Number of found documents: 372
Published from to

Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Sloup, Miroslav
2008 - Czech
Výsledkem projektu je metoda objektivního a nezávislého zjišťování vlivu zvěře na stav ekosystému v takovém rozsahu, aby dávalo využitelné výsledky pro určitou oblast. Jde o zjištění míry poškození (okus a loupání) stromového inventáře zvěří v určitém časovém odstupu (3 -5 let), kdy je výsledkem doporučení (rozhodnutí) o případné potřebě změny v dosavadní výši lovu. Keywords: metodika; vliv na ekosystém; poškození ekosystému; škoda způsobená zvěří; management zvěře; lov zvěře; myslivost; methodology; ecosystem impact; damage to ecosystem; game damage; game management; hunting; myslivost; metody Available in the Ministry of the Environment
Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému

Výsledkem projektu je metoda objektivního a nezávislého zjišťování vlivu zvěře na stav ekosystému v takovém rozsahu, aby dávalo využitelné výsledky pro určitou oblast. Jde o zjištění míry poškození ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Sloup, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Analýza dostupnosti lesních těžebních zbytků pro energetické účely ve vazbě na přírodní podmínky‚ způsob hospodaření v lesích a ekonomiku celého procesu
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Pavloňová, G.; Nikl, M.; Holický, J.; Hanychová, M.; Cichra, D.
2008 - Czech
Cílem projektu je určení lesních ploch České republiky vhodných a nevhodných k odběru zbytkové těžební biomasy. Východiskem je určení množství biomasy na lesních plochách podle charakteru přírodních podmínek na základě analýz databází lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov, oblastních plánů rozvoje lesů a databází lesnické typologie z datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Podkladem pro hodnocení rizik využívání potenciálu lesních těžebních zbytků vyplývajících z dopadů na půdu a koloběh živin je související projekt České geologické služby. Nedílnou součástí projektu je analýza a vyhodnocení ekonomické efektivnosti výroby lesní biomasy pro energetické účely. Keywords: model; efektivnost ekonomická; rozmanitost biologická; koloběh živin; dřevo odpadní; hospodářství lesní; zranitelnost půdy; těžba dřeva; biomasa lesní; model; economic efficiency; biological diversity; nutrient cycle; wood waste; forest management; vulnerability of soil; forest exploitation; forest biomass; těžba dřeva Available in the Ministry of the Environment
Analýza dostupnosti lesních těžebních zbytků pro energetické účely ve vazbě na přírodní podmínky‚ způsob hospodaření v lesích a ekonomiku celého procesu

Cílem projektu je určení lesních ploch České republiky vhodných a nevhodných k odběru zbytkové těžební biomasy. Východiskem je určení množství biomasy na lesních plochách podle charakteru přírodních ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Pavloňová, G.; Nikl, M.; Holický, J.; Hanychová, M.; Cichra, D.
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Odborný management přírodě blízkého způsobu obhospodařování lesů na ověřovacích objektech
Ing. Vladislav Ferkl; Ferkl, Vladislav
2008 - Czech
V zájmových oblastech Nová Pec, Klokočná a Svatá Anna probíhá ověřování způsobů hospodaření blízkého přírodě. Je uváděna základní strategie ekologického lesního hospodaření. Poznatky z ověřovacích objektů jsou určeny pro obhajobu tohoto způsobu hospodaření v lesích. Kromě přírodních poměrů jsou popsány opatření nezbytná pro další rozvoj a ekonomické výsledky hospodaření. Jedná se o základ postupně budované sítě ověřovacích ploch, která by podpořila ekologizaci lesního hospodářství. Keywords: efektivnost ekonomická; obnova lesa; proces přírodní; porost lesní; management environmentální šetrný; les; hodnota přírodní; hospodářství lesní; hospodaření s dřevem; hospodaření ekologické; economic efficiency; forest regeneration; nature's process; forest stand; environmentally friendly management; forest; natural value; forest management; timber management; ecological management; obnova lesa Available in the Ministry of the Environment
Odborný management přírodě blízkého způsobu obhospodařování lesů na ověřovacích objektech

V zájmových oblastech Nová Pec, Klokočná a Svatá Anna probíhá ověřování způsobů hospodaření blízkého přírodě. Je uváděna základní strategie ekologického lesního hospodaření. Poznatky z ověřovacích ...

Ing. Vladislav Ferkl; Ferkl, Vladislav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Analýza rizik využití potenciálu lesních těžebních zbytků pro energetiku vyplývající z dopadů na půdu a koloběh živin
Česká geologická služba, Praha; Oulehle, Filip; Hruška, Jakub
2008 - Czech
V pěstovaných monokulturách rychle rostoucích dřevin (smrků) se těžbou a odvozem dřeva z lesa porušuje biogeochemický koloběh prvků tím, že bazické kationty fixované ve dřevě se nemohou po odumření stromu vrátit zpět do půdy tak, jak tomu bylo v původních pralesích. V takovém lese v krizových okamžicích (kyselé deště) mohou výrazně chybět bazické kationty, jejichž biogeochemický cyklus byl intenzivní těžbou rozpojen. Výrazně tak klesá přirozená neutralizační kapacita celého ekosystému. Model MAGIC, jehož detailní popis je v příloze č. 1, byl použit pro modelování vývoje koncentrací bazických kationtů v půdě a jejich změny podle tří scénářů vývoje těžeb - žádná biomasa nebude odnímána, budou odnímány pouze kmeny s kůrou nebo bude odnímána veškerá biomasa včetně biomasy lesních těžebních zbytků v různých intenzitách - v povodích systému GEOMON. Je diskutována využitelnost modelu MAGIC pro založení manažerské praxe a pro vytváření politiky rozhodovacích procesů ve sféře kontroly emisí. Keywords: Česká republika; těžba dřeva; cyklus biogeochemický; model biochemický; modelování vývoje; acidifikace půdy; půda kyselá; půda lesní; ochrana lesa; odolnost lesa; les jehličnatý; hospodaření v lese; biomasa lesní; Czech Republic; forest exploitation; biogeochemical cycle; biochemical model; development modelling; soil acidification; acid soil; forest land; forest protection; resistance of forest; coniferous forest; forest management; forest biomass; těžba dřeva Available in the Ministry of the Environment
Analýza rizik využití potenciálu lesních těžebních zbytků pro energetiku vyplývající z dopadů na půdu a koloběh živin

V pěstovaných monokulturách rychle rostoucích dřevin (smrků) se těžbou a odvozem dřeva z lesa porušuje biogeochemický koloběh prvků tím, že bazické kationty fixované ve dřevě se nemohou po odumření ...

Česká geologická služba, Praha; Oulehle, Filip; Hruška, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Stanovení principu návrhu náhradních výsadeb jako kompenzačních opatření při kácení dřevin
Safe Trees s.r.o., Rosice; Draboňová, Šárka; Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Kolařík, Jaroslav
2008 - Czech
Technická zpráva přináší podrobný popis obsahu jednotlivých kompenzačních opatření - výsadby a pěstebních opatření včetně legislativního rámce, který uložení těchto opatření umožňuje. Uživatelská příručka popisuje jednotlivé kroky při uložení kompenzačních opatření. Uložení výše kompenzačních opatření v přesné výši vznikající ekologické újmy může být zásadní problém z důvodu různých realizačních cen navrhovaných zásahů, proto jsou uvedeny metody korekce cen, které pomohou orgánům státní správy postupovat jednotně. Keywords: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; stanovení ceny; opatření kompenzační; výsadba dřevin; metodika; prořezávání; kompenzace; odpovědnost za poškození ŽP; náhrada škody; ochrana stromu; poškození dřevin; Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic; pricing; compensatory measure; woody plants planting; methodology; pruning; environmental liability; compensation; tree protection; woody plants damage; odstupné; prořezávky; metody; cenová tvorba; náhrada škody Available in the Ministry of the Environment
Stanovení principu návrhu náhradních výsadeb jako kompenzačních opatření při kácení dřevin

Technická zpráva přináší podrobný popis obsahu jednotlivých kompenzačních opatření - výsadby a pěstebních opatření včetně legislativního rámce, který uložení těchto opatření umožňuje. Uživatelská ...

Safe Trees s.r.o., Rosice; Draboňová, Šárka; Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Kolařík, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Studie vodních toků na Frýdlantsku
Suchopýr, o.p.s., Oldřichov v Hájích; Kresač, Martin; Hlídková, Alena; Dušek, Martin; Davidová, Jana
2008 - Czech
Předmětem této studie je popis současného stavu sítě vodních toků ve sledovaném území a návrh konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu ekosystémů vodních toků z pohledu biologického a zlepšení jejich funkcí protipovodňových. Jsou zahrnuta opatření v údolních nivách toků a na vybraných pozemcích i v celých dílčích povodích. Zájmové území je situováno severně od masivu Jizerských hor zahrnuje řeky Smědá, Lomnice, Řasnice s přítoky a potoky Bulovský, Kočičí, Jindřichovský s přítoky. Keywords: tvorba krajiny; opatření na ochranu krajiny; revitalizace toku vodního; opatření povahy environmentální; management environmentální šetrný; ochrana povodí; síť říční; ekosystém sladkovodní; hodnocení biologické; tok vodní; land forming; intervention on land; revitalisation of water course; measure of environmental nature; environmentally friendly management; river basin protection; hydrographic network; freshwater ecosystem; biological assessment; water course; tvorba krajiny Available in the Ministry of the Environment
Studie vodních toků na Frýdlantsku

Předmětem této studie je popis současného stavu sítě vodních toků ve sledovaném území a návrh konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu ekosystémů vodních toků z pohledu biologického a zlepšení ...

Suchopýr, o.p.s., Oldřichov v Hájích; Kresač, Martin; Hlídková, Alena; Dušek, Martin; Davidová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Návrh implementace návrhů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů - analýza dokumentů
EKOTAXA, s.r.o., Brno; Birgusová, Eva; Mana, Vladimír
2007 - Czech
Návrh implementace principů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů ČR s důrazem na koncepční propojení s procesem pozemkových úprav. Rešerše. Vytipování nejdůležitějších dokumentů k danému tématu.Studie je dělena na části dle jednotlivých oborů: Lesnictví, Voda a vodní hospodářství, Územní plánování, Pozemkové úpravy, zemědělství, Ochrana přírody a krajiny, Doprava, Regionální rozvoj, Energetika. Každá část má analyzované dokumenty rozdělené dle legislativní a nelegislativní povahy. V tabulkovém přehledu jsou pro jednotlivé analyzované dokumenty uvedeny informace o tom, jaký dopad může mít konkrétní dokumentace na navrhovanou Metodiku krajinného plánu, případně jaké dopady lze očekávat nebo jsou dokonce nutné v případě přijetí uvedené metodiky. Keywords: plán krajinný; koncepce energetická; ruch cestovní; zákon o obcích; péče památková; rozvoj regionální; doprava; ochrana rostlin rostoucích planě; ochrana živočichů žijících volně; fond půdní zemědělský; zákon o ochraně přírody a krajiny; úmluva mezinárodní; ochrana krajiny; ochrana přírody; rozvoj venkova; politika zemědělská; zemědělství; katastr nemovitostí; právo pozemkové; úprava pozemková; řád stavební; program Operační; plánování územní; zákon o vodovodech a kanalizacích; zákon o vodách; ochrana před povodněmi; právo vodní; politika vodohospodářská; hospopdářství vodní; plán lesní hospodářský; zákon lesní; právo lesní; program lesnický národní; politika lesnická; lesnictví; landscape plan; energy policy; tourism; act on municipalities; conservation of monuments; regional development; transport; conservation of wild flora; conservation of wild fauna; agricultural land fund; act on protection of nature and landscape; international convention; landscape protection; nature conservation; development of countryside; agricultural policy; agriculture; real estate register; land law; land arrangement; building code; Operational Programme; land planning; act on public water supplies and sewerage systems; water act; flood control; water law; water management policy; water policy; forest management plan; forest act; forest law; national forest programme; forest policy; forestry; lesnictví; protipovodňová ochrana; územní plánování; pozemkové právo; zemědělství; ochrana krajiny; doprava; regionální rozvoj; turistika; katastr nemovitostí; rozvoj venkova; ochrana životního prostředí Available in the Ministry of the Environment
Návrh implementace návrhů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů - analýza dokumentů

Návrh implementace principů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů ČR s důrazem na koncepční propojení s procesem pozemkových úprav. Rešerše. Vytipování nejdůležitějších dokumentů k danému ...

EKOTAXA, s.r.o., Brno; Birgusová, Eva; Mana, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Návrhy konkrétních revitalizačních opatření k posílení ekologické stability krajiny v horní části povodí Kocáby
Krátká, Lenka
2007 - Czech
Studie obsahuje analytickou, návrhovou a tabulkou část a fotodokumentaci. Analytická část: Popis a charakteristika řešeného území, orientační botanický průzkum, systém ekologické stability a jeho význam, srovnání s historickými podklady, realizovaná technická opatření v krajině. Návrhová část: Obnova původních koryt vodních toků, revitalizace stávající vodopisné sítě, obnova a návrh vodních nádrží, obnova mokřadních ekosystémů, zakládání a obnova porostních struktur, mezí a remízků, zakládání dalších prvků protierozní ochrany, aspekty protipovodňové ochrany, přehled navržených opatření. Keywords: Kocába; ochrana před povodněmi; ochrana protierozní; ekosystém mokřadní; nádrž vodní; revitalizace toku vodního; tok vodní; opatření technické; průzkum botanický; stabilita krajiny; krajina; stabilita ekologická; revitalizace; Kocába river; flood control; erosion control; wetland ecosystem; water reservoir; revitalisation of water course; water course; technical measure; botanical survey; landscape stability; landscape; ecological stability; revitalisation; krajina; ochrana půdy proti erozi; protipovodňová ochrana; revitalizace Available in the Ministry of the Environment
Návrhy konkrétních revitalizačních opatření k posílení ekologické stability krajiny v horní části povodí Kocáby

Studie obsahuje analytickou, návrhovou a tabulkou část a fotodokumentaci. Analytická část: Popis a charakteristika řešeného území, orientační botanický průzkum, systém ekologické stability a jeho ...

Krátká, Lenka
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Návrh kompletní rekonstrukce krajiny v oblasti Čížové
Hájek, Jiří
2007 - Czech
Cílem studie je zhotovení kompletní studie návrhu krajinných rekonstrukčních opatření, vyhodnocení současného stavu ve srovnání s minulostí, problematické aspekty, návrh konkrétních opatření, metodologická doporučení a zhodnocení. Studie obsahuje základní údaje o území, zdůvodnění plánovaných úprav, vyhodnocení stávající vegetace a návrh řešení. Keywords: regenerace krajiny; krajina; recovery of landscape; landscape; krajina Available in the Ministry of the Environment
Návrh kompletní rekonstrukce krajiny v oblasti Čížové

Cílem studie je zhotovení kompletní studie návrhu krajinných rekonstrukčních opatření, vyhodnocení současného stavu ve srovnání s minulostí, problematické aspekty, návrh konkrétních opatření, ...

Hájek, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Stav vodního bohatství ČR a environmentální ochrana hydroekosystémů v přírodě
Branžovský, Antonín
2007 - Czech
Studie hodnotí stav vodní bohatství ČR z hlediska krajinného komplexu z aspektu ekologické stability, vymezuje systémové vztahy krajiny, přírody a hydroekosystémů v závislosti na faktorech, které narušují ekologickou stabilitu krajiny v důsledku změn klimatu. Eliminace důsledků pro a využívání krajiny z hlediska zahraničních poznatků a navrhuje opatření, která by usnadňovala možnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zajistila spolupráci obyvatelstva při zabezpečování ekologické stability hydroekosystémů a návazně i celého krajinného komplexu. Součástí jsou podklady pro průzkum a vyhodnocení informací z hlediska sociálních aspektů. Obsahuje doporučení pro programové dokumenty MŽP a vyhodnocení dosažených poznatků z hlediska budoucích období. Keywords: Irsko; Lucembursko; Španělsko; Itálie; Holandsko; Francie; Dánsko; Rakousko; Německo; Velká Británie; povodí Odry; povodí Dyje; povodí Moravy; povodí Labe; povodí Vltavy; povodí Berounky; krajina; stabilita ekologická; ekosystém vodní; bohatství vodní; Ireland; Luxembourg; Spain; Italy; Holland; France; Denmark; Austria; Germany; Great Britain; Oder river basin; Dyje river basin; Morava river basin; Elbe river basin; Vltava river basin; Berounka river basin; landscape; ecological stability; water ecosystem; water resources; krajina Available in the Ministry of the Environment
Stav vodního bohatství ČR a environmentální ochrana hydroekosystémů v přírodě

Studie hodnotí stav vodní bohatství ČR z hlediska krajinného komplexu z aspektu ekologické stability, vymezuje systémové vztahy krajiny, přírody a hydroekosystémů v závislosti na faktorech, které ...

Branžovský, Antonín
Ministerstvo životního prostředí, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases