Number of found documents: 220
Published from to

Jak počítat nejistoty parametrů neutronového toku a výsledků analýzy při použití k0-NAA
Kubešová, Marie; Kučera, Jan
2013 - Czech
Byla vypracována nová metoda výpočtu nejistot parametrů neutronového toku, hmotnostních frakcí prvků a jejich nejistot v k0-neutronové aktivační analýze (k0-NAA) použitím Kragtenova univerzálního tabulkového procesoru. Získané výsledky jsou porovnány s jinými přístupy hodnocení nejistot parametrů neutronového toku a hmotnostních frakcí prvků obsaženými v programech Kayzero for Windows, k0-IAEA a ERON. A novel method has been developed for the calculation of uncertainties of neutron flux parameters and element mass fractions and their uncertainties in k0-neutron activation analysis (k0-NAA) using the Kragten universally applicable spreadsheet technique. The results obtained are compared with other approaches for evaluation of uncertainties of the neutron flux parameters and element mass fractions, namely with the Kayzero for Windows, k0-IAEA and ERON programs. Keywords: k0-neutron activation analysis; uncertainties of neturon flux parameters; Kragten spreadsheet technique Available at various institutes of the ASCR
Jak počítat nejistoty parametrů neutronového toku a výsledků analýzy při použití k0-NAA

Byla vypracována nová metoda výpočtu nejistot parametrů neutronového toku, hmotnostních frakcí prvků a jejich nejistot v k0-neutronové aktivační analýze (k0-NAA) použitím Kragtenova univerzálního ...

Kubešová, Marie; Kučera, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2013

Stanovení prvkových nečistot v polymerních materiálech elektrických kabelů bezpečnostních systémů jaderných elektráren neutronovou aktivační analýzou
Kučera, Jan; Kubešová, Marie; Bartoníček, B.
2013 - Czech
Instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA) byla použita k prvkové charakterizaci jednotlivých součástí elektrických kabelů v současnoti používaných v bezpečnostních systémech jaderných elektráren (JE). Analýzou byla získána informace o obsazích 35 prvků. Bylo zjištěno, že kabely nesplňují požadavky na kvalifikaci pro novou generaci JE podle „The European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants”, protože obsahy několika prvků přesáhly maximální přípustné hodnoty pro nečistoty. Bylo prokázáno, že INAA je vhodnou metodou pro prvkovou charakterizaci polymerních materiálů elektrických kabelů při jejich kvalifikaci pro použití v JE. Instrumental neutron activation analysis (INAA) was employed for elemental characterization of individual components of electrical cables currently used in safety systems of nuclear power plants (NPP). The analysis yielded information about the content of 35 elements. It has been found that the cables do not satisfy requirements of qualification set for the new generation of NPP by „The European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants”, because content of several elements exceeded the maximal impurity levels. INAA proved to be a method of choice for elemental characterization of polymer materials of electrical cables as part of their qualification for use in NPP. Keywords: instumental neutron activation analysis; polymer materials of electrical cables; impurity levels; qualification for use in nuclear power plants Available at various institutes of the ASCR
Stanovení prvkových nečistot v polymerních materiálech elektrických kabelů bezpečnostních systémů jaderných elektráren neutronovou aktivační analýzou

Instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA) byla použita k prvkové charakterizaci jednotlivých součástí elektrických kabelů v současnoti používaných v bezpečnostních systémech jaderných ...

Kučera, Jan; Kubešová, Marie; Bartoníček, B.
Ústav jaderné fyziky, 2013

Stanovení jódu v biologických materiálech neutronovou aktivační analýzou
Kučera, Jan
2012 - Czech
Jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody různých postupů neutronové aktivační analýzy (NAA), zejména instrumentální NAA (INAA), epithermální NAA (ENAA) a radiochemické NAA (RNAA) pro stanovení jódu v biologických materiálech, zejména ve vzorcích potravin a stravy. Jsou uvedeny příklady stanovení jódu ve vzorcích stravy z Asie metodami ENAA a RNAA. Správnost výsledků byla potvrzena analýzou četných biologických referenčních materiálů amerického NIST. The advantages and disadvantages of various modes of neutron activation analysis (NAA), such as instrumental NAA (INAA), epithermal NAA (ENAA), and radiochemical NAA (RNAA) for iodine determination in biological materials, namely in food and diet samples are briefly reviewed. Examples are given of iodine determination in Asian diet samples by ENAA and RNAA. The accuracy of the results obtained was proved by analyses of numerous US NIST reference materials (RMs) of biological origin. Keywords: Iodine; neutron activation analysis; food; diet Available at various institutes of the ASCR
Stanovení jódu v biologických materiálech neutronovou aktivační analýzou

Jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody různých postupů neutronové aktivační analýzy (NAA), zejména instrumentální NAA (INAA), epithermální NAA (ENAA) a radiochemické NAA (RNAA) pro stanovení jódu v ...

Kučera, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

Features of Nuclear Reactions with Light Weakly Bond Nuclei at Energy near the Coulomb Barrier
Skobelev, N. K.; Penionzhkevich, Y. E.; Kroha, Václav; Burjan, Václav; Hons, Zdeněk; Mrázek, Jaromír; Piskoř, Štěpán; Šimečková, Eva; Voskoboynik, E. I.
2012 - English
In the experiments carried out by ion beam He-6 of the cyclotron complex DRIBs (JINR) and He-3 beam cyclotron U-120M of the NPI, Czech Academy of Sciences have been investigated reaction Sc-45+He-3, He-6 and Au-197+He-3, He-6 in the energy range near the Coulomb barrier. It were obtained the experimental values of the cross sections for complete fusion reactions and direct reactions for formation of the isotopes Sc-43, Sc-44 and Sc-46 also Au-196 and Au-198 as a function of the bombarding He-3 and He-6 energy. Despite the low binding energy of He-3 and the positive Q-values leading to the formation of isotopes Sc-44 and Sc-46 also Au-196 and Au-198, the behavior of the excitation functions with the formation of these isotopes is different from the excitation functions for d, He-6. Keywords: He-6; cyclotron U-120M; cross section Available at various institutes of the ASCR
Features of Nuclear Reactions with Light Weakly Bond Nuclei at Energy near the Coulomb Barrier

In the experiments carried out by ion beam He-6 of the cyclotron complex DRIBs (JINR) and He-3 beam cyclotron U-120M of the NPI, Czech Academy of Sciences have been investigated reaction Sc-45+He-3, ...

Skobelev, N. K.; Penionzhkevich, Y. E.; Kroha, Václav; Burjan, Václav; Hons, Zdeněk; Mrázek, Jaromír; Piskoř, Štěpán; Šimečková, Eva; Voskoboynik, E. I.
Ústav jaderné fyziky, 2012

Experimental Determination of Neutron Room Background at the NPI Cyclotron U-120M
Štefánik, M.; Bém, Pavel; Honusek, Milan; Katovsky, K.; Majerle, Mitja; Novák, Jan; Šimečková, Eva
2012 - English
During the operation of external neutron generators of the Nuclear Physics Institute of The Academy of Sciences of the Czech Republic, the neutron room background is produced in cyclotron hall. To assess this effect, the neutron room background was measured using the activation method of dosimetry foils. To unfold the background spectrum from the set of measured reaction rates, the method of spectrum description by the special analytical function was employed. Keywords: activation detector; external neutron generator; gamma-ray spectroscopy; isochronous Cyclotron U-120M; neutron room background; neutron spectrum reconstruction; reaction rate; white neutron spectrum Available at various institutes of the ASCR
Experimental Determination of Neutron Room Background at the NPI Cyclotron U-120M

During the operation of external neutron generators of the Nuclear Physics Institute of The Academy of Sciences of the Czech Republic, the neutron room background is produced in cyclotron hall. To ...

Štefánik, M.; Bém, Pavel; Honusek, Milan; Katovsky, K.; Majerle, Mitja; Novák, Jan; Šimečková, Eva
Ústav jaderné fyziky, 2012

Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře
Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Turek, Karel; Pachnerová Brabcová, Kateřina; Tomášková, Lenka
2012 - Czech
Cenné údaje pro upřesnění parametrů transportu uhlíku v přírodě poskytuje atmosférický 14CO2. Radioaktivní 14C umožňuje lépe vyčíslit některé údaje spojené s dobou zdržení uhlíku v jeho přirozených zásobnících nebo s rychlostí toku uhlíku mezi jednotlivými přírodními složkami jako jsou ovzduší, oceány a biota. Obsahem práce je odhad změn obsahu 14CO2 v atmosféře s využitím radiouhlíkové kalibrační křivky IntCal09 a údajů o koncentracích CO2 v ovzduší v průběhu posledních 50 tisíc let. Atmospheric 14CO2 provides valuable information for better specification of carbon transport in nature. Radioactive 14C allows calculating some data related to the residence time of carbon in natural sinks as the atmosphere, oceans and biota. The work presents the estimation of 14CO2 content temporal changes in the atmosphere using the radiocarbon calibration curve IntCal09 and data about CO2 concentration during last 50 thousands years. Keywords: Radiocarbon; 14CO2; volume activity; atmosphere; temporal changes Available at various institutes of the ASCR
Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře

Cenné údaje pro upřesnění parametrů transportu uhlíku v přírodě poskytuje atmosférický 14CO2. Radioaktivní 14C umožňuje lépe vyčíslit některé údaje spojené s dobou zdržení uhlíku v jeho přirozených ...

Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Turek, Karel; Pachnerová Brabcová, Kateřina; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2012

Nondestructive Neutron Diffraction Residual Stress Measurements in a Large Depth in Steels
Woo, W.; Em, V.; Mikula, Pavol; Šaroun, Jan; Seong, B. S.
2012 - English
Residual stresses can be effectively and nondestructively measured through a large thickness of e.g. welded plates, by means of a new design of a reactor-based neutron diffractometer. Most of the engineering neutron diffractometers have a difficulty in increasing neutron penetration capability over 25 mm total thickness in steels. However, it can be significantly enhanced up to 70 mm with 4-mm spatial resolution along the depth by using the wavelength selection in combination with neutron focusing by cylindrically bent perfect monochromator. Present paper presents details of neutron diffractometer performance and some results. Keywords: stress; analysis; neutron diffraction Available at various institutes of the ASCR
Nondestructive Neutron Diffraction Residual Stress Measurements in a Large Depth in Steels

Residual stresses can be effectively and nondestructively measured through a large thickness of e.g. welded plates, by means of a new design of a reactor-based neutron diffractometer. Most of the ...

Woo, W.; Em, V.; Mikula, Pavol; Šaroun, Jan; Seong, B. S.
Ústav jaderné fyziky, 2012

Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou
Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
2012 - Czech
Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 keV radionuklidu 13N, produktu fotojaderné reakce 14N(γ, n)13N, který je čistým pozitronickým zářičem. Bylo testováno stanovení dusíku v koncentracích pod 1 % v biologických referenčních materiálech - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle a 1577b Bovine Liver. Optimalizovaný postup byl použit pro stanovení dusíku v přáškových nanodiamantech pro lékařské účely. The study presents a procedure for assaying nitrogen in biologocial materials by means of instrumental photon activation analysis (IPAA). The determination has been based on counting of the non-specific 511 keV annihilation gamma rays of 13N, product of the photonuclear reaction 14N(γ, n)13N, which is a pure positron emitter. IPAA allowed determination of nitrogen down to 1 wt.%. in selected biological reference materials - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle, and 1577b Bovine Liver. The optimized procedure was applied also to assaying nitrogen in pulverized nanodiamond intended for medical purposes. Keywords: Instrumental photon activation analysis; nitrogen; biological materials; nanodiamonds Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou

Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 ...

Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

A new set-up for total reaction cross section measuring
Sobolev, Yuri, G.; Ivanov, M. P.; Kugler, Andrej; Penionzhkevich, Y. E.
2012 - English
The experimental method and set-up based on 4 P n-gamma-technique for direct and model-independent measuring of the total reaction cross section sigma(R) have been presented. The excitation function sigma(R)(E) for He-6+Au-197 reaction at the Coulomb barrier energy region has been measured. The measured data are compared with the summarized cross section which has been prepared by summing of measured cross sections of main reaction channels: 1n-transfer and Au-197(He-6, xn)Tl203-xn with x = 2 divided by 7 evaporation reaction channels.\n\n Keywords: cross section; reaction; measurement Available at various institutes of the ASCR
A new set-up for total reaction cross section measuring

The experimental method and set-up based on 4 P n-gamma-technique for direct and model-independent measuring of the total reaction cross section sigma(R) have been presented. The excitation function ...

Sobolev, Yuri, G.; Ivanov, M. P.; Kugler, Andrej; Penionzhkevich, Y. E.
Ústav jaderné fyziky, 2012

Urban Structure Analysis
Vašata, D.; Exner, Pavel; Šeba, Petr
2011 - English
The built-up land represents an important type of overall landscape. We analyse the structure of built-up land in largest cities in the Czech Republic and selected cities in the USA using the framework of statistical physics. To do this, both the variance of the built-up area and the number variance of built-up landed plots in circles are calculated. In both cases the variance as a function of a circle radius follows a power law. The obtained value of the exponents are comparable to exponents typical for critical systems. The study is based on cadastral data in the Czech Republic and building footprints GIS data in the USA. Keywords: Urban structure; critical systems; self-organized criticality Available at various institutes of the ASCR
Urban Structure Analysis

The built-up land represents an important type of overall landscape. We analyse the structure of built-up land in largest cities in the Czech Republic and selected cities in the USA using the ...

Vašata, D.; Exner, Pavel; Šeba, Petr
Ústav jaderné fyziky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases