Number of found documents: 25664
Published from to

Životní styl, dieta a otužování a virová onemocnění
ČÍŽKOVÁ, Aneta
2023 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na témata životního stylu, dietu a otužování a virová onemocnění. Vzhledem k neustálým pokrokům a rozvoji společnosti můžeme zaznamenávat i nárůst civilizačních onemocnění. Tato práce proto objasní podstatné faktory, které jsou klíčové v prevenci onemocnění, podporují zdraví a jsou potencionálními faktory prodlužujícími délku života. Tato témata jsou v teoretické části následně probírána i více do detailu, vzhledem k jejich důležitosti v životě každého z nás. V práci jsou mimo jiné zahrnuta i témata týkající se spánku, racionální výživy, pohybu a dalšího, v rámci faktorů, které hrají významnou roli v ovlivňování zdraví lidí a jejich života. V praktické části se práce již zabývá případy z praxe - každodenním životem lidí. V této části se čtenář dozví, jak mladí lidé vnímají pohled na zdraví a jeho podporu a zda sami dodržují zásady zdravého životního stylu a racionálního, zdravého stravování. V rámci výzkumného šetření jsou konkrétně rozebírány jídelníčky získané od respondentů a také frekvenční dotazníky mapující stravování zkoumaných osob, životní styl a také výskyt onemocnění těchto lidí. Tato práce ukazuje a porovnává odlišnosti životního stylu v rámci dvou zkoumaných skupin - lidí otužujících se a neotužujících se. Zjištěné nedostatky jsou rozebírány více do detailu a jsou zde přítomna i případná individuální doporučení pro jednotlivce, nebo celou skupinu, která jsou převoditelná na širší veřejnost. Tato doporučení jsou v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, medicíny, či jiných odborníků v daném oboru. These topics will be more detailed discussed in the theoretical part, due to their importance in the lives of each of us. Among main topics, the work includes topics related to sleep, rational nutrition, exercise and more within factors that play a significant role in influencing people's health and their lives. In the practical part, the work already deals with cases from practice - everyday life of people. In this section, reader will learn how young people perceive the view of health and its support, and whether they themselves follow the principles of a healthy lifestyle and rational, healthy eating. As a part of the research, respondent's food menus are specifically analyzed, as well as frequency questionnaires mapping the people's diet, the lifestyle and the occurrence of diseases of these people. This work shows and compares the differences in lifestyle within the two investigated groups - people who are hardening and those who are not hardening. The detected shortcomings are discussed in more detail and there are also possible individual recommendations for individuals or the whole group that can be transferred to the wider public. These recommendations are in accordance with the recommendations of the World Health Organization, medicine, or other experts in the field. Keywords: Zdraví; životní styl; civilizační onemocnění; výživová doporučení; strava; nadváha; obezita; otužování; virová onemocnění.; Health; lifestyle; civilization disease; nutritional recommendations; diet; overweight; obesity; hardening; viral diseases Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Životní styl, dieta a otužování a virová onemocnění

Tato bakalářská práce je zaměřena na témata životního stylu, dietu a otužování a virová onemocnění. Vzhledem k neustálým pokrokům a rozvoji společnosti můžeme zaznamenávat i nárůst civilizačních ...

ČÍŽKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Možnosti fyzioterapie u tanečníků irského tance
MIKEŠOVÁ, Nikola
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u tanečníků irského tance. Irský tanec je folklórním tancem pocházejícím z Irska. Vyvinul se do podoby soutěžního sportu, kde je kladen velký důraz na technické provedení tance a držení těla (Wallace, 2020). Tanec se provádí na špičkách v obuvi s minimální oporou. Typické je rychlé střídání dolních končetin a vysoké výskoky s nárazovým dopadem na extendovanou dolní končetinu v plantární flexi. Výchozí pozice tance s pravou dolní končetinou předsunutou před tělo a vahou na levé dolní končetině kladou vysoké nároky na pohybový aparát tanečníků a ti jsou tak ohrožení vznikem zranění (Buck, 2012). Prvním cílem výzkumu bylo popsat potíže pohybového aparátu u tanečníků irského tance. Druhým cílem bylo na základě popsaných potíží navrhnout kompenzační cvičení a třetím cílem zhodnotit výsledky aplikovaného kompenzačního cvičení na pohybový aparát tanečníků irského tance. V teoretické části je shrnuta historie irského tance, irská taneční hudba, druhy tance a taneční obuvi. Jsou popsána specifika irského tance, nejčastější zranění tanečníků irského tance a ideální struktura tanečního tréninku. Dále jsou zde zmíněny metody, které mohou být využity v terapii. Praktická část probíhala formou kvalitativního výzkumu se 3 probandkami, neprofesionálními tanečnicemi irského tance. Výsledky jsou zpracovány formou kazuistik, kdy bylo u všech probandek provedeno vstupní kineziologické vyšetření a navržena terapie, která probíhala formou 8 individuálních terapií a domácí autoterapie po dobu 3 měsíců. Následně bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření a porovnáním se vstupním kineziologickým vyšetřením zhodnoceny výsledky výzkumu. Bylo zjištěno, že nejvíce problematickými partiemi tanečnic irského tance jsou oslabené stabilizátory kyčelního kloubu, nedostatečná trupová stabilizace, nedostatečná aktivace svalů chodidla a oslabené dolní fixátory lopatek. Bakalářská práce může být využita jako informační a edukační materiál pro tanečníky a trenéry irského tance, nebo pro veřejnost, která by se o tuto problematiku zajímala. This bachelor thesis explores the possibilities of physiotherapy for Irish dancers. Irish dance is a folkloric dance originating from Ireland. It has developed into a competitive sport where there is a strong emphasis on technical dance execution and posture (Wallace, 2020). The dance is performed on tiptoe in shoes with minimal support. Typically, there is rapid alternation of the lower limbs and high lunges with impact on the extended lower limb in plantar flexion. Starting dance positions with the right lower limb extended in front of the body and the weight on the left lower limb place high demands on the dancers' musculoskeletal system, putting them at risk of injury (Buck, 2012). The first aim of this research was to describe musculoskeletal difficulties of Irish dancers. The second aim was to design compensatory exercises based on the described difficulties and the third aim was to evaluate the results of the applied compensatory exercises on the musculoskeletal system of Irish dancers. The theoretical part summarizes the history of Irish dance, Irish dance music, types of dance and dance shoes. The specifics of Irish dance, the most common injuries of Irish dancers, and the ideal structure of dance training are described. Methods that can be used in therapy are also mentioned. The practical part took the form of qualitative research with 3 probands, non-professional Irish dancers. The results are presented in the form of case studies, where an initial kinesiological examination was performed on all probands and therapy was proposed, which took the form of 8 individual therapies and home self-therapy for 3 months. Subsequently, an exit kinesiological examination was performed and the results of the research were evaluated by comparison with the entry kinesiological examination. It was found that the most problematic parts of the Irish dancers were weakened hip stabilizers, insufficient trunk stabilization, insufficient activation of the foot muscles and weakened lower scapular fixators. The thesis can be used as an informative and educational material for dancers and trainers of Irish dance, or for the public interested in this issue. Keywords: irský tanec; fyzioterapie; zranění; kompenzační cvičení; Irish dance; Physiotherapy; Injuries; Compensatory Exercises Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fyzioterapie u tanečníků irského tance

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u tanečníků irského tance. Irský tanec je folklórním tancem pocházejícím z Irska. Vyvinul se do podoby soutěžního sportu, kde je kladen velký ...

MIKEŠOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Přínos osobní asistence z pohledu uživatelů
SLÁČÍKOVÁ, Olga
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na přínos osobní asistence z pohledu uživatelů. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je přínos osobní asistence jako terénní sociální služby z pohledu uživatelů organizace PROSAZ, z.ú. (dále jen jako "PROSAZ") v Praze. Bakalářská práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá se čtyř základních kapitol. První je zaměřena na legislativní vymezení osobní asistence, její typy, co vlastně osobní asistence obnáší, předpoklady pro vykonávání práce osobního asistenta, kdo je to uživatel (klient) sociálních služeb. Ve druhé kapitole je popsána Maslowova pyramida potřeb, třetí kapitola je věnována seniorům, vymezení stáří a stárnutí, dělení stáří, biologickým, psychickým, sociálním aspektům, demografickým aspektům stáří a stárnutí a jsou zde popsány specifika komunikace se seniory a specifika komunikace se seniory s diagnostikovanou demencí. V závěru třetí kapitoly jsou popsány potřeby seniorů. Čtvrtá kapitola se týká osob se zdravotním postižením. V této kapitole jsou popsány specifika jednotlivých druhů postižení - porucha intelektového vývoje, sluchové, zrakové, tělesné - a specifika komunikace s klienty s jednotlivými typy postižení. Poslední kapitola teoretické části uzavírá základní vymezení potřeb osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem této práce bylo zjistit přínos osobní asistence z pohledu uživatelů. Dílčím cílem bylo zjistit spokojenost s poskytovanými službami. Kromě přínosu osobní asistence z pohledu uživatelů a spokojenosti s poskytovanými službami, práce zkoumá i oblasti, se kterými uživatelé spokojeni nejsou a jaký je jejich vztah k asistentům, kteří ke klientům dochází. V závěru rozhovoru mohli klienti říct svůj názor na osobní asistenci jako takovou, případně se vyjádřit k jejímu přínosu pro společnost. K realizaci výzkumné části byl zvolen kvalitativní typ výzkumu, probíhal metodou dotazování a za pomoci techniky polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly se svolením klientů nahrávány, přepsány do písemné podoby a zakódovány otevřeným kódováním. Cílovou skupinou byli senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří zároveň tvoří cílovou skupinu organizace PROSAZ. Z výzkumu vyplynulo, že pro klienty spočívá přínos osobní asistence zejména v možnosti žít ve svém domácím prostředí a jistot pomoci s činnostmi, na které již nestačí, ženy navíc byly rády za možnost si s někým popovídat. Výzkum ukázal, že klienti jsou s úrovní poskytovaných služeb spokojeni, naopak měli výhrady k problémovému koordinátorovi a telefonickým kontrolám asistentů. Vztahy s asistenty se lišily podle pohlaví: muži měli s asistenty neutrální až přátelský vztah, asistenty vnímali jako pomoc zvenčí a ženy navíc vnímaly asistenty jako svá vnoučata a jejich vztah byl tedy do jisté míry ochranitelský. Klienti vnímali službu jako potřebnou, ale z pohledu veřejnosti i politiků nedoceněnou, a tedy i finančně podhodnocenou. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part consists of four basic areas. The first is focused on the legislative definition of personal assistance, its types, what personal assistance actually entails, prerequisites for performing the work of a personal assistant, who is a user (client) of social services. In the second heading Maslow's pyramid of needs is described, the third heading is devoted to the elderly, the definition of old age and ageing, the division of old age, biological, psychological, social aspects, demographic aspects of old age and ageing and the specifics of communication with the elderly and the specifics of communication with the elderly with diagnosed dementia are described. The third strand concludes with a description of the needs of the elderly. The fourth strand concerns persons with disabilities. This section describes the specifics of each type of disability - intellectual disability, hearing impairment, visual impairment, physical impairment - and the specifics of communicating with clients with each type of disability. The last section of the theoretical part concludes with a basic definition of the needs of people with disabilities. The main aim of this thesis was to find out what the users of personal assistance see as the greatest benefit. A sub-objective was to determine satisfaction with the services provided. In addition to the actual benefits of the service and satisfaction with the services provided, the thesis also assesses the areas that users are not satisfied with and what their relationship is with the assistants who attend the clients. At the end of the interview, clients were able to give their opinion on personal assistance as such, or comment on its contribution to society. To carry out the research part, a qualitative type of research was chosen, it was carried out by the method of questioning and using the technique of semi-structured interview. The interviews were recorded with the permission of the clients, transcribed into written from and open coded. The target group were the clients of PROSAZ in Prague. The research showed that for each client, personal assistance, or its benefits, means something a little different, and the approach of men and women to this service also differed. Clients particularly valued the opportunity to live in their own home environment and the security of help with activities they were no longer able to do. In the case of men, the filling and the benefit were merged. In addition, women were glad for the opportunity to talk to someone. The research also showed that clients were satisfied with the level of service provided, but had reservations about the problem coordinator and telephone checks by assistants. Relationships with the assistants varied by gender: men had a neutral to friendly relationship with the assistants, they perceived the assistants as outside help and women additionally perceived the assistants as their grandchildren and thus their relationship was somewhat protective. Clients perceived the service as necessary, but undervalued by the public and politicians, and therefore undervalued financially. Keywords: přínos; osobní asistence; terénní sociální služba; uživatel; benefit; personal assistance; field social service; user Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přínos osobní asistence z pohledu uživatelů

Bakalářská práce je zaměřena na přínos osobní asistence z pohledu uživatelů. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je přínos osobní asistence jako terénní sociální služby z pohledu uživatelů ...

SLÁČÍKOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Možnosti fyzioterapie u syndromu panické ataky
MAŠEJA, David
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie v kontextu syndromu panické ataky neboli panické úzkostné poruchy. V úvodu teoretické části jsem se zabýval problematikou úzkostných poruch, konkrétně tedy panickou úzkostnou poruchou. Snažil jsem se čtenáři přiblížit charakteristiku, klinický průběh a léčbu poruchy. Dále jsem se věnoval studiím, které se zabývaly možným vztahem postury a psychického stavu jedince. Následující část teoretické části je věnována anatomii páteře a hrudníku, kde jsem rovněž popisoval patologie, se kterými jsem se během terapie s pacienty setkal a na které jsem se zaměřil. Cílem práce je zmapovat posturální poruchy u jedinců trpících panickou úzkostnou poruchou a navrhnout terapii, která bude mít za cíl tyto poruchy odstranit. Výzkumný soubor tvořili tři probandi ve věku 21-26 let, jimž byla diagnostikována panická úzkostná porucha. Jednalo se o jednu ženu a dva muže. S každým z probandů proběhlo sedm terapií v rozmezí dvou týdnů. V rámci první terapie jsem provedl vstupní vyšetření, které obsahovalo kineziologický rozbor. První terapie rovněž zahrnovala rozhovor s pacienty o průběhu panické úzkostné poruchy. Snažil jsem se zmapovat posturální poruchy, na které bych se chtěl v následujích terapiích zaměřit. Každou terapii jsem se snažil tyto poruchy ovlivnit především manipulační léčbou, přičemž každý proband měl individuálně sestavené cviky na ovlivnění pohybového aparátu. S probandy jsem při terapiích diskutoval o psychickém stavu a ptal se na změny průběhu úzkostné poruchy. Při závěrečném setkání jsem provedl výstupní vyšetření a doporučil probandům v zadaných cvicích pokračovat. Hodnocení proběhlo na základě porovnání vstupního a výstupního vyšetření a za pomoci vizuální analogové škály, která byla probandům předložena na první a poslední terapii. Tato bakalářská práce může sloužit jako inspirace a zdroj informací pro další výzkumy, které se zabývají vlivem fyzioterapie na průběh úzkostných poruch. The bachelor's thesis deals with the possibilities of physiotherapy in the context of panic attack syndrome or panic anxiety disorder. In the introduction of the theoretical part I dealt with the issue of anxiety disorders, specifically panic anxiety disorder. I tried to give the reader an overview of the characteristics, clinical course and treatment of the disorder. I also discussed studies that dealt with the possible relationship between postural and psychological state of the individual. The following part of the theoretical section is devoted to the anatomy of the spine and thorax, where I also described the pathologies I encountered and focused on during my therapy with patients. The aim of this thesis is to map postural disorders in individuals suffering from panic anxiety disorder and to propose a therapy aimed at eliminating these disorders. The research population consisted of three participants aged 21-26 years who were diagnosed with panic anxiety disorder. They were two males and one female. Seven sessions were conducted with each participant over a two-week period. In the first therapy, I conducted an initial assessment that included a kinesiological analysis. The first therapy also included an interview with the patients about the course of panic anxiety disorder. I tried to map the postural disorders that I would like to focus on in the following therapies. Each therapy I tried to influence these disorders primarily through manipulative treatment, with each proband having individually designed exercises to influence the musculoskeletal system. During the therapies, I discussed the psychological state with the probands and asked about changes in the course of the anxiety disorder. In the final session, I conducted an exit examination and recommended probands to continue the assigned exercises. The assessment was done by comparing the initial and exit examinations and using a visual analogue scale that was presented to the participants at the first and last therapy sessions. This bachelor thesis can serve as an inspiration and source of information for further research that deals with the influence of physiotherapy on the course of anxiety disorders. Keywords: fyzioterapie; panická úzkostná porucha; posturální poruchy; vizuální analogová škála; physiotherapy; panic anxiety disorder; postural disorders; visual analofue scale Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fyzioterapie u syndromu panické ataky

Bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie v kontextu syndromu panické ataky neboli panické úzkostné poruchy. V úvodu teoretické části jsem se zabýval problematikou úzkostných poruch, konkrétně ...

MAŠEJA, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sociální práce s dětmi a podpora dětí při rozvodu rodičů
MALÍKOVÁ, Štěpánka
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá způsobem práce sociálních pracovníků s dětmi v průběhu rozvodu jejich rodičů a také nabídkou podpory těmto dětem. Rozvod je pro dítě velice zátěžová a stresová situace. V průběhu rozvodového řízení může u dítěte vznikat řada psychických a sociálních problémů a problémů v chování. Proto by se s těmito dětmi v průběhu rozvodu mělo správně pracovat a měla by jim být poskytnuta potřebná sociální podpora. Cílem bakalářské práce je popsat, zda a jakým způsobem pracují sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí a sociální pracovníci z neziskových organizací s dětmi, pokud se jejich rodiče rozvádí. Dále zjistit, co mohou sociální pracovníci nabídnout těmto dětem jako podporu. K dosažení stanoveného cíle byl využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly realizovány s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí na městských úřadech obcí s rozšířenou působností a pracovníky neziskových organizací s cílovou skupinou děti a rodina v Jihočeském kraji. Získaná data byla zpracována metodou vytváření trsů. Abstract This bachelor thesis deals with the methods used by social workers to work with children during their parents' divorce, as well as the provision of support for these children. Divorce is an incredibly stressful situation for children. During divorce proceedings, children can develop a range of psychological, social, and behavioural problems. Therefore, it is important to provide appropriate social support to these children during the divorce process. The aim of this bachelor thesis is to describe whether and how social workers from the Department of Social and Legal Protection of Children and social workers from non-profit organizations work with children whose parents are divorcing, as well as to identify the support that social workers can offer these children. A qualitative research approach was used, specifically the method of interviewing with semi-structured interviews. The interviews were conducted with social workers from the Department of Social and Legal Protection of Children at municipal offices with extended powers and with social workers from non-profit organizations working with children and families in the selected region. The collected data was analysed using the method of creating clusters. Keywords: sociální práce; rodina; rozvod; rodiče; děti; social work; family; divorce; parents; children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální práce s dětmi a podpora dětí při rozvodu rodičů

Bakalářská práce se zabývá způsobem práce sociálních pracovníků s dětmi v průběhu rozvodu jejich rodičů a také nabídkou podpory těmto dětem. Rozvod je pro dítě velice zátěžová a stresová situace. V ...

MALÍKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Rodina v jednotlivých fázích rozvodu
POMEJOVÁ, Štěpánka
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, a to rodinami s dětmi v souvislosti s rozvodem. Cílem práce je zjistit sociální situaci bezprostředně po rozvodu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám pojmem rodina, jejími základními funkcemi a typologií rodin. Ve druhé kapitole se zaměřuji na rozvod, jeho fáze a také jeho prediktory. Ve třetí kapitole popisuji sociální práci s rodinou v jednotlivých fázích rozvodu a služby, které lze v této situaci využít. V neposlední řadě se zde také bavíme o tom, jakým způsobem mohou být děti zasaženy rozvodem. Praktická část zahrnuje výzkum, zaměřený na jednotlivé sociální situace rodin v souvislosti s rozvodem a využití odborné pomoci. Výzkum byl realizován pomocí kvalitativního výzkumu a k jeho analýze bylo použito otevřené kódování na základě uskutečněného rozhovoru. Pro výzkum byla vybrána metoda polostrukturovaného rozhovoru. Ten byl sestaven na základě odborných poznatků zakotvených v teoretické části. Výzkumný soubor tvořili rodiče nacházející se v situaci bezprostředně po rozvodu. Na základě provedeného výzkumu byly zodpovězeny výzkumné otázky a byl naplněn cíl práce. Z analýzy a interpretace dat se dozvídáme, že situace každého jednotlivce je velice individuální, ale že sociální situace každého jednotlivce byla rozvodem ovlivněna a každý využil odbornou pomoc v souvislosti s rozvodem. The thesis deals with the current topic of families with children in the context of divorce. The objective of the thesis is to determine the social situation immediately after divorce. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with the concept of family, its basic functions and typology of families. In the second chapter I focus on divorce, its phases and its predictors. In the third chapter, I describe social work with families in different phases of divorce and the services that can be utilized in this situation. Last but not least, we also discuss how children can be affected by divorce. The practical part includes research focused on the individual social situations of families in relation to divorce and the utilization of professional assistance. The research was realized using qualitative research methods and open coding of the conducted interview was used for the analysis. The semi-structured interview method was chosen for this research. The interview was built based on the professional knowledge presented in the theoretical part. The research sample consisted of parents who were in the situation immediately after divorce. Based on the conducted research, the research questions were answered, and the objective of the thesis was fulfilled. From the analysis and interpretation of the data, it was found out that situation of every individual is highly distinctive, but the social situation of each individual was influenced by the divorce, and everyone sought professional assistance in relation to the divorce. Keywords: Rodina; rozvod; fáze rozvodu; prediktory rozvodu; sociální služby; Family; divorce; phases of divorce; predictors of divorce; social services Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina v jednotlivých fázích rozvodu

Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, a to rodinami s dětmi v souvislosti s rozvodem. Cílem práce je zjistit sociální situaci bezprostředně po rozvodu. Práce je rozdělena na teoretickou ...

POMEJOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ošetřovatelská péče u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra
PRÁŠKOVÁ, Kateřina
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra. Výskyt rozštěpových vad se zásluhou moderní prenatální diagnostiky snížil, ale stále je rozštěp patra a rtu na začátku žebříčku mezi nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami. Práce se dělí na dvě části, teoretickou část a empirickou část. V teoretické části je popsaná anatomie a fyziologie oronasální oblasti, prenatální péče, klasifikace rozštěpů rtu a patra, historie léčby a současná chirurgická léčba, ošetřovatelský proces a multidisciplinární péče. V této bakalářské práci byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit ošetřovatelskou péči v oblasti výživy u dětí s rozštěpovou vadou rtu a patra. Druhým cílem bylo zjistit ošetřovatelskou péči po operaci dítěte s rozštěpovou vadou. Posledním třetím cílem bylo zjistit informovanost rodičů o rozštěpové vadě rtu a patra u jejich dětí. Výzkumné šetření bakalářské práce bylo provedeno kvalitativním výzkumem formou případové studie. Případová studie obsahuje popis situace, popis faktorů, které situaci způsobily, popis použitých postupů a jejich dopady na řešení situace, a zejména vyhodnocení řešení situace, popřípadě návrhy na další opatření. Obsahovou strukturou se staly kazuistiky: charakteristika klienta a jeho výchozí situace. Pro získání těchto informací byla provedena analýza zdravotnické dokumentace, ošetřovatelské dokumentace, sledování dítěte a ošetřovatelského procesu k vytvoření podrobné ošetřovatelské kazuistiky dětí s danou problematikou za pomocí Nanda taxonomie II. Ošetřovatelský plán jsme sestavily na podkladě získaných informací a vytvořily jsme ošetřovatelský plán pro dvě děti s chirurgickou korekcí této vady. Byla provedena kategorizace případové studie. Dle podrobné analýzy ošetřovatelských kazuistik jsme vytvořily kategorie a podkategorie, které podrobně rozebíráme a popisujeme pod jednotlivými schématy. Výzkumné šetření probíhalo na specializovaném pracovišti zaměřeném na léčbu vývojových vad rtu a patra u dětských pacientů. Výzkum probíhal od února do poloviny dubna roku 2023. Pro doplnění informací byl proveden rozhovor s rodiči dětí s rozštěpovými vadami. Všechny tyto informace, které byly zjištěny, jsou zcela anonymní. Rozhovor obsahoval celkem 23 předem připravených otázek. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon a následně doslovně přepsány do programu Microsoft Word. Poté byla provedena analýza a kategorizace rozhovorů rodičů metodou tužka papír. Na základě výzkumného šetření vyplynulo, že je péče poskytována individuálně, dle vrozeného defektu v oblasti rtu a patra a rozsahu jeho poškození. Od toho se odvíjí včasnost operační léčby a s tím spojená výživa. Byla provedena podrobná analýza ošetřovatelského procesu a vytvoření ošetřovatelských diagnóz vztahujících se ke konkrétnímu pacientovi s vrozenou vadou v oblasti rtu a patra. Z výzkumu vyplynulo, že se dbá na pečlivou odbornou informovanost rodičů. Přes to, že matky sdělily dostatečnou informovanost, některé vyhledávaly další informace na internetu anebo v letácích od lékaře. Z hlediska ošetřovatelské péče u dětí po operaci, jsou tyto děti hospitalizovány co nejdříve po narození. Tyto časné operace se uskutečňují z důvodu rychlejšího hojení a z psychického hlediska. Tato bakalářská práce může být využita v teoretické výuce v ošetřovatelském procesu zaměřeném na chirurgickou problematiku. Dle mého názoru by tato práce mohla být využita i pro rozšíření povědomí o rozštěpových vadách zdravotníků v praxi. This bachelor thesis deals with the nursing care of children witch cleft lip defects and palate. The prevalence of cleft defects has decreased thanks to modern prenatal diagnosis, but cleft palate and cleft lip are still at the top of the ranking among the most common congenital developmental defects. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and an empirical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the oronasal region, prenatal care, classification of cleft lip and palate, history of treatment and current surgical treatment, nursing process and multidisciplinary care. In this bachelor thesis three objectives were set. The first objective was to determine the nutritional nursing care of children with cleft lip and palate defects. The second objective was to determine the nursing care after surgery for a child with cleft lip and palate defect. The third and final objective was to determine parental awareness of cleft lip and palate defect in their children. The research investigation of the bachelor thesis was conducted through qualitative research in the form of a case study. The case study includes a description of the situation, a description of the factors that caused the situation, a description of the procedures used and their impact on the resolution of the situation, and in particular an evaluation of the resolution of the situation and, where appropriate, suggestions for further action. The content structure became case studies: the characteristics of the client and his/her initial situation. To obtain this information, an analysis of medical records, nursing documentation, child observation and the nursing process was carried out to create a detailed nursing case history of children with the problem using the Nanda Taxonomy II. Based on the information obtained, we developer a nursing plan for two children with surgical correction of this defect. Categorization of the case study was done. According to the detailed analysis of the nursing case studies, we have created categories and subcategories, which are discussed and described in detail under each scheme. The research investigation was conducted in a specialized unit dedicated to the treatment of developmental defects of the lip and palate in pediatric patients. The research was conducted from February to mid-April 2023. Parents of children with cleft defects were interviewed to supplement the information. All of this information that was found is completely anonymous. The interview included a total of 23 pre-designed questions. Individual interviews were recorded on a mobile phone and then transcribed verbatim into Microsoft Word. Then, the parents´ interviews were analyzed and categorized using the pencil-paper method. Based on the research investigation, it was found that care is provided individually, according to the congenital defect in the lip and palate and the extent of its damage. This determines the timeliness of surgical treatment and associated nutrition. A detailed analysis of the nursing process and the creation of nursing diagnoses related to the specific patient with a congenital defect in the lip and palate region was performed. The research revealed that careful professional awareness of the parents was taken care of. Despite the fact that mothers reported sufficient awareness, some sought further information on the internet and/or in leaflets from the doctor. In terms of nursing care for children after surgery, these children are hospitalized as soon as possible after birth. These early surgeries are done for faster healing and from a psychological point of view. This bachelor thesis can be used in theoretical teaching in nursing process focused on surgical issues. In my opinion, this thesis could also be used to expand the awareness of cleft defects among health care professionals in practice. Keywords: Dětská sestra; Dítě; Chirurgická léčba; Ošetřovatelská péče; Oronasální rozštěpová vada; Rodič; Výživa; Pediatric nurse; Child; Surgical treatment; Nursing care; Oronasal cleft defect; Parent; Nutrition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ošetřovatelská péče u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra

Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u dětí s rozštěpovými vadami rtu a patra. Výskyt rozštěpových vad se zásluhou moderní prenatální diagnostiky snížil, ale stále je rozštěp patra ...

PRÁŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Možnosti fyzioterapie funkčních poruch hybného systému u dětí
STRAKOVÁ, Hana
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie funkčních poruch hybného systému u dětí, konkrétně u dětí mladšího školního věku. Teoretická část je věnována ontogenetickému vývoji a popisu jednotlivých etap života od narození po mladší školní věk. Navazuje kapitola, kde jsou vysvětleny pojmy jako postura, posturální stabilita, stabilizace a reaktibilita, centrace a hluboký stabilizační systém páteře. Dále je zpracována problematika poruch pohybového systému, konkrétně strukturálních, funkcionálních a funkčních, kterým je věnován největší prostor a je zde zmíněn i pojem reflexní změny V poslední kapitole teoretické části jsou popsány konkrétní možnosti fyzioterapie, kterými je možné jednotlivé funkční poruchy ovlivnit. Cílem této bakalářské práce je popsat funkční poruchy hybného systému u dětí, zmapovat negativní faktory, které funkční poruchy hybného systému v dětském věku způsobují a popsat možnosti fyzioterapie těchto poruch u dětí. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, přičemž se do něj zapojily čtyři dívky mladšího školního věku. Výzkum probíhal po dobu 3 měsíců v ambulanci vedoucí práce a v domácím prostředí probandek. Výzkumná část obsahuje popis metod sběru dat, charakteristiku výzkumného souboru, jednotlivé vyšetřovací metody, jež byly využity pro získání dat, a podrobně zpracované kazuistiky jednotlivých probandek. Výsledkem práce je pak porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru. This bachleor thesis deals with the possibilites of physiotherapy for functional disorders of the musculoskeletal system in children, specifically in children of younger school age. The theoretical part of the thesis is devoted to ontogenetic development and description of individual periods of life from birth to younger school age. It is followed by a chapter where terms related to posture, such as postural stabilization, reactivity, centration and deep spine stabilization system are explained. Furthermore, the issue of musculoskeletal disorders, namely structural, psychogenic and functional, which is given the most space, is addressed, and the term of reflective change is also mentioned. Finally, specific possibilities of physiotherapy are described, which are possible to influence individual functional disorders. The aim of this bachleor thesis is to describe functional disorders of the musculoskeletal system in children, to map the negative factors that functional disorders of the musculoskeletal system in children cause and to describe the possibilities of physiotherapy of these disorders in children. The practical part is processed in the form of qualitative research, involving four girls of younger school age. The research was realized in the supervisor´s office and at probands home over a period of 3 months. The research part contains a research methodology, the characteristics of the research set, the individual examination methods that were used to obtain the data and the detailed case studies of the individual probands. The result of the thesis is then a comparsion of the input and output kinesiological analysis. Keywords: Funkční poruchy hybného systému; fyzioterapie; mladší školní věk; fyzioterapie dětí; Functional disorders of the musculoskeletal system; physiotherapy; younger school age; physiotherapy in children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fyzioterapie funkčních poruch hybného systému u dětí

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie funkčních poruch hybného systému u dětí, konkrétně u dětí mladšího školního věku. Teoretická část je věnována ontogenetickému vývoji a popisu ...

STRAKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Nadace podporující neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti
PECHÁČEK, Ondřej
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje a popisuje to, jak nadace, které jsou registrovány v České republice, podporují neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti. Cílem práce bylo zjistit, jaká je struktura českého nadačního sektoru zaměřeného na oblast sociální a humanitární. Dále byl zmapován objem finančních prostředků, které české nadace poskytly v letech 2018-2021 neziskovému sektoru působícímu v sociální a humanitární oblasti, ke kterým se zmapovali i ostatní aktivity, jež realizují české nadace v rámci svého působení v těchto oblastech. This bachelor thesis examines and describes how foundations registered in the Czech Republic support non-profit organizations operating in the social and humanitarian field. The aim of the idea was to find out the structure of the Czech foundation sector focused on the social and humanitarian field. It was also map the amount of funding that Czech foundations have provided in 2018-2021 to the non-profit sector operating in the social and humanitarian field, in addition to which other activities that Czech foundations carry out in these areas will be mapped. Keywords: Nadace; neziskové organizace; sociální oblast; humanitární oblast; Foundations; non-profit organisations; social sector; humanitarian sector Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nadace podporující neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti

Tato bakalářská práce se věnuje a popisuje to, jak nadace, které jsou registrovány v České republice, podporují neziskové organizace působící v sociální a humanitární oblasti. Cílem práce bylo ...

PECHÁČEK, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Integrace cizinců ze Středního a Blízkého východu
JURAČKOVÁ, Andrea
2023 - Czech
Tématem mé závěrečné práce je integrace cizinců ze Středního a Blízkého východu. Zvolila jsem si toto téma kvůli mému profesnímu zaměření na práci s cizinci a osobnímu odborného zájmu o sociální práci, jak ve veřejných, tak v neziskových organizacích. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou integrováni cizinci ze Středního a Blízkého východu v České republice, a jak může sociální pracovník podle jejich subjektivního vyjádření pomoci. Výzkumu se zúčastnilo pět informantů, kteří zastupovali různé státní příslušnosti ze sledovaného regionu. S každým z respondentů jsem provedla podrobný polostrukturovaný rozhovor. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám statistickými údaji cizinců v České republice, situací vybraných národnostních a etnických menšin, legislativou týkající se cizinců, otázkami migrace a integrace, a také sociální prací v oblasti začleňování cizinců. Praktická část se zaměřuje na výzkumné šetření a prezentaci výsledků. Sesbíraná data byla analyzována pomoci interpretativní fenomenologické analýzy. Z výzkumu vyplývá, že délka pobytu a situace v době příjezdu do České republiky měly významný vliv na podmínky procesu integrace všech účastníků. Všichni informanti prokázali plné začlenění do individualistických principů moderní společnosti, především u nich vzbudil zájem méně svázaný způsob života. Na základě získaných výzkumných výsledků lze usoudit, že všichni informanti již pobývají na našem území dostatečně dlouho, a je patrné, že dochází k asimilaci. Jejich schopnost adaptace se projevila nejen v rychlém zvládnutí českého jazyka, ale také v přijetí místní kultury a ústupcích ve vyznání. Výsledky práce slouží jako zpětná vazba, která nám pomáhá lépe porozumět situaci migrantů po jejich příchodu do nové země. Porovnání jejich osudů a dosažených cílů v integraci do české společnosti přináší hodnotné poznatky pro ty, kteří se zajímají o problematiku integrace cizinců. The topic of my thesis is the integration of foreigners from the Middle East. I have chosen this topic because of my professional focus on working with foreigners and my personal interest in social work, both in public and non-profit organizations. The aim of my bachelor thesis is to find out how foreigners from the Middle East are integrated into the Czech Republic, and how social workers can help according to their subjective statements. Five participants completed the research, respondents representing different nationalities from the study region. With each of the respondents, I undertook an in-depth semi-structured interview. The study is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I focus on statistical data about foreigners in the Czech Republic, the situation of selected national and ethnic minorities, legislation related to foreigners, migration and integration questions, as well as social work in the field of integration of foreigners. The practical part focuses on the research investigation and presentation of the results. The collected data were analyzed using interpretative phenomenological analysis. The research shows that the length of stay and the situation at the time of arrival in the Czech Republic had a strong influence on the process of integration of all participants. All the respondents demonstrated their full integration into the individualistic principles of modern society, and they were mainly interested in a less bonded way of life. On the basis of the collected research results, it can be considered that all the informants have been living in our country for a relatively long time, and it is evident that assimilation is in progress. Their ability to adapt has been demonstrated not only in their rapid learning of the Czech language but also in their adaptation to the local culture and religious tolerance. The results of this work serve as feedback to help us better understand the situation of migrants after their arrival in a new country. The comparison of their fates and the goals achieved in their integration into Czech society provides valuable insights for those interested in the issue of the integration of foreigners. Keywords: cizinec; uprchlík; migrace; integrace; etnikum; sociální práce; foreigners; refugee; migration; integration; ethnicity; social work Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace cizinců ze Středního a Blízkého východu

Tématem mé závěrečné práce je integrace cizinců ze Středního a Blízkého východu. Zvolila jsem si toto téma kvůli mému profesnímu zaměření na práci s cizinci a osobnímu odborného zájmu o sociální ...

JURAČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases