Number of found documents: 2716
Published from to

Důvěra ústavním institucím – podzim 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce září do začátku prosince roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě důvěřovalo 17 % Čechů, prezidentovi 52 %.\n\nPoslanecká sněmovna má důvěru 18 % a Senát 29 % veřejnosti.\n\nNejvyšší důvěře se těšili starostové (67 %) s obecními zastupitelstvy (62 %).\n\nS politickou situací bylo spokojeno 10 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než dvoutřetinová většina (69 %) veřejnosti. In the period from the end of September to the beginning of December 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the President, both Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n\n52% of Czechs trust the President, 17% of Czechs trust the government.\n\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 18% and the Senate of 29% of the public.\n\n10% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 69% are dissatisfied. Keywords: public opinion; constitutional institutions; trust; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – podzim 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce září do začátku prosince roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Lidé o vlastnostech a rizicích jaderné energetiky – srpen/září 2023
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2023 - Czech
V období od konce července do poloviny poslední dekády září 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky včetně jaderné. Do šetření byly zahrnuty dvě baterie otázek, jejichž prostřednictvím byly na jedenáctibodové škále zkoumány názory občanů na určité vlastnosti a rizika spojená s výrobou elektrické energie prostřednictvím jaderného štěpení.\n\nVětšina občanů se přiklání k názoru, že jaderná energetika umožňuje zajistit stabilní dodávky energie, umožňuje vyrábět energii za nízkou cenu, přispívá k opatřením proti změně klimatu a je šetrná k životnímu prostředí.\n\nV české veřejnosti převládá názor, že jaderná energetika je jedním z nejbezpečnějších způsobů výroby energie.\n\nK názoru, že jaderná energetika je přechodnou technologií výroby energie, která bude brzy překonána, se česká veřejnost staví spíše skepticky.\n\nJako největší riziko v souvislosti s jadernou energetikou česká veřejnost vidí případné zneužití nebo poškození jaderné elektrárny v důsledku teroristického útoku nebo války. In the period from the end of July to the middle of the last decade of September 2023, a block of questions devoted to the issue of nuclear energy was included in the regular survey of programme Our Society. Two batteries of questions were included in the survey, through which citizens' opinions on certain characteristics and risks associated with the production of electricity through nuclear fission were examined on an eleven-point scale.\n\nThe majority of citizens are inclined to the opinion that nuclear energy makes it possible to ensure a stable supply of energy, makes it possible to produce energy at a low cost, contributes to measures against climate change and is environmentally friendly.\n\nThe prevailing opinion among the Czech public is that nuclear energy is one of the safest methods of energy production.\n\nThe Czech public is rather skeptical of the opinion that nuclear energy is a transitional energy production technology that will soon be surpassed.\n\nThe Czech public sees the greatest risk in connection with nuclear energy in possible misuse or damage to the nuclear power plant in a result of a terrorist attack or war. Keywords: public opinion; nuclear energy; energy; risks; safety Fulltext is available at external website.
Lidé o vlastnostech a rizicích jaderné energetiky – srpen/září 2023

V období od konce července do poloviny poslední dekády září 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky včetně jaderné. Do šetření byly ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2023

Veřejnost o energetické politice a o Zelené dohodě pro Evropu – srpen/září 2023
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2023 - Czech
V období od konce července do poloviny poslední zářijové dekády 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Část otázek zkoumala zájem občanů o energetickou politiku České republiky a zaměřila se také na problematiku tzv. Zelené dohody pro Evropu z roku 2020, u které zjišťovala, zda jsou o ní lidé dostatečně informováni, zda s ní souhlasí, nebo nesouhlasí a zda je podle názoru veřejnosti její deklarovaný cíl dosažitelný či nikoli.\n\nO energetickou politiku se zajímá necelá polovina (49 %) Čechů, což představuje zřetelný pokles zájmu v porovnání s loňským šetřením, ale nadále výrazné navýšení oproti všem předchozím výzkumům.\n\nJen o málo více než čtvrtina (26 %) dotázaných má podle svého vyjádření dostatek informací o Zelené dohodě pro Evropu.\n\n35 % českých občanů se Zelenou dohodou souhlasí, 49 % s ní nesouhlasí. Jen šestina (17 %) českých občanů přitom pokládá cíl Zelené dohody za dosažitelný, dvoutřetinová většina si myslí, že její cíl dosažitelný není. In the period from the the end of July to the mid of the third decade of September 2023, a block of questions devoted to energy issues was included in the regular research of Our Society. Part of the questions examined citizens' interest in the energy policy of the Czech Republic and also focused on the issue of the so-called European Green Deal from 2020.\n\nAn incomplete half of Czechs is interested in energy policy, which represents a decline in interest compared to the last survey from 2022 but it remained significantly higher in comparison to all other past surveys.\n\n35% of Czech citizens agree with the Green Deal, 49% disagree with it. At the same time, only one-sixth (17%) of Czech citizens consider the goal of the Green Deal to be achievable, a two-thirds majority think that its goal is not achievable. Keywords: public opinion; energy; Green Deal Fulltext is available at external website.
Veřejnost o energetické politice a o Zelené dohodě pro Evropu – srpen/září 2023

V období od konce července do poloviny poslední zářijové dekády 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Část otázek zkoumala zájem ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2023

Důvěra ústavním institucím – únor/březen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od začátku února do konce druhé březnové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\nVládě důvěřovalo 33 % Čechů.\nPoslanecká sněmovna má důvěru 33 % a Senát 36 % veřejnosti.\nNejvyšší důvěře se těšili starostové s obecními zastupitelstvy (shodně 65 %).\nS politickou situací bylo spokojeno 19 % občanů, nespokojenost vyjadřovala nadpoloviční většina (53 %) veřejnosti. In the period from the beginning of February to the end of the second third of March 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n33% of Czechs trust the government.\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 33% and the Senate of 36% of the public.\n19% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 53% are dissatisfied. Keywords: constitutional institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – únor/březen 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od začátku února do konce druhé březnové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor/březen 2023
Tuček, Milan
2023 - Czech
V únoru a březnu 2023 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v daném případě slouží jako referenční skupina. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí pětibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „spíše sympatičtí“, 3 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 4 „spíše nesympatičtí“ a 5 „velmi nesympatičtí“. In February and March 2023 Public Opinion Research Centre investigated attitudes of Czech public to fourteen national groups that are living in the Czech Republic in significant number.\nThe most positive relation was observed to Czechs, Slovaks, Vietnameses and Poles, the worst relation have Czechs to Roma people and Arabs. Keywords: public opinion; ethnic groups; liking Fulltext is available at external website.
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor/březen 2023

V únoru a březnu 2023 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2023

Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben až květen 2023
Čadová, Naděžda
2023 - Czech
V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od konce března do druhé poloviny května 2023, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy, zda se jejich domácnost v posledním roce ocitla v obtížné finanční situaci a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.\n\nVětšina občanů (53 %) v aktuálním šetření uvedla, že jejich domácnosti vychází s příjmy snadno, naproti tomu téměř polovina (46 %) uvedla, že vychází s příjmy obtížně. Ve velmi obtížné finanční situaci se v průběhu posledních 12 měsíců podle získaných vyjádření ocitla více než pětina (21 %) domácností. Sedm desetin (70 %) českých občanů považuje svoji domácnost za „ani bohatou, ani chudou“. Pětina lidí (20 %) se domnívá, že jejich domácnost je chudá. Na druhé straně za bohatou svoji domácnost označila desetina (10 %) respondentů. The Public Opinion Research Centre in its survey examined how Czech citizens perceive the financial situation of their households. They evaluated whether it is difficult to make ends meet with their earnings.\n\n10% of citizens indicated their household to be rich, whilst 20% considered it to be poor. 70% of respondents regard their household as neither rich nor poor. Problems with current budget of their household were stated by 46% of respondents, on the other hand 53% said they have no problems with budget of the household. Keywords: public opinion; Economic Situation; Households Fulltext is available at external website.
Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben až květen 2023

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od konce března do druhé poloviny května 2023, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2023

Důvěra vybraným institucím – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v dubnu a v květnu 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), Bezpečnostní informační službě (BIS), Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ) a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).\n\nNejvyšší důvěru mezi institucemi zkoumanými na jaře 2023 vyjádřila česká veřejnost Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (55 %).\n\nNejvyššímu státnímu zastupitelství důvěřovalo 52 % občanů, Bezpečnostní informační službě 51 % a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 48 %.\n\nU všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.\n\nV porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2021 se mírně zvýšila důvěra u NÚKIB, BIS a NSZ. In April and May 2023 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in some institutions including the Supreme Audit Office, the Supreme State Prosecutor, the Security information service (BIS), and the National Office for Information and Cyber Security (NÚKIB). Keywords: other institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím – duben/květen 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v dubnu a v květnu 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a České národní bance.\nČeské národní bance důvěřovalo 65 % Čechů, Ústavnímu soudu a veřejnému ochránci práv pak shodně 62 %.\nU všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.\nV porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2020, případně z prosince 2019 se důvěra u všech sledovaných institucí zvýšila. In the survey of the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in the period from November 2022 to January 2023, a representative sample of citizens of the Czech Republic was asked whether they trust the selected institutions. The survey specifically investigated trust in relation to the Public Defender of Rights (ombudsman), the Constitutional Court and the Czech National Bank.\n65% of Czechs trusted the Czech National Bank, 62% trusted the Constitutional Court and the Public Defender of Rights.\nTrust prevails over distrust in all institutions examined.\nCompared to the last comparable survey from July 2020, or from December 2019, trust in all monitored institutions increased. Keywords: other institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023

V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Veřejnost o energetické politice a o tzv. Zelené dohodě pro Evropu – podzim 2022
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2023 - Czech
V období od první poloviny září do počátku listopadu 2022 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie u nás, zda důvěřují vládě, že správně rozhoduje o rozvoji jaderné energetiky, a nově zařazená otázka také zjišťovala, zda občané vědí o tom, jakým způsobem český stát nakládá s jaderným odpadem.\n\nNadpoloviční většina (56 %) občanů si myslí, že by se podíl jádra na výrobě elektřiny měl do budoucna zvyšovat, necelá čtvrtina (24 %) se domnívá, že by podíl jádra měl zůstat na současné úrovni, a necelá desetina (9 %) má za to, že by se tento podíl měl snižovat.¨\n\nKolem sedmi desetin (71 %) občanů souhlasí s výstavbou nového bloku JE Dukovany, necelá pětina (18 %) s tím nesouhlasí.\n\nOproti minulým letům skokově narostla podpora rozšiřování jaderné energetiky i výstavby dalšího bloku v Dukovanech. To odráží reakci české veřejnosti na energetickou krizi a pokles energetické bezpečnosti, které byly způsobeny nárůstem cen energií od podzimu 2021 a destabilizací geopolitické situace vlivem války na Ukrajině.\n\nVe srovnání s předchozími výzkumy byla zaznamenána historicky nejvyšší hodnota (44 %) nedůvěry vládě při rozhodování o jaderné energetice.\n\nNa otázku, jak český stát nakládá s jaderným odpadem z jaderných elektráren, vybralo nejpřesnější variantu odpovědi 23 % respondentů, kteří odpověděli, že se momentálně hledá místo hlubinného úložiště pro likvidaci jaderného odpadu. In its Autumn 2022 survey, the Our Society series included a battery of questions on issues of nuclear energy. The survey examined public opinion about whether the proportion of nuclear energy in electricity production should increase or decrease in future, what people think about building a new unit of the Dukovany Nuclear Power Station (DNPS), whether or not they are concerned about the use of nuclear energy in the country, and whether they have confidence in the government’s decisions about the development of nuclear energy. A newly included question also asked whether citizens know how the Czech state manages nuclear waste. Keywords: Energy Policy; European Green Deal; gas from Russia; public opinion; burning coal Fulltext is available at external website.
Veřejnost o energetické politice a o tzv. Zelené dohodě pro Evropu – podzim 2022

V období od první poloviny září do počátku listopadu 2022 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2023

Hodnocení vlády Petra Fialy – únor/březen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
Ve výzkumu realizovaném v průběhu února a března 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Petra Fialy. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy. In February and March survey, the Public Opinion Research Centre focused on evaluation of Petr Fiala's government.\n32% of Czechs are satisfied with the person of Prime Minister, 64% are dissatisfied, 27% are satisfied with government's performance and 69% are not.\nGovernment's program 30% of Czechs evaluate positively, 59% hold the opposite stance.\nCommunication with public is seen positively by 30% of Czechs, 66% evaluate it negatively.\nPersonal composition of Fiala's government (24% satisfied / 71% dissatisfied) is area in which we found the most critical evaluation of public. Keywords: public opinion; Cabinet; Petr Fiala; satisfaction Fulltext is available at external website.
Hodnocení vlády Petra Fialy – únor/březen 2023

Ve výzkumu realizovaném v průběhu února a března 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Petra Fialy. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases