Number of found documents: 33161
Published from to

Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému
Jedličková, Žaneta
2023 - Czech
Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a zároveň objasnit její souvislost se schopností vytvořit kořenový systém, případně konečný produkt – semeno máku v rámci výnosotvorného procesu. Laboratorní část experimentu byla prováděna na Ústavu pěstovaní, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pozorování a měření se uskutečnilo na polním pokusu v katastru obce Chvalíkovice v roce 2022 pod vedením firmy OSEVA PRO s.r.o. Výsledky potvrdily očekávání, kdy při zvyšování intenzity sucha docházelo ke snižování počtu vyklíčených jedinců. Při testování vitality byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Zjištěny byly i rozdíly ve velikosti kořenového systému a výši výnosu semene. Zajímavým zjištěním této práce byla data, která ukazují vyšší počet vyklíčených jedinců při teplotě 10 °C oproti testování při teplotě 20 °C. Při korelaci dat vitality osiva máku a velikosti kořenového systému máku byla shledána statisticky významná závislost. Čím je osivo vitálnější, tím je schopnější rostlina vytvořit mohutný kořenový systém v počátečních fázích růstu. Avšak tato vazba se již jednoznačně nepromítá do výše výnosu máku. Neexistuje průkazná závislost mezi vitalitou osiva máku a jeho následnou výší výnosu semene. Do výnosotvorného procesu semene máku vstupuje nespočet vnějších faktorů, tudíž nelze říci, že vysoce vitální osivo zajistí velké množství kvalitního makového semene. The thesis deals with seed vigour testing of 10 selected poppy genotypes. The aim was to determine the tolerance of poppy seed to selected suboptimal abiotic factors such as drought and temperature, and to clarify its relationship with the ability to form the root system or the final product - poppy seed in the yield-forming process. The laboratory part of the experiment was carried out at the Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University in Brno. Observations and measurements were carried out in a field experiment in the municipality of Chvalíkovice in 2022 under the direction of OSEVA PRO s.r.o. The results confirmed the expectation that the number of germinated individuals decreased with increasing drought intensity. Significant differences between genotypes were found when testing for vigour. Differences in root system size and seed yield were also found. An interesting finding of this work was the data showing a higher number of germinated individuals at 10 °C compared to testing at 20 °C. A statistically significant relationship was found when poppy seed vigour data were correlated with poppy root system size. The more vigorous the seed, the more able the plant is to form a robust root system in the early stages of growth. However, this relationship is no longer clearly reflected in the yield of poppy. There is no conclusive relationship between the vigour of poppy seed and its subsequent seed yield. A myriad of external factors enter into the poppy seed yield process, so it cannot be said that a highly vigorous seed will produce a large quantity of quality poppy seed. Keywords: mák setý; stres suchem; vitalita; drought stress; poppy; Papaver somniferum L.; vigour Available in digital repository of Mendel University.
Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému

Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a ...

Jedličková, Žaneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
2023 - English
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně. This study is focused on different methods that allow to detect prion proteins (infectious proteins, causing a group of fatal neurogenerative diseases, affecting humans or other animals). In this research mice antigen and antibody, that are not infectious as prion proteins, were used as a model. The main research is based on electrochemical protein detection, using classical three-electrode impedance method. As a result, efficiency of this method was proofed, and appropriate concentration of antibody and antigen was found. This is important because knowing an appropriate concentration that is used in this method allows to get precise results, in the meantime, to use chemicals rationally. Keywords: detekce prionových proteinů; elektrochemie; impedance; interakce protilátka-antigen; antibody-antigen interaction; electrochemistry; prion protein detection Available in digital repository of Mendel University.
Electrochemical detection of prion proteins

Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V ...

Chepizhko, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa
Bánová, Kristína
2023 - Slovak
Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a motivů, které ho ovlivňují. K naplnění cíle byla vypracována analýza trhu udržitelné produkce potravin, která odhalila zlepšující se tendenci v nárůstu ekologického zemědělství a přístupu producentů. K poznání chování spotřebitelů a identifikace faktorů a motivů proběhlo dotazníkové šetření, které zjistilo, že i přes pozitivní přístup k udržitelnosti je pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem cena. Na základě těchto zjištění byla formulována doporučení pro producenty a spotřebitele. The diploma thesis focuses on the impacts of sustainable food production on the final consumer. The aim is to identify the consumer's behaviour in the purchase of sustainable food and find out the factors and motives that influence them. To fulfil the aim, an analysis of the sustainable food production market was carried out. It revealed an improving tendency in the increase of ecological agriculture and the approach of producers. A questionnaire survey was conducted to identify consumer's behaviour and their motives. The survey revealed that despite a positive approach to sustainability, price is the deciding factor for most consumers. Based on the results, recommendations were proposed for producers and consumers. Keywords: motivy; spotřebitelské chování; udržitelná produkce; udržitelné potraviny; consumer behaviour; motives; sustainable food; sustainable production Available in digital repository of Mendel University.
Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa

Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a ...

Bánová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
Ženata, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v práci detailně popsána a její použití v odvětví. Dále bylo v práci připravit roztok a vytvořit film chitosan-škrob. Byl vyhodnocen tvar filmů po vyjmutí z Petriho misky. Po vyjmutí byla měřena tloušťka filmů, následně test nasákavosti. Dále byl vybrán jeden film a aplikován na modelovou potravinu, což byla hlíza bramboru. Po aplikaci fólie byla pozorována změna na povrchu hlízy. Z výsledků experimentu je patrné, že film uzavře hlízu bramboru před vnějšími vlivy. Je třeba se zaměřit na další výzkum v podobné problematice. This work focuses on the use of active packaging in the food industry. Of all the packaging that can be used in the food industry, the work is focused on chitosan. This substance is described in detail in the work and its use in industry. The next task was to prepare a solution and create a chitosan-starch film. The shape of the films after removal from the Petri dish was evaluated. After removal, the thickness of the films was measured, followed by an absorbency test. Next, one film was selected and applied to a model food, which was a potato tuber. After applying the film, a change was observed on the surface of the tuber. The results of the experiment show that the film closes the potato tuber from external influences. It is necessary to focus on further research in a similar issue. Keywords: aktivní obaly; aplikace na bramboru; film; hlíza brambor; chitosan; active packaging; application on potato; potato tuber Available in digital repository of Mendel University.
Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v ...

Ženata, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rekonstrukce interiérů penzionu
Bednářová, Alžběta
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude dbát na to, aby splňoval požadavky na provozovny daného typu a byla v něm udržena tématika jednotlivých pokojů, které jsou pojmenovány podle ročních období. Také se bude soustředit na to, aby pokoje byly celkově útulnější a také aby se zvedla návštěvnost penzionu díky zvýšenému komfortu. Diplomová práce se také zabývá tématy v oblasti ubytovacích zařízení, dodržování zásad a požadavků v této problematice a také ergonomií. Tyto získané informace je potřeba brát v úvahu při zařizování penzionu. Výsledkem této práce je nové řešení prostorů penzionu. včetně již zmíněného návrhu atypického nábytkového prvku, společně s výkresovou dokumentací a vizualizacemi. The theme of the thesis is the interior reconstruction design of the rooms in the guesthouse Mezi stromy and the incorporation of an atypical furniture element – a modular hanger wall. The final design of the interior will meet the requirements for facilities of this type and will maintain the themes of the individual rooms, which are named after the four seasons of the year. The main focus will be on making the rooms overall more comfortable and to increase the guesthouse's number of guests by improving their comfort. The thesis also deals with themes in the field of accommodation facilities, adhering to principles and requirements in this area, as well as ergonomics. Information from these fields must be taken into consideration when furnishing a guesthouse. The outcome of this work is a new solution for the interior, including the already mentioned design of an atypical furniture element, along with drawings and visualizations. Keywords: design interiéru; nábytek; návrh; penzion; veřejný interiér; věšáková stěna; design; furniture; guesthouse; hanger wall; interior design; public interior Available in digital repository of Mendel University.
Rekonstrukce interiérů penzionu

Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude ...

Bednářová, Alžběta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
2023 - Czech
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce. Pfeifferová, T. Migrants in the manufacturing sector in the South Moravian region. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis deals with the employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. The theoretical part deals with basic concepts and contexts in the field of migration and employment of foreign workers. The analytical part is divided into two parts. In the first part, freely available secondary data are processed. In the second part, an own qualitative research is carried out, which includes semi-structured interviews with employers and employees. On the basis of interviews, the most important findings and problems related to the employment of foreigners in the manufacturing sector are identified. In conclusion, recommendations are formulated that will contribute to improving the situation in the field of employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. In the end, the most important findings and limits of the work are discussed. Keywords: cizinec; Jihomoravský kraj; migrace; migrant; sektor výroby; trh práce; zahraniční pracovník; foreign worker; foreigner; labour market; manufacturing sector; migration; South Moravian region Available in digital repository of Mendel University.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji

Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru ...

Pfeifferová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole
Vávrová, Jitka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů poranění. Empirická část je vypracována na zá-kladě didaktického testu. Cílem je zmapování teoretických znalostí žáků, na nej-menované střední odborné škole v rámci Jihomoravského kraje, z laické první pomoci. Na základě výsledků jsou zpracovány grafy, celkové shrnutí i závěr s doporučením pro pedagogickou praxi. The bachelor's thesis is focused on students' knowledge of pre-medical first aid. The theoretical part provides an overview of the history of first aid, its division and general first aid procedures for selected types of injuries. The empirical part is de-veloped on the basis of a didactic test. The aim is to map the theoretical know-ledge of pupils, at the unnamed secondary vocational school within the South Mo-ravian region, from lay first aid. Based on the results, graphs, an overall summary, and a conclusion with recommendations for pedagogical practice are prepared. Keywords: předlékařská první pomoc; teoretické znalosti; zraněný; injured; pre-medical first aid; theoretical knowledge Available in digital repository of Mendel University.
Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů ...

Vávrová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Potravinové zásoby českých domácností
Medová, Daniela
2023 - Czech
Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy potravin do zásoby u českých domácností. V práci jsou identifi-kovány potraviny, které české domácnosti nakupují do zásoby, kde je spotřebitelé skladují, jejich motivace si dělat potravinové zásoby a faktory, které ovlivňují veli-kost potravinových zásob. Dále je zde uvedena velikost spotřeby a výdajů českých domácností za potraviny, velikost potravinového odpadu a nejčastější důvody vyhození potravin. Charakteristika vznikla za pomoci zpracování primárních a sekundárních dat. Primární data byla sbírána prostřednictvím dotazníkového šetření (n = 319) a strukturovaných rozhovorů (n = 20). Na základě výsledků z tohoto výzkumu, jsou navrhnuta doporučení pro obchodníky i spotřebitele, kte-rá povedou ke snížení potravinového odpadu. Medová, D. Food stocks of Czech households. Diploma thesis. Brno: Mendel Univer-sity in Brno, 2023. The diploma thesis deals with the characteristics of consumer behaviour re-lated to purchases of food for storage in Czech households. The thesis identifies the food that Czech households buy for storage, where consumers store it, their motivation to stockpile food and factors that influence the size of food stocks. In addition, the amount of consumption and expenses of Czech households for food, the amount of food waste and the most common reasons for throwing away food are listed here too. The characteristic was created using processed primary and secondary data. Primary data were collected through a questionnaire survey (n = 319) and structured interviews (n = 20). Based on the results of this research, recommendations are proposed for traders and consumers that will lead to a re-duction in food waste. Keywords: faktory ovlivňující spotřebitele; chování spotřebitele; potravinové zásoby domácností; segmentace; trh potravin; consumer behaviour; consumer influencing factors; food market; household food supplies; segmentation Available in digital repository of Mendel University.
Potravinové zásoby českých domácností

Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy ...

Medová, Daniela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence
Otáhalík, David
2023 - Czech
Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence na modelových druzích rostlin plevelů či rostlin simulujících plevelné druhy (chrpa polní, hořčice bílá) a modelových druzích polních plodin (ječmen jarní, hrách setý). Pro detekci byly také použity chlorofylový, flavonolový, antokyanový a NBI index, které byly měřené bodově. Měření metod proběhlo 3. a 8. den po aplikaci herbicidů. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že použité metody se liší v citlivosti na působení herbicidů s různým mechanismem účinku, ale že se mění také jejich citlivost v čase od aplikace. Současně je zřejmá rovněž významná interakce s druhem dle jeho citlivosti vůči danému herbicidu, ale současně byly některými metodami zaznamenány odezvy na působení herbicidu i v případech tolerance k danému herbicidu, což může být způsobeno vyvoláním obranných reakcí v rostlině jako například akumulací flavonolů či antokyanů. 3 dny od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných odezev na působení herbicidů zjištěno u antokyanového a chlorofylového indexu, UV stínění fluorescence chlorofylu a parametru aktuální kvantový výtěžek fotosystému II (ΦPSII). Nejméně průkazných reakcí na působení herbicidů bylo naproti tomu zjištěno u parametru nefotochemického zhášení (NPQ) a flavonolového indexu. 8 dní od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných reakcí zjištěno u indexu modro-zelené fluorescence, chlorofylového indexu a parametru ΦPSII. Nejméně u parametru NPQ a flavonolového indexu. Nejvíce statisticky průkazných detekcí příjmu a účinku herbicidů dosáhl obecně parametr zobrazovací fluorescence chlorofylu ΦPSII, chlorofylový index a index modro-zelené fluorescence, která byla ovšem měřena pouze 8. den po aplikaci herbicidů. Použité metody tak prokazují vysoký potenciál. Metody detekce mají vysoký potenciál při hodnocení příjmu a účinku herbicidů, ale je nutné zvažovat délku působení herbicidu, citlivost druhu a případně i růstovou fázi při aplikaci pro vlastní interpretaci výsledků. Abstract The diploma thesis is devoted to the problem of detecting the uptake and effect of herbicides using non-destructive methods of chlorophyll fluorescence imaging, UV shielding of chlorophyll fluorescence and blue-green fluorescence on model species of weed plants or plants simulating weed species (cornflower, white mustard) and model species of field crops (spring barley, field peas). Chlorophyll, flavonol, anthocyanin and NBI index were also used for detection, which were measured pointwise. The measurement of the methods took place on the 3rd and 8th day after the application of herbicides. It is clear from the obtained results that the methods used differ in their sensitivity to the action of herbicides with different mechanisms of action, but that their sensitivity also changes over time after application. At the same time, a significant interaction with the species according to its sensitivity to the given herbicide is also evident, but at the same time, some methods have recorded responses to the action of the herbicide even in cases of tolerance to the given herbicide, which may be caused by inducing defensive reactions in the plant, such as the accumulation of flavonols or anthocyanins. 3 days after the application of herbicides, the most statistically significant responses to the action of herbicides were found in the anthocyanin and chlorophyll index, the UV shielding of chlorophyll fluorescence and the current quantum yield of photosystem II (ΦPSII) parameter. On the other hand, the least evident reactions to the action of herbicides were found for the non-photochemical quenching parameter (NPQ) and the flavonol index. 8 days after the application of herbicides, the most statistically significant reactions were found for the blue-green fluorescence index, the chlorophyll index and the ΦPSII parameter. At least for the NPQ parameter and the flavonol index. The chlorophyll imaging parameter ΦPSII, the chlorophyll index and the blue-green fluorescence index, which were measured only on the 8th day after herbicide application, generally achieved the most statistically significant detections of herbicide intake and effect. The methods used thus demonstrate high potential. Detection methods have a high potential in assessing the intake and effect of herbicides, but it is necessary to consider the duration of herbicide action, the sensitivity of the species and possibly also the growth phase during application for own interpretation of the results. Keywords: fluorescence chlorofylu; herbicidy; modro-zelená fluorescence; UV stínění fluorescence chlorofylu; zobrazovací metody; blue-green fluorescence; herbicides; chlorophyll fluorescence; imaging methods; UV shielding of chlorophyll fluorescence Available in digital repository of Mendel University.
Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence

Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a ...

Otáhalík, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru. The diploma thesis is devoted to the design of an acoustic interior element for a public space interior, but can also be used in private. The work describes the history of screens and screens, typology of furnishing elements, and the issue of interior acoustics plus concepts related to this topic. The practical part is devoted to research and design and screen design. It contains a description of the process of sketching, modeling in the respektive programs as well as visualization of both the model itself and its location in space. Verification of the stability of the digital model, using the finite element method elements. There is also an evaluation of the acoustic parameters in the real selected office space. Keywords: akustika; design; ergonomie; typologie; výroba; zvuk; acoustic; ergonomics; production; sound; typology Available in digital repository of Mendel University.
Návrh akustického interiérového prvku

Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích ...

Kováčová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases