Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41466
Published from to

Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita
Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
2024 - English
7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection of vertebrates can be asymptomatic, but on the other hand can cause serious diseases affecting lives of humans and animals. Thus, researchers usually focus on Trypanosoma species causing Chagas disease and sleeping sickness in humans or nagana and surra in animals, and on their vectors: tsetse flies and kissing bugs. However, mosquitoes are able to transmit trypanosomes as well, specifically, avian trypanosomes and probably mammalian trypanosomes from the T. theileri group. Nevertheless, the role of mosquitoes in the life cycle of trypanosomes has substantial gaps, which are focused in this dissertation. Within the experimental work, it has been demonstrated that mosquitoes of the genus Culex are susceptible hosts of two species of avian trypanosomes: T. thomasbancrofti and T. tertium n. sp. On the other hand, Culex mosquitoes were unsuitable hosts for T. theileri, while the genus Aedes and surprisingly even sand flies (Phlebotomus perniciosus) turned up to be competent vectors. All investigated trypanosomes were able to develop within the guts of mosquitoes and were also found in their prediuretic liquid. This... 7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě... Keywords: trypanosoma; pěvec; sýkora; culex; komár; životní cyklus Available in a digital repository NRGL
Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita

7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection ...

Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů
Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
2024 - English
The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this thesis, the problem of porous flow-through large area electrodes is addressed. As a working electrode material, a free-standing porous boron-doped diamond (fs-pBDD) was used. This was used for the first time in the construction of an electrochemical cell designed for amperometric detection in flow methods. Testing of this electrode was performed using amperometric detection combined with flow injection analysis of a ruthenium complex solution. The detection limits achieved on this material were in the submicromolar range and the linear dynamic range of the concentration dependence spanned over three orders of magnitude. In addition to amperometry, fs-pBDD was also subjected to testing by cyclic voltammetry. The main reason for using this method was to determine the electrochemically active area, which contributed to the overall physicochemical characterization of this promising material. However, it was this step that brought into question the accuracy and precision of the calculation used. For this reason, the search for new ways to calculate the electrochemically active area of the working electrode... Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů

The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this ...

Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
Univerzita Karlova, 2024

Studium dynamiky genové exprese a role komplexu NAC ve vývoji samčího gametofytu
Klodová, Božena; Fíla, Jan; Fajkus, Jiří; Hudzieczek, Vojtěch
2024 - English
This Ph.D. thesis presents a comprehensive study of gene expression regulation within the male gametophyte development focusing on transcriptional, translational, and post- translational levels. The research introduces an online tool, GOLEM, designed for the visualization and analysis of motif distribution within the DNA of various plant species. Utilizing RNA-seq data, GOLEM enables the study of gene expression across different tissues and developmental stages, as well as a comparative analysis across the evolution of plant lineages. Through an integrated multi-omics approach, combining transcriptomic and proteomic data, the thesis enriches the understanding of gene expression dynamics in male gametophyte development, identifying significant trends and categorizing gene families based on their expression patterns. This multifaceted dataset provides a valuable resource for future functional genomics studies. Additionally, prospects and challenges of studying gene expression regulation in male gametophyte are discussed. Furthermore, the thesis explores the regulatory potential of the nascent polypetide- associated complex (NAC) protein family in male gametophyte development, particularly their role in translation during pollen tube growth. Experiment results indicate that NACβ subunit knock-down... Tato doktorská práce představuje komplexní studii regulace genové exprese během vývoje samčího gametofytu se zaměřením na transkripční, translační a post-translační úroveň. Práce dále představuje online nástroj GOLEM, který je navržen pro vizualizaci a analýzu distribuce DNA regulačních motivů v genomech různých rostlinných druhů. S využitím transkriptomických dat GOLEM umožňuje studovat genovou expresi v různých pletivech a vývojových stádiích, stejně jako komparativní analýzu napříč různými fylogenetickými skupinami rostlin. Integrací transkriptomických a proteomických dat práce zásadně zlepšuje porozumění dynamice genové exprese ve vývoji samčího gametofytu, identifikuje významné regulační trendy a kategorizuje rodiny genů na základě jejich exprese. Tento komplexní soubor dat poskytuje cenný zdroj pro budoucí genomické studie. Kromě toho jsou v práci diskutovány perspektivy a výzvy dalšího studia regulace genové exprese v samčím gametofytu. Dále práce zkoumá regulační potenciál rodiny proteinů asociovaných s nascentním polypeptidem (NAC) ve vývoji samčího gametofytu, zejména jejich roli v translaci během růstu pylové láčky. Výsledky experimentů naznačují, že snížená exprese NACβ podjednotky způsobuje defekty v růstu pylové láčky. Navíc exprese komplexu NAC během vývoje samčího gametofytu ukazuje... Keywords: samčí gametofyt; pyl; genová exprese; NAC; translace; male gametophyte; pollen; gene expression; translation Available in a digital repository NRGL
Studium dynamiky genové exprese a role komplexu NAC ve vývoji samčího gametofytu

This Ph.D. thesis presents a comprehensive study of gene expression regulation within the male gametophyte development focusing on transcriptional, translational, and post- translational levels. The ...

Klodová, Božena; Fíla, Jan; Fajkus, Jiří; Hudzieczek, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu
Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
2024 - English
The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with the Cordilleran and Innuitian ice sheets over northern North America and the Canadian Arctic Archipelago. At its maximum extent it was comparable in size to the modern-day Antarctic Ice Sheet and may provide a useful analogue for understanding the long-term dynamics of ice sheets. There are considerable regional variations in our understanding of the deglaciation of the LIS. In particular, the northwestern LIS remains one of the most poorly understood sectors, as the latest reconstruction of this sector dates to the early 1990s and empirical constraints on the timing of deglaciation are sparse. In this thesis, I reconstruct the deglaciation of the northwestern LIS from its local Last Glacial Maximum (LGM) position using numerical dating methods and glacial geomorphological mapping. I use a combination of high-resolution digital elevation models (DEMs) and satellite imagery to map the glacial geomorphology of much of the Northwest Territories, Canada, and reconstruct the ice margin retreat patterns, ice flow dynamics, and interaction of the northwestern LIS with other ice masses. This new information is... Laurentinský ledovcový štít byl největším z efemérních ledovcových štítů severní polokoule. Svého maximálního rozsahu dosáhl během posledního glaciálního cyklu (~115 ka až ~11,7 ka), kdy se spojil s Kordillerským a Inuitským ledovcovým štítem na severu Severní Ameriky a v Kanadském arktickém souostroví, a svou velikostí byl srovnatelný s dnešním Antarktickým ledovcovým štítem. Porozumění dynamice odlednění Laurentinského ledovcového štítu je cenné pro pochopení dlouhodobé dynamiky dnešních ledovcových štítů, ale v informacích o odlednění Laurentinského ledového štítu existují značné regionální rozdíly. Zejména severozápadní sektor Laurentinského ledovcového štítu zůstává jedním z nejhůře prostudovaných, protože poslední rekonstrukce tohoto sektoru pochází z počátku 90. let 20. století a množství empirických informací o chronologii odlednění v tomto sektoru je nedostatečné. Tato práce rekonstruuje odlednění severozápadního sektoru Laurentinského ledovcového štítu z jeho posledního glaciálního maxima pomocí numerických datovacích metod a geomorfologického mapování. Glaciální geomorfologie velké části Severozápadních teritorií Kanady je mapována z digitálních modelů terénu s vysokým rozlišením a ze satelitních snímků a následně interpretována za účelem rekonstrukce dynamiky ústupu ledovcového štítu a... Keywords: ice sheet; Pleistocene; glacial landforms Available in a digital repository NRGL
Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu

The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with ...

Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace
Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
2024 - English
Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu kvazikoherentních svazků spo- jených s touto třídou, a dualizaci aproximací. Nejprve charakterizujeme třídy DQ skládající se ze všech plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů z hlediska jejich lokální struktury. Dále ukážeme, že Enochsova domněnka platí pro všechny třídy DQ. Tyto výsledky jsou aplikovány na speciální případ f-projektivních modulů. Naše studium se pak rozšiřuje na ascent a descent pro relativní verze Mittag-Lefflerovy vlastnosti vzhledem k plochým a věrně plochým homomorfismům komutativních okruhů. Toto zk- oumání vede k výsledkům, jako je Zariského lokalita lokálně f-projektivních kvazi-koherentních svazků pro všechna schémata, a pro každé n ≥ 1, Zariského lokalita n-Drinfeldových vektorových bandlů pro všechna lokálně noetherovská schémata. Nakonec se zaměříme na obecné aproximační třídy modulů a zk- oumáme možnosti dualizace v závislosti na uzávěrových vlastnostech těchto tříd. Zatímco některé důkazy se snadno dualizují, jiné vyžadují existenci velkých kardinálů:... Keywords: pokrývající třídy modulů|uzávěrové vlastnosti; covering classes of modules|closure properties Available in a digital repository NRGL
Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace

Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu ...

Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza N-(per)fluoralkyl azolů rhodium(II) katalyzovanou transanulací N-(per)fluoralkyl-1,2,3-triazolů
Bakhanovich, Olga; Beier, Petr; Kočovský, Pavel; Kvíčala, Jaroslav
2024 - English
This Thesis deals with the synthesis of N-fluoroalkyl azoles via rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles obtained through copper(I)-catalyzed azide- alkyne cycloaddition (CuAAC) of N-fluoroalkyl azides and alkynes. The introductory chapter describes general approaches towards N-fluoroalkyl azoles, focusing on the synthesis of N-fluoroalkyl pyrroles and azoles. In the first part of the Thesis, rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3- triazoles with terminal alkynes is described. The reaction provides access to N-fluoroalkyl pyrroles. The regioselectivity of the reaction is investigated and modifications of the primary product are suggested. In the second part of the Thesis, the reactivity of 4-cyclohexyl-N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles is investigated. A one-pot two-step reaction is presented, providing access to novel N- fluoroalkyl indoles. Several modification routes are suggested. Tato práce se zabývá syntézou N-fluoralkylazolů prostřednictvím transanulace N-fluoralkyl- 1,2,3-triazolů katalyzované rhodiem, získaných azido-alkynovou cykloadiční reakcí N- fluoralkyl azidů s alkyny, katalyzovanou měďnými solemi. Úvodní kapitola popisuje obecné přístupy k N-fluoralkyl azolům se zaměřením na syntézu N- fluoralkyl pyrrolů a azolů. V první části práce je popsána reakce N-fluoralkyl-1,2,3-triazolů katalyzovaná rhodiem s terminálními alkyny. Reakce poskytuje přístup k N-fluoralkylpyrrolům. Je zkoumána regioselektivita reakce a jsou navrženy modifikaceí primárních produktů. V druhé části práce je zkoumána reaktivita 4-cyklohexyl-N-fluoralkyl-1,2,3-triazolů. Je prezentována dvoustupňová reakce v jedné nádobě, která poskytuje přístup k novým N- fluoralkylindolům. Je navrženo několik modifikačních cest. Keywords: azid; fluor; triazol; pyrrol; indol; azide; fluorine; triazole; pyrrole; indole Available in a digital repository NRGL
Syntéza N-(per)fluoralkyl azolů rhodium(II) katalyzovanou transanulací N-(per)fluoralkyl-1,2,3-triazolů

This Thesis deals with the synthesis of N-fluoroalkyl azoles via rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles obtained through copper(I)-catalyzed azide- alkyne cycloaddition ...

Bakhanovich, Olga; Beier, Petr; Kočovský, Pavel; Kvíčala, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí
Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
2024 - English
This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under which K-spaces in the limiting real interpolation involving slowly varying functions can be described by means of J-spaces and we also solve the reverse problem. Further, we apply our results to obtain density theorems for the corresponding limiting interpolation spaces. In paper 2 we study the properties of compactness of operators defined on lim- iting interpolation spaces and derive the quantitative estimates of measure of non-compactness. In paper 3 we estimate dual spaces of limiting interpolation spaces that involve weight functions of slowly varying type. 1 V této disertační práci studujeme limitní interpolační prostory opatřené tak- zvanými pomalu se měnícími váhovými funkcemi a vlastnosti operátorů defino- vaných na těchto prostorech. V článku 1 jsme odvodili podmínky, za nichž je možné popsat K-prostory získané limitní formou reálné interpolace založené na pomalu se měnících funkcích pomocí J-prostorů, a zároveň zde nalézáme odpověd' i na opačnou otázku. Dále využíváme naše hlavní výsledky k získání vět o hustotě pro odpovídající limitní interpolační prostory. V článku 2 jsme studovali kompaktnost operátorů definovaných na limitních interpolačních prostorech a odvodili kvantitativní odhady jejich míry nekompakt- nosti. V článku 3 jsme získali odhady pro duální prostory limitních interpolačních prostorů opatřených pomalu se měnícími váhovými funkcemi. 1 Keywords: Banachovy prostory funkcí|Teorie reálné interpolace|Váhové nerovnosti|pomalu se měnící funkce|K- a J-prostory|Kompaktnost|Míra nekompaktnosti|Dualita; Banach function spaces|Theory of real interpolation|Weighted inequalitis|Slowly-varying functions|K- and J- spaces|Compactness|Measure of non-compactness|Duality Available in a digital repository NRGL
Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí

This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under ...

Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna
IGNATEV, Nikolai
2024 - English
In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to the family Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) and are well-presented in the state European entomological collections. In our research, we used mitochondrial, or mitochondrial and nuclear markers and different molecular analyses to resolve relationships within the studied genera (exclude Meganaclia, Aurivillius 1892). Comparative morphological analysis was used in all the studies. We aimed to update the classification of studied Lepidoptera genera, and to highlight the gaps in taxonomical study of Afrotropical moth fauna in general. Keywords: arctiinae; ancestral state reconstruction; integrative taxonomy; morphological characters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna

In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to ...

IGNATEV, Nikolai
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv variací v genech GRIN na biogenezi a funkční vlastnosti NMDA receptoru
Kuchtiak, Viktor; Balík, Aleš; Rozbeský, Daniel; Ladislav, Marek
2024 - English
The expression and activity of ionotropic glutamate receptors control signal transduction at the excitatory synapses in the central nervous system. The major class are the calcium-permeable NMDA receptors that are fundamental for the various forms of synaptic plasticity, a key mechanism in the process of learning and memory formation. NMDA receptors are heterotetrameric and are represented by three types of subunits: GluN1, GluN2A-D, and GluN3A-B. Each subunit consists of four domains, with the intracellular C-terminal domain accounting for up to half of the entire NMDA receptor subunit (GluN2A/2B). A body of evidence indicates that the hypofunction of the NMDA receptor plays an important role in the pathogenesis of several neuropsychiatric disorders, including schizophrenia. Schizophrenia is characterised by a high degree of heritability, but its genetic background is not yet fully understood. Previous studies have identified in the human genome several individual loci that contribute to disease susceptibility, including the GRIN genes encoding NMDA receptors. Using a sequencing approach, we identified and annotated genetic variations across all GRIN genes in a cohort of schizophrenia patients and control subjects. The submitted doctoral thesis focuses on the functional analysis of the genetic... Exprese a aktivita ionotropních glutamátových receptorů řídí přenos signálu na excitačních synapsích v centrálním nervovém systému. Hlavní skupinou jsou pro vápník propustné NMDA receptory, jež jsou důležité pro různé formy synaptické plasticity, klíčového mechanismu v procesu učení a tvorby paměti. NMDA receptory jsou heterotetramerní komplexy a jsou zastoupeny třemi typy podjednotek: GluN1, GluN2A-D a GluN3A-B. Každá podjednotka se skládá ze čtyř domén, přičemž intracelulární C-terminální doména tvoří až polovinu celé podjednotky NMDA receptoru (GluN2A/2B). Řada důkazů ukazuje na to, že hypofunkce NMDA receptorů hraje důležitou roli v patogenezi neuropsychiatrických poruch, včetně schizofrenie. Schizofrenie se vyznačuje vysokou mírou dědičnosti, avšak její genetické pozadí není zatím dostatečně dobře probádáno. Předchozí studie identifikovaly v lidském genomu několik jednotlivých lokusů, které přispívají k náchylnosti k onemocnění, včetně GRIN genů kódujících NMDA receptory. Pomocí sekvenování jsem v kohortě pacientů postižených schizofrenií a kontrolních subjektů identifikovali a anotovali genetické varianty ve všech genech GRIN. Předložená disertační práce je zaměřena na funkční analýzu genetických variací v oblastech kódujících promotory a intracelulární domény receptorů. Genetické variace v... Keywords: excitační synapse; ionotropní glutamatové receptory; NMDAR; genetické variace; neuropsychiatrická onemocnění; vlastnosti iontového kanálu; elektrofyziologie; lokalizace receptoru; mikroskopie s vysokým rozlišením; excitatory synapse; ionotropic glutamate receptors; NMDAR; genetic variations; neuropsychiatric disorder; ion channel properties; electrophysiology; localization of receptor; high-resolution microscopy Available in a digital repository NRGL
Vliv variací v genech GRIN na biogenezi a funkční vlastnosti NMDA receptoru

The expression and activity of ionotropic glutamate receptors control signal transduction at the excitatory synapses in the central nervous system. The major class are the calcium-permeable NMDA ...

Kuchtiak, Viktor; Balík, Aleš; Rozbeský, Daniel; Ladislav, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Fylogeografické a systematické studium vybraných taxonů netopýrů západní části Starého světa
Uvizl, Marek; Benda, Petr; Bryja, Josef; Csorba, Gabor
2024 - English
Bats attract attention due their extraordinary adaptations including their ability to actively fly and echolocate, and extended lifespan, phenotypic diversity, etc. The phylogeny was analysed using cutting-edge molecular methods. However, the molecular revision of several species and species groups is still pending, especially those with wide distribution ranges or cryptic species complexes, even in the western part of the Old World. This specification encompasses Europe, the Middle East, Central Asia, and Africa and it represents the traditional research area for Central European (Czech and Czechoslovak) bat researchers. In my PhD thesis, I aimed to revise the phylogenetic and phylogeographic relationships of six less studied species and/or species groups of bats, using a combination of molecular and morphological phylogenetic approaches. The sequences of both mitochondrial and nuclear genetic markers were generated from over 10 species. These sequences were used to construct phylogenetic trees, haplotype networks, and estimate the time of divergence of studied species. The main results of my PhD thesis were: (1) filling gaps in the knowledge of the distribution ranges of species from the M. nattereri species complex (Vespertilionidae) by including and identifying samples from the Middle East; (2)... Netopýři přitahují pozornost díky jejich pozoruhodným adaptacím, jako je schopnost letu a echolokace, prodloužená délka života, fenotypová diverzita atd. Jejich fylogeneze byla a je stále studována pomocí nejmodernějších molekulárních metod, ovšem mnoho druhů nebo druhových skupin stále čeká až budou molekulárně zrevidovány. Tato charakteristika platí zejména pro druhy s velkými areály výskytu nebo druhové komplexy s kryptickou diverzitou. Takové taxony může stále nalézt i v západní části Starého světa. Do této oblasti se řadí Evropa, západní Asie a Afrika a jako celek představuje přirozenou oblast výzkumu středoevropských (Českých a Československých) chiropterologů. Tato disertační práce je zaměřená na revizi fylogenetických a fylogeografických vztahů šesti méně studovaných druhů a/nebo druhových skupin netopýrů za použití jak molekulárních, tak morfologických metod. Mitochondriální a jaderné sekvence genetických markerů byly generovány pro více než 10 druhů a dále byly použity pro tvorbu fylogenetických stromů, haplotypových sítí a odhadu doby divergence námi studovaných druhů netopýrů. Mezi hlavní výsledky této disertační práce patří: (1) doplnění dat a tím upřesnění distribučních areálů druhů, které patří do druhového komplexu netopýra řasnatého (Vespertilionidae: Myotis nattereri) a to díky... Keywords: fylogeografie; taxonomie; Chiroptera; Starý svět; phylogeography; taxonomy; Chiroptera; Old World Available in a digital repository NRGL
Fylogeografické a systematické studium vybraných taxonů netopýrů západní části Starého světa

Bats attract attention due their extraordinary adaptations including their ability to actively fly and echolocate, and extended lifespan, phenotypic diversity, etc. The phylogeny was analysed using ...

Uvizl, Marek; Benda, Petr; Bryja, Josef; Csorba, Gabor
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases