Number of found documents: 406
Published from to

Dvě polohy pozornosti: Toyen
Koblížek, Tomáš
2012 - Czech
Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke světu smyslů, jednak o pozornost "etickou". Autor se ve své interpretaci zároveň zaměřuje na okolnost, že zmíněné motivy se v textu odkrývají, pouze pokud odhlédneme od jeho narativní formy. The essay deals with Teraza Bredečková's screenplay for the film Toyen which was directed in 2005 by Jan Němec.The screenplay presents an image of artist's sensibility which can be observed in two interweaving thematic lines: as the sensibility to the world of senses and as the "ethical" sensibility. The author of the essay also focuses on the fact that these motives can be observed only if we ignore the narrative form of the text. Keywords: Tereza Brdečková; film Toyen Available at various institutes of the ASCR
Dvě polohy pozornosti: Toyen

Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2012

Apropriace jako teoretický předmět
Císař, Karel
2011 - Czech
Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense. The article is concerned with theories of appropriation in the critical discourse of Benjamin Buchoh, Douglas Crimp and Crais Owens. Keywords: Apropriace; Benjamin Buchloh; Douglas Crimp; Craig Owens Available at various institutes of the ASCR
Apropriace jako teoretický předmět

Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense....

Císař, Karel
Filosofický ústav, 2011

Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?
Šípová, Pavlína
2011 - Czech
Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance. The Cyprus Passion Cycle is a unique evidence of byzantine theatre in greek speaking territory. Keywords: liturgical; theatre; Cyprus Available at various institutes of the ASCR
Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?

Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance....

Šípová, Pavlína
Filosofický ústav, 2011

Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií
Brabec, Martin
2011 - Czech
V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté se věnuji otázce, jak v kapitalismu pronikají mocenské vztahy do rozmanitých sociálních oblastech, kde vytlačují demokratické rozhodování. V kapitalismu tak vznikají oblasti, kde moc nemusí skládat účty, kde hlas lidu nemá žádné zastoupení, přestože se zde rozhoduje o jeho osudu. In my article I focus on features producing tension betwen democracy and capitalism. First, I show contradictions betwen personal and private rights and present the ways in which these contradictions have been eliminated during history. Next, I focus on how in capitalism powers relations penetrate various social spheres and squeeze democratic decision. Consequently, in capitalism there arise areas where power is not accountable and the voice of the people is silent in spite of the fact that decisions concerning the people are made there. Keywords: capitalism; democracy; power Available at various institutes of the ASCR
Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií

V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2011

Hranice narativní analýzy
Koblížek, Tomáš
2011 - Czech
V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být podrobena kritice, nakolik je status jejího předmětu (narativní jazyk či kód) problematický. Tyto teze autor dále rozvíjí na základě tzv. "lingvistiky mluvy" a za pomoci pojmu rytmu, jak ho do literární vědy zavádí Henri Meschonnic. The author argues that a text displaying the parameters of narrative may not be necessarily grasped by categories of narratological description such as function, focalization etc. The narratology itself may be questioned considering the fact that the subject of this discipline is description of the narrative langue or code. Consequently, these statements are elaborated on in reference to the general principles of the linguistic of parole and following the concept of "rhythm" introduced by Henri Meschonnic. Keywords: text; narrative; Henri Meschonnic Available at various institutes of the ASCR
Hranice narativní analýzy

V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2011

K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii
Hála, Vlastimil
2010 - Czech
Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně negativně, je lepším teoretickým i praktickým základem pro ekologicky žádoucí vztah člověka k přírodě. Autor zastává "rozšířenou" koncepci antropocentrismu ve smyslu antropocentrismu kultivovaného. The autor analyses the terms: interest, intrinsic value, kind of life and natural world and comes to the conclusion that the position, which is expressed in the term "anthropocentric standpoint" and which is evaluated in the environmental philosophies mainly in the negative way, represents a better theoretical and practical basis for the desirable humane relationship to the nature in the environmental meaning than biocentric conceptions argue for. The author pleads for the enlarged concept of the "anthropocentrism" in the meaning of "cultivated anthropocentrism". Keywords: environmental ethics; values; anthropocentrism Available at various institutes of the ASCR
K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii

Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně ...

Hála, Vlastimil
Filosofický ústav, 2010

Ernst Mach a evoluční pojetí vědy
Havlík, Vladimír
2010 - Czech
Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, jako je evoluční epistemologie, biologická funkce vědy, proměnlivý a historický charakter všeho teoretizování, zatíženost pozorování teorií a holismus, ukázat, že podstatným způsobem dokreslují jeho koncepci a umožňují ji nahlédnout jako kompaktní a logicky propojený systém. Tímto způsobem lze získat adekvátnější interpretaci Machova díla a prostřednictvím evoluční perspektivy ho pochopit mnohem konzistentněji. Mach's evolutionary conception of science is often neglected and did not received sufficient attention in the course of interpretation of his work. This article aims to emphasize such aspects of Mach's philosophy of science as his evolutionary epistemology, biological function of science, variable and historical character of all theorizing, theory laden character of observation and holism. All these aspects show that biological motives are substantial for Mach’s conception and that from this perspective it could be understood as a compact and logically interconnected system. This view suggests a more adequate interpretation of Mach‘s work and through the evolutional perspective understand him much more consistently. Keywords: E. Mach; evolutionary epistemology; philosophy of science; empiriocriticism Available at various institutes of the ASCR
Ernst Mach a evoluční pojetí vědy

Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, ...

Havlík, Vladimír
Filosofický ústav, 2010

Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století
Řezníková, Lenka
2010 - Czech
Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy “jazykové hranice”, která dominovala v 19. století, k představě pohraničí, která se ustavila během 20. století. Pokouší se tak konceptualizovat, jak se jinakost promítá do prostoru, resp. jak povědomí jinakosti spoluurčuje mentální mapování prostoru. Ve svém pojetí vychází studie z konceptu kulturní a historické podmíněnosti vnímání prostoru, přičemž zohledňuje i vliv kartografie jako média prostorové imaginace a nástroje produkce prostoru. The study deals with the concept of the Czech-German "borderland" as a spatial, mental ad social figure participing in the construction of the ethnic (national and cultural) differences and of otherness in general. Interpreting 19th and 20th century Czech literary texts, it shows the main transformations of this concept, from the idea of language frontier (dominating in the 19th century) to representation of the border territory (in the 20th century) Underscoring the cultural and historical conditionality of the frontier as a social institution, and the influence of cartography for its socialization, the study focuses on the spatial and semiotic consequences of these transformations. Keywords: border; borderland; space; otherness; Czech literature of the 19th and 20th century Available at various institutes of the ASCR
Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století

Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2010

P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ. The article describes the life and career of the XVthe superior general of the Society of Jesus Franz Retz, native of Prague, and his activity in the Province of Bohemia. Keywords: Franz Retz SJ; the Society of Jesus; the Province of Bohemia of the Society of Jesus; 17th–18th centuries Available at various institutes of the ASCR
P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

Výzvy věku a odvaha k pravdě
Kohák, Erazim
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat. The contribution deals with the issues of fear and anxiety as a common features of this age, and proposes some attitudes towards them. Keywords: relations between God and man; Christian anthropology; Christian life Available at various institutes of the ASCR
Výzvy věku a odvaha k pravdě

Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat....

Kohák, Erazim
Filosofický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases