Number of found documents: 983
Published from to

Hodnocení kvality vzdělávání a možnosti dosažení vzdělání českou veřejností – srpen/září 2023
Kyselá, Monika
2023 - Czech
Pravidelný výzkum CVVM realizovaný od srpna do září 2023 zjišťoval názory české veřejnosti starší 15 let na úroveň vzdělávání na jednotlivých typech škol, zdali je v ČR každému umožněno dosáhnout vzdělání odpovídajícího jeho schopnostem, hodnocení jejich dosavadního školního vzdělávání, zda by se děti s různými charakteristikami měly či neměly vzdělávat společně v běžných třídách a také postoje k různým opatřením, která ve školství byla zavedena, nebo se o jejich možném zavedení hovoří.\n\nHodnocení úrovně vzdělávání na všech typech škol, které jsou součástí vzdělávací soustavy ČR, zůstává dlouhodobě kladné. Nejlépe je hodnocená úroveň vzdělávání u gymnázií (64 % kladných hodnocení), základních škol (63 %) a vysokých škol (61 %), nejhůře u středních odborných učilišť, přesto i zde převažuje kladné hodnocení (51 %). A periodical survey conducted by the CVVM from August to September 2023 surveyed the opinions of the Czech public over the age of 15 on the level of education at individual types of schools, whether or not everyone in the Czech Republic is able to achieve an education appropriate to their abilities, the evaluation of their schooling to date, whether or not children with different characteristics should be educated together in regular classes, and attitudes toward various measures that have been introduced or are being discussed for possible introduction in the education system.\n\nThe assessment of the level of education in all types of schools that are part of the Czech education system has remained positive for a long time. The highest ratings are given to grammar schools (64% positive), primary schools (63%) and universities (61%), while the lowest ratings are given to vocational secondary schools, although positive ratings prevail here as well (51%). Keywords: public opinion; education; grammar school; primary school; university; secondary school; abilities; evaluation; inclusion Fulltext is available at external website.
Hodnocení kvality vzdělávání a možnosti dosažení vzdělání českou veřejností – srpen/září 2023

Pravidelný výzkum CVVM realizovaný od srpna do září 2023 zjišťoval názory české veřejnosti starší 15 let na úroveň vzdělávání na jednotlivých typech škol, zdali je v ČR každému umožněno dosáhnout ...

Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2023

Důvěra vrcholným politikům – srpen/září 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR v šetření probíhajícím v období od konce července do poloviny třetí zářijové dekády roku 2023 zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam obsahoval jména předsedů stran či hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně, členů vlády, předsedů obou komor parlamentu a prezidenta republiky.\n\nMezi zkoumanými vrcholnými politiky zařazenými do výzkumu nejvyšší podíl důvěry byl zaznamenán u prezidenta Petra Pavla (55 %), za nímž se na druhém místě umístil předseda hnutí ANO Andrej Babiš (42 %).\n\nS výjimkou prezidenta u všech zkoumaných politických představitelů více či méně významně nedůvěra převažuje nad důvěrou.\n\nNejvyšší podíl nedůvěry mezi zkoumanými politiky šetření zaznamenalo u předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Adamové Pekarové a předsedy ODS a předsedy vlády Petra Fialy (shodně 77 %).\n\nOproti poslednímu šetření z dubna a května 2023 se zhoršilo hodnocení v případě ministra spravedlnosti Pavla Blažka, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, ministra kultury Martina Baxy, předsedy Pirátů, místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, předsedy ODS a předsedy vlády Petra Fialy, ministryně obrany Jany Černochové, předsedy Senátu Miloše Vystrčila, ministra zemědělství Marka Výborného, ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalomouna, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, ministra financí Zbyňka Stanjury, ministra vnitra Víta Rakušana, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, ministra dopravy Martina Kupky, ministryně pro výzkum, vědu a inovace Heleny Langšádlové, ministra životního prostředí Petra Hladíka, místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a prezidenta Petra Pavla. In the period from the end of July to the mid of the last third of September 2023 the Public Opinion Research Centre investigated whether respondents trust to top politicians. In a survey there were included names of leaders of parties holding seats in the Chamber of Deputies, members of government, heads of both parliament chambers, and the president. Keywords: public opinion; Top Politicians; president; Popularity; trust Fulltext is available at external website.
Důvěra vrcholným politikům – srpen/září 2023

CVVM Sociologického ústavu AV ČR v šetření probíhajícím v období od konce července do poloviny třetí zářijové dekády roku 2023 zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – duben/květen 2023
Kyselá, Monika
2023 - Czech
V dubnu a květnu 2023 byl do pravidelného šetření Naše společnost opět zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální orientací měli mít právo uzavřít registrované partnerství, uzavřít sňatek, adoptovat děti z „ústavů“ – tzv. dětských domovů a adoptovat děti svého partnera či partnerky, s nimiž žijí a na jejichž výchově se podílejí. In April and May 2023, a set of questions on the tolerance of Czech society towards homosexually oriented women and men was included in the regular Our Society survey. At the same time, citizens' attitudes were surveyed as to whether people with homosexual orientation should have the right to enter into registered partnerships, marry, adopt children from "institutions" - so-called children's homes, and adopt the children of their partner with whom they live and in whose upbringing they participate. Keywords: public opinion; homosexuals; rights; tolerance; registered partnerships; marry; adopt children Fulltext is available at external website.
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – duben/květen 2023

V dubnu a květnu 2023 byl do pravidelného šetření Naše společnost opět zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány ...

Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2023

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben/květen 2023
Tuček, Milan
2023 - Czech
V rámci svého jarního šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny. Poslední šetření dané problematiky proběhlo v roce 2019.\n\nNecelé dvě třetiny (63 %) dotázaných hodnotí soužití s Romy jako špatné, v tom 15 % jako velmi špatné.\n\nOd roku 2015 (posledních pět výzkumů) se ovšem toto negativní hodnocení zeslabilo o 20 procentních bodů (oproti roku 2019 o devět bodů).\n\nStereotypní pohled na romskou populaci se celkově zeslabil. Tento pohled není podmíněn sociodemografiky dotázaných, avšak souvisí s (negativním) hodnocením soužití Romů s majoritou.\n\nŘešení romské problematiky ze strany vlády považují dvě pětiny dotázaných za uspokojivé. Podobný je i podíl respondentů, kteří je považují za neuspokojivé. Místní samospráva je v tomto ohledu hodnocena lépe (převažuje hodnocení uspokojivé 41 % ku 26 % neuspokojivé). April and May survey of CVVM focused on public attitude and public relationships between Czech population and Romany minority. Survey showed that almost two thirds of Czech citizens (63%) see living together of Romany and non-Romany population as bad in Czech Republic generally. But since 2015 this negative perception decreased for 20 percentage points. Keywords: public opinion; Romanies; minority; relationships; problems; policy Fulltext is available at external website.
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben/květen 2023

V rámci svého jarního šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2023

Sympatie české veřejnosti k některým zemím – podzim 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V rámci šetření realizovaného od konce září do začátku prosince 2023 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.\n\nNejvíce sympatií získalo Slovensko, stejně jako v minulých letech. Na druhém místě je Rakousko, následované Polskem.\n\nNa konci žebříčku se umístily Ukrajina, Čína a Rusko.\n\nVe srovnání s minulým šetřením z konce roku 2021 došlo u všech zemí vyjma Polska ke zhoršení jejich hodnocení. In Autumn 2023 survey CVVM investigated how sympathetic or unsympathetic are some selected countries to the Czech public. In this survey 13 countries were selected.\n\nThe most sympathetic country among them according to Czech citizens is Slovakia followed by Austria, Poland, Great Britain and France. Keywords: public opinion; countries; sympathetic Fulltext is available at external website.
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – podzim 2023

V rámci šetření realizovaného od konce září do začátku prosince 2023 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Důvěra ústavním institucím – únor/březen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od začátku února do konce druhé březnové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\nVládě důvěřovalo 33 % Čechů.\nPoslanecká sněmovna má důvěru 33 % a Senát 36 % veřejnosti.\nNejvyšší důvěře se těšili starostové s obecními zastupitelstvy (shodně 65 %).\nS politickou situací bylo spokojeno 19 % občanů, nespokojenost vyjadřovala nadpoloviční většina (53 %) veřejnosti. In the period from the beginning of February to the end of the second third of March 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n33% of Czechs trust the government.\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 33% and the Senate of 36% of the public.\n19% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 53% are dissatisfied. Keywords: constitutional institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – únor/březen 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od začátku února do konce druhé březnové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor/březen 2023
Tuček, Milan
2023 - Czech
V únoru a březnu 2023 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v daném případě slouží jako referenční skupina. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí pětibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „spíše sympatičtí“, 3 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 4 „spíše nesympatičtí“ a 5 „velmi nesympatičtí“. In February and March 2023 Public Opinion Research Centre investigated attitudes of Czech public to fourteen national groups that are living in the Czech Republic in significant number.\nThe most positive relation was observed to Czechs, Slovaks, Vietnameses and Poles, the worst relation have Czechs to Roma people and Arabs. Keywords: public opinion; ethnic groups; liking Fulltext is available at external website.
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor/březen 2023

V únoru a březnu 2023 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2023

Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben až květen 2023
Čadová, Naděžda
2023 - Czech
V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od konce března do druhé poloviny května 2023, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy, zda se jejich domácnost v posledním roce ocitla v obtížné finanční situaci a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.\n\nVětšina občanů (53 %) v aktuálním šetření uvedla, že jejich domácnosti vychází s příjmy snadno, naproti tomu téměř polovina (46 %) uvedla, že vychází s příjmy obtížně. Ve velmi obtížné finanční situaci se v průběhu posledních 12 měsíců podle získaných vyjádření ocitla více než pětina (21 %) domácností. Sedm desetin (70 %) českých občanů považuje svoji domácnost za „ani bohatou, ani chudou“. Pětina lidí (20 %) se domnívá, že jejich domácnost je chudá. Na druhé straně za bohatou svoji domácnost označila desetina (10 %) respondentů. The Public Opinion Research Centre in its survey examined how Czech citizens perceive the financial situation of their households. They evaluated whether it is difficult to make ends meet with their earnings.\n\n10% of citizens indicated their household to be rich, whilst 20% considered it to be poor. 70% of respondents regard their household as neither rich nor poor. Problems with current budget of their household were stated by 46% of respondents, on the other hand 53% said they have no problems with budget of the household. Keywords: public opinion; Economic Situation; Households Fulltext is available at external website.
Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben až květen 2023

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od konce března do druhé poloviny května 2023, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2023

Důvěra vybraným institucím – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v dubnu a v květnu 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), Bezpečnostní informační službě (BIS), Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ) a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).\n\nNejvyšší důvěru mezi institucemi zkoumanými na jaře 2023 vyjádřila česká veřejnost Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (55 %).\n\nNejvyššímu státnímu zastupitelství důvěřovalo 52 % občanů, Bezpečnostní informační službě 51 % a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 48 %.\n\nU všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.\n\nV porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2021 se mírně zvýšila důvěra u NÚKIB, BIS a NSZ. In April and May 2023 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in some institutions including the Supreme Audit Office, the Supreme State Prosecutor, the Security information service (BIS), and the National Office for Information and Cyber Security (NÚKIB). Keywords: other institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím – duben/květen 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v dubnu a v květnu 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a České národní bance.\nČeské národní bance důvěřovalo 65 % Čechů, Ústavnímu soudu a veřejnému ochránci práv pak shodně 62 %.\nU všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.\nV porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2020, případně z prosince 2019 se důvěra u všech sledovaných institucí zvýšila. In the survey of the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in the period from November 2022 to January 2023, a representative sample of citizens of the Czech Republic was asked whether they trust the selected institutions. The survey specifically investigated trust in relation to the Public Defender of Rights (ombudsman), the Constitutional Court and the Czech National Bank.\n65% of Czechs trusted the Czech National Bank, 62% trusted the Constitutional Court and the Public Defender of Rights.\nTrust prevails over distrust in all institutions examined.\nCompared to the last comparable survey from July 2020, or from December 2019, trust in all monitored institutions increased. Keywords: other institutions; trust; confidence; public opinion Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023

V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases