Number of found documents: 31638
Published from to

Demografické a socioekonomické aspekty stárnutí v České republice a Švédsku
Rymešová, Denisa
2022 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na komparaci demografických a socioekonomických aspektů ovlivňujících stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. Porovnává země jako celky i nižší územní jednotky, tvořeny regiony soudržnosti NUTS 2. Cílem práce je tedy komparovat demografické a socioekonomické faktory ovlivňující stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. K naplnění cíle je použito metod analýzy časových řad, regresní a komparativní analýzy. Využívá sekundárních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Švédského statistického úřadu (SCB) v časové řadě let 2000–2020 a ukazatelů porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, otázek migrace, ekonomické struktury, nezaměstnanosti a vzdělanostní struktury. Z výsledků plyne, že ve sledovaném období došlo k převýšení seniorské složky nad dětskou, konstantně roste index stáří a střední délka života. Hodnoty úhrnné plodnosti nezajišťují prostou reprodukci populace do budoucna, téměř každé druhé dítě je narozeno mimo manželství a celkový přírůstek obou zemí je tvořen zejména migrací. Populace České republiky i Švédska stárne a pravděpodobně bude pokračovat tento trend i v budoucnu. The diploma thesis focuses on the comparison of demographic and socioeconomic aspects influencing the aging of the population in the Czech Republic and Sweden. It compares countries as a whole and lower territorial units, formed by NUTS 2 cohesion regions. The aim of this work is to compare demographic and socio–economic factors affecting population aging in the Czech Republic and Sweden. Time series analysis, regression and comparative analysis methods are used to fulfill the goal. It uses secondary data from the Czech Statistical Office (CSO) and the Swedish Statistical Office (SCB) in the time series 2000–2020 and indicators of births, deaths, marriages, divorces, migration issues, economic structure, unemployment and educational structure. The results show that in the observed period, the senior component exceeded the child component, the age index and the average life expectancy are constantly growing. Total fertility rates do not ensure a simple reproduction of the population in the future, almost every second child is born out of wedlock and the overall growth in both countries is mainly due to migration. The population of the Czech Republic and Sweden is aging and this trend is likely to continue in the future. Keywords: Česká republika; demografické aspekty; socioekonomické aspekty; stárnutí; Švédsko; ageing; Czech republic; demographic aspects; socioeconomic aspects; Sweden Available in digital repository of Mendel University.
Demografické a socioekonomické aspekty stárnutí v České republice a Švédsku

Diplomová práce se zaměřuje na komparaci demografických a socioekonomických aspektů ovlivňujících stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. Porovnává země jako celky i nižší územní jednotky, ...

Rymešová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus
Rozsypálková, Lucie
2022 - Czech
V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři účinné látky – tebukonazol, hydroxid měďnatý, seleničitan sodný a nanotechnologie selenu. Ty byly aplikovány pomocí mikro-injektáže do 60 jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) shodného věku a rostoucích ve stejných klimatických podmínkách. Tyto dřeviny byly před injektáží inokulovány dvěma kulturami Chalara fraxinea, u kterých se na konci experimentu podařilo verifikovat, že jejich patogenita byla obdobná. Následně byl sledován růst podkorních nekróz po dobu devíti měsíců. Posléze se díky analýzám délek a ploch jednotlivých podkorních nekróz u jednotlivých variant podařilo potvrdit stanovené hypotézy. Tedy že nejúspěšnější v potlačování patogenu Hymenoscyphus fraxineus bude přípravek s obsahem nanočástic selenu a naopak nejméně úspěšný že bude přípravek Champion 50 WP s účinnou látkou hydroxidu měďnatého. In recent years, very good results can be observed in the protection of trees against fungal diseases and insect pests using tree injection technology, so this work aims to test four active substances - tebuconazole, copper hydroxide, sodium selenite and selenium nanotechnology. These were applied by micro-injection to 60 ash trees (Fraxinus excelsior) of the same age and growing in the same climatic conditions. These tree species were inoculated with two srains of Chalara fraxinea prior to injection, and it was verified at the end of the experiment that their pathogenicity was similar. Subsequently, the growth of underbark necrosis was monitored for nine months. Subsequently, analyses of the lengths and areas of the individual root necroses of each variant allowed to confirm the hypotheses. That is, that the most successful in suppressing the pathogen Hymenoscyphus fraxineus would be the product containing selenium nanoparticles and, on the contrary, the least successful would be Champion 50 WP with the active ingredient copper hydroxide. Keywords: Fraxinus excelsior L.; Hymenoscyphus fraxineus; inokulace; nanotechnologie selenu; podkorní nekróza; stromová mikro-injektáž; inoculation; selenium nanotechnology; tree trunk micro-injection; underbark necrosis Available in digital repository of Mendel University.
Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus

V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři ...

Rozsypálková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Finanční aspekty lesních ekosystémů
Štěpánková, Michaela
2022 - Czech
Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. Vzhledem k stanovenému cíli dosáhnutí klimatické neutrality v rámci Zelené dohody hraje významnou roli ekosystémová služba sekvestrace uhlíku, která díky ukládání oxidu uhličitého do své biomasy snižuje koncentraci v atmosféře a zpomaluje oteplování planety. Změna klimatu má také mimo jiné za následek kůrovcovou kalamitu, která negativně poznamenala funkční schopnosti lesních ekosystémů, ale také finanční situaci při hospodaření vlastníků lesů. Cílem práce proto bylo kvantifikovat finanční aspekty při hospodaření v lesním ekosystému na modelovém příkladu o velikosti 1 hektaru a zhodnotit míru podpory určené pro vlastníky lesů. Přínos sekvestrace uhlíku je demonstrován na vyčíslení hodnoty v jednotlivých krajích České republiky v závislosti na rozloze lesních pozemků. V závěru je vytvořeno doporučení na hospodaření v lesním ekosystému pro ochranu investice i odolnosti lesů vůči změně klimatu. Štěpánková, M., Financial aspects of forest ecosystems. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2022. Forest ecosystems provide a range of services that affect the life and well-being of society. As a result of climate neutrality being achieved under the Green Deal, the carbon sequestration ecosystem service plays a significant role. Its role is to reduce atmospheric concentrations and slow global warming by storing oxide in its biomass. Climate change is, among other things, also the cause of the bark beetle calamity, which has negatively affected the functional capabilities of forest ecosystems and the financial situation of forest owners. Therefore, the aim of the work is to quantify the financial aspects of forest ecosystem management on a model of 1 hectare and to evaluate the level of support for forest owners. The benefit of carbon sequestration is demonstrated in the enumeration of the value in individual regions of the Czech Republic regarding the area size of forest land. Consequently, a recommendation for forest ecosystem management is cre-ated to protect investments and the resilience of forests to climate change. Keywords: ekosystémové služby; les; náklady; příspěvky; sekvestrace uhlíku; carbon sequestration; contributions; costs; ecosystem services; forest Available in digital repository of Mendel University.
Finanční aspekty lesních ekosystémů

Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. ...

Štěpánková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh jídelního stolu
Vrábelová, Hana
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou funkčního prototypu jídelního stolu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část, první, popisuje stručnou historii jídelních stolů, všeobecné požadavky kladené na jídelní nábytek a stolování, zabývá se konstrukčními řešeními jídelních stolů. Dále je teoretická část zpracována formou studií materiálů, rešerší jídelních stolů od současných designérů, s použitím skla a dřeva. Třetí část rešerší je o materiálovém vzhledu starého dřeva. Druhá část práce, praktická, následně navrhuje jídelní stůl, jeho materiálové provedení s povrchovou úpravou a konstrukční řešení s následným technologickým postupem výroby funkčního prototypu. Postup výroby je doplněn o fotografie navrženého stolu s výkresovou dokumentací a kalkulací materiálových nákladů. Cílem práce je uplatitelnost dosažených výsledků v praxi. V práci jsou použity odborné knihy a dostupné internetové zdroje. The diploma thesis deals with the design and production of a functional prototype of a dining table. The work is divided into two parts. The theoretical part describes a brief history of dining tables, general requirements for dining furniture and dining and deals with the design of dining tables. Furthermore, the theoretical part is processed in the form of studies of materials, searches of dining tables and interior elements from contemporary designers, using glass and wood, and the third toretic part is about the material appearance of old wood. The second part of the work, practical, then designs a dining table, its material design with a surface treatment and design solution with the subsequent technological process of prototype production. The production process is supplemented by photographs of the designed table with drawing documentation and calculation of material costs. The aim of the work is the applicability of the achieved results in practice. Professional books and available internet resources are used in the work. Keywords: jídelní stůl; návrh; výroba; design; dining table; production Available in digital repository of Mendel University.
Návrh jídelního stolu

Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou funkčního prototypu jídelního stolu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část, první, popisuje stručnou historii jídelních stolů, všeobecné ...

Vrábelová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Reprodukční analýza plemenic skotu ve stádě s tržní produkcí mléka
Vlčková, Hana
2022 - Czech
Předkládaná diplomová práce byla zpracována v ZD Nížkov. Do sledování v letech 2019 – 2021 bylo zapojeno průměrně 368 plemenic, jak českého strakatého skotu, tak různě podílových kříženců plemen holštýnského skotu a plemene brown swiss. Byly hodnoceny vybrané reprodukční ukazatele – inseminační interval, servis perioda, mezidobí a inseminační index. Hodnocené ukazatele se analyzovaly za jednotlivé roky, v rámci ročních období, podle pořadí laktace a plemenného založení jedinců. Získané hodnoty byly vyhodnoceny v programu Microsoft Excel a Statistica12., byly vypočteny základní statistické údaje – aritmetický průměr, směrodatná odchylka a variační koeficient. V programu Statistica12 se vybrané faktory zpracovaly pomocí ANOVY a následně se vyhodnotily post hoc analýzou s využitím Tukeyho testu. V roce 2019 byla délka inseminačního intervalu 62,52 dní, servis periody 117,117 dnů, mezidobí 397,17 dnů a hodnota inseminačního indexu byla 2,31. V roce 2020 délka inseminačního intervalu trvala 55,19 dnů, servis perioda 118,17 dnů, mezidobí 398,17 dnů a hodnota inseminačního indexu činila 2,61. V roce 2021 byla délka inseminačního indexu 58,83 dnů, servis periody 113,25 dnů, mezidobí 393,25 dnů a hodnota inseminačního indexu 2,59. V případě inseminačního intervalu byl prokázán vysoce průkazný vliv plemenné skupiny a průkazný vliv pořadí laktace. Taktéž byl prokázán vysoce průkazný vliv plemenné skupiny na délku servis periody. The data for this thesis was collected in ZD Nížkov. In between the years of 2019-2021, monitoring was conducted on an average of 368 dairy cows of Czech fleckvieh cattle and Holstein and brown swiss cattle crossbreeds. Selected reproduction indexes were evaluated – calving-to-first-service interval, calving-to-conception interval, calving-to-calving interval and the number of insemination needed for pregnancy. The measured indicators were analyzed for individual years, within the seasons, according to the order of lactation and breeding affiliation of individuals. The obtained values were evaluated in Microsoft Excel and Statistica12. Basic statistical constants were calculated - arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation. In the Statistica12 program, selected factors were processed by ANOVA and subsequently evaluated by post hoc analysis using Tukey's test. In 2019, the length of the calving-to-first-service interval was 62,52 days, the calving-to-conception interval was 117,17 days, the calving-to-calving interval was 397,17 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,31. In 2020, the length of the calving-to-first-service interval was 55,19 days, the calving-to-conception interval was 118,17 days, the calving-to-calving interval was 398,17 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,61. In 2021, the length of the calving-to-first-service interval was 58,83 days, the calving-to-conception interval was 113,25 days, the calving-to-calving interval was 393,25 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,59. A great value of the breed group influence, as well as a high value of lactation period, was proven in the case of calving-to-first-service interval. For the length of the calving-to-conception interval, the breed group influence has also shown a great statistical significance. Keywords: český strakatý skot; reprodukční analýza; reprodukční ukazatele; czech fleckvieh; reproduction analysis; reproduction ratio Available in digital repository of Mendel University.
Reprodukční analýza plemenic skotu ve stádě s tržní produkcí mléka

Předkládaná diplomová práce byla zpracována v ZD Nížkov. Do sledování v letech 2019 – 2021 bylo zapojeno průměrně 368 plemenic, jak českého strakatého skotu, tak různě podílových kříženců plemen ...

Vlčková, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Potřeba dusíkatých látek ve výživě koní
Červínová, Monika
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na dusíkaté látky ve výživě koní. Práce je rozdělena do dvou částí, které se navzájem prolínají. První část se týká trávení koní, významu bílkovinných a nebílkovinných dusíkatých látek a jejich vlivu na organismus koně. Jsou zde zmíněny i konkrétní požadavky dusíkatých látek u různých kategorií koní. Součástí práce je souhrn krmiv, ve kterém jsou uvedena i speciální bílkovinná krmiva, mezi které patří například spirulina, kokosová moučka nebo konopná semínka. V práci se pojednává také o možných problémech při zvýšeném či sníženém příjmu dusíkatých látek. Druhá část obsahuje vlastní práci, jejíž cílem bylo sledování a vyhodnocení denního příjmu dusíkatých látek u starších koní, kteří nevykonávají fyzickou zátěž. Pro vyhodnocení byly odebrány vzorky zkrmovaných krmiv, které byly podrobeny chemické analýze za předepsaných podmínek ke zjištění obsažených živin. Výsledné hodnoty z laboratoře byly přepočítány a porovnány s doporučenými potřebami. Na základě práce se dá říci, že koně přijímají dusíkaté látky nad doporučené hodnoty. The bachelor thesis is focused on nitrogenous substances in horse nutrition. The work is divided into two parts, which intertwine. The first part concerns the digestion of horses, the importance of protein and non-protein nitrogenous substances and their effect on the horse's body. The specific requirements of nitrogenous substances for different categories of horses are also mentioned here. Part of the work is a summary of feeds, which also lists special protein feeds, which include, for example, spirulina, coconut flour or hemp seeds. The work also discusses possible problems with increased or decreased intake of nitrogenous substances. The second part contains my own work, the purpose was to monitor and evaluate the daily intake of nitrogenous substances in older horses who have a calm regime. For evaluation, samples of fed feed were taken and subjected to chemical analysis under the prescribed conditions to determine the nutrients contained. The results from the laboratory were recalculated and compared with the recommended needs. Based on the work, it can be said that horses receive nitrogenous substances above the recommended values. Keywords: aminokyseliny; bílkoviny; dusíkaté látky; krmivo; staří koně; amino acids; cruide protein; feed; old horses; protein Available in digital repository of Mendel University.
Potřeba dusíkatých látek ve výživě koní

Bakalářská práce je zaměřena na dusíkaté látky ve výživě koní. Práce je rozdělena do dvou částí, které se navzájem prolínají. První část se týká trávení koní, významu bílkovinných a nebílkovinných ...

Červínová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Rozvoj komunitního turismu u shuarského etnika v Ekvádoru
Homolová, Anna
2022 - Czech
Bakalářská práce pojednává o rozvoji komunitního turismu v Ekvádoru u etnika Shuarů v regionu Morona Santiago. Použité metody zjišťování jsou literární rešerše, rozhovory s místními podnikateli a jejich následná obsahová analýza. Práce se zabývá rozvojem komunitního turismu, produkty a nápady, které místní nabízejí, a dále je zaměřena na to, jak tento typ podnikání vnímá místní komunita. Pojednává o financování, legislativě a organizacích, které jsou do turismu zapojeny, a celkově o jeho fungování. Zohledňuje výtěžek z podnikání, to, co se s ním děje a na co jej místní lidé využívají. V neposlední řadě pojednává o sebepropagaci a marketingu, udržitelném rozvoji a udržitelném turismu. Výsledky výzkumu ukazují, že právní normy aplikované v oblasti komunitního turismu se někdy rozchází s realitou, která je reflektována skrze odpovědi místních podnikatelů. This bachelor’s thesis discusses the development of community-based tourism in Ecuador among the Shuar community in the region of Morona Santiago. The methods of investigation are literature review, interviews with the local entrepreneurs and their subsequent content analysis. The thesis focuses on the development of community tourism, the products and ideas offered by the locals, as well as how this type of business is perceived by the local community. It discusses the funding, legislation and organizations involved in tourism, and the overall operation of tourism. It considers the proceeds of the business, what happens to it and what local people use it for. Finally, it discusses self-promotion and marketing, sustainable development, and sustainable tourism. The research results show that the legal norms applied in the field of community tourism sometimes diverge from the reality that is reflected through the responses of local entrepreneurs. Keywords: Ekvádor; komunitní turismus; mikrofinancování; Shuar; udržitelný turismus; community-based tourism; Ecuador; microfinance; sustainable tourism Available in digital repository of Mendel University.
Rozvoj komunitního turismu u shuarského etnika v Ekvádoru

Bakalářská práce pojednává o rozvoji komunitního turismu v Ekvádoru u etnika Shuarů v regionu Morona Santiago. Použité metody zjišťování jsou literární rešerše, rozhovory s místními podnikateli ...

Homolová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Biodiverzita dřevních hub v Arboretu Křtiny (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
Kotyz, Lukáš
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na diverzitu dřevních hub v Arboretu Křtiny. Monitoring lokality probíhal od února 2021 do ledna 2022. Během celkové doby proběhlo 15 terénních pochůzek. V arboretu bylo dohromady nalezeno 118 druhů dřevních hub. Z toho 10 taxonů je zařazeno v Červeném seznamu makromycetů v ČR. Nejvíce hub bylo zaznamenáno v říjnu 2021 (celkem 97 druhů hub), nejmenší počet naopak v květnu a červnu 2021 (celkem 39 druhů). Z celkového množství nalezených makromycetů bylo 88 % druhů stopkovýtrusých a 12 % vřeckovýtrusých hub. Největší množství druhů bylo nalezeno na buku (Fagus sylvatica) (77), na vrbách (Salix ssp.) fruktifikovalo dohromady 32 taxonů. Bíle tlení bylo evidováno u více jak 90 % druhů hub. Saprotrofních druhů bylo 93, saproparazitických 21 a parazitických pouze 4. U více jak 60 % taxonů převažovala střední fáze rozkladu dřevní hmoty. Více jak 1/3 hub rostla na substrátu s 3. stupněm tloušťky dřevní hmoty (11–30 cm) a 3. stupněm zachovalosti kůry. Nejvzácnějším nalezeným taxonem byla vidlenka nažloutlá (Vararia investiens). Nejčastěji nalezené druhy byly: Fomes fomentarius s. l., Phellinus igniarius, Trametes suaveolens, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta, Xylodon flaviporus, Bjerkandera adusta, Ceriporiopsis gilvescens, Jackrogersella cohaerens, Eutypa spinosa a Biscogniauxia nummularia. The bachelor thesis focuses on the biodiversity of wood fungi in Arboretum Křtiny. Monitoring of the area started in February 2021, last visit was in January 2022. During this time 15 field trips were done in total. Overall 118 wood fungi were found in the arboretum. Of these, 10 species are in the Red list of fungi of the Czech Republic. Most of the species were found in October of 2021 (97), the least in May and June of 2021 (39). From the total number of macromycetes found, 88 % were basidiomycetes and 12 % ascomycetes. Most of the fungi species grew on Fagus sylvatica (77) and a total of 32 species were found on Salix ssp. White wood decay was noted in more than 90 % fungi species. 93 species were saprotrophic, 21 saproparasitic and 4 parasitic. More than 60 % of fungal species were present in the middle phase of wood decomposition. Over 1/3 of mushrooms preferred the 3rd degree of wood thickness (11–30 cm) and the 3rd degree of bark preservation. The rarest fungi found is Vararia investiens. The most commonly found species were: Fomes fomentarius s. l., Phellinus igniarius, Trametes suaveolens, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta, Xylodon flaviporus, Bjerkandera adusta, Ceriporiopsis gilvescens, Jackrogersella cohaerens, Eutypa spinosa and Biscogniauxia nummularia. Keywords: Arboretum Křtiny; biodiverzita; Fagus sylvatica; lignikolní houby; Salix ssp.; Vararia investiens; biodiversity; wood fungi Available in digital repository of Mendel University.
Biodiverzita dřevních hub v Arboretu Křtiny (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)

Bakalářská práce se zaměřuje na diverzitu dřevních hub v Arboretu Křtiny. Monitoring lokality probíhal od února 2021 do ledna 2022. Během celkové doby proběhlo 15 terénních pochůzek. V arboretu bylo ...

Kotyz, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Využití technických a automatizačních zařízení v provozu České pošty
Brabec, Radek
2022 - Czech
Smyslem této práce je pochopení a zlepšení problematiky třídění balíkových zásilek ve společnosti Česká pošta s.p. Práce představuje techniku a manipulační prostředky využívané v provozech České pošty s.p. Dále se práce zaměřuje na pracoviště ručního třídění zásilek, kde jsou zaměstnanci ohroženi muskuloskeletárními onemocněními. Poznatky získané touto prací nabízejí možnost zvýšení kvality třídění a lepší ochranu zdraví zaměstnanců. Uvedené výsledky je možné aplikovat na celou společnost Česká pošta s.p. The purpose of this work is to understand and improve the issue of sorting parcels in the company Česká pošta s.p. The work presents the technology and handling equipment used in the operations of the Czech Post s.p. Furthermore, the work focuses on the workplace of manual sorting of consignments, where employees are at risk of musculoskeletal diseases. The knowledge gained from this work offers the opportunity to increase the quality of sorting and better protection of employees' health. These results can be applied to the entire company Česká pošta s.p. Keywords: automatizace; bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP); ergonomie; muskuloskeletální choroby; pracovní prostředí; rizikové faktory; musculoskeletal diseases; automation; ergonomics; risk factors; safety and health protection at work; working environment Available in digital repository of Mendel University.
Využití technických a automatizačních zařízení v provozu České pošty

Smyslem této práce je pochopení a zlepšení problematiky třídění balíkových zásilek ve společnosti Česká pošta s.p. Práce představuje techniku a manipulační prostředky využívané v provozech České pošty ...

Brabec, Radek
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
2022 - Czech
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče. The methodology includes both a description of decision-making processes in the direction of care of the vegetation component, and a set of information on technological principles and procedures of care solutions. In addition to this information, the methodology defines a verified structure of successive steps of the decision-making process in the phase of discussing and approving the proposed cultivation care. Keywords: porosty dřevin; pěstební opatření; krajinářská architektura; památky zahradní umění; památková péče; tree stands; cultivation measures; landscape architecture; garden art monuments; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v ...

Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases