Number of found documents: 99
Published from to

Fauna z gravettských lokalit
Nývltová Fišáková, Miriam
2005 - Czech
Byly prozkoumány pozůstatky fauny z několika moravských gravettských lokalit, z Dolních Věstonic (DV II a DV III), Pavlova, Předmostí, Jarošova a Spytihněvi. Faunal remains were studied from Gravettian localities from Dolní Věstonice (DV II and DV III), Pavlov, Předmostí, Jarošov and Spytihněv. Keywords: paleolithic, gravettian; vertebrate palaeontology Available at various institutes of the ASCR
Fauna z gravettských lokalit

Byly prozkoumány pozůstatky fauny z několika moravských gravettských lokalit, z Dolních Věstonic (DV II a DV III), Pavlova, Předmostí, Jarošova a Spytihněvi....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2005

Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie
Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
2005 - Czech
Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze. This article presents the finds of the Bell Beaker culture from Rousínov (Vyškov district) and the results of raw material analysis. Keywords: Moravia Vyškov; Bell Beaker culture; raw material Available at various institutes of the ASCR
Zapomenuté hrobové nálezy kultury zvoncovitých pohárů v Rousínově z hlediska petrografie

Článek je věnován nálezům z pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vyškově, hlavně však jejich petrografické analýze....

Foltýnová, R.; Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
Archeologický ústav, Brno, 2005

The Gravettian along the Danube
2004 -
The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers on Gravettian chronology and dating are followed by regional contributions ordered from the west to the east: south Germany, Austria, Moravia, Poland, Slovakia, and the Balkans. The concluding papers focus on interregional comparisons (Italy), technology and cultural contexts. Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, soustřeďující nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext. Keywords: Gravettian; Danube river; stratigraphy, chronology, culture; mezinárodní konference; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian along the Danube

The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers ...

Archeologický ústav, Brno, 2004

The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area
Škrdla, Petr
2004 - English
The aim of this paper is to present one of the important and hitherto little known Gravettian microregions, and provides preliminary information. Práce presentuje jeden z dosud méně známých gravettských mikroregionů a podává předběžné informace. Keywords: Uherské Hradiště area; Gravettian; settlement pattern Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area

The aim of this paper is to present one of the important and hitherto little known Gravettian microregions, and provides preliminary information....

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2004

Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza). The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. The research included osteological, osteometrical, taphonomical and palaeopathological analyses. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice Available at various institutes of the ASCR
Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)

Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza)....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
2004 - Czech
V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť). Paper analyses the use of knapped industry raw materials during the Early Bronze Age in Moravia. Keywords: Moravia; Early Bronze Age; knapped industry raw materials Available at various institutes of the ASCR
Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie

V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť)....

Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic
Svoboda, Jiří
2004 - English
The mosaic of Gravettian adaptation over the European scene was not a static one, but displays a dynamic pattern of changes. Moravia, where the settlement density and complexity culminates during the earlier Gravettian (the Pavlovian) and decreases afterwords (the Willendorf-Kostenkian) provides a reverse picture to that of some other European regions, such as Italy, Carpathian Basin, and eastern Europe. The impuls would probably be provided by environmental changes and possible population shifts before and around the Last Glacial Maximum. Mozaika gravettských adaptací na evropské scéně nebyla statická, ale vykazovala dynamické změny. Morava, kde intenzita a komplexnost osídlení kulminuje ve starším gravettienu (pavlovienu) a poté se snižuje (willendorf-kostěnkien) dokládá zrcadlový obraz vůči některým jiným evropským regionům, jako je Itálie, Karpatská kotlina a východní Evropa. Impuls těchto změn je pravděpodobně dán změnami v prostředí a zřejmě přesuny populací v období před a během posledního glaciálního maxima. Keywords: Gravettian; Central Europe; chronology, settlement pattern, population shifts Available at various institutes of the ASCR
Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic

The mosaic of Gravettian adaptation over the European scene was not a static one, but displays a dynamic pattern of changes. Moravia, where the settlement density and complexity culminates during the ...

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci
Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
2004 - Czech
Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá a 11m široká). Stopy prehistorického osídlení byly nalezeny v několika sondách a jamách (ve druhé polovině 9. stol. n.l. byly postaveny kamenné valy s železnými pruty). Před zdí nalezen násep s nánosy od poč. 10. do 12. stol. Na skládce bylo nalezeno pohřebiště z 11. stol., množství zvířecích kostí atd. Počátkem 12. stol. byla postavena malá sakrální budova, existující pár let - zdemolována v roce 1131, kdy začala výstavba katedrály. This article describes the finding of a sacral building - a small church (found in a Small yard adjacent to the cathedral of St. Václav). Geophysical survey over the area determined substantial features of the church - 14 m long and 11 m wide. Our results have revealed about the archaeological history of this place, in the second half of the 9th century AD there was constructed a sacral stone mound with iron ingots, around the mound was a clay - and - timber wall reinforced by stone elements. A large midden was found in front of the walls, with deposits from the 10th through the beginning of the 12th century. In the midden was found a burial from the 11th century and a huge quantity of sherds, animal bones, etc. On a destroyed part of the walls was constructed a small sacral building at the beginning of the 12th century, demolished in 1131, when the cathedral´s construction began. Keywords: Moravia Olomouc; cathedral of St. Václav; geophysical survey; stavby; budovy Available at various institutes of the ASCR
Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci

Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá ...

Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha
Stuchlík, Stanislav
2004 - Czech
Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě. The article presents conspectus of the finds from Hallstatt cemeteries in Mohelnice (Central Moravia). Keywords: Mohelnice, Central Moravia; Old Iron Age; cemeteries; pohřebiště Available at various institutes of the ASCR
Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha

Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě....

Stuchlík, Stanislav
Archeologický ústav, Brno, 2004

Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích
Juchelka, Jiří
2004 - Czech
Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 byl starší (RBC2-RBD). From october 2001 till may 2002 the rescue archaeological excavation in Velké Hoštice was led and the border of the locality from the time of Lausitz culture , dated to the phases RHA1-A2, was discovered. The object 557 was the only one, dated to the phases RBC2-RBD. Keywords: Lausitz culture; settlement; pottery Available at various institutes of the ASCR
Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích

Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases