Number of found documents: 4482
Published from to

Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hospodaření a rozvoj obce či města
Kordanič, Jiří; Homolka, Jaroslav; Jan, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení vlivu dotačních projektů na rozpočet města Jirkov, a to v období let 2010 až 2014. V teoretické části jsou popsány základní informace o obecním zřízení včetně charakteristiky obce a její působnosti. Na tento úvod pak navazuje část týkající se rozpočtu obce a rozpočtového procesu. Následuje pojednání o příjmech a výdajích, závěrečném účtu, přezkoumání hospodaření obce a poté část o postoji obce k čerpání dotací. Teoretická část dále popisuje některé zdroje financování prostřednictvím dotací, jež byly k dispozici pro města v období let 2010 až 2014, ke kterému se vztahuje tato diplomová práce. V navazující empirické části je popsáno hospodaření města Jirkova v letech 2010 až 2014, a to z pohledu výdajů v oblasti investic. Tyto výdaje jsou rozhodující ve vazbě na přijaté dotace, protože právě dotace značně ovlivnily rozpočet města a přispěly výrazným způsobem k procesu sestavování rozpočtu a plánování a realizaci investic. Jsou zde také představeny projekty, které nejvíce přispěly k proměnám města. V závěru je pak vyhodnocena anketa mezi obyvateli a zastupiteli Jirkova, zaměřená na jejich pohled na změny, jež se ve městě díky dotačním projektům udály. The focus of the thesis is evaluation of the influence of grant projects on the budget of Jirkov municipality in the years 2010_2014. The theoretical part presents basic information on municipal institutions including the characteristics of municipality as such and description of its sphere of activity. This introduction is then followed by a part which focuses on municipal budget and the budgeting process. The following part describes municipal revenues and expenditures, the closing account, municipal management review and the municipality's attitude to drawing of grants. The theoretical part also describes certain funding sources related to grants which were available for municipalities in the years 2010_2014 (i. e. period which this thesis focuses on). The subsequent empiric part describes economic activities of the town of Jirkov in years 2010_2014 with focus on expenditures related to investments. These expenditures are decisive in relation to the accepted grants. In the given period, grants had a significant influence on the municipal budget and to a large extent contributed to the budget preparation, and planning and implementing of investments. The work also introduces projects which contributed to the changes and development of the town in the most significant manner. The final part of the work presents an evaluation of a survey which was distributed among the inhabitants and representatives of the town and focused on their view of the changes and developments which were implemented in the town with the help of the grant projects. Keywords: město; rozpočet; dotace; příjmy; výdaje; investice; zastupitelstvo města; projekt; rozbor; účetnictví; odbor dostupnost_czu
Zhodnocení vlivu dotačních projektů na hospodaření a rozvoj obce či města

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení vlivu dotačních projektů na rozpočet města Jirkov, a to v období let 2010 až 2014. V teoretické části jsou popsány základní informace o obecním zřízení ...

Kordanič, Jiří; Homolka, Jaroslav; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci
Tycarová, Iveta; Chýlová, Hana; Josek, Mikuláš
2017 - Czech
Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma "Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci". Konkrétně otázka návratu do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené. Důvodem zvolení byly osobní zkušenosti s hledáním zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené a osobní zkušenost s kurzem "Vzdělávání žen/mužů na mateřské/rodičovské dovolené". Také celospolečenská důležitost daného tématu a jisté opomíjení. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nezaměstnaných ve městě Rokycany v Plzeňském kraji. V rámci této práce je nahlédnuto do statistik Úřadu práce Plzeňského kraje. Ze statistik byla získána data o stavu nezaměstnanosti v tomto kraji. Cílem práce je proniknout do problematiky návratu rodičů do zaměstnání po ukončení mateřské/rodičovské dovolené a posoudit, jaký vliv na návrat má absolvování specializovaného kurzu. Práce porovnává úspěšnost v hledání zaměstnání u nezaměstnaných, kteří specializovaný kurz absolvovali a kteří nikoliv. Data byla rozesílána elektronicky mezi účastníky výše zmiňovaného kurzu pomocí dotazníkového šetření, dále část byla vyplněna s dlouhodobě nezaměstnanými rodiči po mateřské/rodičovské dovolené, a to v součinnosti s Úřadem práce v Rokycanech. Na základě informací získaných z literatury a z osobního šetření jsou vyvozeny příslušné závěry, testovány stanovené statistické hypotézy a vyvozena doporučení pro praxi. For the bachelor thesis was chosen the topic "The influence of longterm unemployment on work motivation." Specifically, the issue of returning to work after maternity / parental leave. The reason for selecting the personal experiences of finding employment after maternity / parental leave and personal experience with the course "Education for women / men on maternity / parental leave". Also, nationwide importance of the topic and a certain marginalization. Bachelor thesis is focused on the unemployed in Rokycany in the Pilsen region. In this work, access to the statistics of the Labour Office Pilsen. From the statistics were obtained data on the unemployment situation in the region. The aim is to penetrate into the problems of parents returning to work after maternity / parental leave and assess what effect the return of a specialized course completion. This work compares success in finding jobs for the unemployed who have completed a specialized course and who does not. The data was electronically distributed among the participants of the above mentioned course through questionnaire survey, also part was filled with the long-term unemployed parents after maternity / parental leave, in cooperation with the Labour Office in Rokycany. On the basis of information obtained from the literature and from a personal investigation are drawn appropriate conclusions, tested set of statistical hypotheses and draw recommendations for practice. Keywords: vzdělávací kurz; rodičovská dovolená; pracovní motivace; dlouhodobá nezaměstnanost dostupnost_czu
Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci

Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma "Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci". Konkrétně otázka návratu do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené. Důvodem zvolení byly ...

Tycarová, Iveta; Chýlová, Hana; Josek, Mikuláš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zlepšování podnikových procesů
Brádlová, Zdena; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem zlepšování podnikových procesů. V rámci environmentálního managamentu je zaměřena na oblast odpadového hospodářství vybrané společnosti. Cílem práce je zhodnocení environmentálního managamentu společnosti a formulace doporučení. Teoretická část diplomové práce interpretuje pojmy a souvislosti, které jsou spjaty s procesem, procesním řízením a environmentálním managamentem. Primárně je tato část orientována na oblast odpadového hospodářství. Praktická část je zaměřena na analýzu, která se týká procesu odpadového hospodářství a identifikaci faktorů, které tento proces ovlivňují. Závěrem jsou uvedena doporučení pro vedení společnosti. The present master´s thesis deals with the topic of improving company processes. Within the framework of environmental management it focuses on the topic of company waste management. The goal of the thesis is to perform assessment of the waste management and to formulate recommendations. Theoretical part of the thesis provides interpretation of terms related to the process, process management and environmental management, focusing primarily on the area of waste management. Practical part then pursues to provide information on waste management process and to identify factors influencing the process. Final part comprises recommendations for the company management. Keywords: Optimalizace procesů; Náklady; Výnosy; Enviromentální managament; Odpady dostupnost_czu
Zlepšování podnikových procesů

Diplomová práce se zabývá tématem zlepšování podnikových procesů. V rámci environmentálního managamentu je zaměřena na oblast odpadového hospodářství vybrané společnosti. Cílem práce je zhodnocení ...

Brádlová, Zdena; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cizí státní příslušníci věznění v České republice
Čech, Pavel; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá popisem cizích státních příslušníků vězněných v České republice s detailnějším zaměřením na charakteristiku zvolených skupin. Na základě analýzy, popisu a odborného zkoumání podává ucelený náhled na tuto problematiku a usnadňuje orientaci nejen zainteresovaným osobám. Teoretická část je zaměřena na popis Vězeňské služby České republiky jako instituce, její úlohu, strukturu a systém organizace. Dále se zabývá historií a jejím vývojem do současné doby. Podává ucelený náhled na problematiku cizinců na území České republiky, legislativní úpravu a kriminalitu. Pro potřeby výzkumu této práce byly zvoleny skupiny cizích státních příslušníků vězněných v České republice, které jsou v teoretické části blíže charakterizovány, rozděleny a zkoumány. Analytická část je zaměřena na analýzu vybraných dat a rozvržena (z důvodu přehlednosti) do několika podkapitol, které vždy zahrnují jednu oblast zájmu výzkumu dané problematiky. V této části lze nalézt přehledné grafy poskytující přehled o vývoji jednotlivých ukazatelů. V závěru se nachází shrnutí, zhodnocení a doporučení k jednotlivým oblastem výzkumu. Diploma thesis describes foreign nationals imprisoned in the Czech Republic with more detailed focus on the characteristics of the selected groups. Based on the analysis, characterization and expert examination gives a comprehensive view on this issue and to help you navigate not only the interested persons. The theoretical part focuses on the description of the Prison service of the Czech Republic as an institution, its role, structure and organization system. It also deals with the history and its evolution to the present time. It provides a comprehensive insight into the issue of foreigners in the Czech Republic, legislative regulation and crime. For purposes of this research work have been selected group of foreign nationals imprisoned in the Czech Republic, which are closer to the theoretical part, characterized, distributed and investigated. Analytical part is focused on analysis of selected data, and layout (for clarity) into several sections, which always include one area of research interest of the issue. This section is arranged graphs providing an overview on the development of individual indicators. In conclusion there is summary assessment and recommendations to individual areas of research. Keywords: výkon trestu odnětí svobody; výkon vazby; prizonizace; ruskojazyční; obviněný; odsouzený dostupnost_czu
Cizí státní příslušníci věznění v České republice

Diplomová práce se zabývá popisem cizích státních příslušníků vězněných v České republice s detailnějším zaměřením na charakteristiku zvolených skupin. Na základě analýzy, popisu a odborného zkoumání ...

Čech, Pavel; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce
Jičinská, Renata; Malý, Michal; Kateřina, Kateřina
2017 - Czech
Téma diplomové práce je Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce. Zpracována je sociální a ekonomická analýza obce Opatovice nad Labem. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány metody, teoretické aspekty regionálního rozvoje a legislativní rámec obce. Praktická část je věnována socioekonomické analýze obce Opatovice nad Labem. Určitý význam v této práci má i provedené dotazníkové šetření mezi obyvateli obce. Z provedené SWOT analýzy a dotazníkového šetření je zpracován návrh vhodných alternativ k dalšímu rozvoji obce. U jednotlivých návrhů jsou vyčísleny předpokládané náklady a přínos pro obyvatele. Závěrem práce je souhrn současného stavu obce. Uvedení zpracovaných návrhů pro další rozvoj obce a spokojenost občanů. The theme of the Diploma work is Socioeconomic analyses of development of selected village. The Diploma work presents the social and economic analyses of Opatovice nad Labem village. The Diploma work is divided into two parts, theoretical and practical parts. The theoretical parts describes methods, theoretical aspects of regional development and legislative frame of village. The practical part is dedicated to socioeconomic analyses of Opatovice nad Labem village. Particular importance, in this Diploma work, has also the survey done among village residents. The proposals of suitable options of further village development have been done based upon SWOT analyses. There are specified expected costs and benefits for residents. The final part of the Diploma work describes current status of village and presents the proposals of future village development focused on satisfaction of residents. Keywords: obec; socioekonomická analýza; regionální rozvoj; dotazníkové šetření; koncepce rozvoje dostupnost_czu
Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce

Téma diplomové práce je Socioekonomická analýza rozvoje vybrané obce. Zpracována je sociální a ekonomická analýza obce Opatovice nad Labem. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část ...

Jičinská, Renata; Malý, Michal; Kateřina, Kateřina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Úloha úřadů práce při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti
Lundáková, Barbora; Světlíková, Daniela; Pavla, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá úlohou Úřadu práce ČR při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. V teoretické části práce je analyzována platná právní úprava a související právní předpisy, které se vztahují ke státní politice zaměstnanosti. Dále je charakterizován Úřad práce ČR, Evropský sociální fond a jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část je tematicky zaměřená na problematiku nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti používané Úřady práce ve Středočeském kraji. Pozornost je věnována hlavně nástroji veřejně prospěšné práce, kde je navržené nejlepší možné řešení daného problému. Jsou posuzovány finanční prostředky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji z hlediska efektivnosti. Za účelem zjištění úspěšnosti monitoringu při navazovaní spolupráce mezi Úřady práce a zaměstnavateli je proveden výzkum kvantitativní metodou formou vyhodnocení dotazníkového šetření. V závěru práce jsou vyhodnocené zjištěné poznatky. This diploma thesis focuses on the role of the Labour Office in the implementation of active labour market policies. The theoretical part analyses the existing legislation and related legal regulations pertaining to the state employment policy. Next, the thesis examines the Labour Office, the European Social Fund and the individual active labour market policies. The practical part deals with the active labour market policies implemented by the Labour Offices in the Central Bohemian Region. In particular, it concentrates on the community service and suggests the best possible solution to the problem. The thesis assesses the funding of individual active labour market policies in the Central Bohemian Region in terms of efficiency. A quantitative research method using evaluation of a questionnaire survey was carried out in order to determine the success rate of monitoring when establishing cooperation between Labour Offices and employers. The conclusion of the thesis assesses the obtained results. Keywords: trh práce; aktivní politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; úřad práce; uchazeč o zaměstnání; veřejně prospěšné práce; společensky účelná pracovní místa dostupnost_czu
Úloha úřadů práce při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti

Diplomová práce se zabývá úlohou Úřadu práce ČR při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. V teoretické části práce je analyzována platná právní úprava a související právní předpisy, které se ...

Lundáková, Barbora; Světlíková, Daniela; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Insolvenční řízení v právní teorii a praxi v České republice
Zelníček, David; Pikola, Pavel; Pavla, Pavla
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce Insolvenční řízení v právní teorii a praxi je zaměřena primárně na insolvenční řízení, zejména na principy a podmínky insolvenčního řízení jako celku, v teoretickém a praktickém pojetí. Část práce se zaměřuje na jeden z tzv. sanačních nelikvidačních způsobů řešení úpadku a to oddlužení. Tato práce vychází z formálních pramenů uvedených v seznamu použité literatury, z právních předpisů, odborných časopisových článků a internetových zdrojů. Práce je koncipovaná také částečně z praktického pohledu, kdy je zde rozpracován konkrétní případ insolvenčního řízení, poukázáno na úskalí tohoto řízení a navržen možný koncept zefektivnění řízení, spočívající v rozhodovací soudní praxi. This diploma thesis "Insolvency proceedings in legal theory and practice" is focused primarily on insolvency proceedings, in particular the principles and conditions of insolvency proceedings as a whole, the theoretical and practical concepts. Part of the work is focused so-called remediation of non-liquidation means of resolving insolvency and debt relief. This work is based on formal sources listed in the bibliography, legislation, professional journal articles and Internet resources. Work is also conceived partly from a practical point of view, when there is elaborated the specific case of insolvency proceedings, pointed out the difficulties of the procedure and the possible concept designed to streamline management, consisting of the decision of judicial practice. Keywords: insolvenční řízení; insolvenční soud; insolvenční správce; insolvenční rejstřík; dlužník; věřitel; úpadek; platební neschopnost; majetková podstata; splátkový kalendář dostupnost_czu
Insolvenční řízení v právní teorii a praxi v České republice

Předkládaná diplomová práce Insolvenční řízení v právní teorii a praxi je zaměřena primárně na insolvenční řízení, zejména na principy a podmínky insolvenčního řízení jako celku, v teoretickém ...

Zelníček, David; Pikola, Pavel; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Ekonomické aspekty vzdělávání na jazykových školách v ČR
Dvořáková, Miroslava; Šrédl, Karel; Hana, Hana
2017 - Czech
Práce je zaměřena na finanční zdroje vložené do vzdělávání na jazykových školách v České republice. V teoretické části jsou shromážděna data vztahující se k tématu, která vychází zejména ze studia odborné literatury. Z charakteristiky jazykových společností je zřejmé, že dle typu vzdělávání se řadí do vzdělávání neformálního. Podle úrovně mezinárodní klasifikace vzdělání patří do postsekundárního neterciárního vzdělání. Informace získané v teoretické části jsou zásadní k tvorbě části analytické. Tato prakticky zaměřená část popisuje především jazykové školy, podrobněji se zabývá jejich nabídkou jazykových kurzů pro veřejnost. Jsou porovnávány jak ekonomické, tak i jiné aspekty, které s výukou souvisí. Ze závěru práce, obsahující shrnutí a vyhodnocení předchozích částí, je zřejmé, že konkurence na daném trhu práce je silná, a proto je nutné, aby každá společnost disponovala určitou konkurenční výhodou. Co se týče výběru vhodného jazykového kurzu z pohledu studenta, měl by se zájemce zaměřit na několik faktorů, které mohou jeho rozhodnutí ovlivnit. Obecně je prokázáno, že investice do jakékoliv podoby vzdělávání je vždy považována za dobrou investici. The Master´s thesis is focused on financial sources invested in education at language schools in the Czech Republic. The theoretical part gathers data associated with the topic and is based primarily on the specialized literature. From the characterization of linguistic companies, it is obvious that this type can be described as a non-formal type of education. According to the international classification it belongs to the post-secondary non-tertiary education. Information obtained in the theoretical part will be important for the analytical part of the thesis. The practical section describes mostly language schools, analyses their offer of linguistic classes for public in detail. Both economic and non-economic criteria will be analysed and compared. The conclusion of the thesis presents evaluation of the previous parts. It is clear that the competition in the particular market is strong, and therefore it is necessary for every company to strive for some kind of competitive advantage. Regarding the choice of a suitable linguistic course from the point of view of a student, we suggest several factors that one should consider. Generally, it has been proven that investment in any kind of education is always considered a good investment. Keywords: vzdělávání; lidský kapitál; jazykové školy; ekonomické aspekty; mezinárodní klasifikace vzdělávání; jazykové kurzy; fondy EU v ČR dostupnost_czu
Ekonomické aspekty vzdělávání na jazykových školách v ČR

Práce je zaměřena na finanční zdroje vložené do vzdělávání na jazykových školách v České republice. V teoretické části jsou shromážděna data vztahující se k tématu, která vychází zejména ze studia ...

Dvořáková, Miroslava; Šrédl, Karel; Hana, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Finanční analýza vybraného podniku
Svoboda, Michal; Homolka, Jaroslav; Šeráková, Petra
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce, která je na téma Finanční analýza vybraného podniku, je zjištění finanční situace podniku KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o., v letech 2011 až 2014. Důraz je zde kladen na rozbor finančního zdraví podniku pomocí základních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na popis podniku jako celku, finanční analýzy a účetních výkazů. V neposlední řadě tato část představuje metody a ukazatele finanční analýzy. V praktické části je podrobně představen vybraný podnik KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o. Dále je tato část věnována analýze absolutních ukazatelů, metodám poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity a také bonitním a bankrotním modelům na základě firemních účetních dat. V závěru práce jsou shrnuty výsledky finanční analýzy a vyhodnocena celková situace podniku. The objective of this Bachelor thesis, which is entitled Financial analysis of chosen enterprise, is finding the financial situation of the company KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o. from 2011 to 2014. The emphasis is placed on the analysis of the financial health because of basic methods of financial analysis. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on describing the company as a whole, financial analysis and accounting statements. This part presents also the methods and indicators of financial analysis. In the practical part, there is the chosen enterprise KOVO MONT KASEJOVICE s. r. o. This part is devoted to the analysis of absolute indicators, methods ratios of profitability, activity, insolvency and liquidity, as well as creditworthy and bankruptcy models based on corporate accounting data. In the end of my thesis are summarizes the results of the financial analysis and evaluation of the overall situation. Keywords: Finanční analýza; podnik; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; horizontální a vertikální analýza; rentabilita; aktivita; zadluženost; likvidita dostupnost_czu
Finanční analýza vybraného podniku

Cílem bakalářské práce, která je na téma Finanční analýza vybraného podniku, je zjištění finanční situace podniku KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o., v letech 2011 až 2014. Důraz je zde kladen na rozbor ...

Svoboda, Michal; Homolka, Jaroslav; Šeráková, Petra
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cloud computing v sektoru malých a středních podniků
Kutuyeva, Kamila; Šilerová, Edita; Hřebejková, Jana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na všudypřítomný trend cloud computingu a jeho uplatnění v prostředí malých a středních podniků. Cílem práce je charakterizovat základní vlastnosti konceptu Cloud Computingu a navrhnout konkrétní možné řešení v tomto odvětví pro vybranou firmu. V práce je popsán obecný pojem cloud computing, jeho architektura a rozdělení podle charakteristik. Dále jsou definovány přínosy a omezení související s nasazením dané technologie. Praktická část je věnována analýze současného stavu IT infrastruktury společností a návrhům možných řešení odpovídajících potřebnostem podniku. Dále pomocí metodiky TCO, která se vyznačuje vysokou efektivitou pří hodnocení IT projektů, jsou spočítány náklady na implementaci každého z možných variant řešeni. Na základě získaných údajů je provedeno porovnání těchto řešení, ze kterého vyplývá doporučení, zda je nasazení cloudu optimálním řešením nebo naopak. Hlavním přínosem práce je přehledné zpracování problematiky přechodu malých a středních podniků z tradiční sítové infrastruktury na řešení cloudu. This bachelor thesis focuses on the ubiquitous trend of cloud computing and its application in the environment of small and medium-sized businesses. The purpose of this thesis is to characterize the basic properties of the cloud computing concept and to propose a specific feasible solution for a selected company from this sector. The thesis describes the general term of cloud computing, its architecture and division according to individual characteristics. In addition, the thesis defines the benefits and limitations related to application of the given technology. The practical part is dedicated to analysis of the existing state of IT infrastructure of companies and to proposed feasible solutions meeting company requirements. The TCO method, recognized for its high efficiency in assessments of IT projects, is used to calculate the costs of implementation of each of the possible solutions. The acquired data are used to compare these solutions, leading to a recommendation as to whether the cloud technology is an optimal solution or not. The main benefit of the thesis is the comprehensible elaboration of the issue of small and medium-sized businesses shifting from the traditional network infrastructure to cloud solutions. Keywords: Cloud computing; SaaS; PaaS; IaaS; TCO; malé a střední podniky dostupnost_czu
Cloud computing v sektoru malých a středních podniků

Tato bakalářská práce se zaměřuje na všudypřítomný trend cloud computingu a jeho uplatnění v prostředí malých a středních podniků. Cílem práce je charakterizovat základní vlastnosti konceptu Cloud ...

Kutuyeva, Kamila; Šilerová, Edita; Hřebejková, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases