Number of found documents: 266
Published from to

Sport jako protektivní faktor vývoje v adolescenci
Kubišová, A.; Blatný, Marek
2010 - Czech
Ve výzkumu jsme porovnávali rozdíly mezi sportovci a nesportovci adolescentního věku v oblasti vývojové psychopatologie. Byl použit dotazník SAHA, mapující rizika vývoje u dospívajících. Byly vybrány škály z externalizované a internalizované psychopatologie. Sportovce ve výzkumu reprezentoval vzorek 103 žáků ZŠ s rozšířenou výukou ledního hokeje z vybraných krajských měst. Běžnou populaci reprezentoval vzorek 567 stejně starých respondentů z podobných krajů získaný administrací dotazníku SAHA v r. 2004. Ke zjištění rozdílů mezi oběma skupinami jsme použili neparametrickou podobu t-testu, Mann-Whitneyho test. Na škálách z oblasti externalizované psychopatologie zahrnující problémové a delikventní chování skórovali hokejisté více než kontrolní skupina. V oblasti internalizované psychopatologie byly zjištěny významné rozdíly mezi oběma skupinami na škálách mapujících prosociální chování, škále somatické anxiety a škále problémů s PP, kde hokejisté skórovali méně než kontrolní skupina. In our research we have compared the differencies in the area of developmental psychopatology between adolescent sportsmen and common adolescent, who do not do any kind of sport. In this research we have used the SAHA questionnaire, that surveys hazards of adolescent development. We have chosen spectra from the area of externalized and internalized psychopatology that were suitable for our purposes. Specimen of 103 pupils of the regional elementary schools focused on extended ice-hockey training represented the group of sportsmen. Specimen of 567 coevals from the same regions obtained by administration of SAHA questionnaire in 2004 represented the group of common population. In our research we have used Mann-Whitney test, that is non-parametric form of t-test, to find out the differencies between both groups. Ice-hockey players scored on the spectra of the area of externalized psychopatology including the problematical and deliquent behaviour more than the representants of common population. Keywords: deliquency; adolescence; sport Fulltext is available at external website.
Sport jako protektivní faktor vývoje v adolescenci

Ve výzkumu jsme porovnávali rozdíly mezi sportovci a nesportovci adolescentního věku v oblasti vývojové psychopatologie. Byl použit dotazník SAHA, mapující rizika vývoje u dospívajících. Byly vybrány ...

Kubišová, A.; Blatný, Marek
Psychologický ústav, 2010

Diskurzy, pozice a praktické ideologie: utváření identit v sociální interakci
Zábrodská, Kateřina
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá otázkou, jak zkoumat identitu z perspektivy kritické diskurzivní psychologie (CDP), tedy z perspektivy, která charakterizuje identitu jako performativní, různorodou, proměnlivou, sociálně utvářenou, emočně investovanou a provázanou s mocenskými vztahy. Identitu definuje jako proces, který je zároveň lokální i globální povahy (Edley, 2001), tj. proces závislý na sociálně interakčním kontextu svého utváření i na obecných diskurzivních podmínkách toho, co je kulturně srozumitelné. Příspěvek demonstruje využití CDP na příkladech z výzkumu utváření genderových identit mladých, heterosexuálních žen a mužů v sociální interakci. Zaměřuje se přitom na aplikaci tří základních konceptů kritické diskurzivní psychologie: diskurzů, pozic a praktických ideologií. Autorka závěrem reflektuje důsledky používání CDP z hlediska jedinečnosti identity a aktérství (agency). Critical discursive psychology (CDP) conceptualizes identity as performative, contradictory, fluid, socially constituted, emotionally invested and intertwined with power relations. Identity is viewed as a process that is both local and global (Edley, 2001), i.e. dependent on a specific interactional context of its production, as well as on more global patterns of what is culturally intelligible. Based on author’s research on gender identity among young, heterosexual Czech women and men, the paper demonstrates how CDP can be applied to examine identity performances in social interactions. The author pays particular attention to CDP’s three main analytical concepts: discourses, subject positions and practical ideologies. Finally, implications of CDP in relation to subject’s individuality and agency are reflected. Keywords: identity; gender; critical discursive psychology Available at various institutes of the ASCR
Diskurzy, pozice a praktické ideologie: utváření identit v sociální interakci

Příspěvek se zabývá otázkou, jak zkoumat identitu z perspektivy kritické diskurzivní psychologie (CDP), tedy z perspektivy, která charakterizuje identitu jako performativní, různorodou, proměnlivou, ...

Zábrodská, Kateřina
Psychologický ústav, 2010

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Karaffová, Eva; Baumgartner, František
2010 - Czech
V súčasnosti sa ku konceptu inteligencie viažu rôzne teoretické významy, rovnako ako konceptuálne nejasnosti konštruktu. Poukazuje sa na dôležitosť analýzy vzťahu emočnej inteligencie v ponímaní modelu ako osobnostnej črty i ako schopnosti k sociálnym kompetenciám významným v rannej adolescencii. Chápanie konceptu emočnej inteligencie nie je jednotné a taktiež je isté prekrývanie s pojmom sociálna inteligencia. V tomto príspevku sa venujeme vzťahu emočnej inteligencie ako osobnostnej črty k sociálnej inteligencii. Dáta boli získané vo výbere dospievajúcich zdravotne oslabených a s telesným postihnutím pomocou škály črtovej emočnej inteligencie (TEIQue) a škály sociálnej inteligencie (TSIS). Niektoré z konceptov, ktoré štúdia predkladá, prepája a poukazuje na potrebu predloženia modelu integrujúceho viaceré prístupy, skúma tiež dôsledky pre výskum a prax. The concept of intelligence is currently linked to different theoretical meanings, as well as conceptual ambiguity of the construct. It is shown to the importance of the analysis of the relationships of emotional intelligence in terms of the model as the personality feature and also to the abilities towards social competences which are very important in early adolescence. Understanding the concept of emotional intelligence is not uniform and there is some overlap with the concept of social intelligence. This paper deals with relationships of emotional intelligence as personality feature and social intelligence. The data were obtained in the selection of health weakened and disabled adolescents through a Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) and the range of the Tromso Social Intelligence Scale (TSIS). Keywords: emotional and social intelligence; early adolescence; disabled Fulltext is available at external website.
Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých

V súčasnosti sa ku konceptu inteligencie viažu rôzne teoretické významy, rovnako ako konceptuálne nejasnosti konštruktu. Poukazuje sa na dôležitosť analýzy vzťahu emočnej inteligencie v ponímaní ...

Karaffová, Eva; Baumgartner, František
Psychologický ústav, 2010

Polytomní IRT modely a jejich využití v diagnostice osobnosti
Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - Czech
Předložená studie popisuje základní typy modelů teorie odpovědi na položku určených pro položky s polytomním formátem odpovědí. Popsán je model odstupňovaných odpovědí a jeho modifikace, model pro stupňovaný kredit, model pro posuzovací škály a model pro nominální odpovědi. Na příkladu Rosenbergova dotazníku sebehodnocení je ilustrováno použití modelu odstupňovaných odpovědí a generalizovaného modelu pro stupňovaný kredit. Ačkoli se tyto modely liší svou koncepcí,výsledný odhad rysu (sebehodnocení)je pro oba modely v zásadě totožný. The presented study describes basic types IRT (item response theory) models for polytomous items. Graded response model and its modifications, partial credit model, rating scale model, and nominal response model are discussed. The usage of graded response model and generalized partial credit model is illustrated on the example of Rosenberg’s self-esteemscale. Although these two models differ in their concept, the actual trait estimates (self-esteem) are basically the same. Keywords: item response theory; polytomous items; personality diagnostics Fulltext is available at external website.
Polytomní IRT modely a jejich využití v diagnostice osobnosti

Předložená studie popisuje základní typy modelů teorie odpovědi na položku určených pro položky s polytomním formátem odpovědí. Popsán je model odstupňovaných odpovědí a jeho modifikace, model pro ...

Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace
Lukavský, Jiří; Štěpánková, H.
2009 - Czech
Cílem projektu je přispět k redukci negativních efektů demografického vývoje v ČR prostřednictvím tréninku kognitivních funkcí. V první fázi zjišťujeme efektivitu tréninku paměti u stárnoucí populace, a to: subjektivní význam tréninku; objektivní změnu změřenou testovými metodami před samotným tréninkem, po něm a s odstupem 6 měsíců; posouzení blízkými trénovaných osob. U kontrolní skupiny testujeme stejnou baterií ve stejných časových intervalech. The aim of the project is to contribute to the reduction of negative demographic trend in Czech Republic. In the first stage we assess the efficiency of memory training in ageing population (subjective meaning, objective change in performance; immediately after training and 6 months later). We compare the results with a control group using the same tests. Keywords: memory training; ageing; cognitive function training Available at various institutes of the ASCR
Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Cílem projektu je přispět k redukci negativních efektů demografického vývoje v ČR prostřednictvím tréninku kognitivních funkcí. V první fázi zjišťujeme efektivitu tréninku paměti u stárnoucí populace, ...

Lukavský, Jiří; Štěpánková, H.
Psychologický ústav, 2009

Postoje české veřejnosti k demokratičnosti a svobodě
Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I. K.; Košťál, J.
2009 - Czech
Sdělení sestává ze dvou kapitol. První podává přehled sociálně psychologických předpoladů demokratičnosti (občanská politická kultura, občanský éthos a občanský nacionalismus) spolu s empirickými výsledky, které ilustrují shody a odlišnosti v postojích k demokracii a svobodě ve čtyřech zemích: České a Slovenské republice, Bělorusku a Bulharsku (N=3470). Ve druhé části je podána analýza postojů českých respondentů k životu v totalitní a svobodné společnosti. Je podána charakteristika příznivců a odpůrců politických změn a výčet konkrétních aspektů, které respondenty rozčilovaly v dobách nesvobody a v současnosti. Na základě výpovědí reprezentativního souboru České republiky je provedno porovnání života před rokem 1989 a nyní. The paper consists of two chapters. The first reviews social psychological predispositions for democracy (civic political culture, civic éthos and civic nationalism) and presents empirical results illustrating shared and distinct attitudes to democracy and freedom in four nations – Czech and Slovak Republics, Belarus and Bulgaria. Second part analyzes attitudes of Czech citizens to the life under totalitarian conditions and to the life in freedom (presents characteristics of respondents who oppose or welcome the political changes and analyzes what particular aspects of life are most upsetting for citizens in the current society and which made them most distressed in the past conditions of unfreedom. Comparison of present life with the life before 1989 is based on responses of a representative sample of the Czech Republic. Keywords: freedom; democracy; civic culture Available at various institutes of the ASCR
Postoje české veřejnosti k demokratičnosti a svobodě

Sdělení sestává ze dvou kapitol. První podává přehled sociálně psychologických předpoladů demokratičnosti (občanská politická kultura, občanský éthos a občanský nacionalismus) spolu s empirickými ...

Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I. K.; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2009

Může být citlivost ke zrakovým klamům ovlivněna dlouhodobým pobytem v uzavřeném prostředí?
Šimeček, Michal; Šikl, Radovan; Lukavský, Jiří
2009 - Czech
V příspěvku píšeme o vybraných zrakových klamech (Ponzův a horizontální-vertikální klam) a o možném vlivu dlouhodobého pobytu ve specifickém prostředí na účinek těchto klamů. Výzkumným vzorkem v naší studii je posádka simulovaného letu MARS-500, která po dobu tří a půl měsíce pobývá ve stísněném artificiálním prostředí makety obytných modulů meziplanetární lodi. V době odevzdání textu příspěvku proběhlo teprve první měření, nicméně začátkem června už budeme mít k dispozici data ze 4 měření a s ním i možnost vyhodnocení časového průběhu výkonu. Vycházíme z předpokladu, že během delšího pobytu v podmínkách omezujících výhled do větších vzdáleností dojde u participantů studie ke změnám prostorového vnímání, těžko lze ale dopředu odhadnout, zda se tyto změny projeví i v citlivosti ke klamům, jejichž účinek stojí na prostorové interpretaci plošného podnětu. In the paper, we consider the influence of long-term isolation stay on visual space perception. Six crewmembers of the ground-based experiment simulating manned flight to Mars was closed for three and half months to the facility restricting view to no more than a few meters distances. We expect that such restriction would impair the observer’s ability to utilize information from perspective, which among others will manifest itself in the observer’s changed susceptibility to geometrical illusions. By the time of KUZ IX conference, the data from all sessions are still not available. Keywords: long-term isolation; geometrical illusions; perspective Fulltext is available at external website.
Může být citlivost ke zrakovým klamům ovlivněna dlouhodobým pobytem v uzavřeném prostředí?

V příspěvku píšeme o vybraných zrakových klamech (Ponzův a horizontální-vertikální klam) a o možném vlivu dlouhodobého pobytu ve specifickém prostředí na účinek těchto klamů. Výzkumným vzorkem v naší ...

Šimeček, Michal; Šikl, Radovan; Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2009

Co děláme, když interpretujeme
Chrz, Vladimír
2009 - Czech
Příspěvek je reflexí interpretační praxe v kvalitativním výzkumu. Interpretace je chápána jako explikace implicitní složky procesů utváření významu. The study is a reflection of interpretative practice in qualitative research. Interpretation is defined as explication of the implicit elements of meaning-making processes. Keywords: interpretation; explication; exemplification; making meaning Available at various institutes of the ASCR
Co děláme, když interpretujeme

Příspěvek je reflexí interpretační praxe v kvalitativním výzkumu. Interpretace je chápána jako explikace implicitní složky procesů utváření významu....

Chrz, Vladimír
Psychologický ústav, 2009

Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu
Janošová, Pavlína; Philippová, L.
2009 - Czech
Gymnazistům 3. ročníku (N=1088) byl předložen semiprojektivní test zaměřený na zjišťování intrapsychických strategií zvládání vzteku v blízkých interpersonálních vztazích. Cílem výzkumu bylo porovnat rozdíly ve strategiích v případě, že vyvolala-li hněv osoba stejného pohlaví nebo osoba pohlaví opačného. Pomocí analýzy variance bylo zjištěno, že dívky jsou vůči chlapcům ochotny reagovat v hněvivém afektu konstruktivní vstřícností podobně často jako chlapci vůči dívkám. Ve stejnopohlavních vztazích se však dívky projevují vůči ostatním dívkám v téže situaci signifikantně vstřícněji než vůči chlapcům, zatímco chlapci naopak reagují vůči chlapcům v podobné situaci nevraživěji než vůči dívkám. A semi-projective test focused on the investigation of the intra-psychic strategies of the coping with anger in the intimate interpersonal relationships was administered to students of the 3rd year of the grammar school. The aim of the study was to compare these strategies under conditions when the person who provoked the respondent’s anger was the same sex, with the strategies used in the situation when s/he was the opposite sex. On the basis of the analysis of variance, there were found no differences between girls and boys in the situations when the anger was evocated by an individual of the opposite sex. On the other hand, in the same-sex relationships, girls reacted more benevolent to the female individuals than boys toward the male ones. Keywords: coping with anger; adolescents; revengefulness; gender differences Available at various institutes of the ASCR
Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu

Gymnazistům 3. ročníku (N=1088) byl předložen semiprojektivní test zaměřený na zjišťování intrapsychických strategií zvládání vzteku v blízkých interpersonálních vztazích. Cílem výzkumu bylo porovnat ...

Janošová, Pavlína; Philippová, L.
Psychologický ústav, 2009

Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí
Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Pilát, M.; Navrátilová, P.; Kárová, Š.; Štěrba, J.
2009 - Czech
Příspěvek vychází z širšího rámce longitudinálního výzkumného projektu QOLOP, zaměřeného na zmapování kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Představíme dílčí výsledky výzkumu týkající se způsobů prožívání rodičů a toho, jak subjektivně hodnotí dopad vážného onemocnění svého dítěte na různé oblasti fungování rodiny (partnerství, mezilidské vztahy, zaměstnání, hodnoty a další). Pozornost budeme věnovat zejména udávaným pozitivním aspektům této náročné životní situace a identifikujeme některé znaky posttraumatického rozvoje osobnosti rodičů. V závěrečné části příspěvku zakomponujeme výše uvedené do kontextu aktuálních poznatků proudu pozitivní psychologie a naznačíme možnosti praktického využití výsledků (zlepšení psychologické podpory členů rodiny - povzbuzení naděje, smíření, vděčnosti, smysluplnosti apod.). The study is a part of study QOLOP and analyses positive and negative psychological changes in parents of childhood cancer survivors. Its main goal was to identify main domains of a parents’ posttraumatic growth. The content analysis of parents´ subjective statements of percieved benefits lead to an identification of main domains of PTG (changed perception of self, changes relating to others and changed life-philosophy). Specific categories of positive psychology were distinguished and practical interventions were suggested. Keywords: posttraumatic growth; positive psychology; cancer Available at various institutes of the ASCR
Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí

Příspěvek vychází z širšího rámce longitudinálního výzkumného projektu QOLOP, zaměřeného na zmapování kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Představíme dílčí výsledky ...

Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Pilát, M.; Navrátilová, P.; Kárová, Š.; Štěrba, J.
Psychologický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases