Number of found documents: 7698
Published from to

Slapová deformace ledových měsíců
Pleiner Sládková, Kateřina; Souček, Ondřej; Rhoden, Alyssa; Tosi, Nicola
2024 - English
Within this Ph.D. project, we have developed and validated a modeling methodol- ogy for the evaluation of the influence of friction in regional and global models of tidal deformation in icy bodies. We focus on the role of friction in two specific scenarios: (i) strike-slip faults within Europa's ice shell (expanding the model by Kalousová et al. (2016)), and (ii) the frictional behavior of fault system known as 'tiger stripes' at the south pole of Enceladus, building upon the 3D model of Enceladus' ice shell developed by Souček et al. (2019). Ad (i), we have developed a mathematical model predicting slip at the strike-slip fault, its neighboring bulk's deformation, and the region's thermal evolution driven by two dissipative processes. First, our investigation focuses on the mechanism of meltwa- ter generation, where results indicate a limited potential for generating near-subsurface meltwater and its confinement to the fault region. Second, we confirmed the physical validity of the 'tidal walking' concept, a theoretical model for generating lateral offsets on Europa's strike-slip faults. We show that fault penetration across the entire shell or reaching a sufficiently low-viscosity zone is necessary for producing observable offset, which is unlikely under current europan conditions. Also, our model's... V rámci této dizertace jsme vyvinuli a otestovali metodiku pro modelování vlivu tření v lokálních a globálních modelech slapové deformace ledových těles. Zaměřili jsme se na roli tření: (i) v modelu tzv. strike-slip zlomu v ledovém plášti Europy (rozšiřující práci Kalousová a kol. (2016)) a (ii) v 3D modelu ledového pláště Enceladu se zaměřením na chování systému zlomů známého jako tiger stripes (rozšiřující práci Souček a kol. (2019)). Ad (i), vyvinuli jsme matematický model předpovídající skluz na strike-slip zlomu, deformaci jeho okolí a tepelný vývoj oblasti s dvěma tepelnými zdroji. Nejdříve jsme se zaměřili na mechanismus produkce podpovrchové vody. Naše výsledky ukazují omezenou tvorbu vody na europských strike-slip zlomech a v jejich okolí a její koncentraci přímo na zlomu. Poté jsme potvrdili fyzikální platnost konceptu známého jako tidal walking, teoretického modelu pro generování offsetu (posunu jedné strany zlomu vůči druhé) na strike-slip zlomech měsíce Europa. Ukázali jsme, že pro vznik pozorovatelných posunů je nezbytné, aby se zlom aktivoval přes celou ledovou slupku nebo aby aktivovaná část dosáhla do oblasti s dostatečně nízkou viskozitou. Oboje je za současných podmínek na Europě nepravděpodobné. Náš model navíc ukazuje, že budoucí měření tepelných anomálií na povrchu Europy by mohlo vést... Keywords: Mohr-Coulombovské tření na zlomech|strike-slip pohyb vyvolaný slapy|tepelně-mechanický vývoj ledové slupky|třecí teplo|rate and state model tření; Mohr-Coulomb friction on faults|tidally induced strike-slip motion|thermo-mechanical evolution of icy shell|frictional heating|rate and state friction model Available in a digital repository NRGL
Slapová deformace ledových měsíců

Within this Ph.D. project, we have developed and validated a modeling methodol- ogy for the evaluation of the influence of friction in regional and global models of tidal deformation in icy bodies. We ...

Pleiner Sládková, Kateřina; Souček, Ondřej; Rhoden, Alyssa; Tosi, Nicola
Univerzita Karlova, 2024

Regenerace smyslových orgánů u raků
KOR, Golara
2024 - English
Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé podněty. Raci mají jedinečnou schopnost regenerovat své anteny. Hemocyty jsou specializované buňky raků a hrají klíčovou roli v jejich imunitním systému a podílejí se na procesu regenerace. Ke studiu morfologie a regenerace smyslových orgánů u raků jsme použili kryo-skenování a transmisní elektronové mikroskopy. V kapitole 2 byla kryo-skenovací elektronová mikroskopie použita k identifikaci potenciálních rozdílů v morfologii anten u šesti různých druhů raků, zahrnujících raka mramorovaného Procambarus virginalis, raka mexického Cambarellus patzcuarensis), raka červeného (Procambarus clarkii), raka signálního (Pacifastacus leniusculus), raka ničivého (Cherax destructor) a raka pruhovaného (Faxonius limosus). Zjistili jsme významné rozdíly mezi šesti druhy raků v poměru délky anteny, délky a šířky segmentu k délce krunýře a počtu segmentů. Zkoumání ultrastrukturálních rysů odhalilo rozdíly ve vzorcích distribuce smyslových chloupků podél anten a morfologii povrchu anten. Rozdílná morfologie anten mezi studovanými druhy pravděpodobně ukazuje na přizpůsobení se specifickým podmínkám jejich příslušných stanovišť. Výsledky dále ukázaly, že kombinace morfologických charakteristik anten nám může pomoci rozlišit různé studované druhy raků. V kapitole 3 bylo pomocí transmisní elektronové mikroskopie zkoumáno ultrastrukturální chování hemocytů během koagulace a fagocytózy v počátečních fázích poranění u raka mramorovaného. Během koagulačního procesu prodělaly hemocyty výrazné transformace v morfologii. Cytoplazmatická granula vykazovala změnu z elektronově hustých na elektronově prostupné formy s postupem koagulace. Bylo pozorováno, že transformované granule obsahují amorfní, pro eletrony prostupný materiál navzájem spojený a uvolňující svůj obsah do extracelulárního prostoru jako součást koagulačního procesu. Kromě toho bylo pozorováno, že obsah jádra také hraje roli během procesu koagulace. Navíc amputace nohy vedla k silné svalové degeneraci a fagocytující hemocyty začaly pohlcovat nekrotické tkáně. Kromě toho jsme pozorovali natrávené zbytky z fagocytovaných nekrotických tkání sloučených do granulí a dalších buněčných složek, čímž se zvýšila granularita hemocytů a změnila se jejich buněčná morfologie. Je však nutno poznamenat, že degranulace hemocytů během koagulace by mohla potenciálně snížit jejich granularitu. Vzhledem k tomu, že morfologické vlastnosti jsou pro klasifikaci hemocytů zcela zásadní, musí být tyto morfologické změny během koagulace a fagocytózy považovány za významné faktory. Degenerovaný materiál uložený uvnitř fagocytárních hemocytů může mít uplatnění v imunologických a regeneračních procesech. V kapitole 4 jsme použili transmisní elektronovou mikroskopii, abychom prozkoumali ultrastrukturální aspekty potenciálního zapojení imunitních buněk do regenerace nervů po amputaci anten raků. Zjištění ukázala, že během regenerace nervů byly přítomny všechny tři formy hemocytů. Nicméně granule v semigranulocytech a granulocytech přispěly především ke vzniku nových organel, jako jsou mitochondrie, Golgiho aparát a nervová vlákna v regenerovaných nervech račích anten. Odhalili jsme transformaci granulí hemocytů na různé organely během procesu regenerace nervů na ultrastrukturální úrovni. Závěrem lze říci, že tyto granule fungují jako kompaktní úložiště adaptabilních materiálů nesených imunitními buňkami, schopných transformace na různé organely během regenerace nervů v račích anten. The antennae are a crucial sensory organ in crayfish that plays vital roles in their survival, communication, and orientation within their environment. They are equipped with sensory hairs that enable crayfish to detect various stimuli. Crayfish possess the unique ability to regenerate their antennae. Hemocytes are specialized cells within crayfish and play a crucial role in their immune system and contribute to the process of regeneration. We applied cryo-scanning and Transmission electron microscopies to study sensory organ morphology and regeneration in crayfish. In Chapter 2, cryo-scanning electron microscopy was used to identify potential differences in antennal morphology in six different crayfish species including marbled crayfish Procambarus virginalis, Mexican dwarf crayfish Cambarellus patzcuarensis, red swamp crayfish Procambarus clarkii, signal crayfish Pacifastacus leniusculus, common yabby Cherax destructor, and spiny-cheek crayfish Faxonius limosus. We observed significant differences among the six crayfish species in the ratios of antenna length, segment length and width to carapace length, and the number of segments. Examination of ultrastructural features unveiled differences in the distribution patterns of sensory hairs along the antenna and the morphology of the antennal surface. The varying morphology of antennae among studied species possibly indicates an adaptation to the specific conditions of their respective habitats. Furthermore, the outcomes demonstrated that a combination of variations in both antennal morphological characteristics and biometric measurements could effectively help us to distinguish the different studied crayfish species. In Chapter 3, the ultrastructural behaviour of hemocytes during coagulation and phagocytosis in the initial phases of injury in marbled crayfish was explored using transmission electron microscopy. During the coagulation process, hemocytes experienced marked transformations in morphology. The cytoplasmic granules exhibited a change from electron-dense to electron-lucent forms with the progress of coagulation. The transformed granules containing amorphous, electron-lucent material were observed to combine and release their contents into the extracellular space as part of the coagulation process. Additionally, it was observed that the nucleus contents also play a role in the coagulation process. Furthermore, the amputation of the leg led to substantial muscle degeneration, and phagocytic hemocytes start to take up the necrotic tissues. Besides, we observed the digested remains from phagocytized necrotic tissues merged into granules and other cellular components, thereby enhancing the granularity of the hemocytes and altering their cellular morphology. However, it is essential to note that hemocyte degranulation during coagulation could potentially reduce their granularity. Since morphological features are critical for classifying hemocytes, these morphological changes during coagulation and phagocytosis must be considered significant factors. The degenerated material that stored inside phagocytic hemocytes may have application in immunological and regeneration processes. In Chapter 4, we employed transmission electron microscopy to explore the ultrastructural aspects of potential immune cell involvement in nerve regeneration within crayfish antennae post-amputation. The findings indicated that, during nerve regeneration, all three forms of hemocytes were present. However, the granules within semi-granulocytes and granulocytes mainly contributed to the generation of new organelles such as mitochondria, the Golgi apparatus, and nerve fibers in the regenerated nerves of crayfish antennae. We revealed the transformation of granules of hemocytes into diverse organelles during the process of nerve regeneration at the ultrastructural level. In conclusion, these granules function as compact repositories of adaptable materials carried by immune cells, capable of transformatio Keywords: Anteny; Elektronová mikroskopie; Hemocyt; Imunitní systém; Regenerace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regenerace smyslových orgánů u raků

Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé ...

KOR, Golara
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dobývání znalostí při analýze sociálních sítí
Zvirinský, Peter; Mrázová, Iveta; Drotár, Peter; Vidnerová, Petra
2024 - English
Title: Data mining in social network analysis Author: Mgr. Peter Zvirinský Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc., Department of Theoretical Com- puter Science and Mathematical Logic Abstract. In the past several years, the global economy has experienced a sig- nificant increase in overall debt, reaching 238% of the world GDP in 2022, as reported by the International Monetary Fund. This growing indebtedness raises concerns about the stability of the financial system and the welfare of individuals and institutions. It also underscores the need for e ective strategies to under- stand the intricate relationships between debtors and creditors and to mitigate associated risks. In response, this thesis proposes a novel approach based on data mining methods for the comprehensive analysis of debt formation patterns among individuals and companies, focusing on the largely untapped data from the Insolvency Register (IR) of the Czech Republic. We aim to leverage social network analysis (SNA) methods to model and analyze the interactions among subjects participating in insolvencies, namely debtors, creditors, and insolvency administrators. Additionally, we focus our research on dynamic social networks that capture structural changes in... Název práce: Dob˝vání znalostí p i anal˝ze sociálních sítí Autor: Peter Zvirinsk˝ Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diserta ní práce: doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Abstrakt: Za posledn˝ch nieko ko rokov zaznamenala globálna ekonomika v˝- razn˝ nárast celkového dlhu, ktor˝ v roku 2022 dosiahol 238 % svetového HDP, ako uvádza Medzinárodn˝ menov˝ fond. Táto rastúca zadlûenos vyvoláva obavy o stabilitu finan n˝ch systémov a blahobyt jednotlivcov a inötitúcií. Zdôraz uje tieû potrebu ú inn˝ch stratégií na pochopenie zloûit˝ch vz ahov medzi dlûníkmi a verite mi a na zmiernenie súvisiacich rizík. V reakcii na tieto v˝zvy navrhujeme nov˝ prístup zaloûen˝ na metódach dob˝vania znalostí aplikovan˝ch na kom- plexnú anal˝zu vzorcov formovania dlhu medzi jednotlivcami a spolo nos ami so zameraním na prevaûne nevyuûité údaje z Insolven ného registra (IR) eskej republiky. Naöím cie om je vyuûi metódy anal˝zy sociálnych sietí na modelovanie a pocho- penie interakcií medzi subjektmi zú ast ujúcimi sa insolven n˝ch konaní, kon- krétne dlûníkmi, verite mi a insolven n˝mi správcami. Okrem toho zameriavame náö v˝skum na dynamické sociálne siete, ktoré zachytávajú ötrukturálne zmeny v dátach v priebehu asu. Náö prístup umoû uje h bkové... Keywords: dobývání znalostí|analýza sociálních sítí|insolvenční rejstřík|strukturovaná data|nestrukturovaná data; data mining|knowledge discovery|social network analysis|insolvency register|structured data|unstructured data Available in a digital repository NRGL
Dobývání znalostí při analýze sociálních sítí

Title: Data mining in social network analysis Author: Mgr. Peter Zvirinský Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: doc. RNDr. Iveta Mrázová CSc., ...

Zvirinský, Peter; Mrázová, Iveta; Drotár, Peter; Vidnerová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Jemné vlastnosti některých specifických prostorů funkcí
Peša, Dalimil; Pick, Luboš; Alberico, Angela; Lang, Jan
2024 - English
Keywords: Banachovy prostory funkcí|prostory invariantní vůči přerovnání|prostory amalgámů|kvazi-Banachovy prostory funkcí|Gagliardova--Nirenbergova nerovnost|redukční princip|Lorentzovy--Karamatovy prostory|pomalu se měnící funkce; Banach function spaces|rearrangement-invariant spaces|amalgam spaces|quasi-Banach function spaces|Gagliardo--Nirenberg inequality|reduction principle|Lorentz--Karamata spaces|slowly varying functions Available in a digital repository NRGL
Jemné vlastnosti některých specifických prostorů funkcí

Peša, Dalimil; Pick, Luboš; Alberico, Angela; Lang, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Studium derivátů pyridinu jako potenciálních antimykobakteriálních léčiv.
Nawrot, Daria Elżbieta; Doležal, Martin; Musílek, Kamil; Musiol, Robert
2024 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Daria Nawrot Školitel: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce: Studium derivátů pyridinu jako potenciálních antimykobakteriálních léčiv. Mimo období kdy tvořil COVID-19 největší hrozbu pro účinnost zdravotnických systémů na celosvětovém měřítku, zůstává tuberkuloza nejdůležitější příčinou úmrtí na infekční chorobu. Tato skutečnost, spolu se stoupající antibakteriální rezistencí, tvoří zásadní výzvu pro výzkum nových léčiv. Teoretická část tohoto komentáře krátce zvýrazňuje problematiku tuberkulozy a konkrétněji antimikrobiální rezistence. V experimentální části je vedena diskuze o návrhu, syntéze a biologickém hodnocení nových sloučenin zkoumaných během doktorského studia. Navržené sloučeniny byly připraveny a testovány na in vitro aktivitu proti vybraným mykobakteriálním kmenům (M. Avium, M. aurum, M. kansasii, M. smegmatis spolu s kmeny hlavního zájmu - Mtb H37Ra a H37Rv), osmi fungálním kmenům (Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera, a Trichophyton interdigitale) a osmi bakteriálním kmenům (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas... Available in a digital repository NRGL
Studium derivátů pyridinu jako potenciálních antimykobakteriálních léčiv.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Daria Nawrot Školitel: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název ...

Nawrot, Daria Elżbieta; Doležal, Martin; Musílek, Kamil; Musiol, Robert
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj liquisolid systémů s cíleným přívodem léčiva do kolonu
Ogadah, Chiazor Ugo; Vraníková, Barbora; Zámostný, Petr; Gajdziok, Jan
2024 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická Fakulta V Hradci Králové Školicí pracoviště: Katedra Farmaceutické Technologie Doktorský studijní program: Farmaceutická Technologie Kandidátka: Mgr. Chiazor Ugo Ogadah Školitelka: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Konzultantka: doc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název dizertační práce: Vývoj liquisolid systémů s cíleným přívodem léčiva do kolonu V lokální nebo systémové terapii chorob tlustého střeva mají systémy cílící do kolonu slibnou perspektivu. Úspěch však představuje výzvu díky fyziologickým bariérám trávicího traktu. Pokud zvýšení rozpustnosti léčiva předchází cílení, lze rozpouštění, jako krok limitující rychlost, obejít, urychlit vstřebání léčiva a zvýšit jeho perorální biodostupnost. Pro optimalizaci dávky a terapeutického efektu je kromě toho potřebné zadržet přípravek v místě cílení. Cílem této práce je proto vývoj systému pro doručení a cílení omezeně rozpustného léčiva cyklosporinu A (CyA) do kolonu. V první části experimentu byly využity preformulační studie k dosažení zvýšené rozpustnosti a zrychleného uvolnění CyA pomocí tzv. liquisolid sytému (LSS) nebo přípravou interaktivních směsí společným mletím (komletím). To zahrnovalo výběr vhodného nosiče a hodnocení jeho vlastností při mletí, stejně jako výběr netěkavého... Keywords: tlusté střevo; formulace; přívod léčiva; colon; formulation; drug delivery Available in a digital repository NRGL
Vývoj liquisolid systémů s cíleným přívodem léčiva do kolonu

Univerzita Karlova, Farmaceutická Fakulta V Hradci Králové Školicí pracoviště: Katedra Farmaceutické Technologie Doktorský studijní program: Farmaceutická Technologie Kandidátka: Mgr. Chiazor Ugo ...

Ogadah, Chiazor Ugo; Vraníková, Barbora; Zámostný, Petr; Gajdziok, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii
Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
2024 - English
Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: Assoc. Prof. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of dissertation: Theory and applications of DoE (design of experiments) in pharmaceutical technology The conventional process for developing new medicines involves selecting combinations of various types of factors that impact numerous properties of the final dosage form. This scenario is well-suited for using methods from the statistical field of design of experiments (DoE). Currently, the latest publications on pharmaceutical technology related to the development of new dosage forms are increasingly beginning to incorporate experimental design techniques, which are the subject of study in this work. This interdisciplinary dissertation thesis is an annotated summary of the publication and research activities of the author and aims to explore the DoE approaches focusing on their practical applications within the realm of pharmaceutical technology; to apply the selected techniques in actual processes of pharmaceutical technology; and to present a review of the most useful... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Mgr. Julie Maruška Školitel: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Teorie a aplikace postupu DoE (plánovaní experimentů) ve farmaceutické technologii Tradiční proces vývoje nových přípravků zahrnuje výběr kombinací různých typů faktorů ovlivňujících řadu vlastností konečné lékové formy. Tato situace je vhodná pro použití metod z oblasti statistického plánovaní experimentů (DoE). V současné době začínají nejnovější publikace v oblasti farmaceutické technologie týkající se vývoje nových lékových forem stále více začleňovat techniky plánovaní experimentů, které jsou předmětem studia v této práci. Tato interdisciplinární disertační práce je anotovaným shrnutím publikací a výzkumných aktivit autora a klade si za cíl zkoumat postupy DoE zaměřené na jejich praktické využití v oblasti farmaceutické technologie; aplikovat vybrané techniky na reálné postupy farmaceutické technologie; a představit přehled nejúčinnějších DoE technik pro implementaci ve výzkumu v oblasti farmaceutické technologie. V prvním publikovaném článku jsme provedli retrospektivní analýzu získaných dat... Keywords: Design of Experiments; Quality by design; factorial design; pharmaceutical technology; Plánováni experimentu; plánování kvality; faktoriální design; farmaceutická technologie Available in a digital repository NRGL
Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii

Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: ...

Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv mechanotransdukce na nádorové jaterní buňky kultivované v 3D kolagenovém nosiči
Frtús, Adam; Kubinová, Šárka; Filová, Elena; Vištejnová, Lucie
2024 - English
Title: Mechanotransduction of Hepatic Cancer Cells cultured in a 3D Collagen Scaffold Author: Mgr. Adam Frtús Department: Department of Optical and Biophysical Systems, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D., Department of Optical and Biophysical Systems, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: Cell culture models transformed over time from a simple monolayer culture in 2D Petri dish to advanced 3D platforms, that provide conditions and features for cellular growth in all directions, similarly to in vivo. Moreover, cells experience distinct microenvironmental features within the extracellular matrix in tissues, that 3D cell culture might replicate. In fact, majority of studies indicate that physical cues generated from extracellular microenvironment drive the cellular behavior and functions. In this dissertation thesis, we attempt to provide the mechanistic explanation behind the changes in cellular metabolism and molecular signaling pathways induced by physical cues of 3D cell culture. We have used the advanced biomaterial-based 3D cell culture, biochemical assays, genetic manipulation and photobiomodulation in order to reveal the molecular mechanisms of mechanotransduction in hepatic cancer cells under physical cues of 3D... Název práce: Vliv mechanotransdukce na nádorové jaterní buňky kultivované v 3D kolagenu Autor: Mgr. Adam Frtús Katedra: Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Fyzikální ústav AV ČR Školitel: PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D., Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Fyzikální ústav AV ČR Abstrakt: Modely buněčných kultur se v průběhu času transformovaly z jednoduchých monovrstvých kultur v Petriho miskách do pokročilých 3D platforem, které poskytují podmínky a vlastnosti pro růst buněk ve všech směrech, podobně jako in vivo. Buňky tkání ovlivňuje mikroprostředí okolní extracelulární matrix, které 3D buněčná kultura může replikovat. Výsledky výzkumu naznačují, že mechanické signály generované extracelulárním mikroprostředím ovlivňují buněčné chování a funkce. V této disertační práci jsme se zaměřili na odhalení molekulárních mechanismů mechanotransdukce, změn buněčného metabolismu a molekulárních signálních drah v 3D kultuře jaterních nádorových buněk v kolagenovém nosiči. Využili jsme celou řadu biochemických testů sledujících proliferaci, expresi signálních proteinů, imunofluorescenční barvení a konfokální mikroskopii, genetickou manipulaci a fotobiomodulaci. Náš výzkum si klade za cíl nejen získat základní znalosti o plasticitě nádorových buněk a molekulárních signálních drah v 3D prostředí, ale... Keywords: 3D buněčná kultura|Mechanotransdukce|Rakovina|Mitochondrie|Cytoskeleton|Extracelulární Matrix|Buněčná Plasticita; 3D cell culture|Mechanotransduction|Cancer|Mitochondria|Cytoskeleton|Extracellular Matrix|Cell Plasticity Available in a digital repository NRGL
Vliv mechanotransdukce na nádorové jaterní buňky kultivované v 3D kolagenovém nosiči

Title: Mechanotransduction of Hepatic Cancer Cells cultured in a 3D Collagen Scaffold Author: Mgr. Adam Frtús Department: Department of Optical and Biophysical Systems, Institute of Physics of the ...

Frtús, Adam; Kubinová, Šárka; Filová, Elena; Vištejnová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Studium protein-proteinových interakcí lidské E3 ubikvitin ligázy Nedd4-2.
Joshi, Rohit Ashok; Obšilová, Veronika; Krůšek, Jan; Holoubek, Aleš
2024 - English
Posttranslační modifikace prostřednictvím ubikvitinace hrají klíčovou roli v regulaci membránových proteinů. Nedd4-2, lidská HECT E3 ubikvitin ligáza, je poslední komponentou ubikvitinační kaskády, která přenáší molekuly ubikvitinu a spouští endocytózu svých následných cílových molekul. Dysregulace Nedd4-2 může způsobovat různé poruchy, včetně epilepsie, respirační úzkosti a Liddleova syndromu. Přestože se na regulaci Nedd4-2 podílejí různé adaptorové proteiny, v tomto výzkumu jsme se zaměřili na konzervované proteiny 14-3- 3, známé negativní regulátory Nedd4-2. V této studii jsme provedli biofyzikální charakterizaci konstruktů Nedd4-2190-581 a Nedd4-2186-975 v komplexu s 14-3-3, abychom získali další náhled do dynamiky této interakce. Naše výsledky časově rozlišené fluorescenční spektroskopie odhalily, že vazba 14-3-3 ovlivňuje emisní vlastnosti a pohyblivost specifických WW domén (WW3 a WW4) Nedd4-2, zatímco ostatní (WW1) šetří. Zajímavé je, že katalytická doména HECT prochází při tvorbě komplexu konformačními změnami a zvýšenou exponovaností rozpouštědlu. Předpokládáme, že sterická inhibice domén WW3 a WW4 v kombinaci s konformačními změnami v katalytické doméně může být základem regulačního mechanismu zprostředkovaného vazbou proteinem 14-3-3. Chemické zesítění spolu s hmotnostní spektrometrií... Keywords: Protein-proteinové interakce; 14-3-3 protein; ubikvitin ligáza Nedd4-2; Protein-protein interaction; 14-3-3 protein; ubikvitin ligase Nedd4-2 Available in a digital repository NRGL
Studium protein-proteinových interakcí lidské E3 ubikvitin ligázy Nedd4-2.

Posttranslační modifikace prostřednictvím ubikvitinace hrají klíčovou roli v regulaci membránových proteinů. Nedd4-2, lidská HECT E3 ubikvitin ligáza, je poslední komponentou ubikvitinační kaskády, ...

Joshi, Rohit Ashok; Obšilová, Veronika; Krůšek, Jan; Holoubek, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Glycerolipidy a karotenoidy v mikrořasách: význam v ekofyziologii a aplikované algologii
Střížek, Antonín; Nedbalová, Linda; Brányiková, Irena; Barreira, Luísa
2024 - English
Lipids are basic biomolecules found in all organisms. They have a key function as structural molecules forming cell membranes, and, in the form of fats and oils, energy is also stored. There are a huge number of lipid types that have other functions, for example, in cell signaling, enzyme support, protection against stress, and others. Microscopic algae are the main primary producers in both freshwater and marine ecosystems. Therefore, algal biosynthesis has a fundamental effect on the trophic networks of aquatic ecosystems and ultimately on humans. The environment affects the ecophysiology of algae, which is reflected in their biochemical composition, i.e. in the composition of their lipids. This work is focused on two groups of lipids, namely glycerolipids, which consist of fatty acids, and carotenoids, which are photosynthetic pigments with antioxidant and photoprotective properties. In these groups of lipids, the target substances were further selected, namely polyunsaturated fatty acids and the carotenoid fucoxanthin belonging to xanthophylls. These substances are important not only in the ecophysiology of algae, but they are valuable substances that have positive effects on the human organism and, with the help of optimized cultivation, could be obtained from algae for industrial production... Lipidy jsou základní biomolekuly, které se vyskytují ve všech organismech. Mají nezastupitelnou funkci jako strukturální molekuly tvořící buněčné membrány a v podobě tuků a olejů je také ukládána zásobní energie. Lipidů je obrovské množství typů, které mají další funkce například v buněčné signalizaci, podpoře enzymů, ochraně vůči stresům a jiné. Mikroskopické řasy jsou hlavními primárními producenty ve sladkovodních i mořských ekosystémech. Řasová biosyntéza má tedy zásadní vliv na trofické sítě vodních ekosystémů a konečném důsledku i na člověka. Prostředí ovlivňuje ekofyziologii řas, což se projevuje v jejich biochemickém složení, tedy i ve složení jejich lipidů. Tato práce je zaměřena na dvě skupiny lipidů a to glycerolipidy, které se skládají z mastných kyselin, a karotenoidy, což jsou fotosyntetické pigmenty s antioxidačními a fotoprotektivními vlastnostmi. V těchto skupinách lipidů byly dále vybrány cílové látky, a to polynenasycené mastné kyseliny a karotenoid fukoxantin patřící mezi xantofyly. Tyto látky mají význam nejen v ekofyziologii řas, ale jsou to cenné látky, které mají pozitivní účinky na lidský organismus a pomocí optimalizované kultivace by mohly být za určitých podmínek získávány z řas pro průmyslové účely. Přestože je této problematice dlouhodobě věnována velká pozornost,... Keywords: Lipidy; Mastné kyseliny; Fukoxantin; Mikrořasy; Ekofyziologie; Aplikovaná algologie; Kultivační experimenty; Lipids; Fatty acids; Fucoxanthin; Microalgae; Ecophysiology; Applied phycology; Cultivation experiments Available in a digital repository NRGL
Glycerolipidy a karotenoidy v mikrořasách: význam v ekofyziologii a aplikované algologii

Lipids are basic biomolecules found in all organisms. They have a key function as structural molecules forming cell membranes, and, in the form of fats and oils, energy is also stored. There are a ...

Střížek, Antonín; Nedbalová, Linda; Brányiková, Irena; Barreira, Luísa
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases