Number of found documents: 17484
Published from to

Komunikační strategie pro elekronický obchod s vínem
Ratajská, Nina Kateřina
2023 - Czech
Ratajská, N. Komunikační strategie pro elektronický obchod s vínem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na efektivní využití online marketingových nástrojů a sociálních sítí při propagaci vín na českém trhu. Analyzuje, jak využít internetový prodej vín a jak vytvořit marketingovou strategii, která bude odpovídat identitě firmy a jejím obchodním cílům. Práce má praktické využití pro vinařské firmy, které chtějí úspěšně propagovat své produkty na internetu a rozšířit si tak zákaznickou základnu. Cílem práce bylo také na základě kvantitativního výzkumu, realizovaného formou dotazníku zjistit preference zákazníků, při výběru vína. Ratajská, N. Communication strategy for wine e-commerce. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The thesis focuses on the effective use of online marketing tools and social networks in the promotion of wines on the Czech market. It analyses how to use online sales of wines and how to create a marketing strategy that will match the identity of the company and its business objectives. The work has practical applications for wine companies that want to successfully promote their products on-line and expand their customer base. The aim of the thesis was also to find out the preferences of customers when choosing wine on the basis of quantitative research conducted in the form of a questionnaire. Keywords: české a moravské víno; komunikační mix; komunikační strategie; marketing; on-line marketing; trh s vínem; communication mix; communication strategy; Czech and Moravian wine; wine market Available in digital repository of Mendel University.
Komunikační strategie pro elekronický obchod s vínem

Ratajská, N. Komunikační strategie pro elektronický obchod s vínem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na efektivní využití online marketingových nástrojů a ...

Ratajská, Nina Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odpadové hospodářství v dobrovolném svazku obcí Šlapanicko
Paulíková, Marcela
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko, který zahrnuje celkem 30 obcí z ORP Šlapanice. Cílem práce je zhodnotit současný stav odpadového hospodářství v tomto regionu a navrhnout zlepšení v oblasti nakládání s odpady. V rámci práce byla provedena analýza odpadového hospodářství v jednotlivých obcích a na základě získaných dat byla navržena opatření zaměřená na zkvalitnění systému OH zavedením určitých metod nebo podporou vzniku nových sběrných stanovišť, případně sběrných dvorů. Práce přináší ucelený pohled na současný stav odpadového hospodářství v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko a nabízí konkrétní návrhy, které mohou vést k minimalizaci znečištění životního prostředí, zkvalitnění a zjednodušení systému odpadového hospodářství obcím i jejich občanům. This bachelor thesis deals with waste management in the Voluntary Association of Municipalities Šlapanicko, which includes a total of 30 municipalities from the Šlapanice administrative district. The aim of the thesis is to evaluate the current state of waste management in this region and propose improvements in the area of waste disposal. As part of the thesis, an analysis of waste management in individual municipalities was conducted, and based on the collected data, measures were proposed to improve the situation in this area. The proposed measures focus on improving the waste management system by introducing certain methods and supporting the creation of new collection points or waste disposal centers. The thesis provides a comprehensive overview of the current state of waste management in the Voluntary Association of Municipalities Šlapanicko and offers concrete proposals that can lead to minimizing environmental pollution and improving and simplifying the waste management system for municipalities and their citizens. Keywords: dobrovolný svazek obcí; komunální odpad; odpad; odpadové hospodářství; Šlapanicko; tříděný odpad; municipal waste; sorted waste; voluntary association of municipalities; waste; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Odpadové hospodářství v dobrovolném svazku obcí Šlapanicko

Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko, který zahrnuje celkem 30 obcí z ORP Šlapanice. Cílem práce je zhodnotit současný stav odpadového ...

Paulíková, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vnější faktory působící na výkrm brojlerových kuřat
Taláková, Viktorie
2023 - Czech
Bakalářská práce pojednává o jednotlivých faktorech, které vstupují do procesu výkrmu brojlerů. Práce pokrývá historii chovu brojlerů až po současnost, přičemž jsou představeni nejdůležitější současní zástupci masných hybridů – Ross 308 a Cobb 500. Jsou uvedeny statistické údaje týkající se aktuální produkce i spotřeby kuřecího masa v České republice a ve světě. Dále jsou zmíněny vnitřní faktory ovlivňující výkrm brojlerových kuřat. V hlavní části práce jsou zkoumány nejdůležitější vnější faktory a jejich souvislost s růstem vykrmovaných kuřat. Dále je v hlavní části hodnocena souvislost mezi koncentrací kuřat na hale a jejich welfare. Závěrem jsou pak jednotlivé faktory zhodnoceny z hlediska jejich vlivu na výkrm. Mezi nejpodstatnější faktory patří čistota a desinfekce haly, krmivo, voda, mikroklima, stelivo a koncentrace kuřat na hale. Na celkových nákladech se nejvíce podílí spotřeba krmiva. The bachelor thesis discusses individual factors which affect broiler chicken fattening. This work includes a brief history of broiler chicken production up to the present day, as well as the most crucial broiler breeds – Ross 308 and Cobb 500. Statistical data about the production and consumption of chicken meat in the Czech Republic and the world are also mentioned. This work continues with the description of internal factors affecting broiler chicken production. The central part of the bachelor thesis dedicates to external factors, their connection with chicken fattening, and the correlation between the concentration of the chickens and their welfare. The effect of individual external factors is evaluated at the end of the work. The most essential factors are disinfection of the poultry farm, feeding, water, microclimate, litter, and floor space density. Feed is the most significant part of the total cost. Keywords: brojleři; vnější faktory; výkrm; welfare; broilers; external factors; poultry fattening Available in digital repository of Mendel University.
Vnější faktory působící na výkrm brojlerových kuřat

Bakalářská práce pojednává o jednotlivých faktorech, které vstupují do procesu výkrmu brojlerů. Práce pokrývá historii chovu brojlerů až po současnost, přičemž jsou představeni nejdůležitější současní ...

Taláková, Viktorie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pojistná ochrana fyzických osob
Lamošová, Natálie
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje pojistné ochraně fyzických osob. Cílem je navrhnnout vlastní pojistnou ochranu pro průměrné klienty v České republice, kteří jsou modelováni ve třech věkových skupinách během jejich života. Budu sledovat vývoj pojistných částek podle věku a dalších faktorů. Dále identifikuji determinanty, které mají vliv na nastavení pojistných částek ve vlastní variantě. Najdu odchylku v nastavených vlastních pojistných částkách od doporučených kalkulátorem pojišťovny Allianz. Nedílnou součástí je shrnutí, jak se mění potřeba životního pojištění v průběhu života při existenci hypotéčního úvěru, dítěte a úsporách. This bachelor's thesis is devoted to personal insurance. The goal is to design insurance protection for average clients in the Czech Republic, who are modeled in three age periods during their lifetime. I will monitor the development of insurance amounts according to age and other factors. Furthermore, I identify the determinants that have an influence on the setting of insurance amounts in my own variant. I can find a deviation in the set own insurance amounts from the recommended calculators of the Allianz insurance company. An integral part is a summary of how the need for life insurance changes over the course of one's life with the existence of a mortgage loan, a child and savings. Keywords: druhy životního pojištění; pojistná ochrana; životní pojištění; insurance protection; life insurance; types of insurance contract Available in digital repository of Mendel University.
Pojistná ochrana fyzických osob

Tato bakalářská práce se věnuje pojistné ochraně fyzických osob. Cílem je navrhnnout vlastní pojistnou ochranu pro průměrné klienty v České republice, kteří jsou modelováni ve třech věkových ...

Lamošová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Enzymy pro aktivaci protinádorových proléčiv
Kubináková, Nikol
2023 - Czech
Současné problémy onkologické léčby spočívají především v její účinnosti a nežádoucích účincích. I přes nejmodernější přístroje, které jsou pro léčebné metody dostupné, je léčba rakoviny velmi náročná. Při chemoterapiích se využívají vysoce toxické látky, což má za následek vedlejší účinky, které mohou pacientovi přitížit. Tyto vedlejší účinky velmi často omezují dávku léčiva, takže nelze dosáhnout takové koncentrace, která by zcela vymýtila nádor v těle. Na otázku, jak překonat či snížit výskyt vedlejších účinků při léčbě rakoviny přináší odpověď proléková terapie, která zahrnuje méně toxické látky/léky. Tato terapie má za cíl zacílení cytotoxických léků na netoxický derivát neboli proléčivo. Proléčiva jsou neaktivní a bioreverzibilní deriváty aktivních léčiv, které fungují jako koncept pro zlepšení právě aktivních léčiv. Po podání proléčiva je toto proléčivo selektivně aktivováno enzymy (Cytochromy P450), čímž dojde k regeneraci toxického mateřského léčiva v místě výskytu nádoru. The current issue of oncological therapy lies in its effectiveness and severe side effects. Despite the most modern devices available for treatment methods, cancer treatment is very challenging. Chemotherapy uses highly toxic substances, which results in side effects that can only aggravate the patient. These side effects very often limit the dose of the drug, so that it is not possible to achieve such a concentration that would completely eradicate the tumor in the body. The answer to the question of how to overcome or reduce the occurrence of side effects in cancer treatment is prodrug therapy, which includes less toxic substances/drugs. This therapy aims to target cytotoxic drugs to a non-toxic derivative or prodrug. Prodrugs are inactive and bioreversible derivatives of active drugs that function as a concept for improving active drugs. After administration of the prodrug, this prodrug is selectively activated by enzymes (Cytochromes P450), resulting in the regeneration of the toxic parent drug at the site of the tumor. Keywords: enzymy; nádor; proléčivo; proléková terapie; rakovina; cancer; enzymes; prodrug; prodrug theraphy; tumor Available in digital repository of Mendel University.
Enzymy pro aktivaci protinádorových proléčiv

Současné problémy onkologické léčby spočívají především v její účinnosti a nežádoucích účincích. I přes nejmodernější přístroje, které jsou pro léčebné metody dostupné, je léčba rakoviny velmi ...

Kubináková, Nikol
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv vlhkosti a teploty na pevnost lepených spojů masivního dřeva s kovem
Novák, Ondřej
2023 - Czech
Tato závěrečná práce se věnuje problematice lepení kovu a dřeva. Zabývá se porovnáním lepených spojů v kombinaci dřevo – dřevo a dřevo kov namáhaných ve smyku navozeným tahem a namáhaných v ohybu. Sleduje také vliv působení rozdílného klimatického prostředí po dobu třiceti dní, kdy polovina zkušebních vzorků byla ponechána v běžných podmínkách a druhá byla vystavena působení zvýšené teploty a vlhkosti. This thesis deals with the problem of bonding of metal and wood. It deals with the comparison of glued joints in wood-wood and wood-metal combinations stressed in shear by induced tension and stressed in bending. It also investigates the effect of exposure to different climatic environments over a period of thirty days, where half of the test specimens were left in normal conditions and the other half were exposed to elevated temperature and humidity. Keywords: jednosložková polyuretanová lepidla; lepený spoj; lepený spoj dřevo – kov; pevnost lepeného spoje v ohybu; pevnost lepeného spoje ve smyku navozeným tahem; flexural strength of glued joint; glued joint; glued wood-metal joint; one-component polyurethane adhesives; shear strength of glued joint induced by tension Available in digital repository of Mendel University.
Vliv vlhkosti a teploty na pevnost lepených spojů masivního dřeva s kovem

Tato závěrečná práce se věnuje problematice lepení kovu a dřeva. Zabývá se porovnáním lepených spojů v kombinaci dřevo – dřevo a dřevo kov namáhaných ve smyku navozeným tahem a namáhaných v ohybu. ...

Novák, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Preference spotřebitelů při online nákupu obuvi
Chovancová, Simona
2023 - Czech
CHOVANCOVÁ, S. Preference spotřebitelů při online nákupu obuvi. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Předmětem bakalářské práce je navrhnout zlepšení online prodeje a propagace společností Deichmann, Baťa a CCC a zjištění spotřebitelských preferencí. Teore-tická část se zabývá marketingovými pojmy a jejich nástroji v online světě. Praktic-ká část je zaměřena na již zmíněné společnosti, kde je stručně popsána jejich his-torie, portfolio produktů a věrnostní kluby. Následně je vyhodnoceno dotazníkové šetření, ve kterém autorka provede porovnání závislostí mezi vybranými proměn-nými. V závěrečné části autorka navrhuje doporučení pro zlepšení online prodeje a propagace. Zde se projevila závislost čtení newsletterů na pohlaví respondenta, a to vede autorku k vytvoření doporučení na zlepšení. CHOVANCOVÁ, S. Consumer preferences in online shoe shopping. Bachelor the-sis. brno: Mendel University in Brno, 2023. The subject of the bachelor's thesis is to propose an improvement of online sales and promotion of Deichmann, Bata and CCC and to find out consumer pref-erences. The theoretical part deals with marketing concepts and their tools in the online world. The practical part focuses on the aforementioned companies, briefly describing their history, product portfolio and loyalty clubs. Afterwards, a ques-tionnaire survey is evaluated in which the author compares the dependencies between the selected variables. In the final part, the author proposes recommen-dations for improving online sales and promotion. Here, the dependence of news-letter reading on the gender of the respondent is revealed, and this leads the au-thor to make recommendations for improvement. Keywords: e-shop; marketing; marketingová komunikace; marketingový mix; online marketing; sociální sítě; marketing communication; marketing mix; social networks Available in digital repository of Mendel University.
Preference spotřebitelů při online nákupu obuvi

CHOVANCOVÁ, S. Preference spotřebitelů při online nákupu obuvi. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Předmětem bakalářské práce je navrhnout zlepšení online prodeje a propagace ...

Chovancová, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza učebnice pro předmět Bankovnictví
Brhlová, Martina
2023 - Czech
Bakalářská práce obsahuje výzkum a zhodnocení učebnice Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, která se používá při výuce v předmětu bankovnictví. The bachelor's thesis includes research and evaluation of the textbook Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, which is used in teaching subject banking. Keywords: bankovnictví; učebnice; výuka; banking; teaching; textbooks Available in digital repository of Mendel University.
Analýza učebnice pro předmět Bankovnictví

Bakalářská práce obsahuje výzkum a zhodnocení učebnice Bankovnictví pro střední školy a veřejnost, která se používá při výuce v předmětu bankovnictví....

Brhlová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Antibiotická rezistence patogenních bakterií u vybraných druhů zájmových zvířat
Kaliská, Tereza
2023 - Czech
Některé kmeny patogenních bakterií jsou schopny rezistence vůči antibakteriálním látkám. Tato odolnost ztěžuje možnosti léčby nemocí, jak v humánní, tak veterinární medicíně. V rámci bakalářské práce jsou zmíněny nejznámější patogeny domácích zvířat, především psů a koček. Práce poukazuje na důležitost pochopení mechanismů vzniku rezistence. Blíže charakterizuje mobilní elementy, princip efluxních pump a spontánní chromozomální mutace. Prevence by měla být základem, aby se v populaci rezistence dále nešířila. Dodržování základních hygienických návyků, náležité užívání antibiotik ve správném dávkování a legislativní úpravy v zemědělských chovech by měly být zavedeny v globálním měřítku. Vývoj antimikrobiálních látek, včetně chemoterapeutik, by měl pokračovat. Zároveň by měl být kladen větší důraz na hledání nových alternativ. Slibně vyhlížejí hlavně rostlinná fytobiotika. Some strains of pathogenic bacteria are capable of resistance to antibacterial agents. This resistance makes it difficult to treat diseases in both human and veterinary medicine. The most well-known pathogens of domestic animals, mainly dogs and cats, are mentioned in the context of the bachelor thesis. The thesis highlights the importance of understanding the mechanisms of resistance. It describes mobile elements, the principle of efflux pumps and spontaneous chromosomal mutations. Prevention should be the basis for preventing resistance from spreading further in the population. The observance of good hygiene habits, the appropriate use of antibiotics in the correct dosage and legislative adjustments on agricultural farms should be implemented on a global scale. The development of antimicrobial substances, including chemotherapeutics, should continue. At the same time, more empha-sis should be placed on the search for new alternatives. Mainly plant phytobiotics look promising. Keywords: antibiotická politika; antibiotika; bakterie; chemoterapeutika; rezistence; antibiotic policy; antibiotics; bacteria; chemotherapeutics; resistance Available in digital repository of Mendel University.
Antibiotická rezistence patogenních bakterií u vybraných druhů zájmových zvířat

Některé kmeny patogenních bakterií jsou schopny rezistence vůči antibakteriálním látkám. Tato odolnost ztěžuje možnosti léčby nemocí, jak v humánní, tak veterinární medicíně. V rámci bakalářské práce ...

Kaliská, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Horizontální přenos genů rezistence mezi bakteriemi
Valach, Radek
2023 - Czech
Přenos antibiotické rezistence u bakterií je v posledních letech často řešeným problémem. Jejím postupným rozšiřováním vznikají super-rezistentní bakteriální kmeny, které jsou odolné vůči široké škále konvenčně používaných léčiv. Oxid zinečnatý, používaný v chovu prasat jako suplement krmiva, nahrazuje v posledních letech antibiotika, která se podávala kvůli prevenci gastrointestinálních onemocnění zvířat a na podporu růstu. Tyto substituenty mohou podněcovat zvýšený přenos genetických elementů nesoucích geny antibiotické rezistence. Tato práce je zaměřena na možný vliv oxidu zinečnatého a jeho nanočástic (ZnO a ZnONPs) na bakterie Enterococcus faecalis. Cílem práce bylo zjistit, zda působení ZnO a ZnONPs zvýší přenos plazmidu s genem rezistence mezi bakteriemi procesem konjugace. Transfer of bacterial antibiotic resistence is highly discussed topic in past years. Its spreading is reason of creating super-resistant bacterial strains, that are resistant to a wide range of conventionally used drugs. Zinc oxide, used in pig farming as a feed supplement, has in recent years replaced antibiotics, given to prevent gastrointestinal disease and to promote growth. These substituent may increase transfer of genetic elements carying antibiotic resistence genes. This thesis is focussed on possible influence of zinc oxide and its nanoparts on Enterococcus faecalis bacteria. The aim of this work was to investigate whether the action of ZnO and ZnONPs would increase the transfer of a resistance gene plasmid between bacteria through the process of conjugation. Keywords: antibiotická rezistence; Enterococcus; konjugace; nanočástice; oxid zinečnatý; suplementace; antibiotic resistance; conjugation; nanoparticles; suplementation; zinc oxide Available in digital repository of Mendel University.
Horizontální přenos genů rezistence mezi bakteriemi

Přenos antibiotické rezistence u bakterií je v posledních letech často řešeným problémem. Jejím postupným rozšiřováním vznikají super-rezistentní bakteriální kmeny, které jsou odolné vůči široké škále ...

Valach, Radek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases