Number of found documents: 351
Published from to

Příklad využití elektrokoagulace na odtoku z ČOV
Plotěný, Miroslav; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Holba, Marek
2010 - Czech
Na základě výsledků této studie vyplynulo, že proces elektrokoagulace v porovnání s ostatními metodami odstraňování fosforu má některé výhody, jako je jednoduchost zařízení, jednoduchá manipulace, krátká doba zdržení, omezení dávkování chemikálií, poměrně rychlá sedimentace vloček. Studie prokázala reálný potenciál této technologie, která je použitelná především u malých obcí, kde nejsou instalované ani provozované jiné technologie odstranění fosforu. Based on the results of this study was showed that the electrocoagulation process has some advantages in comparison with other methods of phosphorus removal. Such as simple equipment, simple handling, short time delay, reduced chemical dosing or relatively rapid sedimentation flakes. The study demonstrated that the real potential of this technology is applicable mainly in small villages, where are not installed or operating other technologies for phosphorus removal. Keywords: electrocoagulation; phosphorus Available at various institutes of the ASCR
Příklad využití elektrokoagulace na odtoku z ČOV

Na základě výsledků této studie vyplynulo, že proces elektrokoagulace v porovnání s ostatními metodami odstraňování fosforu má některé výhody, jako je jednoduchost zařízení, jednoduchá manipulace, ...

Plotěný, Miroslav; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Holba, Marek
Botanický ústav, 2010

Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami
Bártová, Kateřina; Kohoutek, J.; Adamovský, Ondřej; Bláhová, Lucie; Hilscherová, Klára; Babica, Pavel; Bláha, Luděk
2010 - Czech
V této studii jsme se zabývali interakcemi směsi látek- sinicové extrakty a antropogenní polutanty (polyaromatické uhlovodíky a polychlorované bifenyly). In this study were investigated interaction of binary mixtures of cyanobacterial extracts and anthropogenic compounds (polyaromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls). Keywords: cyanobacteria; metabolites; tumor promotion Available at various institutes of the ASCR
Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami

V této studii jsme se zabývali interakcemi směsi látek- sinicové extrakty a antropogenní polutanty (polyaromatické uhlovodíky a polychlorované bifenyly)....

Bártová, Kateřina; Kohoutek, J.; Adamovský, Ondřej; Bláhová, Lucie; Hilscherová, Klára; Babica, Pavel; Bláha, Luděk
Botanický ústav, 2010

Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic
Maršálek, Blahoslav; Šejnohová, Lenka; Vinklárková, Darina; Plotěný, Miroslav; Jančula, Daniel
2010 - Czech
Srovnáváme-li technologie překrývání sedimetů a tvorby aktivních barier proti uvolnění fosforu ze sedimentu s technologiemi manipulace s průtoky, je patrné, že dobře promyšlenými manipulacemi s průtoky nádrže lze podstatně levněji a ekotoxikologicky i limnologicky bezproblémověji dosáhnout při nejmenším stejných cílů. Manipulaci s vodní hladinou lze tedy využít k omezení masového rozvoje sinic jako doplňující, nebo podpůrné opatření, má ale, jak je v textu popsáno, různé efekty v různou dobu a proto musí být konkrétní opatření konzultováno vždy s odborníky. If we compare the sediment capping by active barriers to protect the phosphorus release from sediments with other technologies of manipulation with methods of water discharge, it is clear, that by well-considered manipulations with water discharge, it is possible to reach the same (comparable) results with lower costs and with lower ecotoxicological and limnological risks. By the manipulation of water level, it is possible to reduce cyanobacterial bloom development as supplemental or supporting measure, but the effects may differ in different water bodies and thus it must be consulted always with specialists. Keywords: blue-green algae; water level; sediment Available at various institutes of the ASCR
Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic

Srovnáváme-li technologie překrývání sedimetů a tvorby aktivních barier proti uvolnění fosforu ze sedimentu s technologiemi manipulace s průtoky, je patrné, že dobře promyšlenými manipulacemi s ...

Maršálek, Blahoslav; Šejnohová, Lenka; Vinklárková, Darina; Plotěný, Miroslav; Jančula, Daniel
Botanický ústav, 2010

Lyngbya-další rod sinic vyvolávající vodní květy v tropických ekosystémech; příčiny výskytu, ekologický dopad, možnost likvidace
Komárek, Jiří; Komárková, Jaroslava
2010 - Czech
Tropický druh sinic Lyngbya robusta vytvořil silný vodní květ v tropickém jezeře Atitlan, Guatemala. Je to první případ nadprodukce tohoto druhu v jezerních ekosystémech. V článku jsou uvedeny hlavní příčiny jeho výskytu, sezónní změny a ekologický dopad. The tropical species Lyngbya robusta occured the first time as a dominant water-bloom forming cyanobacterium in tropical lake Atitlan, Guatemala. In the abstract are presented the main reasons of its occurrence, development and ecological consequences. Keywords: Lyngbya; water-blooms; tropical lake Available at various institutes of the ASCR
Lyngbya-další rod sinic vyvolávající vodní květy v tropických ekosystémech; příčiny výskytu, ekologický dopad, možnost likvidace

Tropický druh sinic Lyngbya robusta vytvořil silný vodní květ v tropickém jezeře Atitlan, Guatemala. Je to první případ nadprodukce tohoto druhu v jezerních ekosystémech. V článku jsou uvedeny hlavní ...

Komárek, Jiří; Komárková, Jaroslava
Botanický ústav, 2010

Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic
Vinklárková, Darina; Maršálková, Eliška; Zezulka, Štěpán; Lukeš, Petr; Pochylý, F.; Maršálek, Blahoslav
2010 - Czech
Fyzikální metody omezování rozvoje vodního květu mohou být jednou z alternativ k metodách chemickým. Legislativní tlak ČR, podpořen implementací zákonů EU, na redukci vnosu chemický látek do prostředí roste. U managementu nádrží je navrhován komplex opatření vedoucích k snížení eutrofizace a rozvoje vodního květu a fyzikální metody se stávají jejich nedílnou součástí. S použitím fyzikálních metod je možno počítat i v průmyslových odvětvích, kde je nakládáno s vodou. Physical methods of removal of the development of blooms may be one of the alternatives to chemical methods. Legislative pressure in CR, supported implementation of EU law to reduce inputs of chemical substances into the environment grows. The lake management is a proposed complex of measures to reduce eutrophication and the development of blooms and physical methods are becoming an integral part. Using physical methods can be expected even in industries where it is treated with raw water. Keywords: physical tools; cyanobacterial water blooms; lake management Available at various institutes of the ASCR
Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic

Fyzikální metody omezování rozvoje vodního květu mohou být jednou z alternativ k metodách chemickým. Legislativní tlak ČR, podpořen implementací zákonů EU, na redukci vnosu chemický látek do prostředí ...

Vinklárková, Darina; Maršálková, Eliška; Zezulka, Štěpán; Lukeš, Petr; Pochylý, F.; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2010

Odstraňování microcystinů s využitím ftalocyaninů
Jančula, Daniel; Blahová, L.; Maršálek, Blahoslav
2010 - Czech
Byly nalezeny a hodnoceny molekuly ftalocyaninů, pomocí kterých lze degradovat toxiny sinic - microcystiny Phthalocyanine molecules which are able to degrade microcystins - toxins, have been discovered. Keywords: toxin; removal; cyanobacteria Available at various institutes of the ASCR
Odstraňování microcystinů s využitím ftalocyaninů

Byly nalezeny a hodnoceny molekuly ftalocyaninů, pomocí kterých lze degradovat toxiny sinic - microcystiny...

Jančula, Daniel; Blahová, L.; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2010

Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic
Zezulka, Štěpán; Maršálek, Blahoslav
2010 - Czech
Omezování rozvoje vodních květů sinic je spojováno s nutností omezit přísun živin do vodních nádrží, a to zejména fosfor. Je známo, že vyšší obsah fosforu nebo změna poměru N/P ve prospěch fosforu zvýhodňují sinice v růstu. Na laboratorních kulturách sinice Synechococcus sp. a zelené řasy Chlorella sp. byl studován vliv deficience fosforu. Kultury předpěstované ve standardním médiu (0.18 mM P) byly převedeny do média zcela bez fosforu nebo obohaceného 0.045 mM, 0.09 mM, 0.18 mM a 0.36 mM fosforu. Rychlost růstu (hustota suspenze) a parametry indukované fluorescence chlorofylu byly měřeny po 1, 2, 3, 4 a 7 dnech expozice. Významný inhibiční účinek na růst i fluorescenční parametry byl zjištěn u sinice, kultivované v médiu bez P. Naopak zelená řasa neprojevila téměř žádnou významnou citlivost na množství P v médiu. The management of cyanobacterial blooms is connected with the necessity to limit the input of nutrients into surface water reservoirs, especially phosphorus. Higher content of phosphorus or change in N/P ratio towards phosphorus give advance for cyanobacteria. Laboratory cultures of cyanobacteria Synechococcus and green alga Chlorella were cultivated in standard medium (0.18 mM P) and then transferred into medium without phosphorus or with 0.045 mM, 0.09 mM, 0.18 mM and 0.36 mM P. Growth rate (optical density) and parameters of induced chlorophyll fluorescence were measured repeatedly during 7 days of cultivation. Significant inhibitive effect on growth and fluorescence parameters was found in cyanobacteria cultivated in medium without P. On the other hand, green alga did not exhibit any significant sensitivity to the P concentration in the medium. Keywords: phosphorus; cyanobacteria and algae; photosynthesis Available at various institutes of the ASCR
Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic

Omezování rozvoje vodních květů sinic je spojováno s nutností omezit přísun živin do vodních nádrží, a to zejména fosfor. Je známo, že vyšší obsah fosforu nebo změna poměru N/P ve prospěch fosforu ...

Zezulka, Štěpán; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2010

When mammoths were migrating through Moravia: Palaeovegetation of Weichselian
Jankovská, Vlasta
2010 - English
Reconstruction of palaeovegetation and landscape character for Last Glacial Period (Weichselian) on the basis of pollenanalytical research (Czech Republic, E Moravia). Keywords: Weichselian; palaeovegetation; Moravia Available at various institutes of the ASCR
When mammoths were migrating through Moravia: Palaeovegetation of Weichselian

Reconstruction of palaeovegetation and landscape character for Last Glacial Period (Weichselian) on the basis of pollenanalytical research (Czech Republic, E Moravia).

Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2010

Obhospodařování rybníků blízké přírodě
Husák, Štěpán; Květ, Jan
2009 - Czech
Ohrožené vodní a bažinné rostliny rybníků v ČR a jejich vztah k podmínkám přírodním a hospodářským. Endangered water and march plant species in the fishpond of Czech Republic and their relation to different nature and management fishponds. Available at various institutes of the ASCR
Obhospodařování rybníků blízké přírodě

Ohrožené vodní a bažinné rostliny rybníků v ČR a jejich vztah k podmínkám přírodním a hospodářským....

Husák, Štěpán; Květ, Jan
Botanický ústav, 2009

Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami
Bláha, Luděk; Babica, Pavel; Bláhová, Lucie; Maršálek, Blahoslav
2009 - Czech
Shrnutí informací o ekologických a zdravotních dopadeh masivního rozvoje sinic. Summary of ecological and health impacts of massive development of cyanobacterial water blooms. Keywords: nutrients; cyanobasteria; health risks Available at various institutes of the ASCR
Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami

Shrnutí informací o ekologických a zdravotních dopadeh masivního rozvoje sinic.


Summary of ecological and health impacts of massive development of cyanobacterial water blooms.

Bláha, Luděk; Babica, Pavel; Bláhová, Lucie; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases