywords: kvantitativní lingvistika; empirické zákony; sekvence; shlukování; Zipf; Menzerath-Altmann; náhodnost; kódující sekvence; sekundární struktury; entropie; quantitative linguistics; empirical laws; sequence; clustering; Zipf; Menzerath-Altmann; random; coding sequence; secondary structure; entropy Available in digital repository of UPOL.
Aplikace kvantitativní lingvistiky na analýzu sekvencí

Cílem této práce je nalézt aplikace metod kvantitativní lingvistiky s mezioborovým přesahem. Nosným tématem je zvolena analýza sekvencí, která je využívána v řadě oborů od samotné lingvistiky ...

MATLACH, Vladimír; FALTÝNEK, Dan; FALTÝNEK, Dan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

A GROUNDED THEORY STUDY TO CREATE REFLECTIVE PRACTICE MOTIVATION MODEL FOR PRIMARY SCHOOL PRESERVICE TEACHERS IN A CHINESE NORMAL UNIVERSITY
LIANG, Mengjiao; NEUMEISTER, Pavel
2019 - English
Problems of reflective practice in teacher preparation education give rise to this qualitative research to create a model of primary school preservice teacher reflective practice motivation, aiming to explore the nature and characteristics of motivation and apply it in the better understanding of reflective practice in teacher education. Grounded theory is employed to analyze the factors consisting of motivation from 23 participants' experiences through the circular coding procedures. Modeling generating goes through the theory emergent from multiple data collection to all data analyzed in open coding, axial coding and selective coding process with nVIVO 11. Model of motivation is created in the template of Fourier Transform, including group functions of three basic themes of time course, environment influence, and interaction. It represents that motivation of reflective practice is equal to the volume of Accumulative experiences with time *Intensity of environment influence *Summation of different properties of factors involved in the specific environment influence with the reward level. In functions: Motivation: F(m) = F(t)- I- _(-)^f(f(t)-g(e)-R). Implications and recommendations are discussed as well. Dissertation consists of 32527 words,136 pages length, and 5 chapters. Chapter 1 describes the background and relevance issues of the problem, and sets the rationale of the study and debriefs the research design. Chapter 2 reviews motivation theories applied into reflective practice in literatures and other motivation related issues. Chapter 3 introduces the grounded theory employed as the methodology in this study, addresses important methods, and frames the overall main procedures including data collection, analysis protocols and trustworthiness. Chapter 4 presents the process of data analysis, explanation of the findings and results, and modeling. Chapter 5 includes the implications, conclusion, limitations of this research and recommendations for future study. Problems of reflective practice in teacher preparation education give rise to this qualitative research to create a model of primary school preservice teacher reflective practice motivation, aiming to explore the nature and characteristics of motivation and apply it in the better understanding of reflective practice in teacher education. Grounded theory is employed to analyze the factors consisting of motivation from 23 participants' experiences through the circular coding procedures. Modeling generating goes through the theory emergent from multiple data collection to all data analyzed in open coding, axial coding and selective coding process with nVIVO 11. Model of motivation is created in the template of Fourier Transform, including group functions of three basic themes of time course, environment influence, and interaction. It represents that motivation of reflective practice is equal to the volume of Accumulative experiences with time *Intensity of environment influence *Summation of different properties of factors involved in the specific environment influence with the reward level. In functions: Motivation: F(m) = F(t)- I- _(-)^f(f(t)-g(e)-R). Implications and recommendations are discussed as well. Dissertation consists of 32527 words,136 pages length, and 5 chapters. Chapter 1 describes the background and relevance issues of the problem, and sets the rationale of the study and debriefs the research design. Chapter 2 reviews motivation theories applied into reflective practice in literatures and other motivation related issues. Chapter 3 introduces the grounded theory employed as the methodology in this study, addresses important methods, and frames the overall main procedures including data collection, analysis protocols and trustworthiness. Chapter 4 presents the process of data analysis, explanation of the findings and results, and modeling. Chapter 5 includes the implications, conclusion, limitations of this research and recommendations for future study. Keywords: Motivation; reflective practice; preservice teacher; Fourier Transform; and grounded theory.; Motivation; reflective practice; preservice teacher; Fourier Transform; and grounded theory. Available in digital repository of UPOL.
A GROUNDED THEORY STUDY TO CREATE REFLECTIVE PRACTICE MOTIVATION MODEL FOR PRIMARY SCHOOL PRESERVICE TEACHERS IN A CHINESE NORMAL UNIVERSITY

Problems of reflective practice in teacher preparation education give rise to this qualitative research to create a model of primary school preservice teacher reflective practice motivation, aiming to ...

LIANG, Mengjiao; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Traumatizácia v detstve a neskoršom živote a súvislosti so štýlmi vzťahovej väzby, resilienciou a zdravím
KAŠČÁKOVÁ, Natália; TAVEL, Peter; MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea; RŮŽIČKA, Jiří
2019 - Czech
Táto štúdia je zameraná na posúdenie vzťahov medzi výskytom traumatizácie v detstve a stresorov počas života, charakteristikami vzťahovej väzby a výskytom zdravotných ťažkostí. Zaoberali sme sa konkrétne vybranými dlhodobými bolestivými syndrómami a výskytom úzkosti, pričom sme porovnávali populačnú vzorku s klinicky diagnostikovanou vzorkou a zohľadňovali aj rodové rozdiely. This study assessed the relationships between childhood trauma, life stressors, attachment characteristics and occurrence of health difficulties. We focused concretely on selected long-lasting pain conditions, whereby we compared general sample with a clinical sample, with taking into account gender differences. Keywords: traumatizácia v detstve; životné stresory; vzťahová úzkostnosť a vyhýbavosť; zdravie; chronické bolesti; resiliencia; childhood trauma; life stressors; attachment anxiety and avoidance; health; chronic pain; resilience Available in digital repository of UPOL.
Traumatizácia v detstve a neskoršom živote a súvislosti so štýlmi vzťahovej väzby, resilienciou a zdravím

Táto štúdia je zameraná na posúdenie vzťahov medzi výskytom traumatizácie v detstve a stresorov počas života, charakteristikami vzťahovej väzby a výskytom zdravotných ťažkostí. Zaoberali sme sa ...

KAŠČÁKOVÁ, Natália; TAVEL, Peter; MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea; RŮŽIČKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychická a vývojová traumata u dětí: shody se syndromem ADHD, rozdíly a diagnostická rozlišení
JOCHMANNOVÁ, Leona; SOBOTKOVÁ, Irena; SOBOTKOVÁ, Irena
2019 - Czech
Téma disertační práce vychází z oblasti klinické praxe. Cílem výzkumu bylo zjistit traumatizující události v anamnéze zkoumaných dětí a také symptomy, které korespondují s jinými diagnostickými kategoriemi se zvláštním zaměřením na syndrom ADHD. Práce zkoumala, jak byly tyto symptomy interpretovány v rámci následujících tří resortů - zdravotnictví, školství a sociální péče. Výzkumný soubor zpracovával 154 případových studií jednotlivých dětí. Všechny děti zapojené do tohoto výzkumu měly v anamnéze alespoň dvě traumatizující události a projevy, které neodpovídaly jejich věkové normě. Hlavními metodami získávání dat byly polostrukturované rozhovory a analýzy dostupných dokumentů, včetně informací o pozorovaných projevech dětí. Bylo zjištěno, že většina zkoumaných dětí byla traumatizována emoční deprivací, ranými traumaty a psychosociálními traumaty, mezi které patří například šikana, vyloučení nebo rozpad rodiny. Nejčastější symptomy u všech zkoumaných dětí byly srovnatelné s diagnózou PTSD a syndromem ADHD (hyperaktivita, poruchy chování a porucha pozornosti). Závěry konstatují, že systémy péče o děti v České republice vykazují rozdíly v diagnostice a následné péči u dětí s historií traumatu v anamnéze. The research originated from the author's professional practice as a clinical psychologist. Research goals were to find out traumatizing events in children's medical history and symptoms that corresponded to other diagnostic categories with a special focus on the ADHD syndrome. The work explored how the expressions were interpreted by each of the following three systems - Education, Health and Social Care. This was achieved by analysing case studies of 154 individual chldren. All children involved in the research had suffered from at least two traumatising situations and expressed themselves in ways that did not correspond to their age norm. The main methods were semi-structured interviews and analyses of accessible documents, including observation reports. The results: most of the time, the children were traumatized by emotional deprivation, early-in-life traumas, and social traumas such as bullying, ostracism at school or divorce at home. The most frequent observed symptoms of all the examined children were comparable with the diagnosis of PTSD and the ADHD syndrome (hyperactivity, behavioural disorders, and attention deficit disorder). In conclusion, the research has confirmed that childcare systems in the Czech Republic show differences in diagnosis and a follow-up care of children with a history of a traumatic event. Keywords: trauma; PTSD; syndrom ADHD; poruchy chování; poruchy pozornosti; trauma; PTSD; ADHD syndrome; behavioural disorders; attention deficit disorders Available in digital repository of UPOL.
Psychická a vývojová traumata u dětí: shody se syndromem ADHD, rozdíly a diagnostická rozlišení

Téma disertační práce vychází z oblasti klinické praxe. Cílem výzkumu bylo zjistit traumatizující události v anamnéze zkoumaných dětí a také symptomy, které korespondují s jinými diagnostickými ...

JOCHMANNOVÁ, Leona; SOBOTKOVÁ, Irena; SOBOTKOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Korektivní zkušenost pacienta při léčbě závislostí metodou skupinové terapie
GREPL, Václav; TAVEL, Peter; ZLÁMANÝ, Jan Jakub; RŮŽIČKA, Jiří
2019 - Czech
Religiozita a spiritualita jsou koncepty, které jsou často považovány za prostředek snižování zneužívání návykových látek a jsou přímo včleněny v programech léčby závislostí, jako jsou Anonymní narkomani , Anonymní alkoholici a nepřímo včleněny v léčebných programech terapeutických komunit. Zneužívání návykových látek je závažným sociálním a zdravotním problémem v České republice, v zemi, kde se religiozita a spiritualita staly předmětem změn, zejména po politických a společenských proměnách 90. let. Tato studie použila data ze šesti hloubkých rozhovorů k prozkoumání zkušenosti pacienta se svou proměnou v prostředí terapeutické komunity. V rámci výzkumu byly formulovány čtyři výzkumné otázky: Jaká je zkušenost člověka se závislostí na návykových látkách se svou proměnou v prostředí terapeutické komunity? Jaký význam a smysl má pro člověka se závislostí na návykových látkách jeho proměna v prostředí terapeutické komunity? Jaká jsou očekávání a potřeby člověka se závislostí na návykových látkách v oblasti spirituality? Jak prožívá člověka se závislostí na návykových látkách v prostředí terapeutické komunity svoji spiritualitu? Byla použita Interpretační fenomenologická analýza k identifikaci hlavních témat změny ve zkušenosti závislého jedince při léčbě v terapeutické komunitě. Výsledky ukazují, že pacienti v počáteční fázi léčby získali orientaci v emocích z drogové minulosti, pacienti získali přehled o zjevných i skrytých formách bažení, silně se projevily zkušenosti pacientů s intrapersonálními a interpersonálními vztahy. V pacientově zkušenostech se změnou bylo identifikováno pět hlavních spirituálních charakteristik: Smysluplnost života, Přijetí hodnot, o které společnost pečuje, Respektování transcendence, Spojení se sebou samým a ostatními bytostmi, Stávání se autentickou, odpovědnou a svobodnou bytostí. Byly diskutovány klinické důsledky výsledků výzkumu a další možnosti a témata dalšího výzkumu. Religiosity and spirituality are concepts often considered means of reducing substance abuse and are directly employed in substance abuse recovery programs such as Anonymous Addicts, Anonymous Alcoholics and indirectly employed in recovery program of Therapeutic Communities. Substance abuse is a serious social and medical problem in Czech Republic, a country in which religiosity and spirituality have been subject to change and re-definition, especially since the political and social changes of the 1990s. This study utilized data from six deep interview to examine patient corrective with experience of transformation in the therapeutic community. Four research questions were asked: What is the experience of an addict with his transformation in the therapeutic community, Significance and meaning of transformation for an addict, What are the expectations and needs of an addict in the area of spirituality during a treatment, How an addict experiences the spirituality during a treatment. An interpretative phenomenological analysis was used to mine main themes from experience of addict with transformation during therapeutic community treatment. The results show that, the patients gained an orientation in the emotions of the drug past during the initial treatment phase, patients gained insight into both apparent and hidden forms of craving, patients' experience with intrapersonal and interpersonal relationships was strongly accentuated. Five main spiritual characteristics were identified in patient´s experience during transformation: Meaningfulness of life, Acceptance of values that society cares for, Respect for transcendence, Connection with oneself and other beings, Becoming an authentic, responsible and free being. Clinical implications and further research are discussed. Keywords: spiritualita; religiozita; dialogický personalismus; léčba závislostí; terapeutická komunita; žitá zkušenost; fenomenologie; spirituality; religiosity; dialogical personalism; addiction treatment; therapeutic community; lived experience; phenomenology Available in digital repository of UPOL.
Korektivní zkušenost pacienta při léčbě závislostí metodou skupinové terapie

Religiozita a spiritualita jsou koncepty, které jsou často považovány za prostředek snižování zneužívání návykových látek a jsou přímo včleněny v programech léčby závislostí, jako jsou Anonymní ...

GREPL, Václav; TAVEL, Peter; ZLÁMANÝ, Jan Jakub; RŮŽIČKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases