Number of found documents: 5093
Published from to

Stanovení optimálních parametrů elektrické neurostimulace pacientů s hyperaktivitou detruzoru
Rejchrt, Michal; Binek, Bedřich; Univerzita Karlova.
2013 - Czech
Keywords: urologie; fyzika, biofyzika; transkutánní elektrická nervová stimulace; hyperaktivní močový měchýř; inkontinence moči; minimálně invazivní chirurgické výkony; kvalita života; prospektivní studie; lékařství Available in a digital repository NRGL
Stanovení optimálních parametrů elektrické neurostimulace pacientů s hyperaktivitou detruzoru

Rejchrt, Michal; Binek, Bedřich; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Mapování funkčních a anatomických korelátů obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomů
Kopřivová, Jana; Horáček, Jiří; Psychiatrické centrum Praha
2013 - Czech
Keywords: psychiatrie; neurovědy; neurobiologie; obsedantně kompulzivní porucha; elektroencefalografie; mapování mozku; funkční zobrazování neurálních procesů; zobrazování difuzních tenzorů; psychiatrie Available in a digital repository NRGL
Mapování funkčních a anatomických korelátů obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomů

Kopřivová, Jana; Horáček, Jiří; Psychiatrické centrum Praha
Národní lékařská knihovna, 2013

Vliv neoadjuvantní biologické léčby na regeneraci jaterního parenchymu po chirurgické léčbě - experiment na prasečím modelu
Liška, Václav; Univerzita Karlova.
2012 - Czech
Keywords: nádory jater; embolizace terapeutická; vena portae; biologická terapie; epidermální růstový faktor; hepatocyty; Kupfferovy buňky; regenerace jater; zvířata; prasata; hepatologie; onkologie; lékařství Available in a digital repository NRGL
Vliv neoadjuvantní biologické léčby na regeneraci jaterního parenchymu po chirurgické léčbě - experiment na prasečím modelu

Liška, Václav; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz
Doležel, Jan; Fakultní nemocnice u svaté Anny (Brno, Česko)
2012 - Czech
Keywords: pneumologie a ftizeologie; onkologie; chirurgie; nádory plic; metastázektomie; lymfadenektomie; mediastinum; přežití; lékařství Available in a digital repository NRGL
Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz

Doležel, Jan; Fakultní nemocnice u svaté Anny (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2012

Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčelního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu
Bartoníček, Jan; Rozkydal, Zbyněk; Univerzita Karlova.
2012 - Czech
Keywords: ortopedie; pediatrie; osteotomie; femur; pánev; vývojová kyčelní dysplazie; fraktury femuru; nekróza hlavice femuru; skluz proximální femorální epifýzy; dítě; mladiství; pediatrie Available in a digital repository NRGL
Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčelního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu

Bartoníček, Jan; Rozkydal, Zbyněk; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice
Vlček, Petr; Masarykova univerzita.
2012 - Czech
Keywords: gastroenterologie; neurochirurgie; neurochirurgie; plexus lumbosacralis; fekální inkontinence; manometrie; defekografie; gastrointestinální motilita; elektromyografie; průzkumy a dotazníky; kvalita života; blokáda autonomních nervů; neurochirurgické výkony; lékařství Available in a digital repository NRGL
Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice

Vlček, Petr; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2012

Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích
Krontorád Koutná, Irena; Masarykova univerzita.
2012 - Czech
Keywords: onkologie; biologie; hematologie a transfuzní lékařství; pneumektomie; inzulin; plicní surfaktanty; mikročipová analýza; hyperglykemie; buněčné linie nádorové; difuzní kapacita plic; plicní alveoly; exprese genu; sekvenční analýza hybridizací s uspořádaným souborem oligonukleotidů; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; biologie Available in a digital repository NRGL
Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích

Krontorád Koutná, Irena; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2012

Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X - vázanou agamaglobulinémií
Špíšek, Radek; Univerzita Karlova.
2012 - Czech
Keywords: alergologie a imunologie; agamaglobulinemie; dendritické buňky; homeostáza; toll-like receptory; imunodeficience běžná variabilní; Jobův syndrom; lékařství Available in a digital repository NRGL
Funkční charakteristika cirkulujících antigen prezentujících buněk u pacientů s X - vázanou agamaglobulinémií

Špíšek, Radek; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží u hematoonkologických pacientů
Ráčil, Zdeněk; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
2012 - Czech
Keywords: onkologie; hematologie a transfuzní lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; hematologické nádory; oportunní infekce; aspergilóza; zygomykóza; bronchoalveolární laváž; mannany; beta-glukany; polymerázová řetězová reakce; počítačová rentgenová tomografie; sérologické testy; lékařství Available in a digital repository NRGL
Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží u hematoonkologických pacientů

Ráčil, Zdeněk; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2012

Rekonstituce specifické imunity proti CMV po allogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
Kalina, Tomáš; Gondorčínová, Lucie; Univerzita Karlova.
2012 - Czech
Keywords: hematologie a transfuzní lékařství; alergologie a imunologie; transplantologie; infekční lékařství; pediatrie; transplantace kostní dřeně; imunodeficience běžná variabilní; cytomegalovirové infekce; CD4-CD8 poměr; interferon gama; CD8-pozitivní T-lymfocyty; CD4-pozitivní T-lymfocyty; imunosuprese; dítě; lékařství Available in a digital repository NRGL
Rekonstituce specifické imunity proti CMV po allogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Kalina, Tomáš; Gondorčínová, Lucie; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases