Number of found documents: 308
Published from to

European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria /7.
Komenda, Josef; Flores, E.; Nixon, P. J.; Waleron, K.; Maršálek, Blahoslav
2008 - English
The conference was devoted to the recent advances in the field of molecular biology of cyanobacteria, namely in the structure and function of important proteins and their complexes, in the regulation of gene expression, in cell differentiation, in cellular metabolism and in molecular ecology and taxonomy. There were 170 participants presenting 101 posters and 12 invited and 29 selected lectures including a computer bioinformatics session Konference byla věnována nedávným pokrokům v molekulární biologii sinic, zejména v oblasti struktury a funkce proteinů a jejich komplexů, v regulaci genové exprese, buněčné diferenciaci, buněčném metabolismu a molekulární ekologii a taxonomii. Konference měla 170 účastníků, kteří presentovali 101 plakátových sdělení, 12 zvaných a 29 vybraných přednášek včetně počítačového bioinformatického sezení Keywords: molecular biology; cyanobacteria Available at various institutes of the ASCR
European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria /7.

The conference was devoted to the recent advances in the field of molecular biology of cyanobacteria, namely in the structure and function of important proteins and their complexes, in the regulation ...

Komenda, Josef; Flores, E.; Nixon, P. J.; Waleron, K.; Maršálek, Blahoslav
Mikrobiologický ústav, 2008

CO2 removal from municipal waste incinerator flue gas and biomass production by microalgae
Doušková, Irena; Doucha, Jiří; Novák, P.; Umysová, Dáša; Vítová, Milada; Zachleder, Vilém
2008 - English
A municipal waste incinerator flue gas was used as a source of CO2 for cultivation of the alga Chlorella vulgaris, in order to decrease production costs of the biomass and to bioremediate CO2 simultaneously. The following results were obtained during the experiments: The utilization of the flue gas for a photobioreactor agitation and CO2 supply was proved to be convenient. A growth rate of algal cultures on the flue gas was even higher when comparing with the control (pure CO2 in air). The toxicological analysis of the produced biomass showed only a slight excess of mercury while all the others compounds (other heavy metals, PAHs, PCDD/Fs and PCBs) were below the limits required by foodstuff legislation Spaliny pocházející ze spalovny komunálního odpadu byly využity jako zdroj CO2 pro kultivaci řasy Chlorella vulgaris, čímž bylo dosaženo jednak snížení produkčních nákladů a současně bioremediace CO2. Během experimentů jsme obdrželi následující výsledky: Využití spalin pro míchání fotobioreaktoru a dodávku CO2 je vhodné. Růstová rychlost řas kultivovaných na spalinách je dokonce vyšší než při kultivaci s použitím směsi čistého CO2 a vzduchu. Toxikologické analýzy získané biomasy ukázaly pouze mírné překročení obsahu rtuti, zatímco všechny ostatní látky (další těžké kovy, PAU, PCDD/F a PCB) byly pod limity pro potraviny Keywords: microalgae; biomass; bioremediation Available at various institutes of the ASCR
CO2 removal from municipal waste incinerator flue gas and biomass production by microalgae

A municipal waste incinerator flue gas was used as a source of CO2 for cultivation of the alga Chlorella vulgaris, in order to decrease production costs of the biomass and to bioremediate CO2 ...

Doušková, Irena; Doucha, Jiří; Novák, P.; Umysová, Dáša; Vítová, Milada; Zachleder, Vilém
Mikrobiologický ústav, 2008

Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds
Vítová, Milada; Umysová, Dáša; Doušková, Irena; Rucki, M.; Zachleder, Vilém
2008 - English
We have selected resistant strains of Scenedesmus quadricauda able to tolerate high selenium concentration up to 400 mg/L added either as selenate Na2SeO4 (strain SeVI) or selenite Na2SeO3 (strain SeIV). We have investigated activity of selenoprotein thioredoxin reductase (TR) in both wild type and Se-resistant strains. Concomitantly, a total amount of organically bound selenium was evaluated in biomass dry weight. We have found that activity of TR rapidly increases in the SeVI resistant strain in the presence of selenate, while no effect on TR activity was found in SeIV resistant strain and only slight increase in wild type in the presence of selenite Vyselektovali jsme rezistentní kmeny Scenedesmus quadricauda schopné tolerovat vysoké koncentrace selenu až do 400 mg/L přidávaného buď ve formě selenanu Na2SeO4 (kmen SeVI) nebo seleničitanu Na2SeO3 (kmen SeIV). Studovali jsme aktivitu selenoproteinu thioredoxin reduktázy (TR) jak u divokého tak u rezistentních kmenů. Zároveň jsme stanovovali celkové množství organicky vázaného selenu v sušině. Zjistili jsme, že aktivita TR se rapidně zvyšuje u SeVI rezistentního kmene v přítomnosti selenanu, zatímco u SeIV rezistentního kmene jsme nezaznamenali žádný efekt a pouze mírné zvýšení aktivity u divokého kmene v přítomnosti seleničitanu Keywords: selenium; alga; scenedesmus quadricauda Available at various institutes of the ASCR
Aktivity of thioredoxin reduktase in wild and seleniumresistant strains of the alga Scenedesmus quadricauda grown in the presence of inorganic selenium compounds

We have selected resistant strains of Scenedesmus quadricauda able to tolerate high selenium concentration up to 400 mg/L added either as selenate Na2SeO4 (strain SeVI) or selenite Na2SeO3 (strain ...

Vítová, Milada; Umysová, Dáša; Doušková, Irena; Rucki, M.; Zachleder, Vilém
Mikrobiologický ústav, 2008

Circadian rhythms of photosynthesis in marine diatom Thalassiosira weissflogii under nitrogen replete and deplete conditions
Kasalický, Vojtěch; Rottnerová, K.; Sciandra, A.; Babin, M.; Prášil, Ondřej
2007 - English
T. weissflogii was grown under dynamic irradiance conditions (sinusoidal light-dark regime) and then switched to constant, low irradiance. Cellular characteristics (pigment and nutrient content, cell size) indicated synchronization of algal population, furthermore pronounced variations in the aktivity of variable fluorescence, thermoluminescence and in the gene expression (rbcL, psbA, fcp) were observed T. weissflogii byla pěstována v podmínkách dynamické ozářenosti (sinusoidní režim) a poté přenesa na konstantní světlo o nízké intenzitě. Buněčné charakteristiky (obsah pigmentů a nutrientů, velikost buněk) indikovaly synchronizaci řasové populace, dále byly pozorovány výrazné změny v aktivitě variabilní fluorescence, termoluminiscence a v expresi genů (rbcL, psbA, fcp) Keywords: circadian rhythms Available at various institutes of the ASCR
Circadian rhythms of photosynthesis in marine diatom Thalassiosira weissflogii under nitrogen replete and deplete conditions

T. weissflogii was grown under dynamic irradiance conditions (sinusoidal light-dark regime) and then switched to constant, low irradiance. Cellular characteristics (pigment and nutrient content, cell ...

Kasalický, Vojtěch; Rottnerová, K.; Sciandra, A.; Babin, M.; Prášil, Ondřej
Mikrobiologický ústav, 2007

Increased CO2 enhances nitrogen fixation and growth in the marine cyanobacterium Trichodesmium IMS101
Levitan, O.; Prášil, Ondřej; Berman-Frank, I.
2007 - English
Anthropogenic increases in atmospheric pCO2 over the last century are accompanied by higher concentrations of CO2 (aq) in the surface oceans. These changes could influence aquatic primary production including cyanobacterial nitrogen-fixers via the coupling between photosynthesis and nitrogen-fixation. We hypothesized that elevated pCO2 levels may enhance nitrogen fixation and photosynthesis in the bloom-forming, diazotrophic, cyanobacterium Trichodesmium spp. that contributes greatly to primary production in the oligotrophic subtropical and tropical oceans. We acclimated cultures of Trichodesmium IMS101 to 3 pCO2s (pre-industrial -250 ppmv, current - 400, future -900 ppmv) and examined changes in morphology, photosynthesis, nitrogen fixation, and growth. High pCO2 enhanced growth, filament length and nitrogen fixation of Trichodesmium in comparison with both ambient and low pCO2 acclimated cultures Antropogenní zvýšení atmosférického CO2 může ovlivnit i mořské diazotrofní sinice, které fixují atmosferický uhlík. Ukázali jsme, že zvýšení CO2 má pozitivní vliv na rychlost růstu a fixace dusíku u sinice Trichodesmium. Pravděpodobným mechanismem je alokace energie a reduktantů od mechanismů koncentrace uhlíku v buňkách k mechanismům fixace dusíku Keywords: nirogen fixation; global change; trichodesmium Available at various institutes of the ASCR
Increased CO2 enhances nitrogen fixation and growth in the marine cyanobacterium Trichodesmium IMS101

Anthropogenic increases in atmospheric pCO2 over the last century are accompanied by higher concentrations of CO2 (aq) in the surface oceans. These changes could influence aquatic primary production ...

Levitan, O.; Prášil, Ondřej; Berman-Frank, I.
Mikrobiologický ústav, 2007

Differences in development of colorectal carcinoma in conventional and germ-free mice
Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Kverka, Miloslav; Frolová, Lenka; Tlaskalová, Helena
2007 - English
This study helps in determination of the role of intestinal microflora in colon carcinogenesis Pomocí této studie chceme lépe určit roly mikroflory při vzniku kolorektálního karcinomu a navrhnout způsoby, kterými lze tento proces ovlivnit Keywords: colorectal Available at various institutes of the ASCR
Differences in development of colorectal carcinoma in conventional and germ-free mice

This study helps in determination of the role of intestinal microflora in colon carcinogenesis...

Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Kverka, Miloslav; Frolová, Lenka; Tlaskalová, Helena
Mikrobiologický ústav, 2007

Immunologically active components of human milk and their changes after pasteurization
Burianová, Jaroslava; Kverka, Miloslav; Hofmanová, Běla; Houška, M.; Měřička, P.; Tlaskalová, Helena
2007 - English
In our study milk pasteurization (both heat and pressure one) was shown to cause changes of immunologically active components V naší studii jsme prokázali, že úprava mateřského mléka teplem nebo tlakem před podáním novorozencům ovlivňuje aktivitu imunologických složek Keywords: human milk Available at various institutes of the ASCR
Immunologically active components of human milk and their changes after pasteurization

In our study milk pasteurization (both heat and pressure one) was shown to cause changes of immunologically active components...

Burianová, Jaroslava; Kverka, Miloslav; Hofmanová, Běla; Houška, M.; Měřička, P.; Tlaskalová, Helena
Mikrobiologický ústav, 2007

Characterization of a restriction modification system from the commensal Escherichia coli strain A0 34/86 (O83:K24:H31)
Weiserová, Marie; Ryu, J.
2007 - English
We have characterised a putative restriction-modification system EcoA0ORF42P in commensal Escherichia coli strain A0 34/86 (O83: K24: H31). This system is a functional member of the Type IB family, whose specificity differs from those of known Type IB enzymes, as proved by immunological cross-reactivity and complementation assay. Using a plasmid transformation method and RM search computer program, we have identified the DNA recognition sequence of EcoA0ORF42P as GGA(8N)ATGC Charakterizovali jsme předpokládaný restrikčně-modifikační systém EcoA0ORF42P komensálního kmene Escherichia coli A0 34/86 (O83:K24:H31). Imunologická analýza a komplementační testy prokázaly, že se jedná o funkční systém patřící do skupiny Typu IB, jehož specifita se liší od dosud známých enzymů této skupiny. Byla identifikovaná specifická sekvence na DNA GGA(8N)ATGC rozpoznávaná enzymem EcoA0ORF42P Keywords: escherichia coli Available at various institutes of the ASCR
Characterization of a restriction modification system from the commensal Escherichia coli strain A0 34/86 (O83:K24:H31)

We have characterised a putative restriction-modification system EcoA0ORF42P in commensal Escherichia coli strain A0 34/86 (O83: K24: H31). This system is a functional member of the Type IB family, ...

Weiserová, Marie; Ryu, J.
Mikrobiologický ústav, 2007

Targeted HPMA copolymer-bound doxorubicin conjugates in the treatment of established tumors and induction of effective anti-tumor immunity
Kovář, Marek; Tomala, Jakub; Mrkvan, Tomáš; Etrych, Tomáš; Strohalm, Jiří; Ulbrich, Karel; Říhová, Blanka
2007 - English
Thus, treatment with B1 mAb-targeted conjugates is able to completely cured BCL 1 bearing mice and most importantly, break immunoescaping mechanisms of BCL1 cells Léčba BCL1 leukemie pomocí anti-idiotopově směrovaného konjugátu na bázi poly(HPMA) obsahujícím doxorubicin je schopna kompletně vyléčit experimentální zvířata. Navíc u kompletně vyléčených zvířat dochází k navození BCL1-specifické protinádorové imunity Keywords: hpma Available at various institutes of the ASCR
Targeted HPMA copolymer-bound doxorubicin conjugates in the treatment of established tumors and induction of effective anti-tumor immunity

Thus, treatment with B1 mAb-targeted conjugates is able to completely cured BCL 1 bearing mice and most importantly, break immunoescaping mechanisms of BCL1 cells...

Kovář, Marek; Tomala, Jakub; Mrkvan, Tomáš; Etrych, Tomáš; Strohalm, Jiří; Ulbrich, Karel; Říhová, Blanka
Mikrobiologický ústav, 2007

HPMA-based polymeric conjugate of doxorubicin acting in concert with the host anti-tumour immunity
Šírová, Milada; Rossmann, Pavel; Mrkvan, Tomáš; Strohalm, Jiří; Šubr, Vladimír; Plocová, Daniela; Ulbrich, Karel; Říhová, Blanka
2007 - English
Polymeric conjugate Dox-HPMA-HuIg directly targets the tumour due to the EPR effect, it is not detrimental towards the immune system of the host, and acts in concert with the anti-tumour immune responses Polymerní konjugát Dox-HPMA-HuIg působí přímo proti nádoru prostřednictvím EPR efektu, nepoškozuje imunitní systém nositele a působí ve shodě s jeho imunitní odpovědí Keywords: doxorubicin Available at various institutes of the ASCR
HPMA-based polymeric conjugate of doxorubicin acting in concert with the host anti-tumour immunity

Polymeric conjugate Dox-HPMA-HuIg directly targets the tumour due to the EPR effect, it is not detrimental towards the immune system of the host, and acts in concert with the anti-tumour immune ...

Šírová, Milada; Rossmann, Pavel; Mrkvan, Tomáš; Strohalm, Jiří; Šubr, Vladimír; Plocová, Daniela; Ulbrich, Karel; Říhová, Blanka
Mikrobiologický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases