Number of found documents: 22941
Published from to

Řízení materiálového toku v logistických řetězcích
Šárka Havrdová; vedoucí práce Eva Šlaichová
2014 - Czech
Diplomové práce podrobně analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o. V této oblasti se pak detailně zaměřuje na zvýšení flexibility v části zásobování materiálu do montážních linek. Jejím cílem je provést zhodnocení současného stavu, na základě kterého bude navržena inovace, jež by měla optimalizovat tuto část vnitropodnikové logistiky. Diplomová práce je strukturována do dvou celků. Rešeršní část je zaměřena na vymezení klíčových pojmů souvisejících s logistikou, logistickými řetězci, materiálovým tokem a jeho řídicími systémy. Kapitola 7 nejprve analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o., s detailním rozborem současných toků materiálu při zásobování montáže. Stěžejní část celé diplomové práce je návrh inovace, která by měla přispět ke zvýšení pružnosti v oblasti zásobování montážních linek. Kapitola 9 vyhodnocuje ekonomické přínosy a prezentuje zjištěné výsledky jakožto porovnání současného a navrhovaného stavu. V závěrečné části práce jsou krátce zmíněny návrhy mající úzkou vazbu na základní téma diplomové práce, které by bylo vhodné řešit v širších souvislostech s cílem přiblížení se k optimálnímu stavu v oblasti materiálových toků společnosti. Keywords: materiálová spotřeba; logistika (management) Available to registered users in the Library of TUL
Řízení materiálového toku v logistických řetězcích

Diplomové práce podrobně analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o. V této oblasti se pak detailně zaměřuje na zvýšení flexibility v části zásobování materiálu do montážních linek. Jejím ...

Šárka Havrdová; vedoucí práce Eva Šlaichová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou,obchodem a exportem spotřebního zboží
Petr Stružský; vedoucí práce Ludmila Kučerová
2014 - Czech
Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách podnikajících v bižuterním odvětví a následné porovnání získaných informací s teoretickými poznatky. Bude tak vytvořena určitá příručka pro bižuterní firmu v oblasti risk managementu. Teoretická část práce definuje základní pojmy v oblasti risk managementu a klasifikuje rizika v tuzemském a mezinárodním obchodě. Zároveň specifikuje jednotlivé metody a nástroje k zajištění těchto rizik. Praktická část mapuje historický vývoj na trhu s bižuterií a navazuje vlastní analýzou risk managementu na bižuterním trhu prostřednictvím SWOT analýzy a především empirického výzkumu ve formě dotazníkového šetření. Závěrem detailněji zkoumá risk management v konkrétním podniku a na základě teoretických informací spojených s výsledky vlastní analýzy stanovuje doporučení pro firmu v oblasti řízení rizik. Keywords: malé a střední podniky; management Available to registered users in the Library of TUL
Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou,obchodem a exportem spotřebního zboží

Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách ...

Petr Stružský; vedoucí práce Ludmila Kučerová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Oděv pro věřící v dnešním světě nových technologií
Assel Mukhamejanova; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2014 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukce oděvů pro věřící. Cílem je zjistit potřeby vhodnosti muslimského oděvu. Práce obsahuje dvě hlavní části. V první části jsou shrnuty a analyzovány dosavadní teoretické materiály a poznatky. V druhé části je zhodnocen současný stav v oblastech muslimské kultury a oděvů v Kazachstánu, ergonomie a designu v kontextu jejich vývoje. Na základě provedeného sociologického průzkumu byl vytvořen návrh oděvů pro věřící. Výsledkem této práce byla realizace prototypu oděvů, který splňuje potřeby věřících s ohledem na ergonomické požadavky. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; náboženství; odívání Available to registered users in the Library of TUL
Oděv pro věřící v dnešním světě nových technologií

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukce oděvů pro věřící. Cílem je zjistit potřeby vhodnosti muslimského oděvu. Práce obsahuje dvě hlavní části. V první části jsou shrnuty a analyzovány ...

Assel Mukhamejanova; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2014

Aplikace statistických metod v souborech dat o podnikatelských subjektech zabývajících se výzkumem a vývojem
Jan Naiman; vedoucí práce Valentová Vladimíra Hovorková
2014 - Czech
Cílem diplomové práce je popsat možné způsoby získání finančních prostředků pro inovativní a výzkumné projekty, zpřehlednění dat pocházejících z výběrového šetření prováděného ČSÚ a otestování formulovaných hypotéz o vybraných aspektech daného šetření. Úvodní část diplomové práce pojednává o možnostech získání finančních prostředků pro výzkumné a inovativní projekty prostřednictvím agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Následující část vychází z šetření Českého statistického úřadu, které je zaměřené na inovativní a výzkumné projekty. Tato diplomová práce rozvíjí základní data o vědě a výzkumu, které shromáždil Český statistický úřad. Je však zaměřená na hlubší analýzu těchto dat a postihnutí vztahů mezi veličinami. V této části jsou data zpřehledněna do formy tabulek a formulovány hypotézy. V poslední části jsou formulované hypotézy otestovány a jejich výsledky interpretovány. Keywords: sběr dat; inovační podnikání; statistické metody Available to registered users in the Library of TUL
Aplikace statistických metod v souborech dat o podnikatelských subjektech zabývajících se výzkumem a vývojem

Cílem diplomové práce je popsat možné způsoby získání finančních prostředků pro inovativní a výzkumné projekty, zpřehlednění dat pocházejících z výběrového šetření prováděného ČSÚ a otestování ...

Jan Naiman; vedoucí práce Valentová Vladimíra Hovorková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Návrh marketingové strategie pro vstup nového výrobku na trh
Zuzana Tichá; vedoucí práce Jaroslava Dědková
2014 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zcela nové produkty firmy VÚB a. s., které budou uvedeny na trh. Hlavním cílem je navržení takové marketingové strategie, která zajistí úspěšnou realizaci nových produktů na trhu. Teoretická část se věnuje poznatkům z oblasti marketingu, marketingových strategií, které jsou využitelné pro strategii uvedení nových výrobků na trh. Praktická část obsahuje představení společnosti, její ekonomickou situaci, charakteristiku a vyhodnocení cílových segmentů, dále analýzu konkurenčních firem v oblasti speciálního textilního oblečení pro vybrané skupiny zákazníků a jejich výrobků. Na základě této analýzy je vypracován návrh strategie, jak by firma měla postupovat při uvedení svého výrobku na trh. Keywords: strategický marketing Available to registered users in the Library of TUL
Návrh marketingové strategie pro vstup nového výrobku na trh

Diplomová práce je zaměřena na zcela nové produkty firmy VÚB a. s., které budou uvedeny na trh. Hlavním cílem je navržení takové marketingové strategie, která zajistí úspěšnou realizaci nových ...

Zuzana Tichá; vedoucí práce Jaroslava Dědková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu
Jovanka Linhartová; vedoucí práce Jozefína Simová
2014 - Czech
Diplomová práce s názvem Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu se zabývá hodnocením vlivu aspektů online nakupování na rozhodování zákazníka a následnou analýzou spokojenosti zákazníků vybraného internetového obchodu ManMat. Cílem práce je provést analýzu, realizaci a vyhodnocení online výzkumu, který se zaměřuje na aspekty online nakupování. V práci jsou rozebrány současné IT podporující trendy online nakupování a e-commerce jako jsou např. elektronické online platby, elektronická výměna dat, optimalizace doručování zboží k zákazníkovi. Jako praktická intence je analyzována možnost zlepšení a zefektivnění služeb daného e-shopu na základě vyhodnocení informací z dotazníkového šetření. V této práci byla použita metoda elektronického dotazování. Keywords: elektronický obchod Available to registered users in the Library of TUL
Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu

Diplomová práce s názvem Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu se zabývá hodnocením vlivu aspektů online nakupování na rozhodování zákazníka a následnou ...

Jovanka Linhartová; vedoucí práce Jozefína Simová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Implementace komunikačního mixu na Facebooku ve společnosti Festool
Denisa Řezáčová; vedoucí práce Otakar Ungerman
2014 - Czech
Práce se zabývá implementací komunikačního mixu na Facebooku pro společnost Festool. Teoretická část práce se věnuje znalostem z oblasti marketingové komunikace, zejména nástrojům komunikačního mixu a oblasti firemní komunikace. Cílem práce je návrh cíle včetně komunikační strategie a její realizace na sociální síti Facebook pro zmíněný podnik. Zhodnocení potenciálu sociálních sítí pro komerční účely vyplývá z vlastního průzkumu možností jednotlivých platforem a jejich vývoji v oblasti komunikace firem a koncových zákazníků. Významnou část práce tvoří představení společnosti, analýza současných marketingových aktivit vybrané společnosti. Na základě získaných informací diplomová práce navrhuje detailní plán pro efektivní komunikaci mezi společností Festool a jejími příznivci, registrovanými na síti Facebook, se záměrem užšího kontaktu a tvorby pozitivní image podniku. Keywords: marketingové plánování; marketingová komunikace; Facebook Available to registered users in the Library of TUL
Implementace komunikačního mixu na Facebooku ve společnosti Festool

Práce se zabývá implementací komunikačního mixu na Facebooku pro společnost Festool. Teoretická část práce se věnuje znalostem z oblasti marketingové komunikace, zejména nástrojům komunikačního mixu a ...

Denisa Řezáčová; vedoucí práce Otakar Ungerman
Technická univerzita v Liberci, 2014

Spolupráce mezi policisty a sociálními pracovníky při řešení případů domácího násilí
Marek Schicketanz; vedoucí práce Jan Sochůrek
2014 - Czech
Práce pojednává o problematice domácího násilí jako sociálně patologickém jevu, který v současné době budí stále více pozornosti. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a empirickou. Část teoretická je rozdělena do sedmi kapitol. Zde je problematika zasazena do širšího teoretického rámce. Vymezené klíčové pojmy jsou např. násilí, agrese, domácí násilí, oběť domácího násilí, násilná osoba, právní vymezení problematiky domácího násilí a psychická zátěž. Dále jsou zde popsány podílející se instituce z oblasti Sociální práce. Empirická část práce se opírá o výzkumné šetření, které je prováděno analýzou dokumentů a technikou polostrukturovaných interview na základních útvarech Policie České republiky a v dotčených sociálních institucí v Libereckém kraji. Cílem výzkumného šetření bylo popsat roli policistů, problémy a možnosti spolupráce se sociálními pracovníky při řešení případů domácího násilí. Keywords: domácí násilí; sociální práce Available to registered users in the Library of TUL
Spolupráce mezi policisty a sociálními pracovníky při řešení případů domácího násilí

Práce pojednává o problematice domácího násilí jako sociálně patologickém jevu, který v současné době budí stále více pozornosti. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a empirickou. ...

Marek Schicketanz; vedoucí práce Jan Sochůrek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Žáci s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem
Šárka Prošková; vedoucí práce Miroslav Meier
2014 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou tikových poruch a Touretteova syndromu. Cílem je charakterizovat problematiku tikových poruch a Touretteova syndromu u žáků základních škol s přiblížením možných komorbidit a zjistit informovanost pedagogů základních škol o tikových poruchách a Touretteově syndromu. Práce je tvořena dvěma částmi. První je teoretická část, která obsahuje objasnění důležitých pojmů. Jedná se především o tiky, tikové projevy, komorbidní poruchy a Touretteův syndrom, jemuž je věnována v práci samostatná kapitola. Popisovány jsou projevy a klasifikace tikových poruch, jejich epidemiologie a možné související poruchy; dále pohled na historii Touretteova syndromu, možnosti terapie tikových poruch a socializace dětí s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem. Empirická část se zabývá výsledky výzkumu, který byl realizován pomocí dotazníku pro pedagogy dvou "běžných" a dvou "speciálních" základních škol. Zajímala nás informovanost pedagogů o Touretteově syndromu a jejich zkušenost s žáky s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem. Zároveň jsme srovnávali, zda jsou pedagogové "speciálních" základních škol lépe informováni o problematice Touretteova syndromu než pedagogové "běžných" základních škol. Zjišťovali jsme, zda je větší výskyt žáků s Touretteovým syndromem v "běžných" základních školách nebo ve "speciálních" základních školách a na prvním nebo druhém stupni; jaký je zájem pedagogů o informace týkající se Touretteova syndromu a jaké je vzdělání pedagogů základních škol zahrnutých do výzkumu. Keywords: Tourettův syndrom; tiky Available to registered users in the Library of TUL
Žáci s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem

Diplomová práce se zabývá problematikou tikových poruch a Touretteova syndromu. Cílem je charakterizovat problematiku tikových poruch a Touretteova syndromu u žáků základních škol s přiblížením ...

Šárka Prošková; vedoucí práce Miroslav Meier
Technická univerzita v Liberci, 2014

Prorůstové metody optimalizace a prosazení internetového obchodu
Jaromír Horčička; vedoucí práce Jan Skrbek
2014 - Czech
Diplomová práce se věnuje analýze, definici a aplikaci metod, které by ve středně až dlouhodobém horizontu měly vést ke kontinuálnímu růstu provozovaného internetového obchodu. Práce popisuje pokročilou analýzu kritických částí internetového obchodu z hlediska použitelnosti, následuje popis možností testování a využitelnost získaných poznatků. V dalších částech práce je na základě předchozích teoreticky popsaných možností analyzování a testování poukázáno na možné směry, kterými se má možnost internetový obchod ubírat, aby ze svého provozu vytěžil maximum možného. Teoretická část je zakončena kapitolou, která se zabývá komunikací a prezentací benefitů internetového obchodu současným i potenciálním zákazníkům. Případová studie je primárně zaměřená na analýzu použitelnosti vybraného internetového obchodu za pomocí eye trackingového testování. Na základě poznatků jsou v rámci studie navržena vhodná opatření pro zvýšení uživatelské přívětivosti internetového obchodu. Keywords: elektronický obchod Available to registered users in the Library of TUL
Prorůstové metody optimalizace a prosazení internetového obchodu

Diplomová práce se věnuje analýze, definici a aplikaci metod, které by ve středně až dlouhodobém horizontu měly vést ke kontinuálnímu růstu provozovaného internetového obchodu. Práce popisuje ...

Jaromír Horčička; vedoucí práce Jan Skrbek
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases