Number of found documents: 15399
Published from to

Postoj žáků středních odborných škol k homosexualitě
Kurej, Josef
2023 - Czech
Ústředním tématem bakalářské práce je zjistit jaký názor mají žáci středních odborných škol k homosexualitě v oblasti společenské, rodičovství homosexuálů, pracovní zařazení homosexuálů a v oblasti přátelství s homosexuály. Teoretická část bakalářské práce stručně popisuje historii současnost sexuality, rozděluje sexuální orientace do různých skupin, a především se zabývá homosexualitou, homosexuálním chováním a možným rizikům pohlavních nemocí. The central topic of the bachelor's thesis is to find out what opinion students of secondary vocational schools have about homosexuality in the social sphere, homosexual parenting, the job classification of homosexuals and in the sphere of friendship with homosexuals. The theoretical part of the bachelor's thesis briefly describes the history and present of sexuality, divides sexual orientations into different groups, and mainly deals with homosexuality, homosexual behavior and possible risks of sexually transmitted diseases. Keywords: AIDS; gay; HIV; homosexualita; lesba; manželství; partnerství; sexualita; homosexuality; lesbian; marriage; partnership; sexuality Available in digital repository of Mendel University.
Postoj žáků středních odborných škol k homosexualitě

Ústředním tématem bakalářské práce je zjistit jaký názor mají žáci středních odborných škol k homosexualitě v oblasti společenské, rodičovství homosexuálů, pracovní zařazení homosexuálů a v oblasti ...

Kurej, Josef
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Identifikace přírodních hodnot Černovické terasy
Kovářová, Kristýna
2023 - Czech
Bakalářská práce popisuje přírodní podmínky, potenciální a aktuální stav geobiocenóz, historii území, současný stav a plánové úpravy území v budoucnosti. Dále zpracovává a vyhodnocuje inventarizační průzkumy provedené v území v letech 2006-2022. Území o rozloze 5,17 km2 se nachází na jihovýchodě Brně. Podloží tvoří písky a spraše překryté antropogenními uloženinami. Půdním krytem je černozem. Území spadá do teplé oblasti. Lidská činnost v kombinaci se sukcesními vlivy dala za vznik neobvyklým biotopům, které hostí řadu chráněných druhů živočichů. Syntézou průzkumů bylo získáno 498 druhů rostlin, z čehož jsou 2 chráněni zákonem a 43 je ohroženo podle červeného seznamu. U savců se našlo 17 druhů, z čehož 3 jsou chráněni zákonem a 10 je jich ohrožených podle červeného seznamu. Bylo zapsáno 146 druhů ptáků, z čehož 56 je chráněno zákonem a 63 patří mezi ohrožené druhy dle červeného seznamu. U obojživelníků a plazů bylo zaznamenáno 8 druhů, zákon chrání 7 z nich a podle červeného seznamu je ohroženo 8 druhů. Z hmyzu se zapsalo 176 druhů, z čehož 17 je chráněno zákonem a 31 je ohroženo podle červeného seznamu. Byl proveden také vlastní floristický průzkum. Při němž bylo nalezeno 200 druhů rostlin, z čehož není žádný chráněný zákonem a 18 jich je ohroženo dle červeného seznamu. The bachelor thesis describes the natural conditions, potential and current state of geobiocenoses, history of the territory, current state and planned landscaping in the future. It also processes and evaluates inventory surveys carried out in the territory in 2006-2022. The area of 5.17 km2 is located in the south-east of Brno. The subsoil consists of sands and loess covered by anthropogenic deposits. The ground cover is chernozem. The territory falls into a warm region. Human activity in combination with succession influences has given rise to unusual biotopes that host a number of protected animal species. By synthesizing surveys, 498 plant species were obtained, of which 2 are protected by law and 43 are endangered according to the Red List. 17 species have been found in mammals, of which 3 are protected by law and 10 are endangered according to the Red List. 146 bird species have been registered, of which 56 are protected by law and 63 are endangered species according to the Red List. In amphibians and reptiles, 8 species have been recorded, the law protects 7 of them, and according to the Red List, 8 species are endangered. Of the insects, 176 species have been registered, of which 17 are protected by law and 31 are endangered according to the Red List. A floristic survey was also carried out. In which 200 plant species were found, none of which are protected by law and 18 are endangered according to the Red List. Keywords: botanický průzkum; Brno; Černovická pískovna; Černovická terasa; park; zoologický průzkum; botanical research; zoological survey Available in digital repository of Mendel University.
Identifikace přírodních hodnot Černovické terasy

Bakalářská práce popisuje přírodní podmínky, potenciální a aktuální stav geobiocenóz, historii území, současný stav a plánové úpravy území v budoucnosti. Dále zpracovává a vyhodnocuje inventarizační ...

Kovářová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Fitness jako volnočasová aktivita (mladistvých)
Šmerdová, Pavlína
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá volným časem mládeže se zaměřením na udržování tělesné kondice (fitness) a to stěžejně z hlediska zdravé výživy. Teoretická část shrnuje současné trendy v oblasti fitness a rozebírá hlavní zásady a specifika vhodné výživy při sportovní aktivitě. Navazující výzkum pomocí dotazníkového šetření zahrnuje odpovědi od 51 respondentů, přičemž část otázek je koncipována tak, aby zachytila i vývoj (změny) ohledně fitness a stravování v průběhu času. The bachelor thesis deals with the leisure time of youth with a focus on maintain-ing physical condition (fitness), especially in terms of healthy nutrition. The theo-retical part summarizes current trends in fitness and discusses the main princi-ples and specifics of appropriate nutrition during sport activities. The follow-up survey includes responses from 51 respondents, with some of the questions de-signed to capture the evolution (changes) in fitness and diet over time. Keywords: volný čas; dotazníkové šetření; mladiství; sportovní aktivity; vhodná výživa; adolescents; appropriate nutrition; leisure; questionnaire survey; sport activities Available in digital repository of Mendel University.
Fitness jako volnočasová aktivita (mladistvých)

Bakalářská práce se zabývá volným časem mládeže se zaměřením na udržování tělesné kondice (fitness) a to stěžejně z hlediska zdravé výživy. Teoretická část shrnuje současné trendy v oblasti fitness a ...

Šmerdová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Escherichia coli jako alimentární patogen a příčina kažení potravin
Smejkalová, Martina
2023 - Czech
Hlavní náplní bakalářské práce je charakterizovat bakterii Escherichia coli. Práce je zaměřena na obecnou charakteristiku této bakterie a rovněž i celého rodu Escherichia a také bakteriální buňky. Bakterie Escherichia coli je popsána z hlediska morfologie, biochemických vlastností, antigenních vlastností, epidemiologie, ale hlavním zaměřím byly jsou její patogenní vlastnosti, s nimiž souvisí také prevence a léčba. Patogenní Escherichia coli se dělí na extraintestinální a intestinální. V práci jsou charakterizováni jednotliví zástupci a také onemocnění, která způsobují. To souvisí s tématikou alimentárních onemocnění, která je v práci rovněž objasněna. Poslední problematikou, která je v práci rozebírána je kažení potravin a charakteristika masných výrobků, což souvisí s praktickou částí práce. Ta je zaměřena na analýzu Escherichia coli, a také koliformních bakterií a CPM ve vzorcích syrového masa a klobás. Ve vzorcích syrového masa byl výskyt všech skupin mikroorganismů nejvyšší, naopak v klobásách byl jejich výskyt velmi nízký a Escherichia coli a koliformní bakterie se zde nevyskytovaly vůbec. Syrové maso je velmi náchylné na kontaminaci a množení mikroorganismů, oproti tomu klobásy prošly řádnou tepelnou úpravou, což znamená, že byl tento výsledek očekávaný. The main aim of the bachelor’s thesis is to characterize the bacterium Escherichia coli. The thesis focuses on the general characteristics of this bacterium and also the whole genus Escherichia and also the bacterial cell. The bacterium Escherichia coli is described in terms of morphology, biochemical properties, antigenic properties and epidemiology. However, the main focus was its pathogenic properties, which are also related to prevention and treatment. Pathogenic Escherichia coli is divided into extraintestinal and intestinal. In thesis, the different representatives are characterized as well as the diseases they cause. This is related to the topic of alimentary diseases, which is also explained in the thesis. The last issue that is discussed in the thesis is food spoilage and the characteristics of meat products, which are related to the practical part of the thesis. The practical part focuses on the analysis of Escherichia coli, as well as coliforms and CPM in raw meat and sausage samples. In the raw meat samples, the prevalence of all groups of microorganisms was the highest, whereas in the sausages the prevalence was very low and Escherichia coli and coliforms were not present at all. Raw meat is very susceptible to contamination and proliferation of micro-organisms, whereas sausages have been properly cooked, which means that this result was expected. Keywords: alimentární patogen; Escherichia coli; kažení potravin; klobása; syrové maso; alimentary pathogen; food spoilage; raw meat; sausage Available in digital repository of Mendel University.
Escherichia coli jako alimentární patogen a příčina kažení potravin

Hlavní náplní bakalářské práce je charakterizovat bakterii Escherichia coli. Práce je zaměřena na obecnou charakteristiku této bakterie a rovněž i celého rodu Escherichia a také bakteriální buňky. ...

Smejkalová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Užívání návykových látek na střední škole
Řezáč, Oldřich
2023 - Czech
Tématem této bakalářské práce je problematika užívání drog u osob studujících na střední škole. Práce obsahuje nejen věkové vymezení a to studentů a charakte-ristika vývojového stádia Adolescence, ale také definici a fáze závislosti. Dále jsou v práci uvedeny návykové látky a to jak legální tak nelegální. V praktické části je veden výzkum v této oblasti na vybrané střední škole se zamě-řením na užívání návykových látek, které bylo provedeno formou dotazníkového šetření, ale také následné vyhodnocení a porovnání se studií ESPAD 2019. The topic of this bachelor thesis ist he issue of drug use among poeple studying at secondary school. The thesis includes not only the age definicion namely students and the characte-ristique oft he developmental stage of Adolescence, but also the definition and stages of addiction. Furthermore, addictive substances both legal and illegal are listed in the thesis. In the practical part, a research in this area is conducted in a selected high school with a focus on substance use, which was conducted in the form of a question-naire survey, but also a follow up evaluation and comparison with the ESPAD 2019 study Keywords: dospívání; návykové látky; závislost; addiction; adolescence; substance Available in digital repository of Mendel University.
Užívání návykových látek na střední škole

Tématem této bakalářské práce je problematika užívání drog u osob studujících na střední škole. Práce obsahuje nejen věkové vymezení a to studentů a charakte-ristika vývojového stádia Adolescence, ale ...

Řezáč, Oldřich
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Komunikační strategie pro elekronický obchod s vínem
Ratajská, Nina Kateřina
2023 - Czech
Ratajská, N. Komunikační strategie pro elektronický obchod s vínem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na efektivní využití online marketingových nástrojů a sociálních sítí při propagaci vín na českém trhu. Analyzuje, jak využít internetový prodej vín a jak vytvořit marketingovou strategii, která bude odpovídat identitě firmy a jejím obchodním cílům. Práce má praktické využití pro vinařské firmy, které chtějí úspěšně propagovat své produkty na internetu a rozšířit si tak zákaznickou základnu. Cílem práce bylo také na základě kvantitativního výzkumu, realizovaného formou dotazníku zjistit preference zákazníků, při výběru vína. Ratajská, N. Communication strategy for wine e-commerce. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The thesis focuses on the effective use of online marketing tools and social networks in the promotion of wines on the Czech market. It analyses how to use online sales of wines and how to create a marketing strategy that will match the identity of the company and its business objectives. The work has practical applications for wine companies that want to successfully promote their products on-line and expand their customer base. The aim of the thesis was also to find out the preferences of customers when choosing wine on the basis of quantitative research conducted in the form of a questionnaire. Keywords: české a moravské víno; komunikační mix; komunikační strategie; marketing; on-line marketing; trh s vínem; communication mix; communication strategy; Czech and Moravian wine; wine market Available in digital repository of Mendel University.
Komunikační strategie pro elekronický obchod s vínem

Ratajská, N. Komunikační strategie pro elektronický obchod s vínem. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na efektivní využití online marketingových nástrojů a ...

Ratajská, Nina Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odpadové hospodářství v dobrovolném svazku obcí Šlapanicko
Paulíková, Marcela
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko, který zahrnuje celkem 30 obcí z ORP Šlapanice. Cílem práce je zhodnotit současný stav odpadového hospodářství v tomto regionu a navrhnout zlepšení v oblasti nakládání s odpady. V rámci práce byla provedena analýza odpadového hospodářství v jednotlivých obcích a na základě získaných dat byla navržena opatření zaměřená na zkvalitnění systému OH zavedením určitých metod nebo podporou vzniku nových sběrných stanovišť, případně sběrných dvorů. Práce přináší ucelený pohled na současný stav odpadového hospodářství v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko a nabízí konkrétní návrhy, které mohou vést k minimalizaci znečištění životního prostředí, zkvalitnění a zjednodušení systému odpadového hospodářství obcím i jejich občanům. This bachelor thesis deals with waste management in the Voluntary Association of Municipalities Šlapanicko, which includes a total of 30 municipalities from the Šlapanice administrative district. The aim of the thesis is to evaluate the current state of waste management in this region and propose improvements in the area of waste disposal. As part of the thesis, an analysis of waste management in individual municipalities was conducted, and based on the collected data, measures were proposed to improve the situation in this area. The proposed measures focus on improving the waste management system by introducing certain methods and supporting the creation of new collection points or waste disposal centers. The thesis provides a comprehensive overview of the current state of waste management in the Voluntary Association of Municipalities Šlapanicko and offers concrete proposals that can lead to minimizing environmental pollution and improving and simplifying the waste management system for municipalities and their citizens. Keywords: dobrovolný svazek obcí; komunální odpad; odpad; odpadové hospodářství; Šlapanicko; tříděný odpad; municipal waste; sorted waste; voluntary association of municipalities; waste; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Odpadové hospodářství v dobrovolném svazku obcí Šlapanicko

Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko, který zahrnuje celkem 30 obcí z ORP Šlapanice. Cílem práce je zhodnotit současný stav odpadového ...

Paulíková, Marcela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vnější faktory působící na výkrm brojlerových kuřat
Taláková, Viktorie
2023 - Czech
Bakalářská práce pojednává o jednotlivých faktorech, které vstupují do procesu výkrmu brojlerů. Práce pokrývá historii chovu brojlerů až po současnost, přičemž jsou představeni nejdůležitější současní zástupci masných hybridů – Ross 308 a Cobb 500. Jsou uvedeny statistické údaje týkající se aktuální produkce i spotřeby kuřecího masa v České republice a ve světě. Dále jsou zmíněny vnitřní faktory ovlivňující výkrm brojlerových kuřat. V hlavní části práce jsou zkoumány nejdůležitější vnější faktory a jejich souvislost s růstem vykrmovaných kuřat. Dále je v hlavní části hodnocena souvislost mezi koncentrací kuřat na hale a jejich welfare. Závěrem jsou pak jednotlivé faktory zhodnoceny z hlediska jejich vlivu na výkrm. Mezi nejpodstatnější faktory patří čistota a desinfekce haly, krmivo, voda, mikroklima, stelivo a koncentrace kuřat na hale. Na celkových nákladech se nejvíce podílí spotřeba krmiva. The bachelor thesis discusses individual factors which affect broiler chicken fattening. This work includes a brief history of broiler chicken production up to the present day, as well as the most crucial broiler breeds – Ross 308 and Cobb 500. Statistical data about the production and consumption of chicken meat in the Czech Republic and the world are also mentioned. This work continues with the description of internal factors affecting broiler chicken production. The central part of the bachelor thesis dedicates to external factors, their connection with chicken fattening, and the correlation between the concentration of the chickens and their welfare. The effect of individual external factors is evaluated at the end of the work. The most essential factors are disinfection of the poultry farm, feeding, water, microclimate, litter, and floor space density. Feed is the most significant part of the total cost. Keywords: brojleři; vnější faktory; výkrm; welfare; broilers; external factors; poultry fattening Available in digital repository of Mendel University.
Vnější faktory působící na výkrm brojlerových kuřat

Bakalářská práce pojednává o jednotlivých faktorech, které vstupují do procesu výkrmu brojlerů. Práce pokrývá historii chovu brojlerů až po současnost, přičemž jsou představeni nejdůležitější současní ...

Taláková, Viktorie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Nikotinismus u žáků středních odborných škol
Svobodová, Hana
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce je nikotinismus u žáků středních odborných škol. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rizikovým chováním v období adolescence a pojmy závislost a adolescence. Závěr teoretické části je věnován výskytu nikotinismu v českém školství a obecně prevenci. Nejpodrobněji je popsán nikotinismus, který je stěžej-ním tématem bakalářské práce. Praktické část bakalářské práce obsahuje výsledky provedeného dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, zda a v jaké míře mají žáci středních odborných škol zkušenosti s užíváním výrobků obsahující nikotin. The topic of the bachelor thesis is nicotinism in secondary vocational school pupils. The theoretical part deals with risky behavior during adolescence and the concepts of addiction and adolescence. The conclusion of the theoretical part is dedicated to the occurrence of nicotineism in Czech education and prevention in general. Nicotinism is described in the most detail, which is the main topic of the bachelor's thesis. The practical part of the bachelor thesis contains the results of a questionnaire survey. The aim was to find out whether and to what extent secon-dary vocational school pupils have experience with the use of products containing nicotine. Keywords: nikotinismus; prevence; rizikové chování; české školství; czech education; nicotinism; prevention; risky behavior Available in digital repository of Mendel University.
Nikotinismus u žáků středních odborných škol

Tématem bakalářské práce je nikotinismus u žáků středních odborných škol. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rizikovým chováním v období ...

Svobodová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Skladba gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje
Vojáčková, Eliška
2023 - Czech
Cílem práce je získat data z vybraných provozoven v Jihomoravském kraji a získaná data vyhodnotit. V teoretické části je rešeršně zpracována legislativa, která se týká sběru a zpracování gastronomického odpadu. Dále se zde nachází postupy sběru a nádoby, do kterých se odpad vkládá, a také svoz a použitá technologie na tento druh odpadu. Posledním bodem je zpracování gastronomického odpadu buď aerobním, anebo anaerobním způsobem – tedy kompostování nebo v bioplynových stanicích. V jednotlivých typech zpracování je popsán průběh, ovlivňující faktory a výskyt v České republice. V praktické části jsou data získaná ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje. Tyto data byla získána vážením odpadu po dobu tří měsíců při přípravě a konzumaci pokrmů. Zjištěná data byla vyhodnocena a porovnána mezi sebou s následnou diskuzí v provozovnách, kam dále odpad putuje. The aim of the work is to obtain data from selected establishments in the South Moravian Region and to evaluate the obtained data. In the theoretical part, the legislation concerning the collection and processing of gastronomic waste is researched. Furthermore, the collection procedures and the containers into which the waste is placed, as well as the collection and the technology used for this type of waste are presented. The last point is the treatment of catering waste either aerobically or anaerobically - that is, composting or in biogas plants. The individual types of treatment are described in terms of the process, the influencing factors and the occurrence in the Czech Republic. The practical part contains data obtained in selected plants in the South Moravian Region. These data were obtained by weighing the waste for three months during the preparation and consumption of food. The observed data were evaluated and compared with each other with subsequent discussion in the establishments where the waste goes next. Keywords: biologické zpracování; gastronomický odpad; odpady; skladba; biological treatment; catering waste; composition; waste Available in digital repository of Mendel University.
Skladba gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje

Cílem práce je získat data z vybraných provozoven v Jihomoravském kraji a získaná data vyhodnotit. V teoretické části je rešeršně zpracována legislativa, která se týká sběru a zpracování ...

Vojáčková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases