Number of found documents: 4692
Published from to

Laserové svařování s oscilací svazku
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan; Mrňa, Libor
2022 - Czech
Svařování s oscilací laserového svazku je obvykle doprovázeno poklesem hloubky průvaru díky přechodu z keyhole do kondukčního režimu. Na základě rozložení hustoty výkonu v příčném směru (v oscilačním průměru) je možné přibližně predikovat tvar svaru bez nutnosti výpočtu vedení tepla v materiálu. Při vhodně zvoleném oscilačním módu a jeho parametrech je možné rovněž dosáhnout i hlubokého průvaru. Laser welding with beam oscillation (wobbling) usually leads to the reduction of penetration depth caused by transition from keyhole to conduction mode welding. Based on the distribution of power density in transversal direction (within the oscillation diameter), the approximate shape of weld cross-section can be predicted without the need to calculate heat conduction in the material. Deep penetration can also be achieved when a suitable combination of oscillation mode and its parameters is applied. Keywords: laser welding; wobbling; welding with beam oscillation; power density; cross-section Available at various institutes of the ASCR
Laserové svařování s oscilací svazku

Svařování s oscilací laserového svazku je obvykle doprovázeno poklesem hloubky průvaru díky přechodu z keyhole do kondukčního režimu. Na základě rozložení hustoty výkonu v příčném směru (v oscilačním ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2022

Zřícenina středověkého hradu a moderní technologie pro bezpečnou správu
Novotný, Jakub
2022 - Czech
Tématem příspěvku je vztah torzální architektury a moderních technologií. Nejprve je stručně představen dokument Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in conservation, který poskytuje přehled nejpoužívanějších technik, technologií a materiálů pro průzkumu a ochranu tohoto typu památek. Dále příspěvek přibližuje průběh a výsledky projektu regionální spolupráce Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu s důrazem na použití moderních technologií. The topic of the paper is the relationship between torsional architecture and modern technologies. First, the Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in conservation is briefly presented, which provides an overview of the most used techniques, technologies and materials for the exploration and protection of this type of monuments. Furthermore, the paper provides an overview of the progress and results of the regional cooperation project Technological research of the Štamberk castle ruins in the wider context of the region with an emphasis on the use of modern technologies. Keywords: ruin; modern technologies; Štamberk Castle; conservation Available at various institutes of the ASCR
Zřícenina středověkého hradu a moderní technologie pro bezpečnou správu

Tématem příspěvku je vztah torzální architektury a moderních technologií. Nejprve je stručně představen dokument Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in ...

Novotný, Jakub
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Optovláknový dozimetr
Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
2022 - Czech
V současné době existuje poptávka jaderného zařízení po optických metodách měření záření gama. Pro taková měření potřebujeme velmi robustní měřicí metody a sofistikované vybavení. Vhodná jsou křemíková optická vlákna spojená s krystalovými scintilátory, u kterých uvádíme výsledky z jejich realizace. Scintilátory detekují záření gama a křemíková optická vlákna přenášejí scintilační světlo ze scintilátoru do detektoru. K přenosu viditelného světla ze scintilátorů do detektoru jsme použili komerčně dostupná křemíková optická vlákna o průměru až 1,5 mm s různými numerickými aperturami. In the nuclear facility, there is currently a demand for optical methods of measuring gamma radiation. For these measurements, we need very robust measurement methods and sophisticated equipment. Silica optical fibres coupled to crystal scintillators are suitable and we present results from their implementation. The scintillators detect gamma radiation and the silica optical fibres transmit the scintillation light from the scintillator to the detector. We used commercially available silica optical fibres up to 1.5 mm in diameter with different numerical apertures to transmit visible light from the scintillators to the detector. Keywords: dosimeter; silica fibers; scintillation crystal; scintillator; gamma radiation Available at various institutes of the ASCR
Optovláknový dozimetr

V současné době existuje poptávka jaderného zařízení po optických metodách měření záření gama. Pro taková měření potřebujeme velmi robustní měřicí metody a sofistikované vybavení. Vhodná jsou ...

Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2022

Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku
Mikel, Břetislav; Jelínek, Michal
2022 - Czech
Na pracovišti Koherenční optiky ÚPT AVČR se dlouhodobě zabýváme optickými a optovláknovými technologiemi a měřícími metodami. V současné době disponujeme zkušenostmi ve výzkumu a vývoji systému a senzorů s Braggovými mřížkami, laserových interferometrů a v neposlední řadě i optovláknových senzorů ionizujícího záření. At the Coherent Optics Department of the Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i. we have long been involved in optical and fibre optic technologies and measurement methods. Currently, we have experience in research and development of Bragg grating systems and sensors, laser interferometers and last but not least fibre optic sensors of ionizing radiation. Keywords: optical fibre measurements; Bragg gratings; interferometers; optical frequency transmission Available at various institutes of the ASCR
Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku

Na pracovišti Koherenční optiky ÚPT AVČR se dlouhodobě zabýváme optickými a optovláknovými technologiemi a měřícími metodami. V současné době disponujeme zkušenostmi ve výzkumu a vývoji systému a ...

Mikel, Břetislav; Jelínek, Michal
Ústav přístrojové techniky, 2022

Měření stability magnetického pole pomocí 40Ca+ iontu
Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Čížek, Martin; Podhora, L.; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Slodička, L.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2022 - Czech
Jedno z hlavních omezení při dlouhodobém měření absolutní frekvence hodinového přechodu je kolísání magnetického pole. Časově proměnlivá fluktuace vnějšího magnetického pole vede k frekvenčním posunům Zeemanových komponent a tím dochází ke snížení frekvenční stability optických hodin v čase. V současné době jsou obvykle optické atomové reference realizovány s pomocí jediného iontu. Škálování počtu iontů k vyšším hodnotám však přináší nesporný benefit ve formě vysokého poměru signálu a šumu a tím ke zefektivnění celého procesu měření. Ionty jsou v tomto případě roztaženy na velkou plochu a vytvářejí tzv. iontové Coulombovské krystaly. Kromě prostorové stability magnetického pole je pak při práci s Coulombovskými krystaly obzvláště důležitá i homogenita magnetického pole. Nadměrnou magnetickou perturbaci lze výrazně snížit překrytím sestavy magnetickým stíněním nebo použitím permanentních magnetů namísto konvenčně používaných magnetických cívek. Další metodou je průměrování na více hladinových přechodů. Tento příspěvek představuje jednoduchou metodu měření stability magnetického pole v poloze iontu. One of the main limitations in the long-term measurement of the clock transition's absolute frequency is the magnetic field's fluctuation. The time-varying fluctuation of the external magnetic field leads to frequency shifts of the Zeeman components, thereby reducing the optical clock's frequency stability over time. Currently, optical atomic references are usually implemented with the help of a single ion. However, scaling the number of ions to higher values brings an indisputable benefit in the form of a high signal-to-noise ratio and, thus to the efficiency of the entire measurement process. In this case, the ions are spread over a large area, forming so-called ionic Coulomb crystals. In addition to the spatial stability of the magnetic field, the homogeneity of the magnetic field is also significant when working with Coulomb crystals. Excessive magnetic perturbation can be greatly reduced by covering the assembly with a magnetic shield or by using permanent magnets instead of conventionally used magnetic coils. Another method is averaging over multiple-level transitions. This contribution presents a simple method for measuring the stability of the magnetic field at the ion position. Keywords: magnetic field sensing; ion trap; optical clock Available at various institutes of the ASCR
Měření stability magnetického pole pomocí 40Ca+ iontu

Jedno z hlavních omezení při dlouhodobém měření absolutní frekvence hodinového přechodu je kolísání magnetického pole. Časově proměnlivá fluktuace vnějšího magnetického pole vede k frekvenčním posunům ...

Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Čížek, Martin; Podhora, L.; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Slodička, L.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2022

Interaktivní nástroj pro podporu vyhodnocování dat ze standardizovaných testů
Martinková, Patrícia; Potužníková, E.; Netík, Jan
2022 - Czech
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2022 - (Švaříček, R., Voňková, H.), s. 29-31. ISBN 978-80-280-0090-5. [ČAPV 2022: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu /30./. Babice / virtual (CZ), 29.08.2022-31.08.2022]. ABSTRAKT: V příspěvku představujeme možnosti využití modulu interaktivního nástroje pro vyhodnocování dat ze znalostních testů na příkladu dat z maturitní zkoušky z matematiky. Představujeme metody pro detekci odlišného fungování položek pro různé typy škol nebo pro porovnání vybrané školy s ostatními. Ukazujeme, že nástroj má potenciál přispět k informovanému využívání dat z testování a rozhodování na úrovni škol i vzdělávací politiky. In this work, we present features of an interactive tool module for supporting analyses of data from achievement tests by presenting an example of data from the Matura (graduation) exam in mathematics. We present methods for detection of different functioning of items for different types of school, or for comparison of a selected school with other schools. We show that the tool has a potential to help with informed use of achievement test data and to support decision making on both the school and the system levels. Keywords: achievement tests; group differences; interactive tool Available at various institutes of the ASCR
Interaktivní nástroj pro podporu vyhodnocování dat ze standardizovaných testů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2022 ...

Martinková, Patrícia; Potužníková, E.; Netík, Jan
Ústav informatiky, 2022

Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů
Kromka, Alexander
2022 - Czech
Příprava diamantových vrstev a jejich (nano-) struktur vyžaduje zvládnutí více technologických kroků. V prvním kroku „diamantové technologie” je důležité aktivovat povrch nediamantové podložky vhodným procesem známým jako nukleace nebo zárodkování. Nejčastěji se jedná o proces pokrytí povrchu podložky (nano-) částicemi diamantu nebo aktivace povrchu podložky iontovým bombardováním. Druhým klíčovým krokem je samotný růst diamantové vrstvy tzv. chemickou depozicí z par plynů (tzv. „Chemical Vapor Deposition” - CVD) za nízkých tlaků (10 ÷ 10 000 Pa) a teplot v rozsahu 250 ÷ 1000 °C, která je nejčastěji realizována v plynné směsi metanu a vodíku v systému žhaveného vlákna nebo mikrovlnného plazmatu. V tomto příspěvku jsou oba technologické kroky, nukleace a růst, diskutovány se zřetelem aktuálních trendů a experimentálních aktivit probíhajících v laboratořích Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ).\n The preparation of diamond layers and their (nano-) structures requires the optimization of several technological steps. In the first step of “diamond technology” it is important to activate the surface of the non-diamond substrate by a suitable process known as nucleation or nucleation. The second key step is the growth of the diamond layer itself by chemical vapor deposition (CVD) under low pressures (10 ÷ 10,000 Pa) and temperatures in the range of 250 ÷ 1000 °C, and from a gas mixture of methane and hydrogen commonly used in a hot filament or microwave plasma CVD systems. In this paper, both technological steps, nucleation and growth, are discussed in light of current trends and experimental activities taking place in the laboratories of the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (FZÚ). Keywords: diamond technology; nucleation; chemical vapor deposition Available at various institutes of the ASCR
Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů

Příprava diamantových vrstev a jejich (nano-) struktur vyžaduje zvládnutí více technologických kroků. V prvním kroku „diamantové technologie” je důležité aktivovat povrch nediamantové podložky vhodným ...

Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2022

Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy
Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
2022 - Czech
V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky. The paper describes the measurement of the aerosol particle size distribution during both the occurrence and absence of fog at the top of Milešovka. Keywords: atmospheric aerosol Fulltext is available at external website.
Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy

V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky....

Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí
Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Novotný, Jakub; Konfršt, Jiří
2022 - Czech
V článku je pozornost zaměřena na proudění bimodálních suspenzí, kdy je kombinována hrubá frakce s jemnou s výsledným efektem snížení celkových tlakových ztrát. S využitím metod PIV a PTV je analyzováno proudění u dna potrubí. Tímto přístupem byly získány rychlosti jak bimodální směsi, tak také rychlosti jednotlivých částic hrubé frakce. Rychlosti hrubých částic byly vyšší než rychlosti jemné frakce. In the paper, the attention is focused on the flow of bimodal suspensions, where the coarse fraction is combined with the fine fraction with the resulting effect of reducing the total pressure losses. Using the PIV and PTV methods, the flow at the bottom of the pipe is analyzed. Using this approach, the velocities of both the bimodal mixture and the individual particle velocities of the coarse fraction were obtained. The velocities of the coarse particles were higher than the velocities of the fine fraction. Keywords: bimodal suspensions; PIV method; PTV method Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí

V článku je pozornost zaměřena na proudění bimodálních suspenzí, kdy je kombinována hrubá frakce s jemnou s výsledným efektem snížení celkových tlakových ztrát. S využitím metod PIV a PTV je ...

Chára, Zdeněk; Matoušek, Václav; Novotný, Jakub; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2022

Stav a rozdíly v akumulaci sněhu v oblasti Šumavy
Procházka, J.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
2022 - Czech
Šumava je nejrozsáhlejší pohoří v Česku a díky své rozloze a nadmořské výšce zachytává podstatnou část zimních srážek ve formě sněhu. Souvislejší informace o sněhových charakteristikách z nejvyšších a odlehlých poloh Šumavy však donedávna prakticky chyběly. Proto byly tímto směrem orientovány odpovídající aktivity v podobě podrobnějších expedičních měření výšky a vodní hodnoty sněhu. Na základě těchto měření mohly být postupně instalovány nové meteorologické stanice, nebo doplněny stávající výzkumné stanice, s automatickým měřením sněhu. Na základě spolupráce amatérských meteorologů ze Šumavy, ČHMÚ, ÚH AVČR, FZT JU a NP Šumava se tak staly součástí sítě sněhoměrných meteorologických stanic lokality jako Plechý, Blatný vrch, Boubín, Jezerní hora, Poledník, Pasečná – Horský potok a další. \nPro prostorovou analýzu bodových měření výšky sněhové pokrývky byly využity prostředky ArcGIS od ESRI, orografické interpolace, metody LLR a ClidatDEM užívané v ČHMÚ. Použité interpolační metody zohledňují vliv nadmořské výšky na interpolovanou veličinu a zachovávají původní naměřenou hodnotu ve známém bodě. Jako podkladový digitální model terénu byl využit SRTM 1-ArcSecond Global od USGS vytvořený v souřadnicovém systému WGS-84, a to z důvodu vysokého rozlišení (38 x 38 m) a možnosti hodnotit celou Šumavu včetně její bavorské potažmo rakouské části. The Šumava Mts. (Bohemian Forest) represents the most extensive mountainous range of the Czech Republic and due to its area and altitude it catches the substantial portion of the winter precipitation in the snow form. Unfortunately, the more continuous information on snow characteristics from the highest and remote regions of the Šumava Mts. has been in effect missing till recently. From this reason the activities focused on the more detailed expeditionary field measurements of the snow depths and snow water equivalent. The space analysis of point snow cover measurements the appropriate tools were used: ArcGIS (ESRI), orographical interpolation, LLR methods and the methods of ClidatDEM used in the Czech Hydrometeolological Institute. Keywords: winter precipitation; snow cover; spatial analysis; ArcGIS; Bohemian Forest Fulltext is available at external website.
Stav a rozdíly v akumulaci sněhu v oblasti Šumavy

Šumava je nejrozsáhlejší pohoří v Česku a díky své rozloze a nadmořské výšce zachytává podstatnou část zimních srážek ve formě sněhu. Souvislejší informace o sněhových charakteristikách z nejvyšších a ...

Procházka, J.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases