Number of found documents: 562
Published from to

Informační ekonomika v číslech - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících oblastech: IT odborníci, výdaje a investice, výzkum a vývoj a patenty, zahraniční obchod, ICT sektor. Basic overview of the state and development of the following areas: ICT Specialists, Expenditure and Investment, Research and Development and Patents, External Trade, ICT Sector. Keywords: informatika; výpočetní technika; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Informační ekonomika v číslech - 2013

Základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících oblastech: IT odborníci, výdaje a investice, výzkum a vývoj a patenty, zahraniční obchod, ICT sektor....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Panašování jako způsob personalizované volby v rámci poměrného volebního systému
Pecháček, Štěpán
2013 - Czech
Studie se zabývá začleněním metody panašování do poměrných volebních systémů a jeho vlivem na personalizaci volby v rámci poměrných volebních systémů. Studie komparuje začlenění panašování a možnosti personalizace volby do volebních systémů ve Švýcarsku, Lucembursku, Francii a na Slovensku. Součástí studie je i analýza využití panašování v České republice a diskuse o návrhu senátního návrhu zákona (senátní tisk č. 404, deváté volební obdob) , který mění způsob preferenčního hlasování pro všechny typy voleb v České republice. The study is concerned with the integration of panache vote, which allows voters to cast their votes for candidates from different party lists, into proportional electoral systems. The study tests the effect of panache vote on the intention of personalization of elections. The integration of panache vote into electoral systems of Switzerland, Luxembourg, France and Slovakia is compared, and, in addition, there is the current draft of electoral law amendment in the Czech Republic discussed. Keywords: proporcionální volební systém; panašování; personalizace voleb; proportional electoral system; panache vote; personalization of elections; volby; volební systém; výzkum Available in a digital repository NRGL
Panašování jako způsob personalizované volby v rámci poměrného volebního systému

Studie se zabývá začleněním metody panašování do poměrných volebních systémů a jeho vlivem na personalizaci volby v rámci poměrných volebních systémů. Studie komparuje začlenění panašování a možnosti ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2013

Život cizinců v ČR - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy). Basic information on foreigners in the Czech Republic, with emphasis on regional breakdown of the data (into districts or city parts in the case of Prague). Keywords: cizinecké právo; cizinecký režim; demografie Available in a digital repository NRGL
Život cizinců v ČR - 2013

Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice
Český statistický úřad
2013 - Czech
Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a užitkové ploše bytů, počtu pokojů, o době výstavby a hodnotě bytů. Keywords: bytové hospodářství; výstavba; stavebnictví; obytné budovy Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice

Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích
Babka, Tomáš; Dupláková, Daniela; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Pohl, Michal; Tetourová, Eva
2012 - Czech
Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní právní úprava uvedených států je podrobně popsána z hlediska právního zakotvení státního zastupitelství, struktury státního zastupitelství, způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů, vztahu státního zastupitelství k ostatním relevantním orgánům, systému řízení jednotlivých úrovní státního zastupitelství a popisu pravomocí státního zastupitelství. Informační podklad dále poskytuje přehled dostupných zdrojů pro další případné rešerše, a to nejen primárních zdrojů (vnitrostátní zákony), ale též dostupných překladů zákonů, odborných publikací i srovnávacích materiálů a publikací Evropské unie na téma právní úpravy státního zastupitelství v členských státech EU. Keywords: státní zastupitelství; právní úprava; prosecution; legal regulation; politologie Available in a digital repository NRGL
Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích

Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní ...

Babka, Tomáš; Dupláková, Daniela; Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Pohl, Michal; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2012

Vztah Kyperské republiky a Turecka
Hlaváček, Karel
2012 - Czech
Stude popisuje vztahy Kyperské republiky a Turecka v kontextu současného předsednictví Kyperské republiky v Radě Evropské unie. Součástí práce je popis historického pozadí současného stavu, popis snah o řešení konfliktu a scénáře budoucího vývoje. Keywords: vztah; Kypr; Turecko; relationship; Cyprus; Turkey; zahraniční politika Available in a digital repository NRGL
Vztah Kyperské republiky a Turecka

Stude popisuje vztahy Kyperské republiky a Turecka v kontextu současného předsednictví Kyperské republiky v Radě Evropské unie. Součástí práce je popis historického pozadí současného stavu, popis snah ...

Hlaváček, Karel
Parlamentní institut, 2012

Právní úprava tzv. whistleblowingu a ochrany whistleblowerů ve vybraných zemích
Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Blížkovský, Radek; Pelíšková, Dana
2012 - Czech
Informační podklad vychází z pojmu „whistleblowing“, který je využíván v odborné literatuře i Evropskou unii za účelem popisu situace, kdy jednotlivec poskytne nebo zveřejní informaci o tom, že dochází protiprávní či jiné (např. neetické) činnosti. Právní úprava whistleblowingu pak označuje soubor právních norem, které dopadají na takto popsanou situaci – od právní úpravy, která předepisuje způsob oznamování takových informací, až po ochranu oznamovatele (ochrana oznamovatele jako svědka, ochrana v pracovněprávních vztazích) nebo případnou odměnu pro oznamovatele. Informační podklad poskytuje přehled právní úpravy ve vybraných zemích (ČR, Irsko, Maďarsko, Nový Zéland, Slovinsko, Spojené Království, USA, SRN, Rumunsko) a dále přehled vybraných relevantních mezinárodněprávních dokumentů přijatých na půdě OSN a Rady Evropy. Keywords: právo; trestní; whistlebloving; ochrana; law; criminal; whistlebloving; protection; trestní právo Available in a digital repository NRGL
Právní úprava tzv. whistleblowingu a ochrany whistleblowerů ve vybraných zemích

Informační podklad vychází z pojmu „whistleblowing“, který je využíván v odborné literatuře i Evropskou unii za účelem popisu situace, kdy jednotlivec poskytne nebo zveřejní informaci o tom, že ...

Kavěna, Martin; Mylková, Petra; Blížkovský, Radek; Pelíšková, Dana
Parlamentní institut, 2012

Rozsudek Hartz IV
Černá, Martina
2012 - Czech
Rozsudek Hartz IV, jehož název odkazuje na balíček zákonů pojmenovaný podle předsedy komise pro reformu sociální politiky a trhu práce Petera Hartze, je jedním ze stěžejních rozhodnutí Spolkového ústavního soudu v oblasti sociálních práv. Spolkový ústavní soud v této věci přezkoumával ústavnost předpisů, které reformovaly poskytování sociální podpory, přičemž shledal, že určité elementy přezkoumávané úpravy jsou v rozporu s čl. 1.1. a čl. 20.1. německé Ústavy, tedy s právem na lidksou důstojnost a sociálním charakterem Spolkové republiky Německo. Díky brilantní argumentaci a celkově přesvědčivému stylu se rozsudek stal inspirací i pro český Ústavní soud, jenž na něj výslovně odkazuje např. v rozhodnutí Pl. ÚS 8/07. Český překlad rozsudku pro Parlamentní institut vyhotovila Bc. Martina Černá. Keywords: rozsudek; ústava; sociální zabezpečení; judgement; constitution; social security; ústavní právo Available in a digital repository NRGL
Rozsudek Hartz IV

Rozsudek Hartz IV, jehož název odkazuje na balíček zákonů pojmenovaný podle předsedy komise pro reformu sociální politiky a trhu práce Petera Hartze, je jedním ze stěžejních rozhodnutí Spolkového ...

Černá, Martina
Parlamentní institut, 2012

Korespondenční volba
Pecháček, Štěpán
2012 - Czech
Korespondenční volba je jednou z možností jak umožnit voliči využít aktivního volebního práva a přitom nespojovat výkon volebního práva s nutností fyzické přítomnosti v určitém čase na určitém místě. Korespondenční volba je prostředkem, jak vyvázat volební akt z vymezeného prostoru, a to téměř absolutně. V současné době není korespondenční volba pro volby (na jakékoliv úrovni) v České republice umožněna. V minulých volebních obdobích můžeme nalézt pokusy o její zavedení. Tato práce přináší přehled předmětných návrhů a popis úpravy korespondenční volby ve vybraných zemích. Keywords: korespondenční volba; volební právo; corespondence voting; right to vote; volby Available in a digital repository NRGL
Korespondenční volba

Korespondenční volba je jednou z možností jak umožnit voliči využít aktivního volebního práva a přitom nespojovat výkon volebního práva s nutností fyzické přítomnosti v určitém čase na určitém místě. ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2012

Etické kodexy ve státní správě ve vybraných zemích EU
Cupalová, Marcela
2012 - Czech
Etický kodex je soubor pravidel či zásad, kterými se orgány státní správy a všichni její zaměstnanci řídí. Smyslem etického kodexu je zavést pravidla, která jsou platná pro všechny zaměstnance orgánů státní správy. Etické chování je přitom spojeno nejen s objektivními pravidly chování v rámci etických kodexů, ale je spojeno i se subjektivním pocitem jedince, jak by se měl v té které situaci chovat. Důležitým předpokladem pro úspěšné následování pravidel etických kodexů je ovšem dostatečná podpora nadřízených orgánů ve státní správě, podporující politické klima a silná vůle pro dodržování těchto pravidel jako motivační prvek Keywords: etický kodex; státní správa; EU; ethics code; public administration; EU; státní orgány Available in a digital repository NRGL
Etické kodexy ve státní správě ve vybraných zemích EU

Etický kodex je soubor pravidel či zásad, kterými se orgány státní správy a všichni její zaměstnanci řídí. Smyslem etického kodexu je zavést pravidla, která jsou platná pro všechny zaměstnance orgánů ...

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases